Logo UAB
2022/2023

Experimentació en Enginyeria Química II

Codi: 102395 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2500897 Enginyeria Química OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Adriana Artola Casacuberta
Correu electrònic:
adriana.artola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Anna Carrasco Garcia
Antonio Javier Moral Vico

Prerequisits

Haver superat les assignatures de Balanços en Enginyeria Química, Termodinàmica Aplicada, Cinètica Química, Circulació de Fluids i Aplicacions Informàtiques. 

Estar cursant l'assignatura de Transmissió de Calor.

Objectius

Redacció d'informes de treballs experimentals.

Comprovació experimental dels balanços d'energia calorífica, energia mecànica i matèria.

Aplicació pràctica de conceptes relacionats amb les assignatures de Balanços, Termodinàmica, Cinètica, Fluids, Calor i Aplicacions Informàtiques.

A més a més dels aspectes conceptuals, en aquesta assignatura és important l’organització del treball en el laboratori i la qualitat en l’anàlisi i comunicació dels resultats obtinguts experimentalment.

Competències

 • "Comprendre i aplicar els principis bàsics en què es fonamenta l'enginyeria química, i més concretament: balanços de matèria, energia i quantitat de moviment; termodinàmica, equilibri entre fases i equilibri químic; cinètica dels processos físics de transferència de matèria, d'energia i de quantitat de moviment, i cinètica de la reacció química"
 • Actitud personal
 • Aplicar el mètode científic a sistemes en què es produeixin transformacions químiques, físiques o biològiques tant a escala microscòpica com macroscòpica.
 • Assumir els valors de responsabilitat i ètica professional propis de l'enginyeria química.
 • Comunicació
 • Demostrar que es coneixen les diferents operacions de reacció, separació, processament de materials i transport i circulació de fluids involucrades en els processos industrials de l'enginyeria química.
 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal
 • Treball en equip
 • Ètica i professionalitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
 2. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 3. Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.
 4. Calcular pèrdues per fricció en conduccions.
 5. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 6. Contribuir al benestar de la societat i al desenvolupament sostenible.
 7. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
 8. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 9. Dissenyar experiments.
 10. Dur a terme experiments.
 11. Fer una anàlisi crítica dels resultats experimentals i del treball global dut a terme.
 12. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 13. Monitorar l'avenç d'una reacció química.
 14. Posar en pràctica les lleis fonamentals de la termodinàmica.
 15. Prevenir i solucionar problemes.

Continguts

 

1.- Sessions de laboratori (activitat supervisada):

El nombre total de sessions per alumne serà de 22 (consultar horaris de la titulació al portal web de l'Escola d'Enginyeria).
Les sessions no són consecutives, a l'inici del curs s'explicarà l'organització tenint en compte els diferents torns.

- Primera sessió, assistència obligatòria (data que s'anunciarà via Moodle): presentació i funcionament de les pràctiques i del laboratori, també es farà la distribució dels alumnes en torns i grups de treball.
- 21 sessions per a la realització de les següents pràctiques:

Compressor centrífug

Bomba centrífuga

Circulació per llit fix/fluïdització

Pèrdues de càrrega en accidents

Bescanviadors de calor

Transmissió de calor per convecció

Cinètica homogènia

Determinació de calors de reacció

Cinètica heterogènia

Determinació de la difusivitat efectiva

2.- Informes de pràctiques

Elaboració dels informes a partir de les dades obtingudes al laboratori. És molt important l'anàlisi de les observacions realitzades al laboratori i dels resultats obtinguts.

Metodologia

En ser un aprenentatge eminentment pràctic, l'assistència a les sessions de laboratori és OBLIGATÒRIA.

En funció del nombre d'alumnes, el calendari acadèmic i el nombre d'instal·lacions experimentals, els alumnes es dividiran en torns, fins un màxim de 3, i cada torn en grups de treball, fins un màxim de 14.

La sessió de presentació de les pràctiques és comú a tots els torns i és d'obligada assistència. En aquesta sessió es farà la distribució dels alumnes en torns i grups de treball.

L'assistència dels torns al laboratori es farà de forma alterna: En cas que, per exemple, hi hagi 3 torns, X dies el torn 1, X el 2 i X el 3; després torna el torn 1 durant Y dies, Y dies el 2 i Y dies el 3, i així successivament fins a completar les sessions de laboratori.

Les dates de la sessió de presentació comuna i dels dies de pràctiques al laboratori i lliurament d'informes de cada torn es publicaran a l'Aula Moodle. També s'especificarà la forma de lliurament dels informes.

S'ha de portar bata de laboratori, material per prendre notes i el guió de la pràctica a realitzar prèviament estudiat. No es poden portar lents de contacte.

