Logo UAB
2022/2023

Edició i revisió de textos (A - català)

Codi: 101430 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Josep Gomez Martin
Correu electrònic:
francescjosep.gomez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Tenir un coneixement de la llengua catalana escrita prou acurat per a poder fer front a la revisió de textos amb plenes garanties.

Objectius

La funció de l'assignatura és que l'alumne tingui un coneixement prou satisfactori de la llengua catalana per a poder treballar d’una manera competent en el món editorial.

En acabar l'assignatura l’alumne serà capaç d’aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística en la revisió i edició de textos escrits de diversos àmbits del món editorial destinats a ser publicats.

Competències

 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 3. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 5. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 6. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 7. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no especialitzats de tipologia diversa, adequats al context i amb correcció lingüística.
 8. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.

Continguts

 • Tasques relacionades amb la revisió i l’edició de textos editorials en català.
 • Aplicació de coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística en la revisió de textos d’àmbits diversos destinats al món editorial.
 • Estratègies específiques emprades en el món editorial en el procés d’edició de textos escrits.
 • Aplicació de recursos de documentació a l’hora de resoldre els problemes plantejats en la revisió i l’edició de textos destinats a ser publicats.

Metodologia

Explicacions teòriques: exposició i discussió de problemes lingüístics, estilístics i ortotipogràfics.

Treball dirigit: exercicis pràctics destinats a refermar les explicacions teòriques i a desenvolupar les competències i les habilitats previstes. Aquestes activitats seran corregides i comentades.

Treball supervisat: realització individual d’un treball d’edició a partir d’un text donat prèviament, del qual també s’haurà de fer la revisió.

Treball autònom: preparació de les activitats dirigides i supervisades, i també de l’examen final.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis pràctics a l'aula destinats a refermar les explicacions teòriques i a desenvolupar les competències i les habilitats previstes 33 1,32 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Preparació de les proves d'avaluació 9 0,36
Realització individual d’un treball d’edició a partir d’un text donat prèviament, de qual també s’haurà de fer la revisió. 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Preparació dels exercicis pràctics de classe. 50 2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant:

1. Exercicis pràctics de revisió i composició de textos: 30%

2. Treball individual (edició d’un text): 40%

3. Examen: 30%

  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a  títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Exercicis pràctics de revisió i composició de textos 30% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball individual (edició d’un text) 40% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

 • J. Badia, N. Brugarolas, R. Torné i X. Fargas, El llibre de la llengua catalana, Barcelona, Castellnou, 20043 [1a ed. 1997]
 • J. Costa, R. Fité, J. M. Mestres i M. Oliva, Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos, Vic / Barcelona, Eumo / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra / Associació de Mestres Rosa Sensat, 20073 [1a ed. 1995] <https://estil.llocs.iec.cat >
 • V. Martínez-Gil (coord.), Models i criteris de l’edició de textos, Barcelona, Editorial UOC, 2013
 • N. Nogué Serrano, La nova normativa a la butxaca. L'ortografia catalana i la gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, PAM, 2018 
 • J. M. Pujol i J. Solà, Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador, Barcelona, Columna, 2003 [1a ed. 1995]
 • J. Solà, Del català incorrecte al català correcte. Història dels criteris de correcció lingüística, Barcelona, Edicions 62, 19852 [1ª ed. 1977]

Programari

Word, Pdf.