Logo UAB
2022/2023

Processos Psicològics: Atenció i Percepció

Codi: 102577 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jenny Moix Queralto
Correu electrònic:
jenny.moix@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

En els grups 1 i 2 les classes es podrien impartir en castellà si així ho acorda l'alumnat i la professora.

Equip docent

Jenny Moix Queralto
Olga Soler Vilageliu
Andres Chamarro Lusar
Oriol Granados Bartrons
María Inés Caño Melero

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert específicament.

Objectius

Aquesta assignatura de formació bàsica està ubicada en el primer curs del Grau i forma part d’un grup d’assignatures orientades a l’aprenentatge dels diferents processos psicològics bàsics, que està composat per: Motivació i emoció, Memòria, Condicionament i aprenentatge, Pensament i llenguatge i Atenció i percepció.

Els objectius generals d’aquesta assignatura són:

 • Donar a conèixer a l'alumnat els aspectes fonamentals dels processos psicològics relacionats amb l’atenció i la percepció.
 • Garantir que al finalitzar el semestre l'alumnat hagi adquirit una terminologia i un coneixement de les principals tendències de recerca en aquestes àrees.
 • Identificar les implicacions dels processos d’atenció i percepció en alguns àmbits aplicats com ara l’educació, la seguretat vial, la publicitat, etc.
 • Apropar l'alumnat a l’ús de les metodologies de treball i dels procediments experimentals utilitzats en l’estudi i la investigació d’aquests processos, fonamentalment a través de les pràctiques.

Competències

 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Distingir els dissenys de recerca, els procediments i les tècniques per valorar hipòtesis, contrastar-les i interpretar-ne els resultats.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Identificar, descriure i relacionar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció dels diferents mètodes de recerca psicològica, la seva aplicació i la interpretació dels resultats que en deriven.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 2. Aplicar els coneixements sobre processos atencionals o perceptius per resoldre problemes quotidians en els quals hi hagi involucrats aquests processos.
 3. Contrastar els resultats obtinguts en les pràctiques sobre processos atencionals o perceptius i relacionar-los amb els models teòrics.
 4. Descriure els diferents modes sensorials de captació de la informació que intervenen en l'elaboració d'aquesta, i els fonaments biofisioneurològics del procés.
 5. Distingir els mecanismes del procesament atencional.
 6. Elaborar i redactar informes a partir dels resultats obtinguts en experiments sobre els processos d'atenció i percepció.
 7. Identificar els diversos enfocaments teòrics de l'estudi científic dels processos d'atenció i percepció.
 8. Identificar els mètodes d'avaluació dels processos atencionals.
 9. Identificar i descriure els processos i les fases que intervenen en la codificació de la informació.
 10. Organitzar experiments sobre atenció i percepció humana, raonant les decisions preses en la planificació.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 12. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Continguts

Bloc A: Atenció

Tema 1. Definició  i característiques de l’atenció

Tema 2. Determinants de l’atenció

Tema 3. Atenció sostinguda. Atenció selectiva. Atenció dividida

Tema 4. Atenció i consciència

Tema 5. Aplicacions de l’estudi de l’atenció

Bloc B: Percepció

Tema 6. Definició i característiques de la percepció

Tema 7. Percepció i Psicofísica

Tema 8. Organització perceptiva

Tema 9. Percepció del color, la profunditat, la mida i la distància

Tema 10. Sistema auditiu, sentits cutanis i  químics

Metodologia

La metodologia docent es basa en quatre tipus d’activitats formatives: classes magistrals, conferències monogràfiques, pràctiques d’aula i pràctiques de laboratori.

