Logo UAB
2022/2023

Gestió i desenvolupament dels recursos humans en les organitzacions

Codi: 101635 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500261 Pedagogia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Fajardo Martínez
Correu electrònic:
sonia.fajardo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Sonia Fajardo Martínez

Prerequisits

Es recomana haver aprovat les assignatures:  Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes -2n-, Models i estratègies de formació a les organitzacions -3r-, i Desenvolupament Organitzacional d’Institucions Educatives -3r-.

Objectius

 

La gestió i el desenvolupament dels recursos humans a les organitzacions representa un gran repte pels professionals de l’educació en tant que han de ser capaços d’integrar les necessitats i els interessos de les organitzacions amb els dels treballadors i treballadores. Aquestes necessitats impliquen ser capaços de gestionar el talent i potenciar les competències, tot gestionant processos de desenvolupament per permetin consolidar els equips humans a les organitzacions. Un capital humà que és avui en dia, en una societat com la nostra, el principal actiu.

 

Amb aquestes premisses, l’assignatura pretén desenvolupar en els futurs professionals les competències per a la seva intervenció dins de les organitzacions o en contextos laborals. Es pretén analitzar, gestionar, i avaluar les diferents polítiques de gestió i desenvolupament de recursos humans, aprofundint en l’evolució i l’actualitat d’aquesta gestió, a més de posar en pràctica diversos processos i eines eficaces.

 

 

Els objectius de l’assignatura són:

-          Analitzar l’evolució de la gestió de persones a les organitzacions dins d’un context complex i global, i adquirir una visió estratègica de la funció actual.

-          Identificar les diferents polítiques i processos de gestió integral de desenvolupament de recursos humans a les organitzacions

-          Dissenyar eines de desenvolupament de recursos humans adaptades i eficaces a cada context i organització.

-          Potenciar les competències pròpies del professional encarregat de gestionar i liderar les polítiques de recursos humans.

-          Valorar el rol del professional de l’educació i la formació a les organitzacions, i com a gestor del talent de les mateixes.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Administrar i gestionar centres, institucions, serveis i recursos educatius i formatius.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el seu exercici i desenvolupament professional.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i aconteixementos de la institució a la qual es pertany.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Analitzar les relacions entre estructura organitzativa i planificació de recursos humans.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 6. Dissenyar tècniques i processos de selecció de personal.
 7. Evitar decisions o valoracions sobre les persones basades en idees preconcebudes o prejudicis.
 8. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Participar de forma activa en les activitats dirigides i supervisades.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.

Continguts

 1. Els recursos humans a les organitzacions

          1.1  L’evolució de la gestió de les persones a les organitzacions

          1.2  Perspectives de futur de la gestió dels RH

          1.3  Funcions  del departament de RH

        1.4  El cicle de les persones a les organitzacions

       2. Les polítiques de RH

          2.1 Introducció a les polítiques de RH

          2.2  La visió estratègica i integral amb el conjunt de polítiques institucionals

          2.3  Definició de llocs de treballs i competències.

          2.4  Gestió per competències.

          2.5  Selecció i acollida

          2.6  Avaluació de l’acompliment.

          2.7  Motivació, compensació i benefici.

          2.8   Altres polítiques de  RH: pla d’igualtat, prevenció de riscos, relacions laborals, i comunicació

           

 3. Desenvolupament dels RH

          3.1. Polítiques de RH i polítiques de formació

          3.2. Planificació estratègica de les polítiques de formació i desenvolupament

          3.3. Gestió per competències i formació

          3.4. Plans de carrera i promoció.

          3.5. La gestió del talent

          3.6. RSC i formació. 

          3.7. El professional dels RH: perfil i funcions 

 

 4. Avaluació dels RH i avaluació de la formació

          4.1. Model integrat d’avaluació dels RH

          4.2. Avaluació de l’acompliment i formació

          4.3. Avaluació de la transferència de la formació

          4.4. Avaluació de l’impacte de la formació

 5. La consultoria de RH i de formació

      

 

         

 

Metodologia

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i és sota aquesta premissa s’ha planificat  la metodologia de l’assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació: 

 

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats

Aprenentatge

Presencial en gran grup: teoria

35

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants. Malgrat ser una tipologia d’activitat on el protagonisme recau en la figura docent, es fomentarà la participació activa de l’alumnat, compartint els aprenentatges que s’estan assolint

EP15.4,

EP15.5

 

Presencial en gran grup i individuals: activitats pràctiques

10

Espais de treball en grup i individuals reduïts supervisat pel professorat on s’aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en el gran grup. Les activitats a realitzar seran anàlisi de documents, interpretació d’informes i dades, resolució de casos i activitats pràctiques d’anàlisii disseny d’estratègies degestió de RH

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries (català).

