Logo UAB
2022/2023

Avaluació Instrumental en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor

Codi: 102984 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Medina Casanovas
Correu electrònic:
josep.medina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jordi Cuartero Archs

Equip docent extern a la UAB

Josep Padros Valls

Prerequisits

Es recomana haver assolit coneixements i competències bàsiques d’Anatomia Humana I i II, Bases Biològiques del Cos Humà, així com de Funció del Cos Humà.

Objectius

Aquesta assignatura pretén donar a l’alumne els coneixements indispensables per l’avaluació del pacient amb patologia de l’aparell locomotor, així com del sistema nerviós, donant com a base els criteris indispensables que descriuen la necessitat d’avaluar per poder planificar un tractament fisioteràpic. Aquesta assignatura es durà a terme de forma simultània amb les assignatures de Fisioteràpia en Neurologia I, Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic, Avaluació Clínica en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor, Tècniques Terapèutiques en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor, Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I, i Patologia Medicoquirúrgica, coneixements necessaris i molt útils per donar al pacient una qualitat assistencial i un òptim retorn a la funcionalitat.

-Demostrar la importància de la monitorització i de la instrumentació per planificar els tractaments dels pacients.

-Avaluar adequadament les diferents dolències dels pacients.

-Determinar els canvis evolutius o involutius dels pacients davant d'uns tractaments determinats.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons els criteris reconeguts i validats.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics, encaminats a la terapèutica clínica.
 • Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Organitzar i planificar.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basats en l'evidència científica i fomentar activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 • Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Resoldre problemes.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar i sintetitzar.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions de la fisioteràpia en les diferents especialitats clíniques que tracten les afeccions de l'aparell locomotor.
 5. Aplicar mètodes específics d'intervenció de fisioteràpia per promoure hàbits de vida saludables, en relació amb l'aparell locomotor, a través de l'educació per a la salut.
 6. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 7. Descriure i analitzar el moviment humà.
 8. Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència en les alteracions del sistema musculoesquelètic.
 9. Descriure i aplicar els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació de l'aparell locomotor i la seva possible repercussió funcional.
 10. Descriure les guies de bona pràctica clínica aplicades a les alteracions de l'aparell locomotor.
 11. Establir hipòtesis diagnòstiques de fisioteràpia a través de casos clínics amb alteracions del sistema musculoesquelètic.
 12. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 13. Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia en les alteracions de l'aparell locomotor.
 14. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 15. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 16. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 17. Localitzar mitjançant la palpació en superfície els diferents músculs.
 18. Organitzar i planificar.
 19. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 20. Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 21. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 22. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 23. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 24. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 25. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 26. Raonar amb sentit crític.
 27. Resoldre casos clínics susceptibles de tractament fisioterapèutic en l'àmbit de les afeccions del sistema musculoesquelètic.
 28. Resoldre problemes.
 29. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 30. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1 - Mesura i avaluació. Què i per a què.

     -Metodologia observacional

     -Observació vs Experimentació

2 - Deficiència, discapacitat i minusvalidesa

 1. Model ICIDH
 2. Model CIF

3 - Exploració general:

 1. Factors moduladors i biotipologia
 1. Intrínsecs
 2. Extrínsecs
 3. Fisiològics
 4. Psicològics
 5. Factors moduladors patològics

4 - Exploració de les lesions de les arrels nervioses per nivell neurològic:

 1. Extremitat superior
 2. Tronc
 3. Extremitat inferior

5 -Introducció al BM i BA.

 1. Variables de la mesura
 2. Interferències en mesura
 3. Sistemes de mesura
 4. Nova concepció del múscul

6- Balanç Articular i Balanç del Tronc i el cap

 1. Variables de la mesura
 2. Sistemes de mesura

  7- Postura i equilibri

 1. Analisi de la postura
 2. Característiques i principals sistemes d’avaluació
 3. Escales funcionals

8- Marxa humana normal

 1. Biomecànica de la marxa normal
 2. Analisi del patró personal
 3. Disfunció muscular i marxa
 4. Escales funcionals

 9- Comunicació amb el paciente com  a eina instrumental

 1. Continguts de la comunicació
 2. Variables e interferències en la comunicació
 3. Expectatives i creences
 4. Legibilitat

 10- Valoració general de la lesió medul·lar i del dany cerebral. Escales validades.

 11- Tècniques específiques de valoració funcional:

 1. Activitats de la vida diària. Escales validades.
 2. Extremitat Superior. Escales validades.
 3. Extremitat inferior. Escales validades.

 12 - Valoració d'ajudes tècniques:

     a. Productes de suport

      a.1.Extremitat superior

      a.2. Extremitat inferior

      a.3.Tronc

13- Anàlisi cinemàtica, cinètica, electromiogràfica i mapa de pressions. Interpretació de resultats.

