Logo UAB
2022/2023

Organització i competència en seguretat pública

Codi: 101877 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Silvia Planet Robles
Correu electrònic:
silvia.planet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Andreu Joan Martínez

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

 • Conèixer de primera mà, i en un entorn formatiu i universitari, el sistema de seguretat pública de l'Estat espanyol, la seva estructura i competències. Servirà als estudiants per entendre com, des del disseny del model de seguretat pública d'un país, es configuren els mecanismes de prevenció dels riscos. La garantia dels drets i llibertats de la ciutadania és una estratègia fonamental de tot agent de la seguretat pública. Cal entendre els antecedents i l'evolució del sistema de seguretat pública, per poder dissenyar i aplicar polítiques públiques de seguretat que siguin efectives i garantistes. Entendre també totes les interaccions de les matèries i disciplines que envolten les competències de seguretat.
 • Conèixer el desenvolupament històric del concepte de seguretat dotant als alumnes dels coneixements sobre l'organització i l'evolució de les Administracions públiques i les seves competències en seguretat.
 • Donar a conèixer els sistemes de seguretat pública de l'estat espanyol i especialment el sistema de seguretat pública de Catalunya.
 • Analitzar i conèixer els diferents sistemes policials comparats.
 • Concretar la participació dels diferents cossos policials en el concepte de seguretat pública.
 • Entendre la importància de la coordinació en la seguretat pública. Conèixer els òrgans per desenvolupar la coordinació en aquest àmbit.
 • Entendre la importància i les conseqüències de traslladar un concepte ampli de seguretat pública a les diferents disciplines que impacten.
 • Transmetre habilitats per l'elaboració de Planes Preventius i la seva coordinació.
 • Promoure i implementar polítiques preventives de seguretat i participació ciutadana.

 

Habilitats

• Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es deriva de la pràctica de l’exercici professional.

• Generar propostes innovadores i competitives en investigació i activitat professional desenvolupant curiositat i creativitat.

• Gestioneu eficientment la tecnologia en operacions de seguretat.

• Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.

• Transmetre informació, idees, problemes i solucions a públics especialitzats i no especialitzats.

• Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.

• Utilitzar la capacitat d’anàlisi i síntesi per resoldre problemes.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents sistemes de gestió de la seguretat pública.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
 10. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 16. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 17. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC 1:

 • Organització i l'evolució de les Administracions públiques i les seves competències en seguretat. Evolució històrica. Situació actual.
 • Principis de l'acció administrativa en matèria de seguretat. Sistemes de seguretat pública espanyola comparada.
 • Legislació reguladora

BLOC 2:

 • Els diferents sistemes policials i les seves competències en seguretat; estudi comparat dels mateixos.
 • Legislació reguladora

BLOC 3:

 • Models de Coordinació i d'integració vertical. Tipus de coordinació i òrgans de coordinació del sistema de seguretat pública en les diferents administracions.
 • Coordinació preventiva. Els impactes altres disciplines a la seguretat pública.

Metodologia

El primer dia es plantejaran les matèries, metodologia, i presentació dels supòsits pràctics. 

El programa de l'assignatura consta de 3 blocs amb un total de 40 hores. També està prevista una visita formativa durant el mes de desembre, relacionada amb els continguts de l'assignatura, si les condicions sanitàries ho permeten.

En el marc d'aquestes hores teòriques també es plantejaran exercicis i altres activitats que formen part de l'avaluació continuada. 

Paral·lelament, a mesura que s'avança en les explicacions teòriques, l’alumnat haurà de fer una recerca sobre un tema dels proposats al programa, i en relació al qual hauran de lliurar un treball per escrit i fer una presentació a l'aula.

Pel seguiment de la matèria caldrà portar llegits els textos que la professora indiqui durant les classes teòriques (articles, normativa, jurisprudència, etc.) 

Tant els treballs de recerca, com els exercicis proposats, com la lectura de textos, formen part de les hores que l'alumne haurà de treballar de forma autònoma, tot i que, pel seguiment i resolució de dubtes, també es durà a terme l'oportuna supervisió mitjançant els fòrums de debats, el campus virtual i la comunicació permanent mitjançant el correu electrònic.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 2, 3, 7, 12
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles i normativa. Estudi personal. 94 3,76 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15, 17

Avaluació

 

Els criteris d'avaluació de l'assignatura són 2: 

a)        2 proves escrites (tipus test i cas pràctic; una pel bloc 1 i una altre pels blocs 2 i 3). Equival a un 40% de la nota final.

b)        2 treballs de recerca (un pel bloc 1 i un altre pels blocs 2 i 3). Equival a un 60% de la nota final.

 Es tracta, per tant, d'una avaluació continuada. El còmput del resultat de les dues avaluacions, donarà la nota final resultant de l'assignatura (és sumatòria i progressiva).

 

La descripció de la valoració de cada prova és la següent:

 a) Prova escrita: que valdrà en total 4 punts (un 40% de la nota final):

-           2 proves escrites tipus test de 20 preguntes (cadascun val 1 punts i en total 2 punts)

-           2 casos pràctics amb 2 preguntes cadascun (cada cas val 1 punt, i en total 2 punts)

 b) Treball de recerca val un 60% (document i presentació) han de fer 2 recerques, una pel bloc 1 i una altra pels blocs 2 i 3.

Cada treball val un 30% o tres punts de la nota final, si es fan satisfactòriament els 2 treballs de recerca, equival a 6 punts de la nota final)

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Aquesta prova consistirà en un examen tipus test de 40 preguntes (equival a un màxim de 4 punts) i un cas pràctic amb 3 preguntes a desenvolupar (equival a un màxim de 6 punts).

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5- Aprovat.

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri de la professora.

 

Reavaluació: En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5 - Aprovat.

 • L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI. 

L'alumne que estigui repetint l'assignatura ha de seguir els mateixos criteris d'avaluació d'acord amb la guia.

Plagi

"Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificadesd'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.”

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis i treballs realitzats per l'alumnat. 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Proves teòric-pràctiques individuals: Exercicis i/o exàmens escrits i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per part de l'estudiant 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Bibliografia

Bibliografia:

 Documents que trobareu a internet:

 

 Pàgines web d’interès:

Organitzacions internacionals:

 Estadístiques del Departament d'Interior:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/

Programari

No cal cap programari específic