Logo UAB
2022/2023

Infància i adolescència en risc

Codi: 101682 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OT 3 2
2500260 Educació social OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Josefina Sala Roca
Correu electrònic:
fina.sala@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Adrià Pagés Mimó

Prerequisits

A l’hora de cursar aquesta assignatura l’alumne hauria d’haver integrat diferents coneixements i habilitats que s’han impartit en assignatures prèvies. Així recomanem que l’alumne hagi superat les següents assignatures:

 

 • Aspectes psicobiològics de la persona (1er curs)
 • Psicologia evolutiva i de l'educació (1er curs)
 • Comunicació i interacció educativa (1er curs)
 • Bases sociopolítiques de l’educació (2on curs)
 • Educació de nens i joves (3er curs)

 

Objectius

Aquesta assignatura, es una assignatura optativa de tercer curs que pretén aprofundir en un dels àmbits professionals més importants dels educadors socials, l’atenció de la infància i adolescència en risc. Prèviament l’alumna ha fet una assignatura obligatòria que fonamenta la intervenció de l’educador social amb infants i adolescents.

Els objectius formatius generals de l’assignatura són:

 1. Analitzar els principals factors de risc social en la infància i adolescència i els seus efectes en el desenvolupament
 2. Reflexionar sobre el sistema de protecció a la infància i adolescència, els servis, legislació i programes d’intervenció
 3. Analitzar els factors que faciliten i potencien la resiliència i protecció dels nens i joves davant de les situacions de risc
 4. Analitzar les intervencions i programes que es desenvolupen a diferents instàncies per a la protecció de la infància
 5. Analitzar la funció de l’educador social en la protecció de la infància i adolescència en risc social

Competències

  Educació social
 • Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i emancipació.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Aplicar les competències socioemocionals necessàries per gestionar les relacions humanes.
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els aspectes deontològics de l'educació social en l'àmbit de la infància i adolescència.
 2. Analitzar les competències socioemocionals necessàries per al treball amb la infància i adolescència en risc.
 3. Analitzar les disfuncions que es produeixen en el desenvolupament de la infància i adolescència en risc com a conseqüència de situacions de desestructuració social i familiar.
 4. Conèixer els factors de risc social en la infància i adolescència.
 5. Conèixer la legislació específica que afecta la protecció a la infància i adolescència en risc.
 6. Desenvolupar estratègies per a fomentar processos de resiliència.
 7. Dissenyar i aplicar intervencions específiques per a la infància i adolescència en risc.
 8. Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a la diversitat i igualtat.
 9. Orientar i acompanyar els menors desprotegits en els seus processos evolutius i d'inserció en la vida autònoma.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.

Continguts

 

1. Principals factors de risc social en la infància i adolescència i els seus efectes en el seu  desenvolupament.

2. L’abús i maltractament en la infància i adolescència.

3. Resiliència en la infància i adolescència.

4. Marc legislatiu  i marc institucional:

4.1. Principis pels que es regeixen les lleis i les polítiques de protecció a la infància i adolescència.

4.2 Serveis socials adreçats a la infància i adolescència.

5. L’adopció i l’acolliment: tipologies, processos, acompanyament de les famílies, etc.

6. Xarxa, programes i accions d’intervenció en la protecció en la infància i adolescència i la transició a la vida adulta.

7. Intervenció en l’àmbit comunitari i en els serveis especialitzats des de la prevenció i la protecció.

Metodologia

La metodologia serà participativa. A part de les exposicions del professor es faran estudis de casos, discussió de textos, exercicis, debats, etc.

Les activitats autònomes seran objecte d'avaluació formativa.

 

* La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les necessitats de protecció i de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estudi de casos, aprofundiment en temes específics, seminaris impartits per professionals convidats, debats i grups de discussió. 20 0,8 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Exposicions per part del professorat de qüestions bàsiques i complementàries, exposició i debat dels treballs elaborats pels alumnes, creació de coneixement compartit. 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals i grupals. 15 0,6 7
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos, cerca i anàlisis d' informació, elaboració de treballs, resolució de casos i activitats d'avaluació. 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà a través de tres evidències:

 • Els 2 examens suposaran el 30% + 30% de la nota final. Per poder realitzar l'examen caldrà haver aprovat l'avaluació continuada i haver assistit com a mínim a un 80% de les classes.
 • El treball suposarà el 30% de la nota. Qualsevol treball que presenti continguts parcialment o totalment plagiats (o que no tinguin la deguda referència) comportarà el suspens de l'assignatura.
 • Els exercicis i les activitats d'aprenentatge que es lliuraran al llarg del curs tindran un pes del 10% de la nota final. 

Per superar l’assignatura s’han d’aprovar les tres evidències.

A la recuperació de l'examen només podran presentar-se els alumnes que han realitzat l’examen i tenen aprovat l’avaluació continuada i el treball i com a molt pot suposar assolir una qualificació de 5 a l’assignatura. 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis i activitats d'aprenentatge (individual) 10% 8 0,32 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova escrita individual 1 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova escrita individual 2 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Treball grupal 30% 30 1,2 1, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia

 

Enllaços

Programari

No es necessita cap programari específic.