Logo UAB
2022/2023

Pràctiques externes en infància i salut

Codi: 101771 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Oso Moran
Correu electrònic:
juan.deloso@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

validat

Prerequisits

Podran realitzar les Pràctiques externes en infància i salut, els estudiants que abans de l'inici de l'assignatura:

 • Tinguin la targeta d'identificació personal que lliura el servei de Gestió Acadèmica de la Unitat Docent Vall d'Hebron, Mòdul Nord.

Per coherència amb el progrés d'adquisició del nivell competencial, que s'adquireix de manera gradual, es recomana que l'estudiant hagi superat totes les assignatures dels pràcticums del Grau i haver cursat les assignatures teòriques de la Menció d'Infància i Salut. 

Important: No és possible realitzar dos pràcticums que coincideixin en el temps.

L'estudiant haurà de conèixer i signar el document de "Declaració i compromís sobre drets de propietat intel·lectual".

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d’ètica professional en totes les seves accions. En aquest sentit l'estudiant que es matricula d'aquesta assignatura haurà d'haver llegit el document de "Recomanacions de conducta dels estudiants de la Facultat de Medicina" i haver lliurat una còpia signada a gestió acadèmica del Mòdul Nord de l'Acord de Compromís i confidencialitat"  i de la "Declaració i compromís sobre la protecció de dades de caràcter personal i la protecció del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge". Els documents estan disponibles a través de la pàgina webde la facultat de medicina www.uab.cat/medicina dins de l'apartat Graus: Infermeria; Pràcticum

IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI DE DRET A LA INTIMITAT DEL PACIENT (BOE-A-2017-1200) PER PART DELS ALUMNES D’INFERMERIA: 

Les direccions dels centres hospitalaris, d’atenció primària i sociosanitaris en els que els estudiants fan pràctiques clíniques ens faran arribar les instruccions per tal que es signi el document de confidencialitat i, si escau, la targeta identificativa.

Els estudiants hauran de seguir la normativa que es penjarà al campus virtual de les assignatures.

El no compliment d’aquesta normativa suposarà no poder realitzar les pràctiques i per tant el suspens d'aquesta.

És imprescindible disposar del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual abans d'iniciar les pràctiques. En el següent enllaç trobareu informació de com tramitar-ho https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-obtenir-el-certificat-de-delictes-de-naturalesa-sexual . Hi ha centres de pràctiques que poden no autoritzar l'inici de les pràctiques si no es lliura el certificat a temps. Aquesta gestió va a càrrec de cada estudiant.

 

Objectius

Formant part de la Menció d'Infància i salut (21 ECTS), les Pràctiques Externes es durant a terme durant el 2n. Semestre de 4 art. Curs. Es tracta d'una assignatura de dotze crèdits ECTS, de caràcter optatiu.

OBJECTIU GENERAL

Les Pràctiques externes han de permetre l'estudiant integrar i aplicar els continguts treballats en les diferents assignatures, incorporant nous coneixements, habilitats i actituds a través del contacte real amb la professió infermera i la seva complexitat, proporcionant una cura integral d'infermeria al nen i al adolescent amb problemes de salut i a la seva família.

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Permetre l'estudiant aprofundir en les cures a la infància i adolescència dels nens ingressats en unitats de pediatria, i en aquelles que la infermera presta dins de l'àmbit hospitalari i iniciar-se en aquelles cures que es donen en serveis assistencials d'alta complexitat. 

Treballar el procés d'atenció d'infermeria com a metodologia científica de resolució de problemes amb el model conceptual de Virgínia Henderson. 

Desenvolupar les dues dimensions del rol professional, el rol de col·laboració i el rol autònom, conscienciant-se de la importància d' aquest últim.  

Prestar una atenció sanitària adient a les necessitats de salut, garantint unes cures infermeres de qualitat, dirigida al nen i la família, amb una visió integral que contempli les vessants biològica, psicològica i social del nen i de la seva família.  

Desenvolupar habilitats comunicatives amb el nen cuidat, la seva família i l'equip de treball.

