Logo UAB
2022/2023

Lingüística aplicada a la traducció

Codi: 101484 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Solà Pujols
Correu electrònic:
jaume.sola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

En cas que sigui necessari per a la comprensió, es farà en castellà

Prerequisits

• Tenir coneixements lingüístics bàsics per a fer de traductor.

• Tenir coneixements d’anglès instrumental per a llegir bibliografia en aquesta llengua.

Objectius

La funció de l’assignatura és permetre a l’alumne dominar els fonaments lingüístics de la traducció.

En acabar l’assignatura, l’alumne haurà adquirit les capacitats següents:

 • Conèixer les particularitats lèxiques, morfosintàctiques i textuals de les llengües.
 • Aplicar aquests coneixements a la traducció.
 • Emetre judicis sobre qüestions lingüístiques relacionades amb la traducció.

Competències

 • Dominar els fonaments lingüístics de la traducció i de la interpretació.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Identificar els components bàsics de les estructures de les llengües de manera contrastiva: Identificar els components bàsics de les estructures de les llengües de manera contrastiva.
 2. Identificar els mecanismes discursius de manera contrastiva: Identificar els mecanismes discursius de manera contrastiva.
 3. Integrar coneixements per explicar els fonaments de la traducció i la interpretació des del punt de vista lingüístic: Integrar coneixements per explicar els fonaments de la traducció i la interpretació des del punt de vista lingüístic.
 4. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

 • Tipologia lingüística i problemes lingüístics aplicats a la traducció.
 • Components bàsics de les estructures de les llengües des d’un punt de vista contrastiu.

 • Aspectes discursius de les llengües des d’un punt de vista contrastiu.

Metodologia

L’aprenentatge d’aquesta assignatura per part de l’alumne es reparteix de la manera següent:

• Un 30% d’activitats dirigides:

Aquestes activitats dirigides han de respondre a una programació horària predeterminada, que requereix la direcció presencial d’un professor.

• Un 10% d’activitats supervisades:

S’entén per activitat supervisada aquella que programa el professor perquè l’alumne treballi de manera autònoma, però amb la supervisió del professor. Es tracta d’activitats que ajuden a la preparació i revisió de les tasques que realitzen els estudiants al llarg del curs.

• Un 55% d’activitats autònomes:

En aquestes activitats es tenen en compte les hores d’estudi i la realització de treballs, en grup o individualment, que l’alumne ha de fer de manera autònoma.

• Un 5% d’activitats d’avaluació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats dirigides 44 1,76 1, 2, 3
Tipus: Supervisades      
Activitats destinades preparar i revisar les tasques diverses que l'alumne realitza durant el curs 20 0,8 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Activitats d'avaluació 6 0,24 1, 2, 3
Estudi i realització de treballs 65 2,6 1, 2, 3

Avaluació

El professor avaluarà aquesta assignatura de manera continuada mitjançant la realització de tres activitats obligatòries.

Altres consideracions

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació peracada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat d'avaluació de coneixements de tipologia i d'anàlisi d'estructures lingüístiques (treball) 30% 6 0,24 1, 2, 3
Activitat d'avaluació dels coneixements de mecanismes implicats en la construcció del discurs (treball) 30% 7 0,28 1, 2, 3, 4
Examen final 40% 2 0,08 1, 2, 3

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Baker, M. (1992). In Other Words. A coursebook on translation. London & New York: Routledge.

Krzeszowski, T. P. (1990). Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Muñoz Martín, R. (1995) Lingüística per a la traducció. Trad. de M. Rosa Bayà i Jordina Coromina. Vic: Eumo.

Rojo, A. (2009). Step by step. A course in contrastive linguistics and translation. Berna: Peter Lang.

Rojo, A. & I. Ibarretxe-Antuñano (eds.). (2012). Cognitive linguistics and translation: Advances in some theoretical models and applications. Berlin: Mouton de Gruyter.

Programari

Campus Virtual, projeccions.