Aquests continguts es treballaran a nivell pràctic a través de dos tipus d’activitats formatives: les pràctiques d’aula i les pràctiques de laboratori. En les pràctiques d’aula, l'alumnat haurà de realitzar dos treballs en grup, que caldrà d’exposar a la resta de companys i companyes. En les pràctiques de laboratori, es realitzaran experiments clàssics, dels quals se n'haurà de triar un i presentar un informe experimental que inclogui la manipulacio d'una variable independent.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 27 1,08 4, 9
Conferències 7,5 0,3 2, 4, 9
Pràctiques aula 12 0,48 1, 2, 3, 10, 11, 12
Pràctiques de laboratori 6 0,24 2, 3, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Supervisió presencial i virtual 7,5 0,3
Tipus: Autònomes      
Estudi 40 1,6 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Preparació presentacions orals 24 0,96 1, 2, 3, 10, 12
Redacció informes 24 0,96 1, 2, 3, 10, 11, 12

Avaluació

Es considerarà alumnat avaluable qui hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) i es considerarà aprovat l'alumnat que obtingui una nota igual o superior a 5 punts, sempre i quan la mitjana dels dos exàmens (EV1 i EV2) sigui igual o superior a 4 (sobre 10). La nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de totes les activitats d’avaluació realitzades (exàmens, presentacions orals i informe de laboratori). No obstant, les notes ponderades de les dues presentacions orals -EV3- i de l’informe de laboratori -EV4- només se sumaran a les notes dels exàmens -EV1 i EV2- quan la mitjana d’ambdós sigui igual o superior a 4 (sobre 10). En el supòsit de que la mitjana dels exàmens sigui inferior a 4, la nota final de l’assignatura serà aquesta mitjana sense sumar les presentacions orals i l’informe de laboratori. No es preveu per a l’alumnat de 2ª o posterior matrícula l’avaluació mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

A finals del semestre es podrà realitzar una prova complementària de recuperació. S'hi podrà presentar l'alumnat que hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura (és a dir, com a mínim 3 de les 4 evidències), i que tinguin una qualificació d’avaluació contínua inferiora 5 punts i major o igual a 3,5 punts. Aquesta prova constarà de quatre preguntes, cada pregunta correspondrà a una evidència d’aprenentatge i es podrà recuperar EV1 i/o EV2 i/o EV3 i/o EV4. La nota obtinguda en la recuperació de l’evidència/es substituirà l'obtinguda originalment en aquesta/esen el càlcul de la qualificació de l'assignatura, no obstant la nota final màxima no podrà ser superior a 5 punts.

La normativa d'avaluació es pot trobaren el següent enllaç:  https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Codi Evidència

Denominació

Pes

Format

Autoria

Via

Setmana

EV1

Examen tipus test: Atenció

30%

Escrit

Individual

Presencial

Primer periode avaluatiu

EV2

Examen tipus test: Percepció

30%

Escrit

Individual

Presencial

Segon periode avaluatiu

EV3

Pràctiques d'aula

20%

Oral

Col·lectiva

Presencial

Darrera sessió de pràctiques d'aula

EV4

Pràctiques de laboratori

20%

Escrit

Col.lectiva

virtual

Segon periode avaluatiu

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Examen tipus test: Atenció 30% 1 0,04 4, 5, 7, 8, 9
EV2. Examen tipus test: Percepció 30% 1 0,04 2, 4, 7, 9
EV3. Pràctiques aula 20% 0 0 1, 2, 3, 11, 12
EV4. Pràctiques laboratori 20% 0 0 2, 3, 6, 10, 11

Bibliografia

Fonamental:

Garcia Sevilla, Júlia (1999). Psicología de la atención. Madrid: Síntesis.

Morgado, Ignacio (2012). Cómo percibimos el mundo: Una exploración de la mente y los sentidos. Barcelona: Ariel.

Complementària: 

Estaún, Santiago (2016). Una iniciació a la Psicofísica. Bellaterra. Publicacions UAB.

Goldstein, Bruce (2006). Sensación y percepción. Madrid: International Thomson Editores.

Johnson, Addie & Proctor Robert (2015). Atención. Teoría y práctica. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

Programari

.