Logo UAB
2022/2023

Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)

Codi: 101476 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 1
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Auseller Roquet
Correu electrònic:
jordi.auseller@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No existeixen prerequisits.

Objectius

La funció d’aquesta assignatura es iniciar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l’estudiant en Idioma C per preparar-lo per a la traducció directa.

En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)
 • Utilitzar el sistema fonològic i lèxic i produir expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics i morfosintàctics.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 7. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 8. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 9. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la informació de textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.

Continguts

Continguts comunicatius:

- saludar-se i acomiadar-se / presentar-se

- preguntar per la nacionalitat o lloc d’origen

- demanar i respondre la professió

- identificar persones i objectes

- demanar l’hora i dir-la

- expressar la durada d’una activitat

- expressar dolor i demanar ajuda

- interessar-se per l’estat de salut

- fixar una hora / trobada amb una persona

- narrar situacions

- narrar una història

 

Continguts gramaticals:

- l'alfabet: vocals i consonants

- fonètica i ortografia (correspondència grafia-so)

- ús dels principals signes de puntuació

- nom + verb: oracions enunciatives, interrogatives, imperatives

- verbs: present de l’indicatiu

- cas: nominatiu (el concepte de la declinació)

- gènere: masc. fem. i neutre

- l'article (determinat, indeterminat, “kein”)

- nombre: singular, plural

- interrogació: persones i coses

- cas: acusatiu

- verbs amb prefix separable / verbs amb prefix inseparable

- verbs: “Präteritum” (verbs regulars i irregulars)

- expressions de temps: preposicions i adverbis

- números ordinals

- verbs modals

- verbs: pretèrit perfet (verbs regulars i irregulars)

 

Continguts lèxics:

- fórmules de salutació i comiat

- les nacionalitats

- les professions

- les hores / els dies de la setmana / els mesos / les estacions de l’any

- el cos humà

- l'alimentació

- els transports

- els números cardinals i ordinals

 

Continguts socioculturals:

- diferents etapes del dia

- du / Sie

- països de parla alemanya

- “Länder” (capitals, ciutats importants, rius)

- hobbys i temps lliure

- el dia a dia: amb la família, a la universitat, a la ciutat, etc.

 

Metodologia

Es tracta d’una metodologia activa basada en un conjunt de tècniques i accions per dirigir l’aprenentatge dels estudiants:

- Realització de tasques que s’articulen per a obtenir resultats d’aprenentatge específics.

- Tècniques d’aprenentatge cooperatiu que fomenten que l’estudiant construeixi els coneixements socialment, en grups petits.

- Resolució d’exercicis de temes específics.

- Presentació de treballs individuals o de grup.

- Exposició de continguts presentats i explicats pel professor.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 12 0,48 3, 4, 5, 7
Realització d'activitats de comprensió lectora 17 0,68 3, 5, 9
Realització d'activitats de comprensió oral 5 0,2 2, 6, 10
Realització d'activitats de producció escrita 15 0,6 4, 7
Realització d'activitats de producció oral 4 0,16 1, 8
Resolució d'exercicis de gramàtica i de vocabulari 26 1,04 4, 7
Tipus: Supervisades      
Resolució de problemes 5 0,2
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 6 0,24 1, 4, 7
Supervisió i revisió d'exercicis 8 0,32 3, 4
Tutories programades 4 0,16
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora 20 0,8 3, 5, 9
Preparació d'activitats de producció escrita 25 1 4, 7
Preparació d'encàrrecs individuals 15 0,6
Preparació de les activitats d'avaluació 10 0,4
Preparació de treballs en grup 13 0,52
Resolució d'exercicis de gramàtica i de vocabulari 30 1,2 3, 4, 5, 7

Avaluació


- L’avaluació serà continuada i formativa per fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l’estudiant, i, alhora, sumativa per a la qualificació global de l’assignatura.

