Logo UAB
2022/2023

Addiccions i Toxicomanies

Codi: 101777 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolores Bernabeu Tamayo
Correu electrònic:
MariaDolors.Bernabeu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits, però es recomana haver fet les assignatures de:

Ciències Psicosocials

Comunicació Terapèutica

Bases Metodològiques de la Infermeria

Metodologia Científica i Bioestadística

Objectius

INTRODUCCIÓ

La dependència de substàncies que creen addicció és un fenomen social que afecta tota la societat, amb greus conseqüències sobre la salut de les persones implicades i, a més, amb uns clars efectes perjudicials de caràcter familiar i social.

Per una banda, hi ha el consum de drogues no institucionalitzades, com l'heroïna, la cocaïna, els derivats del cànnabis, etc.., que es veu facilitada pel comerç il·legal d'aquestes substàncies, per altre

el problema de la dependència es presenta també amb productes socialment acceptats, com les begudes alcohòliques i el tabac.

En aquesta assignatura, s'estudiaran les manifestacions físiques i del comportament, així com les conseqüències personals i socials relacionades amb l'abús o la dependència de l'alcohol, altres

depressors del SNC, opiodes, al.lucinògens i cannabinoides.

OBJECTIU GENERAL

Adquirir els coneixements necessaris per donar atenció d'infermeria en els diferents problemes relacionats amb les drogodependències.

Objectius específics

Conèixer els principals conceptes relacionats amb el consum de substàncies additives.

Conèixer el patró de consum de les principals substàncies additives del nostre entorn.

Discutir els efectes de les diferents substàncies a nivell físic, psíquic i social

Reflexionar sobre la problemàtica social de la drogoaddicció

Aprendre diferents tècniques i abordatges des de la prevenció, el tractament i la reinserció social.

 

Competències

 • "Demostrar que es comprenen, sense prejudicis, les persones: considerar-ne els aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents; assegurar que es respectin les seves opinions, creences i valors, i garantir el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional."
 • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
 2. Analitzar situacions que garanteixin el dret a la intimitat.
 3. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 4. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 5. Explicar els coneixements científics sobre el contínuum salut-malaltia per prestar una atenció professional segons les necessitats de les persones amb problemes de salut mental.
 6. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 7. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 8. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 9. Justificar les accions dirigides a les persones amb problemes de salut mental segons l'evidència científica.
 10. Planificar les cures d'infermeria dirigides a les persones amb problemes de salut mental o a grups d'aquest tipus de persones.

Continguts

Conceptes generals en drogodependències. Droga, tòxic, drogoaddicció, toxicomania, toxicodependència. Factors originant de la drogoaddicció. Evolució històrica de la drogoaddicció

Atenció d'infermeria en l'alcoholisme. Conceptes. Epidemiologia. Factors predisponents. Factors desencadenants. Manifestacions. Intervencions d'infermeria.

Atenció d'infermeria en addictes als opiacis i derivats. Factors predisponents. Factors desencadenants. Manifestacions. Intervencions d'infermeria.

Atenció d'infermeria en addictes a cocaïna i altres estimulants. Factors predisponents. Factors desencadenants. Manifestacions. Intervencions d'infermeria.

Atenció d'infermeria a drogues al·lucinògenes. Conceptes. Tipus. Manifestacions. Intervencions d'infermeria.

Polítiques de prevenció en drogodependències.

Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya.

Metodologia

Aprenentatge Basat en Problemes: Sessions tutoritzades i presencials a l'aula en les que l'alumnat participa activament, mitjançant l'intercanvi d'informacions per analitzar i valorar els problemes derivats del consum de substàncies addictives. Mitjançant aquestes sessions, l'alumnat adquireix habilitats per afrontar problemes, prioritzar i cercar informació, prendre decisions i avaluar la seva activitat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenetatge Basat en Problemes 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS/ ESTUDI PERSONAL/ LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 57 2,28 3, 4, 5, 6, 9, 10

Avaluació

El sistema d’avaluació s’organitza en tres mòduls:

El mòdul de tutories avalua de forma continuada i formativa l'aprenentatge de l'alumnat i te un pes del 25%

El mòdul avaluació escrita mitjançant proves objectives te un pes del 25% i s’avaluarà a través de la presentació i defensa d'un treball en grup petit (5-6 estudiants) sobre la problemàtica de les drogodependències, valor del 15 % i les respostes a una prova audiovisual ( visionat d'un vídeo i resposta a 6 preguntes sobre el mateix), valor del 10%, segons calendari.

El mòdul examen, té un pes del 50% i s'avaluarà a través d'un examen de mútiple opció. On s'aplicarà la formula de correcció a l'atzar. En finalitzar l'assignatura per poder fer el sumatori, tots els mòduls han de estar aprovats amb una nota mínima de 5.

Es considerarà No avaluat, quan l'alumnat no hagi realitzat algun dels tres mòduls previstos en l'avaluació

L'alumnat que no hagi superat l’assignatura, es podrà presentar a una prova de recuperació. La prova de recuperació constarà d'un examen tipus test i preguntes curtes sobre tota l'assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en les tutories 25% 0,75 0,03 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Avaluació escrita mitjançant proves objectives 25% 0,75 0,03 5, 6, 9
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems de resposta múltiple 50% 1,5 0,06 5, 8, 9, 10

Bibliografia

Donat que una de les competències generals que es pretén que adquireixi l'alumnat és la de desenvolupar estratègies per a un aprenentatge autònom (CG2), i que l'activitat dirigida pel professorat és una metodologia centrada en l'alumnat, no s'especifica la bibliografia.

L'alumnat ha de fer-se competent en la cerca d'informació i lectura crítica de la mateixa. En la primera sessió l'alumnat, en funció del pla de treball plantejat, esbrinen quines són les fons d'informació adients per al seu pla de treball. En la segona sessió expliquen les dificultats que han tingut en la cerca i confronten les troballes i evidències. En funció d'aquest treball compartit raonen la idoneïtat o no, de la mateixa.

Aquests són els raonaments fonamentals pels quals no es considera oportú que el professorat presenti un llistat específic de bibliografia.

Programari

No es necessari cap programa especial