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 45 1,8 2, 5, 6, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades i tutories 30 1,2 2
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 75 3 2, 6

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella que hi ha a continuació.  

 

 

Activitat d’Avaluació

 

% de la nota

Resultats

Aprenentatge

BLOC 1

Prova teòrica de les unitats 1 a la 6

50%

EP15.4,

EP15.5,

TF7.4

BLOC 2

Treball grupal de descripció de les polítiques de RRHH a una organització

 

30%

EP15.4, EP15.5,

TF7.4

Dos activitats pràctiques (individuals) de creació d’eines per a la gestió i desenvolupament del RRHH

20%

 

Dates de la prova teòrica: 25 de gener, recuperació 15 de febrer

L’assistència a classe és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no avaluable.

Per poder superar l’assignatura s’han d’aprovar cadascun dels dos blocs d’activitats avaluatives de que consta l’assignatura amb un 5. 

Cadascuna de les activitatsd´avaluació es poden recuperar, i s´hauran de fer de nou amb les indicacions del professorat.

S´avaluarà l´actitud positiva vers l´aprenentatge, l´anàlisi i la crítica constructiva, així com a la participació activa a totes les activitats i sessions.

El plagi és motiu de no superació de l'activitat avaluativa.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.
En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits.

Es treballarà de manera explicita la perspectiva de generè en la matèria de l´assignatura, així com l´ús del llenguatge no sexista. 

S´inclourà l´adaptació pertinent per abordar la inclusió de l´alumnat que ho requereixi. 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats pr?ctiques individuals - 2- de creaci? d'?ines 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova te?rica individual 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball grupal de descripció de les polítiques de RRHH a una organització 30% 0 0 2, 6

Bibliografia

 1. Albizu Gallastegi, Eneka (coord) y otros.  Dirección estratégica de los recursos humanos : teoría y práctica. (2001) Madrid.
 2. Alles, Martha Alicia. Desarrollo del talento humano : basado en competencias. (2008)Granica. Buenos Aires.
 3. Alles, Martha Alicia. Gestión por competencias: el diccionario. (2006) Granica. Buenos Aires.
 4. Alles, Martha Alicia. Diccionario de comportamientos: gestión por competencias. (2006) Granica. Buenos Aires.
 5. Blanco Belda, Javier. AEDIPE: Desarrollo del talento. (2008) Prentice-Hall. Madrid.
 6. Bechker, Brian E. y otros. El cuadro de mando de RRHH. Vinculando personas, la estrategia y el rendimiento de la empresa. (2001) Gestión 2000. Barcelona.
 7. Cardona Soriano, Pablo. Las claves del talento (2002). Empresa Activia. Barcelona
 8. Casas Romeo, Agusti. Desenvolupament de recursos humans (2003) Edicions de la universitat de Barcelona. Barcelona.
 9. Gómez Mejía, Luis y otros. Gestión de recursos humanos. (2008) Pearson-Prenetice Hall. Madrid     
 10. Instituto de Estudios Laborales de ESADE. Informe Cranfield. Gestión estratègica de Recursos Humanos. 2004-2005.
 11. Oltra Comorera, Victor (coord) y otros. Desarrollo del factor humano. (2005) Editorial UOC. Barcelona.
 12. Porret Gelabert, Miquel.  Recursos humanos : dirigir y gestionar personas en las organizaciones (2006) Madrid.
 13. Valle Cabrera, Ramón y otros. La gestión estratégica de los Recursos Humanos. (2006). Pearson- Prentice Hall. Madrid.

 

Enllaços web:

http://www.mtas.es

www.aedipe.es

http://www.astd.org/astd/

http://www.arearh.com/

http://www.earli.org/special_interest_groups/learning_professional

http://www.empresaysociedad.org/

http://www.som.cranfield.ac.uk/som/

Programari

No es necessita