Logo UAB
2022/2023

Activitat Física i Salut

Codi: 102558 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Capdevila Ortís
Correu electrònic:
lluis.capdevila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Eva Parrado Romero

Prerequisits

No hi ha pre-requisits per cursar l'assignatura.

Objectius

Aquesta assignatura ofereix una perspectiva general i introductòria que es pot relacionar amb els àmbits de la Psicologia de la Salut i de la Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física.

Els objectius formatius de cara als alumnes són aprendre a:

 • Identificar les principals característiques dels enfocaments teòrics en l’àmbit de la Psicologia aplicada a la Activitat Física per millorar la salut.
 • Analitzar les conseqüències que es deriven de la pràctica regular de activitat física en la salut i en el benestar de la població general.
 • Analitzar les demandes i les necessitats psicològiques de la població general envers la pràctica d’activitat física relacionada amb la salut.
 • Escollir els mètodes i els instruments més adequats per avaluar i per a intervenir envers l’àmbit de la pràctica d’activitat física relacionada amb la salut en la població general.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Identificar i reconèixer els diferents mètodes de tractament i intervenció en els diversos àmbits aplicats de la psicologia.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el seu entorn físic i social.
 • Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les conseqüències que es deriven de la pràctica regular d'activitat física en la salut i en el benestar de la població general.
 3. Analitzar les demandes i les necessitats psicològiques de la població general davant de la pràctica d'activitat física relacionada amb la salut.
 4. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 7. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 8. Distingir les principals característiques dels enfocaments teòrics en l'estudi de la psicologia de l'esport i de l'activitat física.
 9. Identificar els diferents mètodes de tractament i intervenció en l'àmbit de la psicologia aplicada a la pràctica d'activitat física relacionada amb la salut en la població general.
 10. Identificar i decidir els mètodes i els instruments més adequats per avaluar les necessitats psicològiques de la població general davant de la pràctica d'activitat física relacionada amb la salut.
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i/o mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Precisar els principals models teòrics utilitzats en l'estudi de l'activitat física i la seva relació amb la salut.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i/o mediambientals.
 15. Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.

Continguts

1. Fonaments teòrics i evidències científiques.

1.1.   Visió històrica.

1.2.   Trastorns derivats del sedentarisme i conseqüències en la població.

1.3.   Estudis de seguiment. Conclusions i perspectives.

2. Estil de vida actiu i salut.

2.1.   Beneficis de l’exercici i estil de vida saludable.

2.2.   Intervenció a nivell comunitari.

2.3.   Intervenció a nivell individual.

3. Psicologia de l’exercici i Psicologia de la salut.

3.1.   Definició de termes.

3.2.   Característiques de l’activitat física saludable.

3.3.   Àmbit d’aplicació.

3.4.   Paper professional del psicòleg.

4. Beneficis psicològics de l’exercici.

4.1.   Prevenció de trastorns i acció terapèutica.

4.2.   Ansietat i estrés.

4.3.   Estats depressius.

4.4.   Benestar i qualitat de vida.

4.5.   Tercera edat.

5. Models teòrics i d’intervenció.

5.1.   Història natural de la conducta d’exercici físic

5.2.   Teoria de l’acció raonada.

5.3.   Teoria de la conducta planificada.

5.4.   Model integrador.

5.5.   Model dels estats de canvi.

6. Planificació d’un programa de condicionament físic saludable.

6.1.   Fases de aplicació d’un PAFS.

6.2.   Fase d’informació.

6.3.   Fase d’avaluació inicial.

6.4.   Fase de prescripció d’exercici.

6.5.   Fase d’execució del programa.

6.6.   Fase de seguiment del PAFS.

7. Motivació cap a la pràctica d’exercici.

7.1.   Factors de motivació intrínseca/extrínseca.

7.2.   Avaluació dels motius personals.

7.3.   Avaluació dels impediments per a practicar exercici.

7.4.   Anàlisi del perfil motivacional.

8. Condició física saludable.

8.1.   Avaluació conductual del nivell d’activitat física quotidina.

8.2.   Nivell cardiorespiratori.

8.3.   Força i resistència musculars.

8.4.   Flexibilitat.

8.5.   Composició corporal.

8.6.   Analisi del perfil de condició física.

Metodologia

La metodologia de  l'asignatura es basarà en el desenvolupament seriat i coordinat d'un seguit d'activitats (dirigides, supervisades i autònomes) que guiaran a l'estudiant cap a l'assoliment dels resultats d'aprenentatge. Es donarà molta importància al debat de lectures especialitzades, sota la base d’un guió de discussió elaborat prèviament i orientat a que els estudiants presentin síntesis crítiques d’articles científics vinculats amb la temàtica de l’assignatura.

