Logo UAB
2022/2023

Institucions de justícia i reeducació

Codi: 101669 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OT 3 2
2500260 Educació social OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alejandro Díaz Fuentes
Correu electrònic:
alejandro.diaz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El professor podrà utilitzar el castellà en la impartició de l'assignatura si es matricula alumnat d'altres CCAA que no entenguin el català. Els materials aportats a l'assignatura seran en català

Prerequisits

Aquesta assignatura forma part de dues mencions d'educación social, la menció d'educació de joves, i la menció d’educació d'adults.

Objectius

1. Conèixer les institucions totals i obertes en l'àmbit de justícia: Centres penitenciaris i Centres de justícia juvenil.
2. Analitzar el marc conceptual i normatiu bàsic que regula les institucions de justícia.
3. Adquirir els conceptes de reeducació, rehabilitació i reinserció social.
4. Saber confeccionar programes reeducatius de tractament.
5. Analitzar les funcions de l'educador i educadora social en institucions de justícia i en institucions obertes.

Competències

  Educació social
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir els coneixements procedimentals per realitzar un programa d'intervenció en àmbits educatius de justícia.
 2. Adquirir les competències educatives d'intervenció amb població en fase d'acompliment de mesures judicials.
 3. Adquirir valors i actituds de respecte cap als diversos mitjans socials i culturals que són propis de les nostres societats contemporànies.
 4. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 5. Analitzar els aspectes deontològics de l'educació social en el treball amb persones en risc d'exclusió.
 6. Analitzar l'evolució socio-històrica de les diferents formes de marginació i exclusió social.
 7. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 8. Clarificar els dilemes i debats ètics que planteja el treball amb població immigrada en una situació de desigualtat social com l'actual.
 9. Comprendre les característiques i condicionaments que conformen les propostes educatives en contextos de diversitat.
 10. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 11. Conèixer els fonaments teòrics i metodològics de l'educació per a la salut.
 12. Conèixer les principals línies d'intervenció de l'educació per a la salut.
 13. Dissenyar i executar accions educatives de prevenció d'actituds i actuacions de discriminació.
 14. Dissenyar plans i programes per a col·lectius en situació de risc d'exclusió.
 15. Dissenyar programes d'orientació per a la inserció sociolaboral.
 16. Identificar i valorar la multiplicitat de referents històrics, socials, polítics i legals propis de l'educació inclusiva.
 17. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 18. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 19. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 20. Planificar i desenvolupar intervencions educatives amb persones i col·lectius diversos.
 21. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 22. Reconèixer la naturalesa assimiladora, segregadora, integradora o inclusiva de les propostes d'acció socioeducativa dirigides a treballar amb població immigrada.
 23. Saber atendre en l'àmbit educatiu pertanyent a les institucions de justícia la seva població interna d'acord amb les seves necessitats específiques.
 24. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. REEDUCACIÓ I REINSERCIÓ


1.1. Definició i comprensió dels conceptes.

1.2. Diferències amb nocions afins.

1.3. Marc conceptual i normatiu.

1.4. Aproximació a les teories de la funció de la pena.

 

2.SERVEIS PENITENCIARIS

 

2.1. Els Centres penitenciaris: tipus i característiques.

2.2. Aproximació a la normativa bàsica.

2.3. Organització dels Centres penitenciaris; professionals i funcions genèriques que desenvolupen. 

2.4. Efectes de la privació de llibertat en els interns i internes.

 

3. EL TRACTAMENT PENITENCIARI


3.1. Tractament penitenciari i programes de rehabilitació.

3.2. Funcions dels educadors i educadores socials en els Centres penitenciaris.

3.3. Competències dels educadors i educadores socials en l'àmbit penitenciari.

 

4. JUSTÍCIA JUVENIL

4.1. Els Centres de justícia juvenil: tipus i característiques

4.2. Aproximació a la normativa bàsica.

4.3. Funcions dels educadors i educadores socials en els Centres de justícia juvenil. 

 

Metodologia

Presentacions del professor i dels/les estudiants; treball participatiu i debat sobre articles o aspectes de l’actualitat professional relacionats amb l’assignatura.

La metodologia docent i l'avaluació proposada poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels estudiants. 45 1,8 5, 8, 19, 21
Tipus: Supervisades      
Treball no presencial dirigit a partir de pautes proporcionades del professorat- 30 1,2 5, 8, 19, 21
Tipus: Autònomes      
Treball propi per adquirir les competències de manera autoregulada. 75 3 4, 5, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 24

Avaluació

Partirà d'un criteri basat en l'avaluació contínua, fet que fa preceptiu l'assistència a classe i que ens permetrà mesurar el grau de competències específiques del programa que l'alumnat ha assolit.


