Logo UAB
2022/2023

Joc i activitat matemàtica en educació infantil

Codi: 101985 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Mercè Edo Baste
Correu electrònic:
meque.edo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És molt recomanable que l’estudiant hagi cursat i utilitzi els coneixements de les següents assignatures:

- Les matemàtiques en el currículum d’infantil.

- La pràctica matemàtica a l’aula d’Educació Infantil.

 

Objectius

Es tracta d’una assignatura optativa de quart curs que està centrada en una didàctica específica. S’imparteix quan l’alumnat ja ha fet tota la formació bàsica i es cursa a continuació de “Les matemàtiques en el currículum d’infantil” i  “La pràctica matemàtica a l’aula d’Educació Infantil”. És per això que l’assignatura: Joc i activitat matemàtica en educació infantil, vol aprofundir en els coneixements de didàctica de la matemàtica a l’educació infantil i al cicle inicial de primària.

Aquesta assignatura se centra en el coneixement pràctic del currículum matemàtic d’infantil i cicle inicial de primària, però també es repassaran diferents continguts matemàtics d'edats més avançades. La dinàmica d'aula serà en format taller on es viurà en primera persona el que suposa el 'repte matemàtic', l'aprendre a partir de qüestions obertes, el treball cooperatiu i l'aprenenttage a partir de manipulació de materials seleccionats.

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Comprendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural.
 • Conèixer els fonaments científics, matemàtics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer estratègies didàctiques per desenvolupar representacions numèriques i nocions espaials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicació dels elements clau del currículum de matemàtiques en un disseny personal.
 2. Capacitat d'analitzar una situació didàctica i fer-ne un diagnòstic sobre la seva pertinença i fer propostes alternatives innovadores.
 3. Capacitat d'identificació d'aspectes matemàtics a la vida quotidiana i capacitat de potenciar-los i compartir-los amb els infants per tal d'afavorir-ne el seu aprenentatge.
 4. Capacitat d'incloure l'atenció a la diversitat, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en un disseny propi.
 5. Capacitat d'inspirar-se en bones pràctiques matemàtiques per crear-ne de noves i personals.
 6. Capacitat d'organització i de treball conjunt per dissenyar i executar un projecte de treball compartit.
 7. Capacitat de dissenyar situacions didàctiques personals a partir del currículum i les seves directrius teòriques i dels exemples mostrats a l'assignatura per a l'E/A de les matemàtiques a educació infantil.
 8. Coneixement de diversitat de situacions didàctiques dissenyades des de les matemàtiques del currículum.
 9. Coneixement de diversitat de situacions didàctiques interdisciplinàries per a l'E/A de les matemàtiques al parvulari.
 10. Coneixement de la teoria sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de les matemàtiques que regeix el currículum.
 11. Coneixement de situacions didàctiques i experiències creades amb una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva
 12. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 13. Ús de les tecnologies en el disseny de propostes didàctiques per a l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques al parvulari o al cicle inicial de primària.

Continguts

 1. Què és joc? i què és activitat lúdica?
 2. Mirada matemàtica sobre l'evolució del joc a la primera infància.
 3. Aprenentatge matemàtic a través diferents tipologies de jocs i activitats lúdiques.
 4. Programació matemàtica a priori i a posteriori. 
 5. Revisió de nocions matemàtiques de diferents blocs i de diferents edats.
 6. Creativitat i rigor en el disseny i aplicació d'un taller per infants.

 

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura és en un format de Taller. Aprendreu 'fent'. Cada sessió se centrarà en la manipulació de materials didàctics diversos. Es potencia molt l'autonomia i la creativitat dels alumnes, al mateix temps el treball cooperatiu. També caldrà reflexionar i consignar per escrit el més rellevant de cada sessió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial gran grup 45 1,8 8
Tipus: Supervisades      
Anàlisi de materials i d'experiències d'aula 30 1,2
Tipus: Autònomes      
Activitat autònoma 75 3 8

Avaluació

Es realitzarà una part d'avaluació individual i una en grup.

La individual consisteix en un diari de cada sessió més les ampliacions que l'estudiant consideri. Diari que cal portar al dia.

Aquest diari serà llegit per la docent un parell de vegades al llarg del curs (cada estudiant en dates diferents) i es podrà refer i millorar, sempre, fins a la data del lliurament final.

