Logo UAB
2022/2023

Intervencions en Salut Mental

Codi: 101776 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolores Bernabeu Tamayo
Correu electrònic:
MariaDolors.Bernabeu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits, però es recomana haver fet les assignatures de

Ciències Psicosocials

Comunicació Terapèutica

Bases metodològiques de la infermeria

Metodologia Científica i Bioestadística

Objectius

INTRODUCCIÓ

Els professionals de la salut en la comunitat i en els hospitals generals, igual que els adscrits a institucions psiquiàtriques, s'enfronten sovint amb malalts amb símptomes de trastorns emocionals que no requereixen el tractament d'un psiquiatra, però que tenen una importància suficient per obligar a una intervenció significativa de part del professional d'infermeria.

El professional familiaritzat amb els patrons de conducta i els avantatges i inconvenients de les diferents intervencions serà capaç de desenvolupar el seu paper amb facilitat, comprensió i efectivitat.

La infermeria de salut mental te com objectiu fomentar i mantenir conductes que contribueixin a la integritat dels malalts (el malalt pot ser una persona, una família, un grup o tota la comunitat).

La infermera utilitzarà el procés d'infermeria, un sistema per prendre decisions infermera que inclou la valoració, planificació, execució i avaluació. El procés guia la infermera a donar atencions de qualitat al client i família en qualsevol lloc.

Seguint aquest procés, la infermera pot desenvolupar estratègies efectives per respondre a les necessitats actuals i potencials dels clients i famílies, promovent la salut mental.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS

Identificar les teories, els conceptes i la investigació que utilitzen les infermeres en salut mental.

Analitzar els efectes del context (cultural, legal, ètic, geogràfic, entre d’altres) en la salut mental dels clients (persones, grups o famílies) i en la pràctica d'infermeria en salut mental.

Discutir la relació dels factors psicosocials, estats fisiològics i malalties mentals.

Descriure com s'utilitza el procés d'infermeria en els problemes de salutmental

Analitzar els problemes ètics i legals que comporta la pràctica d'infermeria en salut mental.

Identificar persones, famílies i poblacions vulnerables de patir malalties mentals.

Prevenir i corregir els trastorns mentals i les seves seqüeles i fomentar la salut mental en la societat, la comunitat i en els individus que hi viuen.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
 2. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 3. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 4. Explicar els coneixements científics sobre el contínuum salut-malaltia per prestar una atenció professional segons les necessitats de les persones amb problemes de salut mental.
 5. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 6. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 7. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 8. Justificar les accions dirigides a les persones amb problemes de salut mental segons l'evidència científica.
 9. Planificar les cures d'infermeria dirigides a les persones amb problemes de salut mental o a grups d'aquest tipus de persones.

Continguts

Tema 1. Sistemes de classificació en Infermeria de salut mental. Models conceptuals d’Infermeria en salut mental.

Tema 2. Valoració. Entrevista psiquiàtrica. Examen de l'estat mental. Examen físic. Diagnòstic d'infermeria. Planificació. Execució. Avaluació.

Tema 3. Concepte de dol normal. Dol tanàtic o patològic. Fases del dol. Acompanyament d’infermeria en el procès de dol. Dol migratori: dol de l’immigrant amb estrès crònic (Sd.de Ulisses). L’abordatge del dol: tractament psicològic i teràpia.

Tema 4. Bulling. Concepte. Causes. Símptomes. Tipus. Mobbing laboral. Tractament. Prevenció.

Tema 5. Trastorn de personalitat: Diagnòstics d' infermeria. Intervencions. Dispositius específics.

Tema 6. Trastorns alimentaris. Diagnòstics d'Infermeria. Intervencions.

Tema 7. Trastorn esquizofrènics i altres psicosi. Trastorn Bipolar. Diagnòstics d’infermeria. Intervencions.

Tema 8. Conducta autodestructiva. Valoració. Coordinació interinstitucional davant la conducta suïcida: CODIGO CRS. Pla de prevenció del suïcidi : objectius ,estratègies i intervencions: Promoció de la salut mental positiva i prevenció de los comportaments suïcides.

Tema 9. Intel·ligència emocional. Característiques. Resiliència. Característiques

Tema 10. Mesures coercitives: concepte, utilitzacions, consideracions legals per a infermeria abordatge verbal, concepte de porta tancada, contencions, mecànica.

Tema 11. Vulnerabilitat de la dona en situació de carrer i patologia mental. Atenció a l’immigrant: codis socials, estrès de l’immigrant, estrès post traumàtic refugiats.

Tema 12. Violència de gènere. Casos pràctics.

Tema 13. Organització de la xarxa de salut mental.

Tema 14. Hospitalització a domicili. Paper de l'infermer/a.

Metodologia

Activitat dirigida:

Aprenentatge Basat en Problemes: Es duen a terme mitjançant sessions tutoritzades i presencials a l'aula en la qual l'alumnat participa activament per tractar un tema determinat mitjançant l'intercanvi d'informacions parcials i anàlisi col·lectiva d'aquestes informacions, per analitzar els problemes de salut mental. Mitjançant els seminaris, l'alumnat adquireix habilitats per afrontar problemes, prioritzar i cercar informació, prendre decisions i avaluar la seva activitat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenetatge Basat en Problemes 30 1,2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS/ ESTUDI PERSONAL/ LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 113,5 4,54 2, 3, 4, 5, 8, 9

Avaluació

El sistema d’avaluació s’organitza en tres mòduls:

El mòdul de seminari especialitzats, s’avalua de forma continuada i formativa el procés d'aprenentatge de l'alumnat i te un pes del 25%.

El mòdul prova escrita, te un pes del 50% i s’avaluarà a través de preguntes múltiple opció, en la que s'aplicarà la fórmula de correcció a l'atzar al finalitzar l'assignatura.

El mòdul, avaluació escrita mitjançant proves objectives, consisteix en respostes a sessió audiovisual ( visionat d'un vídeo i respostes a 4-5 preguntes sobre el mateix), te un pes del 25%.

Per aprovar l’assignatura cal tenir aprovat cadascun del mòduls, amb una nota igual o superior a 5.

Es considerarà No avaluat, quan l'alumnat No hagi realitzat algun dels tres mòduls previstos en l'avaluació.

L'alumnat que no hagi superat l’assignatura, es podra presentar a una prova de recuperació. Aquesta consistirà en una prova escrita amb preguntes múltiple opció i preguntes curtes

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en les tutories 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Avaluació escrita mitjançant proves objectives 25% 1,5 0,06 2, 3, 8
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems de resposta múltiple 50% 3,5 0,14 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Donat que una de les competències generals que es pretén que adquireixi l'estudiant és la de desenvolupar estratègies per a un aprenentatge autònom (CG2), i que l'activitat dirigida pel docent és son bàsicament els seminaris, no s'especifica la bibliografia.

En els seminaris l'estudiant ha de fer-se competent en la cerca d'informació i lectura crítica de la mateixa. En la primera sessió els estudiants, esbrinen quines són les fons d'informació adients per al seu pla de treball. En la segona sessió expliquen les dificultats que han tingut en la cerca i confronten les troballes i evidències. En funció d'aquest treball compartit raonen la idoneïtat o no, de la mateixa.

Aquests són els raonaments fonamentals pels quals no es considera oportú que el professorat presenti un llistat específic de bibliografia.

Programari

No es necessari cap programa especial.