Sessions de Docència Dirigida

 • En el grup sencer es faran 9 sessions en les que es treballaran els principals conceptes teòrics de l'assignatura.
 • En el grup sencer es faran 3 sessions en les que es presentaran i explicaran diferents instruments  relacionats amb la intervenció i amb l'avaluació d'un estil de vida saludable en la població general i en poblacions diana.
 • En subgrups es faran 6 sessions al llarg de tot el semestre per tal d'aplicar en casos pràctics diferents instruments relacionats amb la intervenció i amb l'avaluació d'un estil de vida saludable.

Activitat Supervisada

 • Cada tipus d'activitat (teoria, instruments d'avaluació i aplicació en casos pràctics) porta associades una sèrie d'hores d'activitat supervisada pels professors a través de la plataforma moodle i en horaris de despatx.

Activitat autònoma

 • El desenvolupament de les diferents tasques dirigides i supervisades fa imprescindible que l'estudiant vagi realitzant al llarg de tot el semestre l'activitat autònoma necessària per a la consequció dels resultats d'aprenentatge

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aplicació en casos pràctics 12 0,48 4, 6, 9, 10, 14
Instruments d'avaluació i d'intervenció 6 0,24 4, 9, 10, 15
Sessions de continguts teòrics 18 0,72 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Assessorament sobre avaluació i intervenció 4 0,16 1, 3, 6, 9, 10, 14
Supervisió en l'aplicació d'instruments d'avaluació i intervenció 6 0,24 4, 5, 6, 9, 10
Tutories prèvies a la prova escrita 6 0,24 2, 3, 7, 8, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi de casos pràctics en avaluació i intervenció 36 1,44 1, 3, 4, 6, 9, 10
Estudi de continguts de la prova escrita 40 1,6 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15
Pràctica i domini dels instruments d'avaluacio i d'intervenció 20 0,8 3, 4, 5, 9, 10

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades per mitjà de: proves escrites; informes escrits i participació activa en les diferents activitats; i presentacions orals dels treballs en grup realitzats. 

El sistema d'avaluació recomanat inclou els següents aspectes, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final:

 • EV1: Prova escrita individual: 40%. Segon periode avaluatiu.
 • EV2: Informes escrits i participació activa en les diferents activitats: 10%. Setmanes 2, 4, 6, 8 i 10
 • EV3: Presentacions orals dels treballs en grup realitzats: 20%. Setmanes 12 i 13.
 • EV4: Pràctiques: 30%. Setmana 17.

Es considera l'assignatura superada quan l'alumne assoleix un total d'almenys 5 punts en l'avaluació final, amb un mínim de 4,5 punts (en una escala 0-10) en les evidències EV1, EV3 i EV4. En cas de no assolir aquests requisits la nota màxima que es pot obtenir és de 4.5 punts.

Es considera estudiant avaluable tot aquell que hagi acumulat almenys un 40% del pes de les evidències d'aprenentatge.

Es considera estudiant no-avaluable tot aquell que no hagi acumulat almenys un 40% del pes de les evidències d'aprenentatge.

La recuperació consistirà en una prova escrita global que serà la nota final a consignar en les actes. Es pot presentar a la recuperació tot aquell estudiant que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total i hagi obtingut una qualificació final inferior a 5 punts i major o igual a 3.5 punts.

No es preveu que l'alumnat de segona o posterior matrícula s'avaluiï mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Enllaç a les pautes d'avaluació de la Facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1: Prova escrita 40 2 0,08 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15
EV2: Informes escrits i participació en les sessions 10 0 0 5, 6, 7, 9, 10, 12
EV3: Presentació Oral de treballs 20 0 0 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11
EV4: Pràctiques 30 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 15

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA FONAMENTAL:

(MANUAL DE REFERÈNCIA) Capdevila, Lluis (2005) Actividad física y estilo de vida saludable. Girona: Documenta Universitaria.

Pintanel, Monica, Capdevila, Lluis, y Niñerola, Jordi (2006) Psicología de la actividad física y salud: guía práctica. Girona: Documenta Universitaria.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

Capdevila,Lluis (2008), Activitat física, conducta alimentària i salud. En F.Suay (Ed), Psicobiologia de l’esport i de l’ activitat física, pp. 59-80.Valencia: Publicacions Universitat de València.

Parrado, Eva, Cervantes, Julio, Ocaña, Marta, Pintanel, Monica,Valero, Montse y Capdevila, Lluis (2009). Evaluación de la conducta activa: el Registro Semanal de Actividad Física (RSAF). Revista de Psicología del Deporte, 8(2), 197-216.

 

Programari

No aplicable