Competències

 • Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 2. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
 3. Aplicar diverses estratègies educatives orientades al malalt i al cuidador.
 4. Aplicar la metodologia infermera en l'atenció professional segons les necessitats de salut d'infantil.
 5. Aplicar una estratègia educativa centrada en les persones, seguint els objectius establerts en el pla de salut.
 6. Argumentar les intervencions infermeres en salut infantil a partir d'articles originals i/o aportacions d'experts.
 7. Citar els indicadors d'avaluació per valorar els resultats de les estratègies implementades.
 8. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 9. Descriure les intervencions infermeres per acompanyar la família com a unitat bàsica en la salut infantil.
 10. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 11. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 12. Determinar les recomanacions preventives per mantenir la salut i justificar-les mitjançant evidències demostrades.
 13. Elaborar un pla d'educació per a la salut d'una família o d'un grup.
 14. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 15. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 16. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 17. Planificar cures infermeres dirigides a la infantesa i a la família.

Continguts

Introducció.

El fil conductor de tota l'assignatura serà avaluar les competències finalistes infermeres. Per fer-ho es pren com a referent els nivells competencials que va definir Patrícia Benner (1987), després d’estudiar la pràctica assistencial d’infermeres expertes i novells que ella va entrevistar per a estudiar les diferències d’una mateixa contingència clínica tot seguint el model d’adquisició d’habilitats de Dreyfus & Dreyfus (1979; 1982).

Segon Juvé, et all (2007) les peculiaritats d’aquest model són:

 • L’adquisició d’expertesa és un procés.
 • La consecució d’un nivell determinat de competència depèn de les característiques individuals i del context.
 • No tothom pot arribar a ser un expert.
 • Als nivells més alts d’expertesa sols s’hi arriba amb una pràctica continuada i reflexiva.
 • La distribució de l’expertesa en la població professional, acostuma a seguir una corba normal. 

El model descriu cinc models d’expertesa: Aprenent, principiant, competent, eficient i expert que es relacionen amb quatre àrees d’aprenentatge relacionades amb la teoria del desenvolupament, que tenen una funció hipotètica d’identificació dels nivells de desenvolupament de la competència i la identitat professional. (Rauner 2007).

Per la seva part, Benner considera que és a la pràctica que les infermeres adquireixen una saviesa clínica con un conglomerat de sabers pràctics elementals i de coneixements teòrics no depurats. Aquesta saviesa passa  pel procés “de principiant a expert” de Dreyfus & Dreyfus:

Principiant. En no tenir experiència deles situacions que se li presenten, la infermera actua amb rigidesa, de manera mecànica i molt pendent de les normes. No sap actuar dins de l’imprevist “la conducta marcada per les normes, típica d’un principiant és extremadament limitada i inflexible. El nucli de la dificultat està en el fet, que atès que no té experiència de la conjuntura o situació que afronta, és necessari donar-li unes directrius que encaminin la seva actuació” (Benner, 1987). Els estudiants d’infermeria quan arriben al servei de practiques que se situen dins d’aquesta categoria, encara que no es pot limitar aquesta competència als estudiants, aquesta autora considera que, tota infermera que passa a un nou servei del qual no té experiència pràctica es veu obligada a retrocedir a aquesta categoria fins que no hi estigui familiaritzada. (Cònsul M. 2010). Es pretén que en finalitzar el període de pràctiques externes l’estudiant pugui demostrar les competències d’una infermera principiant.

Continguts de les competències finalistes que s’han de dur a terme a les pràctiques clíniques externes en la infància i l’adolescència.

Tenir cura:

Per tenir cura dels infants els/les estudiants/es hauran de realitzar les següents activitats:

Establir una relació terapèutica i ser-hi present.

Adequar les actuacions als principis bioètics.

Preservar la dignitat, la confidencialitat i la intimitat, malgrat les limitacions estructurals i organitzatives.

Suplir, ajudar o supervisar el malalt en la realització d’activitats que contribueixen a mantenir o millorar el seu estat de salut ( o a una mort digna).

Proporcionar informació i suport emocional

Facilitar el procés d’adaptació/ Afrontament:

Valorar l’estat dels recursos del malalt i de la seva família per afrontar el procés.

