Logo UAB
2022/2023

Introducció al Dret

Codi: 102821 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Adrian Pascale
Correu electrònic:
adrianalberto.pascale@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És imprescindible una mínima capacitat de redacció escrita en català i castellà. S'acceptarà la llengua anglesa en pràctiques  si el /els estudiant/s tenen problemes amb les dues llengües anteriors. No obstant això, l'examen final serà en català. Tot això, és desitjable una capacitat de comprensió lectora en anglès.

Objectius

Dotar als/les estudiants de coneixements bàsics sobre què és el dret, perquè és essencial, i quines funcions té en la nostra societat i en l'organització política. 

Fomentar una actitud crítica del paper del dret en el món, en general, i en la regulació ambiental, en particular.

Dotar de coneixements bàsics sobre els principals conceptes i institucions jurídiques en l' ordre jurídic internacional, comunitari, estatal i autonòmic.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Assessorar en temes de legislació ambiental.
 3. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 4. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 5. Descriure les principals tècniques d'intervenció administrativa en relació amb el medi ambient.
 6. Desenvolupar un recurs administratiu.
 7. Interpretar els elements fonamentals del dret administratiu.
 8. Necessitar el procediment administratiu ambiental.
 9. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 10. Treballar amb autonomia.
 11. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

TEMA 1 - Definició i aproximació al Dret
1.1 Qüestions preliminars: problemes i concepcions en la definició del Dret
1.2 Doctrines jurídiques i fonamentacions essencials: iusnaturalisme i positivisme
 
TEMA 2 - Dret i altres sistemes normatius
2.1 Criteris i relacions entre Dret i moral
2.2 Moral, justícia i la resposta de la Filosofia del Dret
2.3 L'exemple de l'objecció de consciència i desobediència civil
 
TEMA 3 - Dret i Societat
3.1 La dimensió social del Dret
3.2 El Dret i las relacions socials
3.3 El Dret i el canvi social
3.4 Teories funcionalistes del Dret
 
TEMA 4 - Dret i organització social: l'Estat
4.1 La relació entre Dret i poder
4.2 L'evolució de l'Estat: de l'Estat liberal a l'Estat social a través de l'Estat de Dret
4.3 Nous models de regulació i gobernança: la fi de l'Estat-nació?
 
TEMA 5 - Dret i organització social: l'ordenament jurídic
5.1 El Dret com a sistema
5.2 La noció d'ordenament jurídic
5.3 Unitat de l'ordenament jurídic: el concepte de validesa
5.4 Plenitud i coherència de l'ordenament jurídic: llacunes i antinòmies
 
TEMA 6 - Les fonts del Dret
6.1 El concepte de fonts del Dret
6.2 El sistema de fonts a l'ordenament jurídic espanyol
6.3 Introducció als altres ordenaments i impacte sobre l'ordenament jurídic espanyol
 
TEMA 7 - Drets Humans i valors jurídics de vocació universal
7.1 El concepte de Drets Humans
7.2 Les generacions de Drets Humans
7.3 Universalitat i igualtat com a propietats inherents dels Drets Humans
7.4 Nous Drets Humans i el fenomen de la multiplicació dels Drets

TEMA 8- Interpretació del Dret
8.1 Concepte
8.2 Tipus d'Interpretació
a) Segons l'òrgan
b) segons els mitjans
c) segons els seus resultats
8.3Teoria clàssica d'aplicació del dret
8.4Interpretación de la Constitució  
 
TEMA 9- Principis Generals del Dret
9.1 Font formal i material
9.2 Definició
9.3 Criteris orientadors d'interpretació
a) Principi de Legalitat i degut procés en matèria penal
b) Principi de culpabilitat
c) Sanció penal personal i pel fet en concret
d) Dret penal com a última ràtio
9.4 Principis del Dret Administratiu
9.5 Principi d'Igualtat i no discriminació (art. 14 CE)
9.6 Principi de bona fe
9.7 Interès superior del menor   
 
TEMA 10- Conceptes jurídics rellevants  
10.1 Personalitat Jurídica 10.2 Concepte jurídic de Personalitat
a) Persona física
b) Persona jurídica
c) Capacitat Jurídica
10. 3 Capacitat d'Obrar
10.4 Sanció 10.5 Delicte 10.6 Negoci jurídic  
 
TEMA 11- Les Branques de l'ordenament jurídic.  
11.1 Estructura bàsica
11.2 Dret públic
a) Dret Constitucional
b) Dret Administratiu
c) Dret Penal
d) Dret Processal
e) Dret Financer i Tributari
f) Dret del treball
11.3 Dret privat
a) Dret civil
b) Dret mercantil
11.4 Dret Internacional
 

Metodologia

TIPUS D'ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D'APRENENTATGE
DIRIGIDES      
 

Classes magistrals

El professor farà una exposició inicial del tema amb suport TICs.

Després hi haurà una discussió oberta a classe sobre els aspectes més rellevants del tema, d'acord a unes preguntes guia que proporcionarà la  docent.

25

Adquisició de coneixements específics

       
AUTÒNOMES      
  Lectura i estudi teoria 40

Adquisició de coneixements i competències transversals.

  Cerca d'informació 10

Adquisició de coneixements i competències transversals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrales 25 1 1, 2, 3, 4, 7, 11
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 10 0,4 1, 3, 4, 9, 11
Lectura i estudi teóric 40 1,6 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

Avaluació

La nota final s’obtindrà de:

- Treball(s) de recerca individual(s) i Pràctiques grupals (40%)

-Participació a classe (10%)

- Examen final (50%)

 

Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat

prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 0 0 1, 2, 4, 7, 9
Participació a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 9, 11
Treball de recerca individual i exposició grupal 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Text principal:

DE LUCAS, J., Introducció a la Teoria del Dret. Barcelona, Tirant lo Blanch, 1995

(enllaç biblioteca UAB; preferiblement una de les edicions més recents)

 

Lectures complementàries:


El docent es reserva la facultat de proporcionar:

 • textos i materials complementaris per temes específics del programa

        (amb previ avís i sempre a través del aplicatiu del Campus Virtual UAB);

 • materials necessaris per al debat, práctiques i la participació a les pràctiques grupals a classe.

Programari

.