Logo UAB
2022/2023

Atenció d’Infermeria al Nen i la Família amb Problemes de Salut Infantil

Codi: 101773 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Oso Moran
Correu electrònic:
juan.deloso@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Carolina Watson Badia

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials.

Tot i això estaria be repassar les competències treballades en les assignatures de la matèria d'Infermeria en el nen, l'adolescent i la dona.

Objectius

L'assignatura es programa al quart curs del Grau d'Infermeria i forma part del grup de les assignatures de la menció Infància i salut, de formació optativa. Constitueix, per tant, part de la base científica necessària per a la formació del graduat infermer.

OBJECTIUS GENERALS

L’ estudi del nen des de el moment del naixement i fins l'adolescència. Posant l'èmfasi en el desenvolupament del nen i l’adolescent en situacions de malaltia.

Aplicar les principal eines infermeres que col·laboren a la millora de la pràctica infermera en l'atenció especialitzada.

OBJECTIUS ESPECÍFICS.

Planificar el procés de cures a les persones ateses, seguint un dels models de les necessitats humanes. CRITERI: Ha d'aplicar les etapes del procés de cures.

Descriure els diferents models d'educació sanitària mes utilitzats en l'àmbit de la salut. CRITERI: Ha de identificar l'objectiu que vol aconseguir dels models

Seleccionar els plans de cures mes adients que permetin intervenir sobre l'estrès de l’Infant i la família davant la malaltia i l'hospitalització. CRITERI: Ha de fonamentar amb evidencies perquè es consideren les mes adients.

Analitzar el concepte de cures pal·liativesdes de un model infermer. CRITERI: Ha de identificar les accions que ajuden a garantir el confort, el benestar i la qualitat de vida.

Analitzar les intervencions proposades en el pla de cures. CRITERI: Ha de justificar la seva pertinença amb el model de cures seleccionat.

Seleccionar les intervencions més adients, per tractar els problemes de salut que presenten els nens de 0 a 18 anys. CRITERI: Ha de justificar amb evidencies les intervencions infermeres en cadascun d'ells.

Analitzar les cures, sobre l'estrès de l'Infant i la família davant de la malaltia i l'hospitalització. CRITERI: Ha de identificar i justificar amb evidencies les accions que garanteixin l'estabilització de la situació i la prevenció de complicacions.

Competències

 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 • Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la metodologia infermera en l'atenció professional segons les necessitats de salut d'infantil.
 2. Argumentar les intervencions infermeres en salut infantil a partir d'articles originals i/o aportacions d'experts.
 3. Descriure les intervencions infermeres per acompanyar la família com a unitat bàsica en la salut infantil.
 4. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 5. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 6. Planificar cures infermeres dirigides a la infantesa i a la família.

Continguts

 

CONTINGUTS

Classes expositives. Continguts.

 • Cures infermeres al nadó a terme. 
 • Dur a terme cures d’infermeria al nounat prematur i d’alt risc i a la seva família. 
 • Cures al nen hospitalitzat i la seva família. 
 • Comunicació i suport emocional al nen hospitalitzat i el seu família. 
 • Patologia respiratòria del nen.
 • Patologia digestiva del nen. 
 • Patologia nefrològica del nen. 
 • Patologia neurològica del nen. 
 • Cirurgia pediàtrica. 
 • Patologia oncohematològica del nen. 
 • Dolor en pediatria.
 • Cures pal·liatives pediàtriques. 

Pràctiques de laboratori. Continguts:

 • NIDCAP (Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program).
 • Tècniques i intervencions I.
 • Tècniques i intervencions II.
 • Comunicació i gestió emocional en l'atenció al nen i família. 
 • Administració de medicació.

Treballs grupalls. Casos. 

 • Malaltia de membrana hialina
 • Enterocolitis necrotizant
 • Cardiopaties congènites
 • Trasplantament cardíac
 • Meningitis bacteriana
 • Insuficiència renal crònica
 • Síndrome d'abstinencia del nadó
 • Bronquiolitis aguda en el lactant

Metodologia

Classes expositives amb la finalitat de presentar les evidencies més actuals, clarificar dubtes i relacionar conceptes on els estudiants hi tinguin una major dificultat.

Presentacions grupals: realització i presentació d’una situació clínica d’infermeria pediàtrica en l'àmbit de la infància, l'adolescència en hospitalització per malaltia crítica, nounats i altres problemes de salut prevalents a la infància i/o d’una situació clínica d’infermeria pediàtrica.

Pràctica de laboratori

Amb la finalitat de dur a terme determinats procediments i l’aplicació de cures infermeres per atendre nens ingressats en unitats pediàtriques.