Facilitar una interpretació adequada del seu estat (adaptat a la seva edat)i proporcionar pautes explicatives que afavoreixin recuperar la sensació de control de la situació.

Influir en la aptitud del malalt per recuperar-se i respondre a les teràpies. Ensenyar el pacient i a la seva família a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pugui dur a terme ell mateix.

Valorar l’estat i els recursos de la família/cuidador per afrontar el procés. Ensenyar a la família/cuidador a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pugui dur a terme.

Influir en la aptitud i actitud de la família/cuidador per afrontar el procés. Ensenyar a la família/cuidador a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pugui dur a terme. 

Valorar, diagnosticar i abordar situacions canviants en nens malalts ingressats:

Identificar l’estat basal del malalt i planificar les cures adients.

Identificar canvis significatius en l’estat del malalt i actuar en conseqüència.

Identificar precoçment senyals d’alarma: previsió de complicacions abans que es confirmin clarament les manifestacions.

Identificar i executar correctament, i a temps, actuacions en casos d’extrema urgència amb risc per a la vida del malalt o en el cas d’una crisi o complicació greu sobtada, fins a l’arribada del metge o metgessa.

Preparar amb antelació i aborda de forma ordenada i eficient el desenvolupament de situacions greus o d’alta intensitat de cures gairebé simultànies o en cadena en diferents malalts. 

Ajudaral pacient de (0-18 anys) i/o a la seva família a complir amb el tractament i fer-lo partícip:

Realitzar de forma adequada procediments bàsics.

Realitzar de forma adequada procediments complexos.

Realitzar de forma adequada procediments d’alta complexitat, /o, Realitzar de forma adequada procediments en situacions complexes /o, Administrar de manera correcta multiteràpia d’alt risc simultàniament en diferents malalts.

Administrar de manera correcta i segura els medicaments.

Realitzar correctament les cures associades a l’administració de medicaments. 

Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial: 

Prevenir lesions i/o abordar adequadament les respostes emocionals que posen en perill la seguretat del pacient o d’altres al seu voltant.

Utilitzar la documentació necessària i complir adequadament els registres d’infermeria.

Modificar els plans de cures i/o els plans terapèutics segons l’estat del pacient i la seva edat, i actuar en conseqüència.

Comunicar-se amb la infermera i el metge per suggerir, obtenir o pactar modificacions del pla terapèutic més adient a l’estat del pacient.

Organitzar, planificar i coordinar les necessitats d’atenció de múltiples pacients simultàniament.  Comunicar-se amb els serveis de suport per adequar les intervencions clíniques a l’estat del pacient. 

Treballar en equips i adaptar-se a un entorn canviant:

Crear cohesió i facilitar el treball en equip, dins l’equip d’infermeria. Delegar tasques al personal auxiliar o de suport partint de: les normatives assistencials, el pacte en el servei i la valoració de la capacitat per a la realització d’aquestes tasques.Crear cohesió i facilitar el treball en equip, amb diferents professionals de múltiples disciplines. Participar en el procés d’aprenentatge propi, i dels membres de l’equip.  

 

 

Metodologia

Pràctiques clíniques:

Les pràctiques externes donen l'oportunitat a l'estudiant de desenvolupar coneixements, habilitats, actituds i valors en un àmbit professional real i complex i acompanyat sempre d'un professional d'infermeria. Consten d'una estada de sis setmanes en un servei d'hospitalització, adient a les necessitats de formació i durant les quals cada estudiant tindrà assignat una infermera de la unitat on realitza les pràctiques que vetlla i guia el seu procés d'aprenentatge de forma individualitzada i continuada.

Els torns i horaris queden determinats, majoritàriament, de la següent manera:

a- Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 20 hores (dia). 

b- Dimarts, dijous i dissabtes de 8 a 20 hores (dia). 

c- de dilluns a divendres de 8 a 15 hores ó de 7 a 14h (matí). I de 15 a 22 hores ó de 14 a 21h (tarda).

d- torn de nit de 22 a 7 hores.

e- torn de nit de 20 a 8h ó de 21 a 7h.

 

IMPORTANT: Aquests horaris poden ser modificats en funció de les necessitats dels serveis o dels centres.

