Logo UAB
2022/2023

Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional

Codi: 102814 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Oriol Costa Fernandez
Correu electrònic:
oriol.costa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Ana Karla Perea

Prerequisits

No hi ha prerequisits acadèmics.

 

Objectius

L’assignatura vol familiaritzar els/les estudiants amb els principals actors, interessos i institucions presents a la política internacional i global del medi ambient. Això significa prestar atenció a:

1) el funcionament general del sistema internacional (la qual cosa inclou una ràpida familiarització amb la disciplina de les Relacions Internacionals);

2) els principals actors i forces polítiques de l’esfera internacional rellevants per a les qüestions mediambientals;

3) la pauta d’anàlisi que explica com es produeixen les interaccions entre aquests actors, com evoluciona l’entorn del sistema i com els actors s’adapten a l’evolució;

4) les regles, règims i normes establertes per tal de facilitar la cooperació ambiental, amb una especial consideració a la dinàmica present a les negociacions mediambientals internacionals i globals;

5) les institucions – en un sentit no necessàriament formal- internacionals que s’han creat per aplicar aquestes regles, normes i règims; i

6) alguns dels principals factors i problemes vinculats a problemàtiques mediambientals generadores de conflictes internacionals, amb particular atenció als conflictes susceptibles d’esdevenir virulents.

 

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Analitzar i valorar críticament el funcionament de les diferents institucions polítiques estatals.
 3. Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
 4. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 5. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 6. Demostrar si aquestes polítiques provoquen conflictes o responen a un consens.
 7. Descriure els actors polítics i valorar críticament el comportament polític en diferents contextos sociopolítics i històrics.
 8. Descriure els principals elements del procés polític: socialització, actituds i ideologies polítiques.
 9. Fer un diagnòstic de les problemàtiques de conflictivitat i de cooperació als països, regions i àmbits del sistema internacional que calgui.
 10. Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits del sistema internacional que calgui.
 11. Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 12. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 13. Treballar amb autonomia.
 14. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 15. Utilitzar aquesta demostració per interpretar com es posa en pràctica una decisió política.

Continguts

Al final del curs els estudiants estaran familiaritzats amb les eines analítiques bàsiques i empíriques de la política ambiental internacional. Més concretament, en primer lloc, els estudiants desenvoluparan una comprensió crítica de les àrees clau de la política ambiental internacional, en termes dels resultats de les negociacions, els objectius dels actors, els seus motius, els recursos que són capaços de mobilitzar, les aliances i els interessos. en joc. A més, el curs també ajuda els estudiants a desenvolupar la capacitat d'entendre, discutir i utilitzar alguns dels enfocaments analítics i conceptuals més rellevants per a l'estudi de la política ambiental internacional, que sovint són variacions específiques d'enfocaments més amplis de la governança global de manera més general.

Bloc 1

El bloc 1 revisa l'agenda, els actors i les conseqüències de les 4 grans conferències de l'ONU sobre el medi ambient, a saber, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà (Estocolm, 1972), la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Rio, 1992), la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible (Johannesburg, 2002) i la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible (Rio+20, 2012), entenent que són (especialment les dues primeres) bones il·lustracions de diferents fases de la política ambiental internacional.

Bloc 2

El bloc 2 explora les causes, les conseqüències i el disseny dels règims internacionals sobre el medi ambient. Quan sorgeixen els règims per gestionar els problemes ambientals, quines funcions fan i quines conseqüències poden tenir? Quan es pot esperar que tinguin un impacte o, alternativament, que es mantinguin com a acords de lletra morta? Què en pensenles diferents escoles de pensament IR sobre això? Aquest bloc també aborda el debat sobre la necessitat de construir una Organització Ambiental Mundial. Quins països han estat a favor i en contra d'una OIG sobre medi ambient? Quins serien els motius a favor i en contra de la creació d'una Organització Mundial del Medi Ambient? Quines són les característiques clau de les diferents propostes en un WEO? Com contribuiria cadascun d'ells a millorar la governança ambiental mundial?

 

Bloc 3

El bloc 3 és un qui és qui de la política ambiental internacional. Prestem atenció als diferents actors, els seus recursos, els seus rols i la seva influència en la política ambiental internacional. Més concretament, ens fixem en:

-Estats. Poder, poders i poders emergents.

-Organitzacions no governamentals. Veu i accés.

-Empreses i administracions privades

-Governs subnacionals/locals, xarxes transgovernamentals

-la Unió Europea

 

Bloc 4

El bloc 4 presta atenció a les negociacions específiques de la política ambiental internacional. Algunes de les negociacions a les quals podem prestar atenció són les següents:

-Canvi climàtic

-Ozó

-Pluja àcida

-Biodiversitat

-Comerç internacional d'OGM

-Desertificació

-Balenes

-Sistema del Tractat Antàrtic

 

Metodologia

Vegi's el quadre.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 2, 3, 7, 8, 9
Problemes d'aula 19,5 0,78 1, 3, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories al despatx en grups petits (treball) 4,5 0,18 1, 3, 8, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 50 2 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Treball autònom per a la preparació del treball escrit 40 1,6

Avaluació

L’avaluació combinarà un examen parcial no memorístic (20% de la nota), un examen final també no memorístic (40% de la nota) i un treball pràctic (40% de la nota). Aquest treball s’elaborarà en grup (màxim tres persones) i versarà sobre algun aspecte de les negociacions que tindran lloc a la Conferència de les Parts del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. A classe es farà un seguiment detallat d’aquestes negociacions.

Si un dels exàmens, o tots dos, queda per sota del 5, es podrà recuperar en una prova de recuperació, sempre i quan l'estudiant interessat s'hagi avaluat prèviament d'activitats d'avaluació que equivalguin a un mínim del 60% de la nota final.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final no memorístic 40% 3 0,12 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15
Examen parcial no memorístic 20% 3 0,12 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15
Treball sobre les negociacions internacionals del clima(en grups de màxim 3 persones) 40% 0 0 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

-Gareth Porter, Janet Welsh Brown and Pamela S. Chasek (2017), Global Environmental Politics, Westview Press.
 
-Betsill, Michele M., Hochstetler, Kathryn, and Stevis, Dimitris (eds) (2014), Advances in International Environmental Politics, Palgrave.
 

Programari

Cap programari en particular.