Logo UAB
2022/2023

Economia Espanyola

Codi: 102320 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 1
2501573 Economia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Matas Prat
Correu electrònic:
anna.matas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Joan Trullen Thomas
Javier Asensio Ruiz De Alda
Maria Carmen Poveda Martinez
Gemma Francés Tudel
Francisco Navarro Gálvez

Equip docent extern a la UAB

Jan Santaló Lloret

Prerequisits

Són necessaris coneixements bàsics de les assignatures “Introducció a l’economia” (en especial, macroeconomia) i “Economia internacional” (en especial, la part d’Instruments d’Economia Aplicada)

Objectius

Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori del segon curs, primer semestre.

Té per objectiu principal el coneixement de l'economia actual d'Espanya. Combina la informació sobre l'evolució recent i el present de l'economia espanyola amb la del context internacional i amb l'anàlisi del comportament de les principals variables macroeconòmiques i de la política econòmica. El seu temari inicia els estudiants en el coneixement i la interpretació de la realitat econòmica mitjançant la utilització de la teoria econòmica més elemental i els instruments analítics propis de l'economia aplicada. En aquelles lliçons del programa on sigui rellevant s’inclourà l’anàlisi des de la perspectiva de gènere

Els objectius formatius de l'assignatura són els següents:

 1. Contribuir a desvetllar el interès dels alumnes per a l'estudi de l'economia.
 2. Conèixer el funcionament de l'economia, els mercats i les institucions econòmiques.
 3. Aplicar l'anàlisi econòmica a realitats concretes.
 4. Entendre empíricament els dilemes econòmics.
 5. Valorar la dimensió social de l'economia i la seva relació amb el benestar.
 6. Demostrar l'adquisició dels coneixements a través de l'expressió escrita, el foment de la capacitat comunicativa i la identificació de la informació rellevant en els diversos àmbits.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el paper de les institucions internacionals a l'economia.
 2. Aplicar l'anàlisi econòmica als processos d'integració, en general, i al d'integració europea, en particular.
 3. Avaluar el funcionament i la conjuntura actual de l'economia espanyola.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 7. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Descriure els agents econòmics principals que configuren l'economia espanyola i catalana.
 9. Enumerar les característiques principals del mercat de treball a Espanya.
 10. Examinar la influència i el paper de les institucions públiques espanyoles a l'economia.
 11. Identificar el paper del sector públic en l'economia espanyola.
 12. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 13. Interpretar el procés de globalització econòmica i les seves conseqüències per a l'economia espanyola.
 14. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 15. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 16. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 19. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 21. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 22. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 23. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1. L'economia espanyola en els primers anys noranta i els condicionants dels nous escenaris sorgits de l'aprovació del Tractat de la Unió Europea

Tema 2. El nou patró de creixement a partir de 1995 i el compliment de les condicions de convergència nominal per a la UEM

Tema 3. La continuïtat del creixement en els anys 2000, l'assumpció de la política monetària pel BCE i la creació de la bombolla immobiliària

Tema 4. L'accentuació del desequilibri exterior. L'estructura de la balança per compte corrent. Els canvis en la posició d'inversió internacional

Tema 5. Les crisis financera i immobiliària a partir de 2007, la recessió subsegüent i les respostes de les autoritats econòmiques i monetàries fins maig del 2010

Tema 6. Els problemes d'estabilitat de l'eurozona i el reforçament de la governança econòmica europea. El debat sobre la consolidació fiscal. El camí cap a les unions bancària i fiscal

Tema 7. Les reformes i els ajustaments de l'economia espanyola a partir de maig del 2010. El rescat bancari

Tema 8. La recuperació econòmica 2014-2019: creixement amb equilibri exterior. Anàlisi de les principals variables macroeconòmiques

Tema 9. La crisi de la COVID19, l’impacte de la guerra a Ucraïna, la crisi energètica i els riscos derivats del procés inflacionista

Tema 10. El sector públic: dimensió, característiques i agents. L'evolució de les figures impositives principals. La despesa pública, els saldos pressupostaris i el deute

Tema 11. El sistema de pensions i les seves reformes

Tema 12. Les comunitats autònomes i el seu finançament. El finançament de la Generalitat de Catalunya

