Logo UAB
2022/2023

Organització Industrial

Codi: 102334 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Olivella Cunill
Correu electrònic:
pau.olivella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Introducció a l'Economia

Microeconomia I i II

Matemàtiques I i II

Objectius

Desenvolupar la teoria per entendre i analitzar el comportament de les empreses. 

Competències

  Economia
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar situacions en les quals hi ha asimetria d'informació entre les parts involucrades.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Formular recomanacions de política econòmica que millorin l'eficiència i l'equitat en el funcionament dels mercats.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Diferenciar i analitzar el tipus de relacions que s'han establert en el segle passat entre els diversos agents socials, polítics i econòmics tant en marcs nacionals com regionals i internacionals.
 • Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
 • Identificar els principals actors, estructura i funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional des d'una perspectiva teòrica o aplicada.
 • Identificar els principis analítics fonamentals en economia internacional, la globalització dels mercats i els processos d'integració econòmica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els fonaments bàsics de l'anàlisi econòmica, tant des d'una perspectiva microeconòmica com a macroeconòmica.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 2. Analitzar el repartiment de costos davant de la implementació d'un nou servei compartit.
 3. Analitzar les condicions de funcionament dels mercats així com altres formes d'interacció social.
 4. Analitzar les interaccions estratègiques entre participants i els efectes de les seves accions sobre les decisions de tercers.
 5. Aplicar la teoria de jocs a les decisions econòmiques i empresarials.
 6. Aplicar la teoria de jocs al cas d'agents en una negociació, a les subhastes i a les qüestions macroeconòmiques.
 7. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 8. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 9. Demostrar capacitat d'adaptació en entorns canviants.
 10. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 11. Entendre els diferents sistemes de votació i les conseqüències de cada un d'ells.
 12. Identificar els elements bàsics que caracteritzen l'organització d'un mercat.
 13. Identificar les condicions i els processos que generen externalitats així com els problemes que plantegen els béns públics
 14. Identificar les condicions i els processos que generen externalitats així com els problemes que plantegen els béns públics.
 15. Identificar les conseqüències de l'existència d'asimetria d'informació entre diversos agents econòmics sobre la forma en la qual aquests s'organitzen i sobre l'eficiència de la relació que estableixen.
 16. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 17. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 18. Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestió del temps com a l'ordenació i la planificació.
 19. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 20. Plantejar models formals que permeten estudiar situacions amb asimetria d'informació entre les parts.
 21. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 22. Proposar el disseny òptim de les institucions de regulació dels mercats i del seu instrumental.
 23. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 24. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 25. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 26. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 27. Resoldre els models formulats per a obtenir prediccions testables empíricament.
 28. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 29. Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 30. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.
 31. Utilitzar les eines bàsiques de l'optimització i de la teoria de jocs, i incloure aquests elements en un model teòric.
 32. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 33. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 34. Valorar les conseqüències de canviar un determinat sistema de representació per un altre.
 35. Valorar les diferents propostes d'implementació de béns públics en termes de benestar social.

Continguts

PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓ

Delimitació del tema. Exemples de problemes d'organització industrial.

II. COMPETÈNCIA PERFECTA vs. MONOPOLI (Revisió de Microeconomia II)

II.1 Competència perfecta

Anàlisi a curt termini versus anàlisi a llarg termini.

II.2 Monopoli no discriminador

Monopoli d'un sol producte. Pèrdua general de benestar. Regulació.

III. EXTENSIONS DE EL MODEL DE MONOPOLI

III.1 Monopolista multi-producte amb demandes interdependents

III.2 Discriminació de preus

Discriminació de preus perfecta, discriminació de preus de tercer grau (demandes independents), discriminació de preus de segon grau: tarifes de dues parts.

III. PODER DE MERCAT

Concepte. Conseqüències. Arguments a favor i en contra de la concentració. Mesures de concentració. Relació entre les mesures de concentració i els beneficis en el mercat.

IV. OLIGOPOLI AMB PRODUCTE HOMOGENI

IV.1 Competència en quantitats

Cournot, Stackelberg i Càrtel

IV.2 Competència en preus

La paradoxa de Bertrand, el joc repetit de Bertrand i la col·lusió tàcita.

V. DIFERENCIACIÓ DE PRODUCTE

V.1 Diferenciació horitzontal (Hotelling)

Preus fixos. Preus variables. Elecció d'ubicació.

V.2 Costos de cerca i substitució

VI. LIMITACIONS DE CAPACITAT

Regles de racionament eficient i aleatòria. Elecció de capacitat. Equivalència amb Cournot.

Metodologia

 La docencia será presencial.

 • Todo el material docente estará disponible exclusivamente en formato digital en el aula Moodle del curso

La metodología docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de las restricciones a la presencialitatque imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de pràctiques 17 0,68 3, 8, 12, 16, 19, 21, 22, 27, 31
Classes de teoria 32,5 1,3 3, 7, 8, 12, 13, 15, 20, 22, 27, 31
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 3, 8, 12, 13, 15, 20, 22, 27, 31
Tipus: Autònomes      
Estudi, Exercicis i Lectura 90,5 3,62 3, 7, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 27, 31

Avaluació

Process d’avaluació

L'avaluació del curs consistirà en un examen parcial, escrit, no lliberatori, amb un pes del 30%; un examen final, amb un pes del 50%; i d'altres proves no lliberatòries (exercicis corregits a classe o presentacions de temes concrets per part dels alumnes), amb un pes del 20%. Aquest últim apartat de l'avaluació podrà incloure l'assistència a classe. L'examen final inclourà tot el temari, incloent les llistes de problemes.

Un alumne es considera que és "No Avaluable" sempre i quan no hagi participat a cap de les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitzi algun component de l'avaluació continuada ja no podrà optar a ser considerat com "No Avaluable".

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació excepte l'examen final  s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el Calendari d'Exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el documentSol·licitud reprogramació prova a 

https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-provesProcediment de revisió de les qualificacions

El professorat escollirà el tipus de prova més adient i eficient per a la reprogramació individual, incloent-hi proves orals.

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Prova de Recuperació

Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB)

Per poder presentar-se a la prova de recuperació, els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9

La nota de la prova de recuperació sera qualitativa, amb dues possibles opcions: apteo no apte. Si la nota obtinguda és ”apte”, la nota numèrica serà igual a 5. Si l’alumne obté una qualificació de “no apte”, no superarà l’assignatura i la seva nota final serà la nota prèvia a la recuperació. 

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat quepuguiconduir a unavariació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 50% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35
Examen parcial 30% 1,5 0,06 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 31
Otras pruebas de evaluaci?n continuada 20% 1,5 0,06 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32

Bibliografia

Els llibres fonamentals per a seguir el curs són:

- Luís Cabral, Economia Industrial, McGraw Hill, 1997.

- Jean Tirole, La Teoria de la Organización Industrial, Ed. Ariel, 1990.

- Xavier Martínez-Giralt (MG), Organització Indrustrial: Comportament Estratègic i Competència, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.

També resulten útils per a seguir el curs:

- Hal R. Varian (Varian I), Microeconomía Intermedia:  Un Enfoque Moderno, ed. Antoni Bosch, qualsevol edició.

- Hal R. Varian (Varian II), Análisis Microeconómico, 2a. edición ampliada, Ed. Antoni Bosch, 1986. (Encara que hi han edicions posteriors, les referències del temari són a aquesta edició de 1986.)

Si es vol aprofundir en algun dels temes tractats (de forma totalment opcional), es recomana el llibre

- L. Cabral, Readings in Industrial Organisation, Blackwell 2000.

 

Programari

No fa falta cap tipus de programari especial.