Les normes generals de seguretat al laboratori són a l'Aula Moodle.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació i funcionament de les pràctiques i el laboratori de pràctiques 3 0,12 1, 2, 7, 12, 15
Realització de les pràctiques 63 2,52 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Realització de l'examen global 4 0,16 4, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Elaboració dels informes de les pràctiques 45 1,8 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Preparació de l'examen global 10 0,4 5, 11, 15

Avaluació

Actitud al laboratori: 15%

Examen global: 15%

Informes de pràctiques: 70%

 

a) Procés i activitats d'avaluació programades

L'assistència a les sessions de laboratori és obligatòria per aprovar l'assignatura. Cada dia de no assistència descompta 0.15 punts dels 1.5 de la nota de laboratori. A més, la nota de l’informe de pràctica a la o les sessions de laboratori de la qual no s’ha assistit es veurà reduïda en un 30%. La nota de laboratori, a banda de l'assistència, també té en compte l'actitud envers l'assignatura (comportament al laboratori, haver llegit els guions i preparat la pràctica amb anterioritat a la sessió de laboratori, còpia en informes de laboratori o examen, etc.).

Per aprovar l'assignatura, a més de l'assistència i de presentar l'informe de totes les pràctiques el dia que correspongui, cal tenir un mínim d’un 60% de la nota d'informes, un 60% de la nota d'actitud al laboratori i un 30% de la nota d’examen global. La mitjana ponderada d’aquestes notes ha d’estar per sobre de 5 sobre 10. Si no s'assoleix la nota mínima en algun d'aquests tres conceptes, però la mitja ponderada de les notes obtingudes està per sobre de 5 sobre 10, la nota final de l'assignatura serà de 4 sobre 10. En la resta de casos, serà la nota mitjana que s'obtingui. Quan la nota de laboratori no arribi al 60% per motius d'assistència la qualificació final de l'assignatura serà de No Avaluable.

Per poder presentar-se a l'examen global cal tenir un 60% de la nota d'informes i un 60% de la nota d'actitud al laboratori.

b) Programació d’activitats d’avaluació

La data de l'examen global es donarà el primer dia de l’assignatura(sessió informativa) i es farà pública a través de l’Aula Moodle i al web de l’Escola d’Enginyeria. La programació de les diferents sessions de pràctiques també es donarà en la sessió informativa i restarà pública a l'Aula Moodle.

c) Procés de recuperació

D'acord amb l'establert per l'Escola d'Enginyeria pel que fa a les assignatures eminentment pràctiques, les diferents activitats d’avaluació no són recuperables.

d) Procediment de revisió de les qualificacions

Per a la revisió dels resultats de les avaluacions i informes de pràctiques, es fixarà el moment i la manera dins dels 10 dies hàbils següents a la publicació dels mateixos.

e) Qualificacions

És considerarà No Avaluable l'estudiant que falti a un 30 % de les sessions o més.

La qualificació de Matrícula d'Honor, a banda de la nota que pot donar-hi accés (Normativa UAB), tindrà en compte la proactivitat envers l'assignatura, l'habilitat manual al laboratori, la comprensió dels fonaments de les pràctiques i la seva relació amb d'altres assignatures i la fluïdesa, fiabilitat i expressió dels raonaments en situacions com les plantejades a les pràctiques o diferents.

f) Irregularitats per part de l’estudiant, còpia i plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acted'avaluació. Per tant, la còpia, el plagi, l'engany, deixar copiar, etc. un informe de pràctiques o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà un zero (0) en la nota d’actitud i, en conseqüència, suspendre l’assignatura.

g) Avaluació dels estudiants repetidors

Els estudiants repetidors tenen dues opcions:

 • Opció 1: Cursar tota l’assignatura de nou com si es matriculessin per primer cop. Els estudiants que repeteixin l'assignatura com a causa d'haver realitzat còpia, plagi, engany, etc. s'hauran d'acollir a aquesta opció.
 • Opció 2: Repetir només els informes d'aquelles pràctiques que, el curs anterior, es van qualificar amb una nota inferior a 6. No caldrà que vagin al laboratori i per fer els informes hauran d’utilitzar les dades pròpies del curs anterior (20-21). Per aprovar l’assignatura caldrà que obtinguin com a mínim un 6 sobre 10 de cada un dels informes que facin i un mínim de 5 sobre 10 de la nota de l’examen final. El càlcul de la nota es farà a partir de: 70% mitjana de la nota de tots els informes i 30% la nota de l'examen. En cap cas, per aquesta via, podran obtenir la qualificació de Matrícula d’Honor.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud al laboratori 15% 0 0 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15
Examen global 15 % 0 0 4, 7, 11, 13, 14, 15
Informes pràctiques 70% 0 0 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Bibliografia

 

La bibliografia serà la que s'indiqui als guions de pràctiques a banda d'aquella que s'hagi porporcionat en les diferents assignatures de la titulació relacionades amb cada pràctica.

 

 

 

Programari

El programari serà el que s'indiqui als guions de pràctiques.