Logo UAB
2022/2023

Avaluació Clínica en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor

Codi: 102985 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Albert Alier Fabrego
Correu electrònic:
alberto.alier@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Els continguts de l'assignatura s'impartiran en català, així com les diferents proves d avaluació. En cas que els estudiants sol·licitin les proves d'avaluació en espanyol, han de comunicar-se amb el professor de contacte (Dr. A.Alier)

Equip docent

Carlos Lopez Perez
Gema González Lucena

Prerequisits

És necessari que l’estudiant hagi assolit els coneixements i competències bàsiques de les assignatures d’Anatomia Humana  i  Biomecànica realitzades en el primer curs.

És convenient així mateix, haver assolit els coneixements i competències bàsiques en l’assignatura Psicologia Humana.

Objectius

Els objectius generals de l’assignatura comprenen la valoració de l’aparell locomotor a partir de les dades clíniques obtingudes de l’anamnesi, la inspecció i l’exploració física. Es definiran els parámetres clínics de normalitat o anormalitat , que permetin elaborar una primera aproximació diagnòstica i una orientació terapèutica. 

 

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons els criteris reconeguts i validats.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics, encaminats a la terapèutica clínica.
 • Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia d'acord amb els criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Organitzar i planificar.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basats en l'evidència científica i fomentar activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 • Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Resoldre problemes.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar i sintetitzar.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions de la fisioteràpia en les diferents especialitats clíniques que tracten les afeccions de l'aparell locomotor.
 5. Aplicar mètodes específics d'intervenció de fisioteràpia per promoure hàbits de vida saludables, en relació amb l'aparell locomotor, a través de l'educació per a la salut.
 6. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 7. Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic en alteracions de l'aparell locomotor.
 8. Descriure i analitzar el moviment humà.
 9. Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència en les alteracions del sistema musculoesquelètic.
 10. Descriure i aplicar els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació de l'aparell locomotor i la seva possible repercussió funcional.
 11. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats d'actuació en el tractament fisioterapèutic d'alteracions de l'aparell locomotor.
 12. Descriure les guies de bona pràctica clínica aplicades a les alteracions de l'aparell locomotor.
 13. Enumerar els diferents tipus de material i aparells que cal utilitzar en el tractament fisioterapèutic d'alteracions de l'aparell locomotor.
 14. Establir hipòtesis diagnòstiques de fisioteràpia a través de casos clínics amb alteracions del sistema musculoesquelètic.
 15. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 16. Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia en les alteracions de l'aparell locomotor.
 17. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 18. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 19. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 20. Localitzar mitjançant la palpació en superfície els diferents músculs.
 21. Organitzar i planificar.
 22. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 23. Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 24. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 25. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 26. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 27. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 28. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 29. Raonar amb sentit crític.
 30. Resoldre casos clínics susceptibles de tractament fisioterapèutic en l'àmbit de les afeccions del sistema musculoesquelètic.
 31. Resoldre problemes.
 32. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 33. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

AVALUACIÓ CLINICA EN FISIOTERAPIA DE L'APARELL LOCOMOTOR (FAL). BLOCS DISTRIBUTIUS DEL TEMARI.

 

I.   INTRODUCCIÓ- TERMINOLOGIA ( Dr.Alier)

-       Presentació dels objectius i desenvolupament de l’assignatura

-       Aproximació a la terminologia clínica

 

II.  L’APARELL LOCOMOTOR. GENERALITATS ( Dr.Alier)

Estudi de l'aparell locomotor,  entès com la interacció de diferents sistemes que ens permeten la mobilitat i el desplaçament. Inclourà estudis d

- Osteologia

-  Miologia

-  Artrologia

 

III.   PILARS DE L’AVALUACIÓ CLINICA en FAL

-       Anamnesi,  Inspecció i Exploració ( Dr.Alier)

-       L’alteració de la mobilitat com a signe indicador ( Dra. González)

-       El dolor com a símptoma indicador ( Dr. Alier)

-       Exploració neurològica bàsica ( Dra. Gonzàlez)

 

IV.    AVALUACIÓ CLÍNICA  i  EDAT. S'explicaran els trets que caracteritzen una exploració en l'edat pediàtrica i l'ancianitat, que la fan diferent de l'exploració habitual en una persona jove i adulta.

-       Avaluació clínica en l’edat pediàtrica ( Dr. Alier)

-       Avaluació clínica en la gent gran ( Dr. Alier)

 

V.   AVALUACIÓ CLÍNICA DE LA MARXA ( Dr. Alier). S'examinarà la locomoció a través de la marxa. S'estudiaran els trets normals i anormals de la marxa i les principals causes de coixesa.

 -       Avaluació clínica de la marxa

-       Causes de coixesa

 

VI.   TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES PER LA IMATGE ( Dra. Gonzàlez)

Descripció i anàlisi  de les diferents tècniques d’imatge que complementen l’avaluació clínica i que comprenen: RX simple, tècniques de medicina nuclear, sonografia i altres exploracions que utilitzen la imatge com a referent diagnòstic.