- L’avaluació continuada consisteix en vàries proves parcials que inclouen diferents activitats d’avaluació (de comprensió lectora i oral, de producció escrita i oral, i de coneixements gramaticals i de vocabulari). Cada prova parcial te un barem per a valorar els resultats de l’aprenentatge segons les competències específiques. Aquestes proves tindran una durada d’1 hora o de 2 hores.

- Fer les proves parcials és obligatori i l'alumne s'ha d'haver presentat com a mínim al 66% de les proves. En cas contrari, tindrà un no presentat (“No avaluable”). Si per qualsevol raó (malaltia del professor, vaga, festiu, actes oficials de la facultat...) les proves no es poden realitzar en la data prevista, es faran el dia que es reprogramin. Si un o una estudiant, per motius de salut, no pot assistir a una prova parcial, haurà de portar un justificant mèdic. Només en aquests casos es podrà valorar la possibilitat de realitzar la prova en una altra data.

- Durant el semestre es comentarà amb els i les estudiants la progressió del seu procés d’aprenentatge.

- Es valorarà molt especialment la participació activa a classe.

 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobrel’assignatura ésa títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

REVISIÓ

- En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La informació amb la data i el lloc de revisió es trobarà a SIGMA.

- La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

RECUPERACIÓ

- Podran accedir a la recuperació els i les estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final.

- S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació següents: treballs i exposicions orals a classe (10%).

- En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent proposarà una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada.

"NO AVALUABLE"

- S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

IRREGULARITATS EN LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

- En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas quees produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

- S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat d'avaluació de producció oral 25% 2 0,08 1, 8
Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals i d'expressió escrita (1) 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals i d'expressió escrita (2) 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Treballs i exposicions orals 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Material de l’assignatura
 
- Dossier amb material específic per a l'assignatura.
- Berenguer, L.; E. Doerr; M.C. Férriz; O. Ripoll (2005). Lengua alemana para traductores. Nivel básico. Bellaterra: GRELT. Col. Materials 167. Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Bibliografia de consulta
 
Diccionaris bilingües:
 
- Aliaga López, S. (2001). Pons Großwörterbuch für Experten und Universität: Spanisch-Deutsch / Deutsch-Spanisch. Stuttgart: Klett.
- Batlle, Lluís C. et al. (2006). Diccionari Alemany-Català (3a ed., rev., ampl. i act.). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
- Batlle, Lluís C. et al. (2005). Diccionari Català-Alemany (2a ed., corr., ampl. i act.). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Disponible en línia: https://www.diccionari.cat/diccionari-catala-alemany
- Slaby, R.; Grossmann, R. (1994). Diccionario de las lenguas española y alemana / Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache (11ª ed., ampl. y rev.). Barcelona: Herder.
- https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-spanisch
- https://es.langenscheidt.com/aleman-espanol/
- http://www.multilingue.cat
 
Diccionaris monolingües:
 
- Wahrig, G. (1990). Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann.

Gramàtiques:
 
- Castell, Andreu (1997). Gramática de la lengua alemana. Madrid: Ed. Idiomas / Hueber.
- Castell, A. & Braucek, B. (2015). Gramática de la lengua alemana: libro de ejercicios. Madrid: Ed. Idiomas / Hueber.
- Dreyer, H.; Schmitt, R. (1994). Prácticas de gramática alemana. Ismaning: Verlag für Deutsch.
- Reimann, M. et al. (2007). Gramática esencial del alemán con ejercicios. Ismaning: Hueber.

Webs
 
Online-Grammatik (Deutsche Welle): https://learngerman.dw.com/de/grammar (Deutsch) / https://learngerman.dw.com/es/grammar (Spanisch)
Online-Grammatik; einfach: http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/inhalt.htm
Online-Grammatik; ausführlich: https://sawogra.de/
Online-Grammatik; komplett: https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik

Programari

S'utilitzarà un dossier amb textos, exercicis i explicacions teòriques.