Seminaris de discussió de casos clínics:
El seu objectiu és fomentar la pràctica reflexiva de les situacions sorgides en la complexitat del context assistencial i l'aprenentatge que es deriva d'aquesta reflexió i treballar la metodologia infermera com a eina bàsica d’anàlisi i resolució de problemes.

 • Els seminaris tindran una duració aproximada de 3h i es realitzaran els dies programats dins del període de pràctica clínica. IMPORTANT: Aquest horaris poden ser modificats en funció del professor.
 • Els seminaris es realitzaran en petits grups d'estudiants amb la supervisió d'un professor.

Diari d'aprenentatge reflexiu

És un recull d’aquelles situacions viscudes durant la pràctica que han despertat alguna emoció, bé sigui positiva o negativa amb un impacte en el procés d’aprenentatge. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC): SESSIONS CLÍNIQUES 6 0,24 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM AMB DIRECTRIUS (PRCUM) 283 11,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
elaboración diari 6 0,24

Avaluació

Criteris d'avaluació:

La qualificació final de l'assignatura correspon a la mitja ponderada de la nota de les pràctiques clíniques externes (PCE), i l' obtinguda de la elaboració del diari d’aprenentatge reflexiu i als seminaris de casos clínics amb la següent ponderació:

- el 60% de la nota correspon a les pràctiques clíniques.

- el 40% de la nota correspon als seminaris de casos clínics y el diari reflexiu.

IMPORTANT: Per aprovar l'assignatura cal tenir aprovades les pràctiques clíniques i els seminaris  amb una qualificació mínima de 5 en cadascun d'ells i en cadascuna de les competències i apartats (una qualificació inferior a 5 en algun d'ells suposarà un suspens en l'assignatura).

 Pràctiques Externes (PE) (60%): 

 • Control d'assistència:

* "Full de seguiment": Mitjançant la signatura diària d'aquest document, el/la infermer/a responsable de cada estudiant, confirma l'horari realitzat durant la jornada de pràctiques. Aquest document servirà de justificant pel còmput d'hores de l'assignatura.

La única persona responsable del document és el/la estudiant. L'haurà de portar actualitzat i es responsabilitzarà de la veracitat del contingut de la informació que es consigni. Aquest document serà entregat en finalitzar el període pràcticum al seu/va professor/a associat/ada infermer/a i lliurat digitalment (escanejat) en el Moodle.

Aquest document pot ser demanat, en qualsevol moment, pel seu control, per les persones responsables dels pràcticums i/o docents participants de l'assignatura.

 • És obligatòria l'assistència a la totalitat de les hores programades al calendari docent i en el torn i horari assignat.
 • Es consideren faltes d'assistència justificades les que es donen en les següents situacions:
 1. Defuncions de familiars de primer i segon grau de consanguinitat.
 2. Visita mèdica urgent i programada.
 3. malalties agudes.
 4. Examen de carnet de conduir.
 5. Exàmens oficials universitaris.
 6. Proves oficials d'idiomes.

L'alumnat haurà de presentar un justificant degudament complimentat al seu professor/a i deixar constància en el document "Full de seguiment".

b) Absències NO Justificades: Aquelles que no figurin en el llistat anterior i no han estat autoritzades per la coordinació de l'assignatura.

L'alumnat deixarà constància de la seva Absència No Justificada en el document "Full de seguiment" i pactarà amb el seu professor/a la manera de recuperar les hores pendents. En finalitzar l'assignatura es restarà de la nota final (de 0 a 10) 1 punt per cada jornada d’absència.

c) Vagues, Manifestacions:

Mantenint els drets de l’alumnat i seguint amb les recomanacions del rectorat, l’alumnat que de manera individual vulgui adherir-se a una convocatòria d'algun dels sindicats d'estudiants, hauran de comunicar-ho prèviament al seu professor/a i al servei de pràctiques. Tanmateix haurà de deixar constància en el document "Full de seguiment". Aquesta jornada es considerarà realitzada i no recuperable.

d) Absència NO justificada i NO notificada: Pot comportar el suspens de l'assignatura.

e) Retard: Presentar més de 5 retards (inici i finals de torn, àpats...) al llarg del període de l'assignatura pot comportar el suspens de l'assignatura.

