Logo UAB
2022/2023

Microeconomia I

Codi: 102337 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciķ i Direcciķ d'Empreses OB 2 1
2501573 Economia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ferran Sancho Pifarré
Correu electrōnic:
ferran.sancho@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
catalā (cat)
Grup íntegre en anglčs:
Grup íntegre en catalā:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

El text per tots els grups estā disponible en castellā

Equip docent

Ferran Sancho Pifarré
Ricard Esparza Masana
Amedeo Piolatto

Prerequisits

Es recomana haver superat les assignatures:

Introducció a la Economia

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Objectius

L'objectiu de l'assignatura es conèixer les eines bàsiques de l'anàlisi microeconòmica i obtenir la capacitat per a aplicar-les.  

Els temes que es tracten inclouen:

Teoria del Consumidor (Preferències i Utilitat, Demanda) i Teoria de la Producció (tecnologia i costos)

Competčncies

  Economia
 • Aplicar els instruments matemātics per sintetitzar situacions econōmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptaciķ a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents rčgims de competčncia, en diferents escenaris d'interrelaciķ i en diferents horitzons temporals.
 • Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta.
 • Mostrar una motivaciķ per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüčncies en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciķ, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 • Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 • Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els determinants de l'oferta.
 2. Analitzar els determinants de la demanda.
 3. Associar l'estructura tecnolōgica de l'empresa amb l'estructura de costos i descriure els processos de translaciķ.
 4. Capacitat d'adaptaciķ a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 7. Mostrar una motivaciķ per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüčncies en el medi ambient i en la societat.
 8. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 9. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informaciķ, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 13. Relacionar els aspectes inter-temporals amb els processos de presa de decisions dels agents econōmics.
 14. Resoldre equilibris i interpretar el seu significat.
 15. Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 16. Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

TEMARI

Cada tema té assignat un capítol del llibre de text: Hal Varian, Microeconomia Intermedia, Edició 9.

Tema I: Introducció a la microeconomia

     I.1 El criteri de racionalitat en economia(capítol 1)

     I.2 Els conceptes d’equilibri i eficiència (capítol 1)

     I.3 La naturalesa dels models econòmics (capítol1)

Tema II: Teoria del consumidor

    II.1 Relacions de preferència i corbes d’indiferència (capítol 3)

    II.2 Funcions d’utilitat: propietats i característiques (capítol 4)

    II.3 Exemples de funcions d’utilitat: Lineal, Leontief, Cobb-Douglas, Stone-Geary, quasi-lineal (capítol 4)

    II.4 La restricció pressupostària (capítol 2)

Tema III: Teoria de la demanda

    III.1 Elecció òptima del consumidor (capítol 5)

    III.2 Variacions en la renda: béns normals i inferiors (capítol 6)

    III.3 Variacions en els preus: béns ordinaris, Giffen, substitutius i complementaris (capítol 6)

    III.4 La descomposició de Slutsky: efectes renda i substitució (capítol 8)

Tema IV: Aplicacions de la teoria del consumidor

    IV.1 Dotacions i funcions de demanda: descomposició de Slutsky amb efecte riquesa (capítol 9)

    IV.2 El model d’oferta de treball i lleure (capítol 9)

    IV.3 Elecció intertemporal (capítol 10)

    IV.4 Elecció sota incertesa (capítol 12)

Tema V: Teoria de l’empresa

    V.I La tecnologia: propietats i característiques (capítol 19)

    V.2 Exemples de tecnologies: Leontief, Cobb-Douglas, CES. (capítol 19)

    V.3 La minimització de costos i propietats de les funcions de costos (capítol 21)

Metodologia

La metodologia prevista inclou estudi, preparació i discussió d'exercicis, lectura de textos, classes magistrals, exercicis en grup i tutories.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que puguin decidir les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3
Exercisis i discussiķ en grup 17 0,68
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6
Tipus: Autōnomes      
Estudi, preparaciķ i discussiķ d'exercicis 64 2,56
Lectura de textos 15 0,6

Avaluaciķ

Procés d'avaluació

El procés d'avaluació previst consistirà en una prova d'avaluació final amb un pes del 50%, un examen parcial, amb un pes del 35% i, com a mínim, una prova d'avaluació addicional. Com a mínim una part d'alguna de les tres (o més) proves d'avaluació ha de ser del tipus examen escrit i almenys una part d'alguna de les tres (o més) proves d'avaluació ha de ser del tipus test (multiresposta).

Un estudiant que es presenta i lliura qualsevol prova d'avaluació no podrà ser considerat com "No Avaluable".

Qualsevol modificació d'aquest procés per causes externes pot comportar canvis en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries i seran adequadament informats seguint les pautes i recomanacions del Deganat de la Facultat d'Economia i Empresa i la UAB. El professorat adaptarà les proves al format que consideri més adient i eficient incloent-hi les proves orals, si escau.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de laFacultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

El professorat escollirà el tipus de prova més adient i eficient per la reprogramació individual incloent-hi les proves orals.

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Prova de Recuperació (antigament "Reavaluació")

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9 per a presentar-se a recuperació.

La data d'aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

La nota de la Prova de Recuperació serà qualitativa, amb dues possibles opcions: apte o no apte. Si s'obté una nota d'apte, la nota numèrica final de l’assignatura serà igual a 5. Si el alumne o alumna obté un "no apte", no superarà l’assignatura y la sevanota final serà la nota prèvia a la recuperació.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Normes de comportament

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, el/la professor/a podrà minvar la nota mitjana obtinguda en les "activitats d'avaluació addicionals" entre un 1 i 2 punts sobre 10 a aquell/a alumne que de forma reiterada no respecti les indicacions del/de la professor/a quant a normes de comportament a classe.  El/la professor/a anunciarà aquestes normes a principi de curs. 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitaries.

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ex?men Final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Prāctiques i proves parcials 50% 4,5 0,18

Bibliografia

Varian, H., Microeconomia Intermedia: Un enfoque actual, edició 9. Editorial ANTONI BOSCH.

Edicions anteriors són també vàlides si s'adapten adequadament la indexació dels capitols als temes de la Guia.

Programari

No hi ha programari específic per la matèria però pot resultar útil tenir familiaritat amb Wolfram|Alpha que és una aplicació matemàtica disponible en qualsevol navegador i qualsevol sistema operatiu.