Tutories individualitzades: es podran concretar tutories específiques contactant prèviament per e-mail amb el professor/a.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 15 0,6 1, 3, 6
TEORIA (TE) 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS/ ESTUDI PERSONAL/ LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 91 3,64 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Segon les modificacions aprovades per acord del Consell de Govern de 12 de juliol de 2017 en el Títol IV de la normativa acadèmica RD 1393/2007:

El sistema d'avaluació s'organitza en 3 activitats evaluatives distribuïdes al llar del curs, caps de les quals té un pes de més del 50% de la qualificació final:  

Realització i presentació d’una situació clínica d’infermeria pediàtrica (30%), en l'àmbit de la infància, l'adolescència en hospitalització per malaltia crítica, crònica o cures pal·liatives. Aquesta es realitzarà en grup.El procés d’avaluació serà mediant 2 rúbriques d’avaluació formativa: una rúbrica de presentació escrita i una rúbrica de presentació oral. El cas clínic ho presentaran 2 alumnes de cada grup i la resta d’alumnes del grup respondran a les preguntes realitzades per la resta d’alumnes i el/la professor/a.

Els alumnes tindran disponible en el Moodle de l’assignatura les rúbriques d’avaluació formativa abans de ser-les assignats els grups de treball i els casos clínics.

Finalitat: Aquesta prova permet avaluar la capacitat d’aplicar el coneixement i destreses en tenir cura de nens en situacions d’hospitalització, organitzar i integrar idees i informació i elaborar un discurs propi. 

Prova escrita (50%)

Tipus de prova: consisteix en un conjunt de 50 preguntes tipus test, amb resposta múltiple. Nomès una correcta. Els errors resten 1/3. Temps per realitzar-la: 60 minuts.

Pràctiques de laboratori (PLABs) (20%). 

S'avaluarà la preparació prèvia, l'assistència, actitud i participació dels estudiants, així com la elaboració d'anotacions de suport.

Serà avaluada mediant una rúbrica d’avaluació formativa. Els alumnes tindran disponible en el Moodle de l’assignatura la rúbrica abans del començament de les PLAbs.

OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL:

Excel·lent (EX) L'estudiant ha assolit les competències avaluades i les duu a terme de manera autònoma fent les seves justificacions amb evidències.

Notable (N) L'estudiant ha assolit les competències avaluades i les duu a terme de manera autònoma amb algunes evidències.

Aprovat (AP) L'estudiant pot assolir les competències avaluades amb supervisió.

Suspens (SS) L'estudiant no ha assolit les competències avaluades.

1.- El requisit per a l'obtenció de la nota final mitjançant avaluació continuada és haver-se presentat a totes les parts avaluades i tenir-les superades amb una nota de 5 o superior.

2.- Es considerarà no avaluable mitjançant avaluació  continuada a l’estudiant que hagi faltat a més d’una pràctica de laboratori. Per afavorir l’assistència a les PLABs es facilitarà un document de permuta de grup de pràctiques de laboratori (permuta amb un company de un altre grup) i un document de permuta de pràctica de laboratori puntual.

3. Per a participar al procés de recuperaciól’alumne ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 60%s de la qualificació total de l’assignatura.Per participar al procés de recuperació l’alumne ha de haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 en la mitjana de l’assignatura. Les PLABs, per el seu caràcter eminentment pràctic, no són recuperables.

4.- La qualificació final de la assignatura serà la mitjana ponderada de les diferents parts que la configuren. Segons l'acord 4.4 del Consell de Govern 17/11/2010 de la normativa d'avaluació, les qualificacions seran:

Del 0 a 4.9 = Suspens

Del 5.0 al 6.9 = Aprovat

Del 7.0 al 8.9 = Notable

Del 9.0 al 10 = Excel·lent

Del 9.0 al 10 Matrícula d'Honor (s’atorgarà a aquells estudiants que hagin obtingut els millors qualificacions totals superiors o iguals a 9, dins del cup del 5% d’alumnes matriculats en l’asignatura).

5.- L'estudiant té dret a la revisió de les proves d'avaluació. Per a tal fi es concretarà les dates de revisió una vegada que les qualificacions provisionals hagin sigut transferides i publicades al expedient acadèmic dels alumnes. Las dades de revisió es publicaran al Moodle en la següent setmana a la publicació de qualificacions provisionals. Es facilitarà als alumnes un enllaç a Doodle per a reservar l’hora de la revisió. 

6.- La valoració de situacions especials i particular, serà valorada per una comissió avaluadora configurada a tal efecte.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 20% 1 0,04 1, 2, 3, 5, 6
Avaluació escrita mitjançant proves objectives 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6
Avaluació oral: proves estructurades / Avaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Online: 
 
Alfandre D. Against‐Medical‐Advice Discharges From the Hospital: Optimizing Prevention and Management to Promote High Quality, Patient-Centered Care. [ebook]. Springer; 2018. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-75130-6
 
Anbar RD .Functional Symptoms in Pediatric Disease. A Clinical Guide.  [ebook]. Springer; 2014. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-1-4899-8074-8
 
Buonocore G, Bracci R, Weindling M. Neonatology: A Practical Approach to Neonatal Diseases. 1st ed. [ebook]. Springer; 2012.DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-88-470-1405-3
 
Connelly RA, Teri Turner T. Health Literacy and Child Health Outcomes: Promoting Effective Health Communication Strategies to Improve Quality of Care. [ebook]. Springer; 2017. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-50799-6
 