Les faltes s'han de comunicar amb la màxima antelació possible al professor/a associat/ada i al servei de pràctiques per tal de poder reduir la interferència en el procés d'aprenentatge i pactar el dia a recuperar. Totes les hores que manquin per faltes d'assistència s'hauran de recuperar dins del període de pràctiques.

 Avaluació continuada i formativa al llarg del període:

Al llarg del període, aproximadament a la meitat del període, el/la professor/a responsable, juntament amb el/la infermer/a, farà un resum de la informació obtinguda fins el moment i la comentarà amb l'estudiant. En aquesta avaluació, de caràcter formatiu, es treballarà el nivell d'assoliment dels objectius proposats, els punts forts a destacar i els punts febles a millorar amb les recomanacions pertinents. De la mateixa manera, l'estudiant farà la seva autoavaluació i la comentarà amb la professora. 

Avaluació finalista:

En finalitzar el període de pràctiques clíniques, la infermera complimentarà un informe final sobre les competències assolides per l'estudiant. De la mateixa manera, en finalitzar el període, l'estudiant farà la seva autoavaluació i la comentarà amb la infermera i la professora. 

Per aprovar l'assignatura cal tenir aprovades totes les competències del document d'avaluació de les pràctiques clíniques l amb una nota mínima de 5 (una qualificació inferior a 5 en alguna competència suposarà no superar les pràctiques).

* L'assistència és obligatòria en la totalitat de les hores programades i en el torn i horari assignats.

Aquelles faltes d'assistència justificades i les no justificades, s'hauran de recuperar dins del període de pràctiques clíniques programades prèvia autorització del professor/a responsable i del servei de pràctiques.

Diari d’aprenentatge reflexiu i seminaris de discussió de casos (40%):

* La realització del Diari Reflexiu continuadament i l’assistència als seminaris és obligatòria. La no presentació d'algun d'ells dins del període establert pel professor/a repercuteix negativament en l'avaluació.

* Es considerarà no entregat, i per tant no avaluable, aquells documents que no respectin les indicacions disponibles al Moodle.

Avaluació continuada i formativa al llarg de les sessions.

 • S'avaluarà l'elaboració, presentació i discussió d'aquelles activitats setmanals requerides que sorgeixen dins del context de la pràctica clínica: (Diari reflexiu i altres activitats setmanals).
 • Es valorarà la fonamentació dels treballs, les evidències que sustenten les aportacions, la bibliografia utilitzada i l'expressió fluida, coherent i adient de forma escrita.
 • També es tindrà en compte la capacitat de treball en grup, el respecte a la pluralitat de idees, persones i situacions i integrar-se a l'equip assistencial.

Avaluació finalista.

 • L'últim dia de les sessions l'estudiant lliurarà al seu professor en format electrònic a traves del Moodle, les activitats corresponents al diari d’ aprenentatge reflexiu.
 • Aquest documents se hauran de redactar seguint les normes establertes per la presentació de treballs.
 • La realització de treballs o casos és obligatòria.
 • Per aprovar l'assignatura cal tenir aprovats els seminaris amb una nota mínima de 5.
 • Es considerarà no entregat, i per tant no avaluable, aquells treballs no presentats dins dels terminis establerts pel professor responsable de l'assignatura.
 • Es considerarà no entregat, i per tant no avaluable, aquells treballs que no compleixin els criteris establerts pel professor responsable de l'assignatura.
 • L'assistència a les sessions de discussió de casos es obligatòria. Es considerarà NO aprovat aquest apartat si l'estudiant no assisteix a més d'una sessió.

Per aprovar l'assignatura cal tenir aprovats els seminaris i el diari reflexiu  amb una nota mínima de 5 (una qualificació inferior a 5 en algun d'ells suposarà no superar les pràctiques).