Tema 13. El mercat de treball I: La dinàmica geogràfica i els moviments migratoris. La població activa, evolució i diferències segons edat i gènere. El paper dels ERTO en etapes de crisi

Tema 14.  El mercat de treball II: Anàlisi de la població ocupada i aturada segons característiques (edat, gènere, nivell d’estudis,...). Factors determinants de l’ocupació. La bretxa salarial. Reformes del marc legal 

 

Metodologia

El desenvolupament del curs es basa en les activitats següents:

Classes magistrals: en aquestes sessions el professor transmet als estudiants els coneixements bàsics de cadascun dels temes de la matèria. L'assistència a classe és, per tant, essencial per a adquirir aquests coneixements que els alumnes hauran d'assimilar i d'aprofundir amb l'estudi personal.

Pràctiques i casos: es tracta d'activitats que realitzen conjuntament l'estudiant i el professor. Inclouen el tractament de les fonts d'informació estadística, la resolució de problemes, la familiarització amb determinades tècniques d'anàlisi econòmica, el debat sobre l'actualitat amb la documentació pertinent i la presentació per part dels alumnes de treballs o pràctiques diverses. Algunes de les sessions de pràctiques es podran realitzar a l'aula informatitzada.

Activitats autònomes: a diferència de les activitats dirigides o de les supervisades, les autònomes són les que els estudiants desenvolupen per ells mateixos, a través de l'estudi dels textos proporcionats (manuals, lectures i apunts) i la realització d'exercicis.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teoria 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 23
Pràctiques i casos 17 0,68 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Pràctica sobre l'actualitat 10,5 0,42 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23
Tutories 2 0,08 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 23
Tipus: Autònomes      
Estudi i activitats recomanades 83,5 3,34 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 23

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera continua al llarg del curs, d'acord amb les valoracions següents:

1.Primer examen parcial: 37,5%

2. Examen final (segon parcial): 37,5%

3. Pràctica sobre l'actualitat: 15%.

4. Activitats recomanades, assistència a classe i participació: 10%.

L'avaluació del contingut teòric de l'assignatura es farà mitjançant dues proves escrites. La primera es farà aproximadament a la meitat del curs i la segona en la data fixada per la facultat per l'examen final. Cadascuna de les proves té el mateix pes a l'avaluació final (37,5%).

Per tant, la qualificació mitjana de l’assignatura s'obté com:

qualificació mitjana de l’assignatura = 37,5% (nota del primer parcial) + 37,5% (nota del segon parcial) + 15% (nota pràctica de l’actualitat) + 10% (nota activitats recomanades, assistència i participació)

 L'assignatura es considerarà superada si es compleixen els dos requisits següents:  

 1. la qualificació mitjana de l'assignatura és igual o superior a 5 i,
 2. la nota mitjana dels dos exàmens parcials és igual o superior a 4.
 • Si un/una estudiant compleix el primer requisit però no compleix el segon tindrà una qualificació mitjana de l'assignatura de 4,5 i podrà anar a la prova de re-avaluació d’acord amb el que s’estableix a l’apartat “Procés de Recuperació” que trobareu més endavant.
 • Si un/una estudiantcompleix el segon requisit però no compleix el primer, o no compleix cap dels dos,  tindrà la qualificació mitjana de l'assignatura que sorgeixi de l’aplicació directa de les ponderacions anteriors, i podrà anar a la prova de re-avaluació d’acord amb el que s’estableix a l’apartat “Procés de Recuperació” que trobareu més endavant.

 Un alumne que no hagi participat en cap de les dues proves escrites es considerarà no avaluable

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Examen parcial 37.5% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 23
2. Examen final 37.5% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23
3. Pràctica sobre l'actualitat 15% 0,5 0,02 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23
4. Avaluació activitats recomanades, assistència i participació 10% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

Bibliografia bàsica

García Delgado, J. L. i Myro, R. (2021): Lecciones de economía española, Ed. Civitas - Thomson Reuters, 16a edició. Disponible en versió electrònica entrant a la pàgina web de la biblioteca de la UAB.

Banco de España, Informe anual. Disponible a: https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/informes-y-memorias-anuales/informe-anual/

Per cada lliçó del programa s'entregarà bibliografia específica

Programari

Full de càlcul i software per guardar fitxers com a PDF