Logo UAB
2022/2023

Endoscòpia Digestiva i Terapèutica

Codi: 102899 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 2
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel Armengol Carrasco
Correu electrònic:
manuel.armengol@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Salvador Navarro Soto
Josep Ramon Armengol Miro
Juan Dot Bach
Rafael Campo Fernández de los Rios

Prerequisits

És recomanable tenir coneixements bàsics de fisiopatologia, anatomia patològica i patologia mèdico- quirúrgica  de l’aparell digestiu

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Conèixer les bases de l’endoscòpia digestiva, les seves indicacions i possibilitats tècniques tant en la dimensió diagnòstica, com en la terapèutica, en l’àmbit de les malalties de l’aparell digestiu.

 

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oral com escrita, amb els pacients, els familiars i acompanyants, per facilitar-los la presa de decisió, el consentiment informat i el compliment de les prescripcions.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar una experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura, amb respecte a altres professionals de la salut, demostrant habilitats de treball en equip.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Reconèixer el rol de la complexitat, la incertesa i la probabilitat en la presa de decisions de la pràctica mèdica.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Redactar històries clíniques, informes mèdics i altres registres mèdics de forma entenedora a tercers.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el procediment terapèutic i la tècnica quirúrgica, si escau, d'acord amb les dades disponibles.
 2. Anticipar i contrastar la informació per a prendre decisions correctament.
 3. Argumentar la presa de decisions amb les millors evidències científiques.
 4. Construir algoritmes diagnòstics i terapèutics d'acord amb la millor evidència científica, tenint en compte els mitjans disponibles.
 5. Distingir les implicacions que comporten les diferents intervencions respecte als canvis funcionals i morfològics.
 6. Elegir, d'acord amb la informació disponible i les preferències del pacient, una opció terapèutica.
 7. Establir una bona relació com a primer pas important de tot acte mèdic, tant en situacions emergents com en les electives, i deixar constància escrita de la informació transmesa i de les voluntats del pacient.
 8. Estimar els riscos i beneficis de les diverses opcions terapèutiques.
 9. Justificar la presa de decisions a partir de la informació obtinguda.
 10. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 11. Oferir informació de les opcions terapèutiques de manera clara i entenedora al pacient i la seva família.
 12. Proporcionar les bases per a l'elaboració de vies i guies clíniques i la construcció d'algoritmes diagnòstics i terapèutics.
 13. Transmetre la informació de manera clara, precisa, sense elements que portin a la confusió o mala interpretació.

Continguts

Teoria/Pràctica Clínica Assistencial  (15 hores)

Cada unitat docent ajustarà la distribució entre les tipologies docents dirigides de teoria i pràctica clínica assistencial segons les seves particularitats garantint els continguts.

Tema 1 Principis bàsics de l’endoscòpia digestiva

Tema 2 Esofagoscòpia

Tema 2 Gastroscòpia

Tema 3 Duodenoscòpia

Tema 4 Endoscòpia de l’estómac i duodè postoperats

Tema 5 Rectocolonoscòpia

Tema 6 Colangio pancreatografia retrògrada endoscópica (ERCP)

Tema 7 Ultrasons endoscòpics

Tema 8 Capsula endoscòpica

Tema 9 Endoscòpia digestiva terapèutica

Tema 10 Tècniques endoscòpiques. Indicacions. Resultats. Complicacions i tractament.

 

Practicum assistencial sense directrius (15h)

Pràctiques clíniques assistencials al servei d’Endoscòpia Digestiva (opcionals)

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent.

L'organització final de l'assignatura pel que fa a la distribució de classes entre les tipologies docents dirigides de teoria i pràctica clíníca assitencial, el nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UUDDHH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura per part del professorat responsable de l'assignatura a les UUDDHH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UUDDHH son:

UDHVH

UDPT

Josep Ramon Armengol Miro/
Joan Dot/Manel Armengol manuel.armengol@uab.cat
(Sense límits d'alumnes)

Rafael Campo
Rcampo@tauli.cat
Salvador Navarro
snavarro@tauli.cat
(15-20 alumnes)

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
TEORIA (TE) 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 6, 7, 12, 13
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 41,25 1,65 10

Avaluació

L’avaluació es farà de forma continuada amb l’assistència a les classes i a les pràctiques obtenint la nota màxima d’excel·lent amb un 9.0.

Per a optar a matrícula d’honor o a millorar nota caldrà presentar un treball sobre alguna part del temari

 Atès que l'avaluació es fa de forma continuada, els estudiants que no es presentin a les classes i a les pràctiques rebran la qualificació de "no avaluables" exhaurint els drets de matrícula de l'assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa classes i pràctiques 90% 3,75 0,15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Avaluació escrita mitjançant proves objectives. Presentació treball 10% 0 0 10

Bibliografia

Digestive  endoscopy: Terminology with definitions and classifications of diagnosis and therapy

Ed J Waye, Z Maratka, JR Armengol Miró, B Homburg

Normed Verlarg , Germany , 5th Edition, 2012

 

Programari