Logo UAB
2022/2023

Pràcticum II

Codi: 101680 Crèdits: 18
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
J. Reinaldo Martinez Fernandez
Correu electrònic:
josereinaldo.martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits explícits però sí que és recomanable haver treballat de manera molt adequada les assignatures obligatòries de tercer, així com aquelles assignatures optatives que aporten els coneixements teòrics i pràctics més especialitzats que actuaran com a referents per l'acció i la reflexió en i des de l'acció.

Complementàriament, a la pàgina web del Pràcticum de la Facultat de Ciències de l'Educació trobareu informació específica sobre normativa (reconeixement de l'experiència professional, pràctiques al lloc de treball, etc.), informes d'avaluació, calendaris de pràctiques, models de convenis i informació dels centres i places de cada pràcticum i grau: http://www.uab.cat/servlet/Satellite/practicum/graus-1267513610334.html.

Objectius

Els objectius de l’assignatura de pràcticum II són els següents:

 1. Analitzar l’entorn i la institució o centre on es realitza el pràcticum.
 2. Detectar i prioritzar les necessitats del centre i els seus participants, tot implicant diferents processos i instruments de recollida d'informació com a procés justificatiu del disseny d’un projecte.
 3. Dissenyar un projecte d’acord amb l’entorn i la institució i amb l’anàlisi de necessitats realitzat.
 4. Desenvolupar el projecte i realitzar el seguiment oportú.
 5. Avaluar el projecte, tant pel que fa al seu disseny com al seu desenvolupament i els seus resultats.
 6. Proposar millores en relació al projecte i els seus resultats així com  altres aspectes de la institució.

Altres objectius específics serien:

 1. Reflexionar en i des de la pràctica amb els referents teòrics-pràctics que l’alumne va adquirint.
 2. Analitzar les i funcions del professional en els àmbits i contextos analitzats.
 3. Col·laborar amb els professionals de la institució realitzant les tasques que s’adeqüin a les característiques de la institució i del context de treball.
 4. Desenvolupar actituds pertinents amb l’exercici professional.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Desenvolupar processos d'obtenció, registre, anàlisi i presa de decisions per a l'acció socioeducativa
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dissenyar i desenvolupar processos de participació ciutadana i acció socio-comunitària.
 • Dissenyar plans i processos d'avaluació segons les diferents finalitats, tècniques i instruments, moments i perspectives de l'avaluació educativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Orientar i assessorar els grups i persones a establir reptes i itineraris educatius.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i aconteixements de la institució a la qual es pertany.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adoptar els principis ètics i deontològics propis de la professió en la pròpia acció professional.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar les tècniques d'orientació al grup específic d'intervenció.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Conèixer els elements de la cultura en relació al model de participació.
 7. Coordinar-se amb altres professionals per dissenyar projectes d'intervenció.
 8. Dissenyar els processos d'avaluació de la intervenció realitzada.
 9. Dissenyar i aplicar instruments de recollida d'informació per a la detecció de necessitats i l'avaluació de la intervenció realitzada.
 10. Dissenyar i desenvolupar programes i projectes específics en base a les necessitats detectades.
 11. Dissenyar processos de participació ciutadana i acció socio-comunitària, específics per al context on l'estudiant realitza les pràctiques.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Participar de manera activa en les reunions i actes de la institució on realitza les pràctiques.
 14. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 15. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 16. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 17. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 18. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 19. Reflexionar sobre la pròpia acció de manera reiterada per introduir millores permanents.

Continguts

1. Context sociocultural, econòmic i social de la intervenció educativa:

 • Relacions context-institució educativa
 • Tècniques i instruments per a la recollida, anàlisi i avaluació de la realitat socioeducativa

2. El disseny  de plans, programes i projectes socioeducatius.

 • Detecció de necessitats
 • El procés de planificació: nivells, contextos, elements implicats

3. Aplicació i seguiment de plans, programes i projectes socioeducatius

 • Anàlisi de processos i accions 
 • Dinamització de grups
 • Gestió i seguiment de programes

4. Avaluació de plans, programes i projectes socioeducatius

 • De l'avaluació del disseny a l'avaluació de l'impacte

5. Innovació i millora de projectes d'intervenció socioeducativa

 • Processos d'innovació
 • Agents
 • Estratègies

 

Metodologia

La metodologia de treball en aquest cas es basa en la reflexió de l' acció i des de l’acció mitjançant la realització d’activitats al centre de pràctiques i l’anàlisi i reflexió individual o en grup de les diferents accions i activitats realitzades al centre, a través dels seminaris a la facultat (36 hores). Concretament les activitats plantejades serien: 

 • Estada al centre (300 hores): Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes d'intervenció, d'acord amb les necessitats plantejades i el context. Participació a les diferents activitat i tasques encomanades pel centre. Implicació a les diverses dinàmiques institucionals. Participació en seminaris i trobades amb el tutor acadèmic.
 • Seminaris a la facultat (36 hores): Participació i implicació en els seminaris, anàlisi i reflexió sobre el plantejament, disseny, desenvolupament i avaluació del projecte i activitats de connexió teòrica o de temàtiques concretes relacionades amb el projecte per part del tutor/a de la facultat i l'estudiantat, amb la participació, si s'escau, dels tutors professionals. Les activitats estan organitzades sota metodologies d'aprenentatge cooperatiu, basades amb la reflexió de casos i problemes i d'intercanvi d'experiències.
 • Activitats de tutoria supervisada (6 hores): tutories d’assessorament i de seguiment del pràcticum. Poden ser individuals o en grup.
 • Activitats autònomes: elaboració de la memòria, dissenys d’instruments i ampliació de totes aquelles temàtiques significatives.

