Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa I

Codi: 102348 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Llonch Andreu
Correu electrònic:
joan.llonch@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

L’assignatura 102348 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa I és una assignatura impartida en el marc del programa Cooperació Educativa en alternança PROGRAMA UNIVERSITAT EMPRESA (PUE) amb una durada de dos cursos acadèmics(www.eco.uab.es/ue). El PUE possibilita el desplegament de dos períodes de pràctiques a temps complert, un per curs, a les empreses i institucions d’acord amb un perfil de pràctica establert i supervisat per un tutor acadèmic.

És un programa voluntari i caldrà presentar la sol·licitud de preinscripció a Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa en els terminis habilitats al respecte.

L’assignatura “102348 pràctiques externes programa universitat empresa I” optativa de 12 ECTS recull el desplegament i avaluació del primer període de pràctiques al primer curs dels dos que formen el PUE.

"Aquesta assignatura només està disponible pels estudiants dels graus d'ECONOMIA
i ADE en catàla/castellà"

Requisits previs a l’inici de l’assignatura:

Haver estat admès per la Comissió d’Admissió a la Menció PUE establerta a la Facultat d’Economia i Empresa aplicant els criteris de mèrit acadèmic que inclouen expedient acadèmic, nombre de ECTS superats,  competència lingüística  i idoneïtat de l’alumne als perfils de pràctiques.

Al ser una assignatura del Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa que possibilita l’obtenció de la menció PUE al grau corresponent, el desplegament acadèmic fa possible i necessari un nivell del Seminari PUE (habilitats informàtiques) suficient i adequat al perfil de les pràctiques a empreses i institucions. El Seminari PUE te docència al primer quadrimestre abans de l’inici del primer període de pràctiques que defineix aquesta assignatura.

Si les pràctiques són fora d’Espanya cal superar la prova de competència d’idioma.

Objectius

El Programa Universitat-Empresa (PUE) és un programa de Cooperació Educativa que incorpora pràctiques externes supervisades per tutor/a en empreses i institucions per als estudiants dels Graus d'ADE i ECO en els dos últims cursos acadèmics. (www.eco.uab.es/ue)

El PUE és un programa de formació en alternança que correspon a dos cursos, està estructurat en cinc trams dos d’ells de pràctiques a temps complert en empreses i institucions. El programa neix en el curs 1989/1990 per tal de satisfer la necessitat de combinar els estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i les pràctiques a empreses i institucions.

L'empresa participant en el PUE acull estudiants prèviament seleccionats segons expedient acadèmic i amb el perfil adient per a realitzar les tasques previstes en el projecte formatiu sense que impliqui una relació laboral (Reial Decret 1707/2011).

Dos són el objetius fonamentals del PUE:

- Facilitar la professionalització de l'estudiant mitjançant la seva formació pràctica a l'empresa.

- Apropar la Universitat a l'empresa a fi de cobrir amb eficiència les necessitats comunes.

Les pràctiques en empreses fora d'Espanya permeten, addicionalment, una millora de la seva tercera llengua.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 3. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 4. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 5. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 6. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

Aquest primer  període de pràctiques recollit a l’assignatura 102348 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa I ofereix a l'estudiant la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements rebuts a la Universitat afavorint l'adquisició de competències que el preparin per l'exercici professional, facilitant la seva inserció en el mercat de treball i fomentat la seva capacitat d'emprenedor.

La UAB i l'empresa nomenen sengles tutors per als estudiants.

L’alumne rep un Ajut a l’Estudi al llarg dels quatre mesos de la durada de les pràctiques. Aquest ajut s’amplia al cas de pràctiques fora d’Espanya.

El contingut de les pràctiques es detalla al projecte formatiu de cadascuna de les practiques un cop està acordat entre l’empresa i el tutor acadèmic. La universitat i l’empresa anomenen sengles tutors per als estudiants  que vetllen pel correcte desplegament del projecte formatiu de la pràctica i al final del període l’avaluen.

El perfil dels projectes formatius oferts al curs 2017_18 es correspon  a tasques de recent graduat en les  35 empreses que donen cabuda a les  72 pràctiques; d’elles quatre corresponen a fora d’Espanya.  Veure detall d'empreses a www.eco.uab.es/ue i en especial a la memòria d'activitats del darrer curs

 

Els alumnes coneixen, de forma simultània, els perfils de les pràctiques ofertes i manifesten les seves preferències. L'empresa participant en el PUE acull estudiants prèviament  seleccionats segons expedient acadèmic i amb el perfil adient per a realitzar les tasques previstes en el projecte formatiu sense que impliqui una relació laboral (Reial Decret 1707/2011). 

 

Metodologia

La formació en alternança del PUE permet que l’alumne finalitzi els dos darrers cursos en un calendari diferent, modificat per encabir els dos períodes de practiques de quatre mesos cadascun d’ells.

 

Es un Programa amb incidència a dos cursos acadèmics i contempla cinc trams:

 

Tercer Curs del Grau: 1r Quadrimestre (Setembre-Desembre)

• Docència de les assignatures del primer quadrimestre.

• Tutories i proves d'avaluació, desembre.

• Assignació dels estudiants a les empreses, novembre.

Activitats PUE:

 

Tercer curs del Grau: 2n Quadrimestre (Gener-Abril)

• Pràctiques a les empreses, 1r període.

• Ajut per als estudiants del PUE.

• Avaluació del primer període de pràctiques.

 

Tercer Curs del Grau: 3r Quadrimestre (Maig-Juliol)

• Docència de les assignatures del tercer quadrimestre.

• Tutories i proves d'avaluació, juliol.

 

Quart Curs del Grau: 4t Quadrimestre (Setembre-Desembre)

• Pràctiques a les empreses, 2n període.

• Ajuts per als estudiants del PUE.

• Avaluació del segon període de pràctiques.

Treball fi de Grau (1)

Beques Universitat-Empresa:

El Jurat atorgarà Beques PUE als cinc millors treballs fi de grau.

 

Quart Curs del Grau: 5è Quadrimestre (Gener-Maig)

• Docència de les assignatures del cinquè quadrimestre.

• Avaluació treball fi de Grau

• Tutories i proves d'avaluació, juny.

• Lliurament Mencions PUE, juliol.

• Lliurament Beques PUE, juliol.

 

El nombre de 300 hores de formació practica s'enten com a mínim alllarg dels períodes de pràctiques considerats al PUE.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques a l'empresa 296,5 11,86 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

 L´evaluació de l´assignatura es determinarà en un 60% en funció de l´informe del tutor d´empresa, i en un 40% pel tutor acadèmic, en base a l´informe realitzat per l´alumne. 

Una qualifcació per sota de cinc implica la impossibilitat de repetir l'assignatura en cursos posteriors.

Aquesta assginatura no és objecte d'equiparació amb altres assignatures i/o experiències de tipus laboral.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de les pàctiques per part del tutor acadèmic 40% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5
Avaluació període de pràctiques per part de l´empresa 60% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

.No hi ha una bibliografia especifica.

Programari

Cal tenir coneixements avançats de Microsoft Office, especialment Excel, així com coneixements del funcionament de un paquet d´anàlisi estadistic.