Es valoraran criteris generals com el nivell de participació, la capacitat de relacionar els contingut conceptuals amb els procedimentals, emmarcat tot pels valors deontològics de la professió.
L'avaluació estarà constituïda per tres dades avaluatives. Una primera que consisteix en la superació d'un examen escrit individual que inclourà tot el contingut treballat a l'assignatura: explicacions teòriques del professor, visualització de documents gràfics, lectures, conclusions de treball grupal, etc. Constituirà el 50% de la qualificació final. 

Una segona activitat avaluativa consistirà en un treball grupal final de curs. El seu contingut serà consensuat amb el professor de l'assignatura. El treball es valora amb el 25% de la qualificació final. La data màxima de lliurament del treball grupal serà el 21.12.22

Finalment el 25% de la qualificació final serà la nota o notes resultants de les presentacions, participacions i temes monogràfics proposat pel professor. 

Per superar l'assignatura caldrà haver superat satisfactòriament les tres activitats avaluatives.

L'avaluació individual de l'assignatura relativa a les explicacions del professor, lectures... es realitzarà el dia 11 de gener de 2023. La data de la recuperació serà el 25 de gener mitjançant una prova oral. Per aquelles i aquells alumnes que ho demanin, la data i hora de revisió s'acordarà amb el professor (la data de revisió serà, molt probablement, el 18.01.23). Per participar a la recuperació cal estar avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de l'assignatura. La prova de recuperació consistirà en un examen oral individual que pot incloure qualsevol aspecte impartit al llarg del curs. La nota assignada a la recuperació serà la nota final, que no farà mitjana amb les notes obtingudes anteriorment.  

A més dels tres àmbits avaluatius que determinen la qualificació final, es valorarà la competència comunicativa general, oral i escrita, i un bon domini de la llengua vehicular que consta a la guia docent. En totes les activitats es tindrà en compte la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si es considera que no compleix aquest requisit.

A la primera convocatòria cal obtenir una nota mínima del 40% de la qualificació a cadascun dels 3 àmbits avaluatiu per poder fer mitjana. Per superar l'assignatura serà necessari obtenir un 5 sobre 10.

L'assistència a les classes presencials és obligatòria. S'ha d'acreditar un mínim d'assistència del 80% per poder presentar-s'hi a l'avaluació. En cas contrari es considerarà com a no presentat. 

Cal advertir que el plagi de qualsevol text en els treballs de curs o la còpia a les activitats avaluatives serà motiu de suspens.

La metodologia docent i l'avaluació proposades podran experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen individual dels continguts més rellevants. 50% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Participació a classe i treballs individuals de caràcter pràctic que es proposaran a classe i s'aniran resolent al llarg de l'assignatura. 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23
Treball grupal que es va elaborant en relació a una temàtica concreta a escollir entre diverses que presenta el professor 25% 0 0 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 22, 23

Bibliografia

AYO FERNÁNDEZ, M. (2004), Las garantías del menor infractor (Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, sobre Responsabilidad Penal de los Menores y sus modificaciones posteriores), RdPP monografía, núm. 12, Navarra: Thomson-Aranzadi.Institucions de justícia i reeducació 2015 - 2016

CANTARERO BANDRÉS, R. (2002), Delincuencia juvenil. ¿Asistencia terapéutica versus justicia penal?, Logroño: Universidad de la Rioja

CENTRE INICIATIVES PER LA REINSERCIÓ CIRE (2004): Centre Iniciatives per la Reinserció CIRE Presentació; Barcelona

COYLE, ANDREW. (2002): La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos; Centro Internacional de Estudios Penitenciarios; Londres

FACAL FONDO, T. (2002): La reinserción social en el medio penitenciario 2002; Tesis Doctoral; A Coruña

LARRAURI, E., ROVIRA, M., SALES, A. (2017): Qualitat de vida als centres penitenciaris i programes d'intervenció; Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya 

LÓPEZ PAYAN, Samuel y otros (2018): Gènere i presó; Programa de perspeciva i equitat de gènere en l'àmbit penitenciari; Programa compartim; Edició Generalitat de Catalunya.

MANZANOS BILBAO, C., ELIAS, ANGEL, Y OTROS (2000): Cárcel, drogas y sida. Trabajo Social Frente al Sistema Penal; Salhaketa; Vitoria-Gasteiz

REDONDO, S.,(2000) Psicología aplicada: Los programas de rehabilitación en Europa. Barcelona

ROMANS, M., PETRUS, A. y TRILLA, J. (2000): De profesión, educador(a) social. Papeles de Pedagogía; Editorial Paidós; Barcelona

SAINZ, M Y GONZÁLEZ, S. (2004). "El Vis a Vis como un espacio psicoterapéutico para la reestructuración familiar dentro de la prisión". Comunicación del II Congreso la Familia en la sociedad del siglo XXI Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

Programari

L'assignatura no empra programari específic