A partir d’aquesta metodologia es tracta de constatar els avenços dels estudiants i el desenvolupament de les seves competències acadèmiques i professionals, a través dels seminaris programats i de les tutories individuals, i del contacte continuat per part del tutor/a de facultat amb el tutor/a de centre. 

Cal que el tutor/a de facultat realitzi com a mínim, una visita al centre de pràctiques per estrènyer el vincle amb el centre i valorar in situ el procés d’adaptació i progressió de l’estudiant.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estada al centre 300 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Seminaris i tutories 36 1,44 2, 5, 7, 12, 14, 15, 19
Tipus: Supervisades      
Seguiment 6 0,24 1, 5, 19
Tipus: Autònomes      
Treball personalitzat 100 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

Es realitzarà una avaluació continua de les pràctiques mitjançant el seguiment de l’estudiant al centre de pràctiques (a través del tutor/a del centre) i el seguiment de la participació i implicació activa als seminaris i tutories planificades i realitzades a la universitat (a través del tutor/a de la facultat i del propi estudiant).

S’utilitzaran tres tipus d’evidències d'avaluació:

 • L’informe de pràctiques i les activitats desenvolupades al centre. El lliurament de l'informe de pràctiques i d'activitats realitzades al centre serà el dia 22 de juny de 2023 a l'espai MOODLE corresponent, obligatòriament.
 • L'assistència, participació i implicació als seminaris (total 5) i tutories grupals i individuals a la facultat. Els seminaris es realitzaran els dies: 22/set, 24/nov, 16/feb, 18/maig i 22/juny. L'assistència es obligatòria.
 • La valoració del seguiment al centre per part del tutor de la institució.

Per superar l’assignatura cal aprovar amb 5 cadascuna de les tres evidències. L’avaluació de l’informe de pràctiques i de la participació i implicació en els seminaris i tutories serà realitzada per el tutor/a de la facultat i pel propi estudiant (a través d’un informe d’autoavaluació), i en el cas de la participació i implicació al centre l’avaluació la realitzarà el tutor/a del centre de pràctiques.

La presencialitat en aquesta assignatura es tradueix en el compliment total del nombre d'hores d'estada al centre de pràctiques (300 hores) i en l’assistència obligatòria als seminaris programats a la facultat (36 hores).  

És responsabilitat de l'estudiant assistir al centrede pràctiques i participar en els seminaris obligatoris, així com fer les tutories necessàries per al bon desenvolupament del seu pràcticum, d'acord amb el que estableix el programa. Cas que aquesta assistència no es respecti, l’assignatura quedarà com a “No avaluable”. Els justificants que es presentin en cas d'absència serveixen únicament per explicar l'absència, en cap cas són un eximent de la presència.

En qualsevol moment de l’estada al centre, el centre pot elaborar un informe justificat on s’evidenciï que l’estudiant no pot continuar fent les pràctiques. Si això passa, aquest estudiant suspendria automàticament el pràcticum (la nota numèrica que li quedaria seria un 3).

L’informe de pràctiques a més ha d'estar escrit correctament (tenir cura de l'ortografia, de la redacció i de la presentació formal). La no observació d'aquests aspectes formals restarà punts a la nota. L’informe de pràctiques no es pot recuperar ni es pot tornar a presentar per pujar nota.

La copia o plagi de material constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. 

La data de lliurament de l'informe de pràctiques és el dia 22 de juny del 2023 a través del Moodle. La revisió i retorn de l'informe a l'estudiant es farà com a màxim un mes després del seu lliurament i anirà acompanyat d'un informe avaluatiu. 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de pràctiques 33,3% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Participació i implicació als seminaris de la facultat (36 hores), tutories de seguiment 33,3% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19
Valoració del centre de pràctiques 33,4% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

ARMENGOL, C.; FEIXAS, M.; PALLARÈS, R.M. (2000).  Seguint el fil de l'organització. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.

FEIXAS, M.; JARIOT, M.; TOMÀS-FOLCH, M. (coords.) (2015). El pràcticum de pedagogia i educació social. Competències i recursos. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.

JARIOT, M.; MERINO, R.; SALA, J. (Coord) (2004). Les pràctiques d'educació social. Eines per al seu desenvolupament. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.

Programari

 

CAP PROGRAMARI