El treball en grup consisteix a preparar i dur a terme una sessió del taller de joc i activitat lúdica matemática, per infants.

L'avaluació, per tant, és contínua. Caldrà lliurar el document individual final el 23 de juny de 2023. La reavaluació es farà el divendres 30 de juny.

Qui no presenti el document dins el termini i/o no participi del treball col·lectiu es considerarà No presentat.     

L’assistència a classe és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a totes les classes per ser avaluat (es contempla un 20% màxim d’incidències), en cas contrari es considerarà no presentat. 

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua vehicular que consta a la guia docent. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/aconsidera que no compleix aquests requisits. En cas de plagi l'assignatura queda suspesa.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar modificacions en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Autoavaluació 20 0 0 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Disseny i aplicació d'una sessió al taller 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Treball individual. Diari de les sessions 50 0 0 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Bibliografia

Blahey, L. (2021). The Power of Play: 6 Benefits for Child Development. Disponible a: https://www.epl.ca/blogs/post/importance-of-play-for-kids/

Bruner, J. (1983). Juego, pensamiento y lenguaje . Dins: J. Bruner, Acción Pensamineto y lenguaje. Compilación de J.L. Linaza. Madrid: Alianza editorial.

Clements, D.H. & Sarama, J. (2017). Play, Mathematics, and False Dichotomies. Development and Research in Early Math Education  Recuperat de: https://dreme.stanford.edu/news/play-mathematics-and-false-dichotomies

Edo, M. (1996). Taller de jocs al cicle inicial: Disseny, experimentació i avaluació d'una situació didàctica per a la construcció conjunta de coneixements matemàtics. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Treball de recerca de Doctorat en didàctica de les Ciències i les Matemàtiques del Departament de didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals.

Edo, M. (1998). Juegos y matemáticas. Una experiencia en el ciclo inicial de primariaUNO, Revista de Didáctica de las Matemáticas, 18, 21-37.

Edo, M. (2003). Jocs només per calcular. Amb els petits es pot anar més enllà? Perspectiva Escolar, 273, 14-21.

Edo, M. (2003). Juegos matemáticos. Documentación para el taller, Desarrollo curricular. Dins C. Tomás i M. Casas (eds.). Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Barcelona: Praxis, CD-Rom 59 pag.

Edo, M.(2004). Taller de juegos y matemáticas en el ciclo inicial de primaria, Desarrollo curricular. Dins: C. Tomás i M. Casas (eds.). Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Barcelona: Praxis, CD-Rom 13 pàg.

Edo, M. (2016). Mirada matemàtica sobre els jocs que apareixen a la primera infància. Dins: M. Edo, S. Blanch, M. Anton (eds.) El joc a la primera infància, (pp. 85-110). Barcelona: Octaedro.

Edo, M. (2021). Educació Infantil: La pàgina en blanc. forMATs d’Innovamat.  Recuperat de: https://www.youtube.com/watch?v=J7bsd2Wbjoc&list=LL&index=17

Edo, M., Aranda, M., Edo, C., Serrano, H. (2020). Un munt de jocs per un món de càlculs. 1. Dossier del taller de jocs matemàtics per a les mestres. Barcelona: Dipòsit Digital de Documents, UAB. Recuperat de: https://ddd.uab.cat/record/225037

Edo, M., Aranda, M., Edo, C., Serrano, H. (2020). Un munt de jocs per un món de càlculs. 2. Material del taller dels jocs matemàtics perals infants. Barcelona: Dipòsit Digital de Documents, UAB. Recuperat de: https://ddd.uab.cat/record/225044

Edo, M., Blanch, S.  i Anton, M. (2016). El joc a la primera infància. Barcelona: Octaedro.

Edo, M. i Masoliver, C. (2008). Una tienda en clase. Creación y análisis de un contextopara aprendizajes matemáticos. UNO, Revista de Didácticade lasMatemáticas, 47, 20-36.

Pecci, M.C., Herrero, T., López, M. i Mozos, A. (2010). El juego infantil y su metodología. Cayfosa: Mc Graw Hill.

Reed, K.E. & Mercer, J. (2017). Play Games, Learn Math! Explore Numbers and Counting with Dot Card and Finger Games. Teaching Young Children, vol.11, n.1. Recuperat de: https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/oct2017/play-games-learn-math-explore-numbers

Programari

No hi ha cap requeriment en aquest sentit.