Logo UAB
2022/2023

Educació per a la Salut

Codi: 102595 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jenny Moix Queralto
Correu electrònic:
jenny.moix@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Si en algun grup hi ha estudiants Erasmus o que no entenguin el català, es farà en espanyol.

Equip docent

Jenny Moix Queralto
Maria Alvarez Moleiro

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert específicament per a aquesta assignatura.

Objectius

Els objectius formatius de l'assignatura són els següents:

 • Delimitar conceptualment què és l’Educació de la Salut  (EpS) dins de la Psicologia de la Salut.
 • Entendre els conceptes de salut i malaltia des d’una perspectiva biopsicosocial i el paper de l’EpS en aquest marc conceptual.
 • Analitzar els determinants psicològics que influencien els comportaments de risc i els comportaments promotors de salut.
 • Conèixer la temàtica i les aplicacions de l’Educació per a la Salut tant individual com a nivell comunitari.
 • Aprendre a elaborar un diagnòstic psicosocial dels problemes de salut
 • Conèixer i saber aplicar els principals models de planificació i de intervenció en Educació per a la Salut.
 • Aprendre a analitzar i dissenyar diferents programes de d’educació per a la salut

Competències

 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Definir els objectius i elaborar el pla d'intervenció en funció del propòsit d'aquesta intervenció (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament).
 • Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar en la intervenció les persones destinatàries.
 • Planificar l'avaluació dels programes d'intervenció.
 • Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb els destinataris.
 • Seleccionar i aplicar els mètodes i les tècniques recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei sol·licitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar models i estratègies per al diagnòstic de necessitats de salut.
 2. Dissenyar instruments d'avaluació ad hoc i planificar-ne la validació.
 3. Dissenyar objectius d'intervenció adaptats a diferents nivells (prevenció, promoció, intervenció i rehabilitació).
 4. Dissenyar programes d'educació, prevenció i promoció de la salut.
 5. Dissenyar programes d'intervenció en problemes de salut.
 6. Identificar les limitacions i contraindicacions de les diferents formes d'abordar els problemes de salut des d'una perspectiva psicosocial.
 7. Relacionar les diferents tècniques per potenciar l'adhesió i la motivació per al canvi en diferents problemes de salut.

Continguts

 1) Què és l’Educació per a la Salut?

1.1.- Definició de salut i d’Educació per a la Salut.

1.2.- Objectius de l’Educació per a la Salut.

1.3.- Importància de l’Educació per a la Salut.

1.4.- Àmbits d’actuació.

 2) Variables moduladores dels comportaments de risc o de promoció de la salut.

 3) Com promoure el canvi?

3.1.- El model PRECEDE-PROCEED.

3.2.- El mapa d’Intervenció.

3.3.- Estratègies pel canvi en Educació per a la Salut.

Metodologia

Metodologia docent de les classes magistrals està basada fonamentalment en una introducció teòrica seguida d'exercicis pràctics, seminaris de treball autònom, lectures relacionades i realització de tallers per part de l'alumnat.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals en grup 24 0,96
Seminaris 12 0,48 2, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Suport a la realització de treballs i solució de dubtes 24 0,96 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectura de textos 39 1,56
Realizació i preparació de treballs 49 1,96 3, 6

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant quatre evidències d'aprenentatge. 

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a "no avaluable".

Es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura si en el conjunt de les 4 evidències obté una puntuació igual o superior a 5, i en l'evidència 1 ha tret com a mínim una puntuació de 2.5 sobre 5.

Un/a estudiant pot optar a la recuperació si (1) ha estat prèviament avaluat/da en un conjunt d'activitats els pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura i (2) no ha assolit els dos crtieris establers per superar l’assignatura (nota global igual o superior a 5, i que almenys 2.5 d’aquest 5 punts s’hagin obtingut a l’evidència 1). En cas de no assolir aquests requisits, la nota màxima a consignar a l'expedient acadèmic serà de 4.5 punts.

Es podrà recuperar l'evidència 1 i/o evidència 2. La nota obtinguda en la recuperació d'Ev1 i/o evidència 2 subsituirà l'obtinguda originalment en el càlcul de la qualificació de l'assignatura.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

La normativa d'avaluació es pot trobar en el següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Codi evidència

Denominació

Pes

Format(oral, escrit o ambdós)

Autoria (individual, col·lectiva o ambdues

Via (presencial, virtual o ambdues)

EV1

Prova escrita de preguntes obertes

40%

escrit 

individual

presencial (Primer periode avaluatiu)

EV2

Lectura i comentari d’un llibre

10%

escrit

individual

virtual (Primer periode avaluatiu)

EV4

Presentació de tallers

25%

oral

col·lectiva

presencial (aprox setmanes 10-14)

EV3

Informe del treball de pràctiques

25%

escrit

col·lectiva

virtual (aprox setmana 16)

 

  

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència 1 Prova escrita individual 40 2 0,08 1, 6
Evidència 2 Lectura i comentari d'un llibre 10 0 0 3, 6, 7
Evidència 3 Informe del treball de pràctiques (col.lectiva) 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Evidència 4 Presentació oral del treball (col.lectiva) 25 0 0 1, 2, 3, 4, 6

Bibliografia

Bibliografia complementaria

- Miller, William.R. i Rollnink, Stephen. (2015). La entrevista motivacional. Barcelona: Paidos.

- Balaguer, Isabel. (2002). Estilos de vida en la adolescencia. Valencia: promolibro.

- Martos-García, Raul. (2016). Fundamentos de la educación para la salud. Madrid: Alacala Grupo Editorial.

 

Programari

-