 14- Valoració de la percepció de la salut i qualitat de vida. Escales validades.

 

 

Metodologia

La metodologia es basa en teoria i pràctica.

Les hores de laboratori son obligatòries. Cal tenir un 80% d'assistència com a mínim per a superar l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 15 0,6 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 27
TEORIA (TE) 30 1,2 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 27
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 31,5 1,26 2, 8, 12, 18
ESTUDI PERSONAL 30 1,2 2, 8, 12, 18
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 40 1,6 2, 8, 12, 18

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura contempla els següents apartats:

 El 30% de la nota final serà de prova escrita:

-         Elecció Múltiple. 60 preguntes a 1 punt per pregunta. Errors resten 0,33 punts. Cal respondre a un 70% de les preguntes.

 El 30% de la nota final serà de resolució cas clínic (2 casos):

-       Determinar exploracions a realitzar en cada cas clínic. Demostrar idoneïtat d'escales administrades per cada cas.

 El 20% de la nota final serà en relació a una videograbació en relació a les classes d'exploració pràctica fent aportacions a Campus Virtual UAB  

 

El 20% de la nota final serà de treballs encomanats a classe en relació al temari (1/3):

     -Comentari d'un article

     -Dissertació oral/escrita d'una temàtica abordada a classe

     -Comentari de Cassos clínics

 

NOTA: Per superar l'assignatura cal tenir una nota superior a 5. Aquesta nota es la mitja de les tres avaluacions, que cal tenir cadascun amb uncinc per poder fer mitja.

Si es suspen una part, no cal fer prova de síntesi de tot, sino sols de la part suspesa. Aquesta part de l'assignatura només podrà optar a un 5 a la prova de síntesi.

 

Art 116.8. Quan es consideri que l'estudiant no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació en l'acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable

Els estudiants que no hagin superat l'assigantura per mitjà de l'avaluació continuada es podràn presentar a un exàmen final o una prova final de recuperació.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluacions escrites mitjançant proves objectives 60 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Avaluació oral mitjançant proves estructurades 20 % 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Entrega d' informes / treballs escrits 20 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bibliografia

-   Sánchez Blanco, I. i cols., Manual SERMEF de rehabilitación y medicina física. Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina física, Ed. Panamericana, 2006

-   Shumway-Cook,A.,Woollacott, MH., Motor Control, Theory and practical Applications 2nd edition. Lippincot Williams and Wilkins, 2000

-  Alcott, D., Dixon, K., Swann, R. (1997). The reliability of the items of the Functional Assessment Measures (FAM): differences in abstractness between FAM items. Disabil Rehabil. 19(9):355-8.

 

-  Badia, X., Salamero, M., Alonso, J. (2002). La medida de la salud. Edimac, 3ª edició.

 

-  Barbeau, H., Ladouceur, M., Norman, K., Pépin, A., Leroux, A. (1999).Walking After Spinal Cord Injury : Evaluation, Treatment, and Functional Recovery. Arch Phys Med Rehabil. Vol. 80, February

 

-  Cid Ruzafa J., Damián Moreno J. (1997). Valoración de la discapacidad física: El Índice de Barthel. Rev. Esp Salud Pública; 71: 127 - 137.

 

-  Harada, N., Chiu, V., Stewart, A. Mobility-Related Function in Older Adults: Assessment With a 6-Minute Walk Test. (1999).Arch Phys Med Rehabil. Vol. 80.

 

-  Hayek, V.E., Gagnon, S., Ruderman, J. E. (1997). Cognitive and Fuctional Assessments of Stroke Patients: An Analysis of Their Relation. Arch Phys Med Rehabil .78:1331-7.

 

-  Heinemann, K. (2003). Introducción a la metodología de la investigación empírica. Editorial Paidotribo.

 

-  Hoppenfeld, S. (1979). Exploración física de columna vertebral y extremidades. Manual Moderno.

 

-  Hoppenfeld, S. (1981). Neurología ortopèdica. Manual Moderno

 

-  Mahoney Fl., Barthel DW (1965). Functional evaluation: the Barthel Index. Maryland State Med J. 14; 61 - 65.

 

-  Riener R., Lünenburger, L., Colombo, G. (2006). Human-centered robotics applied to gait training and assessment. Journal of Rehabilitation Reseach & Development. Vol 43, Nº 5, 679-694.

 

-  Bermejo Pareja, F.,Porta Etessam, J., Díaz Guzmán, J., Martínez-Martín, P. Más de cien escalas en neurología. (Vol. I-II). Serie Manuales, Biblioteca Aula Médica.

Programari

No requereix programari específic