Coyne I, Carter B. Being Participatory: Researching with Children and Young People: Co-constructing Knowledge Using Creative Techniques. 1st ed. [ebook]. Springer; 2018.  DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-71228-4
 
Friedrichsdorf SJ. Pediatric Palliative Care. 1st ed. [ebook]. MDPI; 2019. Open acces: https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-351-5
Hollar D. Handbook of Children with Special Health Care Needs. [ebook]. Springer; 2012.  DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-1-4614-2335-5
 
Lissauer T. Fanaroff AA. Neonatología: Lo esencial de un vistazo. 2n ed. [ebook]. Editorial Medica Panamericana; 2014. Disponible en: https://www-medicapanamericana-com.are.uab.cat/VisorEbookV2/Ebook/9786079356309#
 
Martin GI, Rosenfeld W. Common Problems in the Newborn Nursery. [ebook]. Springer; 2019. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-95672-5
 
Mastropietro CV, Valentine KM. PediatricCritical Care. Current Controversies. [ebook]. Springer; 2019. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-96499-7
 
Moro M, Málaga S, Madero L. Cruz. Asociación Española de Pediatría. Tratado de Pediatría. 11 ed. [ebook]. Editorial Medica Panamericana; 2014. Disponible en: www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498357288
 
Olsen PR, Smith S. Nursing Adolescents and Young Adults with Cancer: Developing Knowledge, Competence and Best Practice. 1st ed. [ebook]. Springer; 2018. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-73555-9
 
Premji SS. Late Preterm Infants : A Guide for Nurses, Midwives, Clinicians and Allied Health Professionals. [ebook]. Springer; 2019. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-94352-7
 
Saadoon AQ. Essential Clinical Skills in Pediatrics. A Practical Guide to History Taking and Clinical Examination. [ebook]. Springer; 2018. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-92426-7
 
TreadwellJ, Perez R, Stubbs D, McAllister JW, Stern S, Buzi R. Case Management and Care Coordination. [ebook]. Springer; 2015. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-07224-1
 
Sahib El-Radhi A. Clinical Manual of Fever in Children. [ebook]. Springer; 2018. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-92336-9
 
Wolfe J, Kreicbergs U, Jones BL, Jankovic M. Palliative Care in Pediatric Oncology. 1st ed. [ebook]. Springer; 2018. DOI: https://doi-org.are.uab.cat/10.1007/978-3-319-61391-8

En paper:

Álvarez López J, Flores González J, Fernández Leal A, Díaz Rodríguez JL. Guía farmacológica pediátrica en tratamiento parenteral y cuidados de enfermería. Elsevier España S.A. 2016.

Ann Towle M. Asistencia de enfermería materno-neonatal. Pearson Education, SA; 2011

Díaz Gómez, NM, Gómez García MC, Ruíz García MJ. Enfermería de la infancia y la adolescencia. Madrid: McGraw-Hill Interamericana España; 2006.

Edo Gual M, Giró Sanabria I, March Vilà G. Manual de procedimientos y técnicas de enfermería en pediatría. Bellaterra. Barcelona: Servei de Publicacions. Universitat Autonoma de Barcelona; 2010.

Fernández Díaz P, Caballero Muñoz E, Medina Bacarreza G. Manual de enfermería neonatal. Cuidados y procedimientos. Elsevier España S.A. 2010.

Galbán Oliert JA. Enfermería pediátrica. Manual de urgencias. Sevilla: Editorial MAD; 2000.

Lissauer T, Graham C. Texto ilustrado de pediatría. Elsevier; 2009.

Nascimiento Támez R, Pantoja Silva MJ. Enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Asistencia del recién nacido de alto riesgo. 3º ed. Buenos Aires: Panamericana; 2008.

De los Reyes López, M, Sánchez Jacob M. Bioética y Pediatría. Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha; 2010.

Ruíz González MD, Martínez Barellas MR, González Carrión P. Enfermería del niño y del adolescente. Madrid: Enfermería 21. Difusión Avances de Enfermería (DAE); 2009.

Sellán Soto MC, Vázquez Sellán A. Cuidados neonatales en enfermería. Elsevier España S.A. 2017.

Ullán de la Fuente AM, Ández Belver M. Cuando los pacientes son niños: “Humanización y calidad en la hospitalización pediátrica”. Madrid: Eneida; 2008.

Webs de consulta.

Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica: https://acipediatria.org 
 
Asociación nacional de Enfermería en cuidados intensivos pediátricos y neonatales: http://anecipn.org
 
Asociación Española de pediatría: http://www.aeped.es
 
Comunidad Virtual Enfermería Infantil: http://www.enfermeriainfantil. org
 
Generalitat de Catalunya. Salut: http://www.gencat.cat/temes/cat/ salut.htm
 
Pediaclic: http://www.pediaclic.org
 
Sociedad Española de Enfermería Neonatal: http://www.seen- enfermeria.com
 
Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria: http://www.sepeap.org
 
Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos: SECIP https://secip.com 

 

Programari