Obtenció de la qualificació final

La manca de responsabilitat de l'estudiant té un impacte en la qualificació final de l'assignatura. Les sancions que s'apliquen es descriuen al document de "Normativa del Pràcticum en Infermeria “que l'estudiant pot trobar en el següent enllaç: www.uab.cat/medicina dins de l'apartat Graus: Infermeria; Pràcticum

Segons l'acord 4.4 del Consell de Govern 17/11/2010 de la normativa d'avaluació, les qualificacions seran:

Suspens :   De 0 a 4.9

Aprovat:     De5.0 a 6.9

Notable:     De 7.0 a 8.9

Excel·lent:  De 9.0 a 10

M. d’Honor: De 9.0 a 10. 

Segons la normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la Universitat Autònoma de Barcelona, es consignarà un "No avaluable" a aquells estudiants que no aportin prou evidències d'avaluació.

* Es considerarà criteri per assignar "No Avaluable":

 1. No assoliment de les hores establertes en aquesta guia.
 2. La no presentació dels treballs dins dels terminis establerts pel professorat.

Casos Particulars

El tractament desituacions especials i casos particulars es valoraràa la comissió conformada a tal efecte.

NOTA:
Qualsevol signe de deshonestedat acadèmica, com ara plagi o manipulació de documents d’avaluació, etc., o qualsevol actitud discriminatòria, violenta o irrespectuosa cap a pacients, professionals, companys/es i/o docents, seran elevades a la comissió de pràcticums que analitzarà allò succeït i establirà una resolució consensuada al respecte.
A petició del coordiandor/a de l'assignatura es pot constituir una comissió avaluadora configurada a efecte de valorar situacions especials, personals i/o extraordinàries que no trobin resposta en el si d'aquesta guia o en documents publicats a la web del pràcticum.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació durant les pràctiques al centre assistencial 60% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17
Registres narratius: Carpeta de treball i seminaris 40% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Bibliografia

Cònsul i Giribet, Maria. Ensenyar i aprendre infermeria amb un currículum integrat per mitjà de l’aprenentatge basat en problemes. El cas de l’escola universitària d’infermeria Vall d’Hebron. Tesis doctoral. Facultat de Pedagogia –Departament de Didàctica i Organització Educativa. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2010.

Benner P. Práctica progresiva en enfermería. Manual de comportamiento profesional. Enfermería y Sociedad. Barcelona: Grijalbo; 1987.

Bulechek G, Butcher H, McCloskey J. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 7ª ed. Madrid: Elsevier; 2018

Dreyfus HL. What computer can’t do: the milits of artificial inteligence.New York:  Harper & Row; 1979.

Dreyfus SE “Formal models vs. Humans situational understanding:inherent limitations on the modeling of business expertise”. Office: Tegnology and People. 1982; 1:133-155.

Herdman TH, editor. NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: definiciones y clasificación 2015 2017. Barcelona: Elsevier; 2015.

ICS (2020). 3clics: Atenció primària basada en l'evidència. [Internet]. 2008 [citat 11 juliol 2020];12. Disponible a:https://www.ics.gencat.cat/3clics

ICS. (2010). Manual de procediments d’infermeria. [Internet]. 2008 [citat 11 juliol 2020];12. Disponible a:https://elenfermerodelpendiente.files.wordpress.com/2015/09/manual_infermeria_2010.pdf.

Johnson M, Moorhead S, Bulechek G, Butcher H, Maas M, Swanson E. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos. Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. 3ª ed. Barcelona: Elsevier;2012.

Juvé M.E.,Huguet M, Monterde D, Sanmartín MJ, cuevas B et all (2007 a). Marco teórico y conceptual para la definición y evaluación de competencias del profesional de enfermería en el àmbito hospitalario. Nursing 2007;

25(4):56-61.

Luis MT. Los diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía práctica. 2ª ed. Barcelona: Elsevier-Masson; 2013

Moorhead S, Johnson M, Maas M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 4ª ed. Madrid: Elsevier; 2018

Rauner F. El conocimiento práctico y la competencia de acción en la profesión. Revista Europea de Formación Profesional. 2007; 40:59-73.

Nanda Internacional. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasifiación 2018-2020. Madrid:Elsevier; 2019.

Schön, A.D. (1989) La formación de profesionales reflexivos. Barcelona. Paidos.

Schon, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la formación y el aprendizaje en las profesiones. Madrid: Piados MEC.

Programari