Logo UAB
2022/2023

Models integrats de gestiˇ: qualitat i seguretat corporatives

Codi: 101844 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Armando Equeter Leva
Correu electr˛nic:
armando.equeter@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengŘes

Quan l'alumnat pregunta en catalÓ se li respon tambÚ en catalÓ

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

 

Objectius

El objetivo de esta asignatura es conseguir  que el alumnbado sea capaz de implantar y gestionar un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a las normas internacionales ISO 9001 y de Calidad Total ,  como parte integrada de otros sistemas de gestión de la Seguridad Corporativa.

 

CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 7. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 10. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 11. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 12. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 13. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 15. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 16. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 17. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 18. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 19. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 20. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 21. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 22. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Tema 1- Introducció a la Gestió de Qualitat.

Tema 2- Models normatius: Les normes ISO.

Tema 3- Procés dimplantació de la norma ISO 9001: 2015.

Tema 4- La gestió dels processos.

Tema 5- Sistemes integrats de gestió.

Tema 6- Models per a la implantació de la Qualitat Total.

Tema 7- El model EFQM - Interelacions amb la norma ISO 9001.

Tema 8- Equips de treball a l'àmbit de la gestió de qualitat: Els "Cercles de Qualitat".

Tema 9- La Seguretat Corporativa.

Tema10- La Gestió de la Qualitat a l'Administració Pública.

Metodologia

La metodologia docent consistirà en una combinació de les tradicionals classes magistrals durant la primera part de les classes dirigides, per donar pas immediatament després a lestudi en grup i individual de casos pràctics i el seu posterior desenvolupament supervisat i autònom per part de lalumnat.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 7, 15, 18, 21
Classes te˛riques: classes magistrals 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment dels treballs de grup: supervisiˇ del professor 12 0,48 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal: treball personal de consolidaciˇ de coneixements 37 1,48 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22
Resoluciˇ de casos prÓctics i realitzaciˇ de treballs en grup 57 2,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluaciˇ

L'AVALUACIÓ consistirà de:

-Proves escrites que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant (50%): Al final del curs es realitzaran dues proves teòriques que equivalen cadascuna al 25% de la nota de l'assignatura. Aquests exàmens consistiran en preguntes conceptuals de resposta curta. Cal obtenir una nota mínima de 4 a les proves escrites per poder aprovar l'avaluació continuada.

-Lliurament dels exercicis pràctics en grup (50 %): Al llarg del curs es realitzaran un total de 5 proves pràctiques en grup, cadascuna de les quals s'avaluarà amb el lliurament d'un exercici en anglès. Per el seu caràcter curricular, la participació presencial de lalumnat als exercicis pràctics és obligatòria per a la seva avaluació personalitzada. La seva no assistència requereix del justificant formal corresponent per part de l'alumnat per a la seva consideració, devent participar en un mínim en tres pràctiques per poder aprovar l'avaluació contínua.

RECUPERACIÓ:

En cas de no superar l´assignatura dacord amb els criteris abans esmentats (avaluació contínua), l´alumnat podrà fer una prova de recuperació en la data i horari programats i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar en la recuperació, l´alumnat ha d´haver estat prèviament avaluat en un conjunt dactivitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l´assignatura. Tot i això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne serà d'un màxim de 5-aprovat.

AVÍS: 

Sense perjudici daltres mesures disciplinàries que estimin oportunes i dacord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per l´alumnat que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar... una activitat d'avaluació implicarà suspendre aquesta activitat amb un zero (0). Les activitats d´avaluació qualificades d´aquesta manera i per aquest procediment no seran recuperables. Si cal superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la al mateix curs.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves te˛riques conceptuals 50% 0 0 1, 7, 15, 16, 18, 21
Resoluciˇ de casos prÓctics i realitzaciˇ de treballs en grup 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- Jiménez Tello. P./ Equeter Leva, A. (2021) .Modelos integrados de gestión: Calidad y Seguridad Corporativa.  Escuela de Preveción y Seguridad Integral - Universidad Autónoma de Barcelona.

- CEN (20015).  UNE-EN ISO 9001- Sistemas de gestión ambiental. Requisitos.  AENOR.

- CEN (2015). UNE-EN ISO 14001- Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos con orientación para su uso. AENOR.

- ISO, (2018). UNE-EN ISO 45001- Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso.ISO.

 - Radoslav Jankal, Miriam Jankalova (2016) The Application of The EFQM Excellence Model by the Evaluation of Corporate Social Responsibility Activities of Companies.  Procedia Economics and Finance, Volume 39, P. 660-667.  https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30313-6. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116303136)

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

- alainversa. (2014). Plus Consulting  gestión empresarial (Video). ivoox. (http://www.ivoox.com/podcast-plus-consulting-gestion-empresarial_sq_f191540_1.html)

- Berruezo, David. (2006). Mario Nissim (Video). YouTube. (http://www.enac.es/web/enac/inicio)

- Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (2003). Manual EFQM de Excelencia: pequeñas y medianas empresas (PYMES). EFQM.

- Jiménez Tello, Pilar (2009). Auditoria Universitaria de Calidad: La evaluación como conquista social ante lacompetencia universitaria global. VDM Verlag Dr. Müller.

-Velasco Sánchez, Juan (2010).  Gestión de calidad: mejora continua y sistemas de gestión de calidad: teoría y práctica. Pirámide.

 

Programari

Aquesta assignatura no requereix d'un programari específic.