 

VII.  AVALUACIÓ CLINICA PER REGIONS ANATOMO-FUNCIONALS. Es realitzarà un estudi de les diferents regions anatòmiques de l'aparell locmotor des del punt de vista clínic i funcional, aplicant els conceptes explicats en els anteriors blocs d'aprenentatge

1. Raquis

. Columna Cervical ( Dra. Gonzàlez)

. Columna Dorsal ( Dra. Gonzàlez)

. Columna Lumbar ( Dr. Alier)

 

2. Extremitats Superiors

 . Espatlla  i Colze ( Dr. Alier)

. Canell  i Mà ( Dra. Gonzàlez)

 

3. Extremitats Inferiors

 . Maluc i Pelvis ( Dra. Gonzàlez)

. Genoll ( Dra. Gonzàlez)

. Turmell i Peu ( Dra Gonzalez)

Totes les classes compreses en el bloc VII, seran complementadesambles hores de pràctiques corresponents, impartides per Carlos Lòpez, i que estaran dirigides principalment a l'exploració i maniobres específiques per a cada regió anatòmica

Metodologia

1. Les classes teòriques seran presencials i es proposa la següent metodologia de treball: durada 2 hores amb un format mixt dde teoria, resolució de dubtes, kahoots i cassos clínics. 

2. Les pràctiques, seran impartides pel fisioterapeuta Carlos López i es desenvoluparan en les aules de pràctiques, d'acord amb el calendari establert i les mesures de seguretat imposades per la Universitat en relació al covid19 

Cal recordar que aquesta guia pot presentar alguna modificació posterior a la seva publicació, en funció dels esdeveniments relacionats amb la pandèmia per coronavirus. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES D'AULA (PAUL) 9 0,36 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
SEMINARIS (SEM) 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
TEORIA (TE) 26 1,04 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL 19 0,76 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
LECTURA DE TREBALLS 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33

Avaluació

Tipologia

Durada

Descripció de la prova  d’avaluació

Criteris d’avaluació

Nota mínima aprovar

% de la nota final

Calendari

Prova escrita- cassos clínics

Variable en funció del nombre de cassos

Preguntes test en relació a cassos clínics 

Preguntes test generals

Les preguntes mal contestades restaran en la puntuació final

SI- 2.5 punts

50

 

Examen pràctic

 

Resolució de cassos clínics 

Projecció de videos i preguntes relacionades

 

NO

30

 

Examen d'imatges

Variable enfunció del nombre de preguntes

Examen amb imatges projectades i resposta tipus test. Vàries respostes possibles i una única verdadera

Les preguntes mal contestades restaran en la puntuació final

NO

20

 

Prova de recuperació

 

Variable

Compendi de l'assignatura

Examen escrit amb un format mixte: resposta test i resposta escrita

 

 5

 

data oficial gener 2023

És obligatòria la realització dels tres exàmens per poder avaluar l'alumne, en cas contrari, a l'acta de l'alumne constarà com un  "no avaluable".

L'examen d'imatges i la prova escrita- cassos clínics, es realitzaran al finalitzar l'assignatura i abans de l'examen pràctic.

L'examen pràctic  es realitzarà en data posterior als exàmens teòrics.

Les puntuacions màximes que es poden obtenir de cada examen són: Prova escrita - 5 punts, Examen imatges- 2 punts , Examen pràctic - 3 punts

La nota final de l'assignatura serà la suma de la nota de cada examen ( imatges + escrit + pràctic) , per poder fer el sumatori de les puntuacions. Recordar que caluna nota mínima de 2.5 punts de l'examen escrit de cassos clínics per poder fer la mitja.Si no s'assoleix, no es farà la mitja i l'assignatura constarà com a suspesa. 

L'assignatura es considerarà aprovada amb una puntuació igual o superior a  5 punts i suspesa amb una puntuació igual o inferior a 4.9 punts.

Els estudiants que no hagin superat l’assignatura, es podran presentar a una prova de recuperació, que es realitzarà en la data oficial del mes de Gener 2023

No tindran dret a la prova de recuperació, aquells alumnes que no s'hagin presentat a qualsevol dels tres exàmens d'avaluació.

A la prova de recuperació entrarà tot el contingut teòric i pràctic de l'assignatura i es realitzarà de forma escrita, en un format mixte tipus test  i resposta escrita a una sèrie de qüestions. En aquest cas solament hi haurà dues qualificacions possibles que constaran en l'acta final : aprovat ( igual o major de 5 punts) o suspès ( igual o menor de 4.9 punts).

