Logo UAB
2022/2023

Desenvolupament Econòmic

Codi: 102470 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Castells Quintana
Correu electrònic:
david.castells.quintana@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

El coneixements que resulten d’haver cursat les assignatures “Introducció a l’economia”, “Economia Internacional” i "Política Econòmica", es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l’economia i un coneixement dels grans trets de l’evolució de l’economia mundial  i les relacions internacionals.

Objectius

 • una aproximació als processos de desenvolupament i subdesenvolupament.
 • entendre el conceptes i nivells de desenvolupament.
 • aproximar-se a les teories i debats més rellevants sobre el desenvolupament
 • comprendre els principlas obstacle pel desenvolupament

Competències

  Economia
 • Analitzar els fets econòmics i les polítiques en relació amb el desenvolupament econòmic.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que comprèn en profunditat les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
 • Analitzar les dinàmiques sociodemogràfiques, geoeconòmiques i ambientals a diferents escales territorials.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les relacions entre desenvolupament econòmic i medi ambient.
 2. Avaluar la qualitat del propi treball.
 3. Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre la política social.
 7. Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels fenòmens socials.
 8. Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.
 9. Demostrar una capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 10. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 11. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 12. Dominar les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic i canvi demogràfic.
 13. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 14. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 15. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 16. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 17. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 18. Interpretar la complexitat de la sostenibilitat i interpretar els processos de canvi, des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 19. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 20. Manejar les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
 21. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 22. Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestió del temps com a l'ordenació i la planificació.
 23. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 24. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 25. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 26. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 27. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 28. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 29. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 30. Relacionar els mecanismes i les institucions de cooperació per al desenvolupament i la millora del benestar biològic de la població.
 31. Relacionar els mecanismes i les institucions de cooperació per al desenvolupament.
 32. Relacionar les explicacions de les desigualtats d'accés i impacte de les polítiques socials amb els debats teòrics i metodològics generals
 33. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 34. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 35. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 36. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

TEMA 1. - Conceptes de desenvolupament i límits del desenvolupament

TEMA 2. - La gènesi del subdesenvolupament: aproximació històrica

TEMA 3. - Teories del desenvolupament i del subdesenvolupament

TEMA 4. - Població, Migracions, Educació

TEMA 5 - Pobresa, Desigualtat, Salut

TEMA 6. - Institucions

TEMA 7. - Ajuda i Comerç

TEMA 8. - Urbanització i Sostenibilitat

Metodologia

Classes magistrals

Classes pràctiques

Lectures 

Reçerca

 

La docència será presencial o semipresencial depenent del nombre d'estudiants matriculats per grup i de la capacitats de les aules al 50% d'aforament.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció del que imposinles autoritats sanitàries. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 1, 18, 20, 31
Classes pràctiques 17 0,68 1, 18, 20, 31
Tipus: Supervisades      
Presentació treballs 15 0,6
Tutories i seguiment 5,5 0,22 1, 18, 20, 31
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi del material 75,5 3,02 1, 18, 20, 31

Avaluació

Avaluació mixta:

• Examen primer parcial (30% de la nota final).

• Examen fianl (35% de la nota final).

• Treballs

L’assignatura s’aprova amb una nota final mínima de 5, sempre que la nota del examen final sigui superior a 5.

En el cas d'una nota final sigui inferior a 3,5 haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs.

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitaries.

Per aquells estudiants que hagin obtingut una nota final que sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 hi haurà una re-avaluació. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.


Un alumne es considera com a "No avaluable" a la assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza algun component d'avaluació continuada ja no pot optar a un "no avaluable".

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar unacte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Examen Parcial 30% 1,5 0,06 1, 4, 18, 19, 20, 23, 24, 31, 36
Treballs 30% de la nota final 1 0,04 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34

Bibliografia

 Obligatoris:

Cypher, J. 2020 The process of Economic Development. Routledge

Castells-Quintana, D. 2021 Nuestra Esquiva Búsqueda de la Prosperidad. Edicions UAB

Complementaris:

Duflo, E  2019 Repensar la pobreza, co-authored with Abhijit V. Banerjee. Taurus

Easterly, William,  2001 The Elusive Quest for Growth, MIT Press, Cambridge,

Meier,G. Rauch,J. 2005  Leading Issues in Economic Development. Oxfort University Press

NN.UU. PNUD, 2005 Informe sobre Desarrollo Humano  2005.

Perkins,D; Radelet,S., Lindauer,D.L. 2006  Economics of Development Norton Co,

Ray, Debraj  1998  Development economics. Princenton University Press

Sachs J , 2008 Economía para un planeta abarrotado, Editorial Debate

Sachs J , 2007 El fin de la pobreza, Editorial Debate Debolsillo

Simon D 2006 Fifty Key Thinkers on Development Routledge Key Guides 

Stiglitz J.E. 2002, El malestar en la globalización, Ed. Taurus

Bustelo, P. 1999 Teoria contemporaneas del desarrollo economico. Síntesis

Programari

world, power point, excel