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de tipus pràctic mitjançant avaluació clínica objectiva i estructurada 30% 4,42 0,18 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: cassos clínics 50% 1,08 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Avaluació escrita mitjançant proves objectives:ítems de resposta múltiple (imatges) 20% 0,5 0,02 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33

Bibliografia

1- EXPLORACIÓN CLÍNICA PRÁCTICA. Noguer-Balcells. 28 edd. Elsevier. 2016

2-  FISIOTERAPIA DEL APARATO LOCOMOTOR. Estructuras, funciones, medidas de actuación sobre afecciones. Editorial Ploke-Reichel. 2007

3-  EVOLUCIÓN HUMANA. Roger Lewin. Salvat-Editores 2000.  

4-  EXPLORACIÓN FÍSICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y LAS EXTREMIDADES. Stanley Hoppenfeld. 1979

5-  DIAGNOSTICO FISOTERÁPICO. CONCEPCIÓN, REALIZACIÓN, APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA LIBRE Y HOSPITALARIA.  Éric Viel. ED. Masson- 2006

6-  TÉCNICAS DE BALANCE MUSCULAR. Daniel's y Wothingham  Ed. Elsevier. 2014

7-  PRUEBAS CLINICAS PARA PATOLOGIA OSEA, ARTICULAR Y MUSCULAR. K.Buckup. ED. Masson. 2013

8- PROCESO EVALUATIVO MUSCULOESQUELÉTICO. Hazel M.Clarkson. Ed.  Paidotribo. 2003

9.- THE MUSCLE AND BONE PALPATION MANUAL. Joseph E. Muscolino. Mosby Elsevier 2008

10.- MANUAL DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA. A.Jurado Bueno, Ivan Medina Porqueres Ed Paidotribo- 2002.  

11.- EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA. UN MANUAL PARA TERAPEUTAS. Nicola J.Petty, Ann P. Moore. Ed. Mc Graw-Hill-Interamericana. 2003

12. KENDALL’S. MUSCULOS, PRUEBAS, FUNCIONES Y DOLOR POSTURAL. Florence Peterson Kendall, Elizabeth Kendall McCreary, Patricia Geise Provance. Edit. . Marban. 5 ed. 2008

13. ATLAS DE ANATOMIA PALPATORIA. Serge Tixá ( tomus 1 i 2)   Ed Elsevier( 3ed) . Barcelona 2014

 

Pàgines web d'interès

 

www.efisioterapia.net

www.fisonet.net

www.aefi.net

www.scfisioterapia.cat

1- EXPLORACIÓN CLÍNICA PRÁCTICA. Noguer-Balcells. 25 ed. Elsevier.  2005

 

 

2-  FISIOTERAPIA DEL APARATO LOCOMOTOR. Estructuras, funciones, medidas de actuación sobre afecciones. Ploke-Reichel. 2007

 

3-  EVOLUCIÓN HUMANA. Roger Lewin. 2000

<spanstyle="text-decoration: underline;"> 

4- EXPLORACIÓN FÍSICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y LAS EXTREMIDADES. Hoppenfeld. 1979

 

5-  DIAGNOSTICO FISOTERÁPICO. CONCEPCIÓN, REALIZACIÓN, APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA LIBRE Y HOSPITALARIA.  Éric Viel. Masson- 1999

 

6-  TRAITÉ D’ANATOMIE DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE PALPATOIRE.  Beauthier – Lefevre. Editions universitaires. 1990

 

7-  Daniels-Worthingham’s. PRUEBAS FUNCIONALES MUSCULARES. TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN MANUAL. Hislop H.J. i Montgomery J.  Marban. 2002

 

8-  FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN MUSCULOESQUELÉTICA. M.Lynn Palmer i Marcia E. Epler. Ed.Paidotribo. 2002

 

9- PROCESO EVALUATIVO MUSCULOESQUELÉTICO. Hazel M.Clarkson. Ec Paidotribo2003

 

10.- MANUEL DE PALPATION OSSEUSE ET MUSCULAIRE. Joseph E. Muscolino.  Elsevier- Massson.

 

11.- GUÍA DE VALORACIÓN ORTOPÉDICA CLÍNICA. Janice Loudon, Stephania L.Bell, jane Johnston. Ed Paidotribo . 2001.

 

12.- MANUAL DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA. A.Jurado Bueno, Ivan Medina Porqueres Ed Paidotribo- 2002.  

 

13.- EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA. UN MANUAL PARA TERAPEUTAS. Nicola J.Petty, Ann P. MooreMCGraw-Hill-Interamericana. 2001

 

14. KENDALL’S. MUSCULOS, PRUEBAS, FUNCIONES Y DOLOR POSTURAL. Florence Peterson Kendall, Elizabeth Kendall McCreary, Patricia Geise Provance. Ed. Marbán. 4ª ed. 2005

 

15. ATLAS DE ANATOMIA PALPATORIA. Tixá Serge. Ed Masson ( 2 ed) . Barcelona 2006

Programari

No cal programari específic per a l'assignatura

En cas de classes virtuals, s'utlitzarà l'aplicatiu  TEAMS, com l'any passat.