Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C1 (alemany)

Codi: 101412 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Julia Eggers
Correu electrònic:
juliaalexandra.eggers@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
alemany (ger)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

En iniciar l’assignatura, l’estudiantat haurà de ser capaç de:

-Comprendre textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits    coneguts. (MCRE-FTI A2.2.)

- Produir textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.)

- Comprendre textos orals clars sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)

- Produir textos orals senzills sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.)

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és iniciar el desenvolupament de les competències comunicatives  que necessita l’estudiantat en Idioma C per preparar-lo per a la traducció directa de textos no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.

Es dedicaran tots el crèdits a idioma.

En acabar l’assignatura l’estudiantat haurà de ser capaç de:

 • Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.1.)
 • Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI A.2.2.)
 • Comprendre textos orals clars sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.1.)
 • Produir textos orals sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 5. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 9. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 10. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 11. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

1. Continguts communicatius

 Narrar

-          Narrar aconteixements del passat

-          Parlar del futur

-          Narrar amb canvis d’ordre temporal

-          Citar un  discurs indirecte

Donar la pròpia opinió, expressar sentiments, argumentar

-          Expressar sentiments

-          Expressar dubtes, refutar i acceptar valoracions alienes

-          Donar la pròpia opinió

-          Argumentar a través d’ estructures de causa-efecte i d’oposició

-          Argumentar a través de comparacions

-          Expressar hipòtesis i condicions

-          Expressar  valors, punts de vista, temors, expectatives.

Donar ordres, demanar i donar consell

-          Donar un ordre

-          Aconsellar algú sobre un tema

-          Donar pautes directives sobre prohibicions i permisos 

2. Continguts gramaticals

- Adjektivdeklination und substantivierte Adjektive und Partizipien

- Passiv : Gegenwart / Vergangenheit

- Partizip I /Partizip II und Partizipialkonstruktionen

- N-Deklination

 - Vermutungen und Hypothesen : Konjunktiv II

-  Indirekte Rede : Konjunktiv I

 3. Continguts interculturals i lexicals

-  Mit Erfolg lernen: Lernstrategien

- Vergangenheit und Verarbeitung der Geschichte: "Im Labyrinth des Schweigens", "Der Staat gegeb Fritz Bauer", "Er hätte die Welt verändert", "Stefan Zweig", "Die Welle".

- Gegenwart und Vergangenheit: Verfahren gegen Verleger von "Mein Kampf".

-  Berlin Ost und West: "Die Flaschenpost", "Ich fühl mich so fifty-fifty", "Berlin, Meyerbeer 26"

- Familie, Adoption.

- Originelle Arbeitsideen und Freizeit

- Prüfungsangst

Els temes a tractar a classe  es concretaran a  la guia docent que es lliurarà a l'inici del semestre.

Metodologia

El curs es centrarà especialment en:

 • La comprensió de textos escrits i de documents orals
 • La pràctica de les tècniques d’expressió oral i escrita

Es proposarà a l’estudiantat un seguit d’activitats i de tasques:

 • Treballs individuals (exercicis gramaticals, produccions escrites: relats, redacció de tipus argumentatiu)
 • Treballs en grup (simulacions, activitats de comprensió, d’escriptura, exposicions orals, etc...)
 • Intercanvis entre grups (debats, presentació de textos, representació de diàlegs, etc...).

S’avaluaran els següents aspectes:

 • Expressar-se oralment de forma fluida sobre un tema donat en el marc d’una presentació oral, d’un debat, un diàleg, on s’haurà de defensar un punt de vista
 • Redactar un text coherent
 • Ser capaç de reflexionar sobre el propi aprenentatge i de recórrer a estratègies d’aprenentatge
 • Ser capaç de posar en pràctica els coneixements adquirits a classe: pas del coneixement passiu a l’ús actiu d’aquests coneixements.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de comprensió lectora 21 0,84 3
Realització d'activitats de comprensió oral 10 0,4 4
Realització d'activitats de producció escrita 10 0,4 2
Realització d'activitats de producció oral 10 0,4 1
Resolució d'exercicis 10 0,4 7
Teoria 11 0,44 7
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 15 0,6 1, 2
Supervisió i revisió d'exercicis 14,25 0,57 1, 3
Tipus: Autònomes      
Preparació de les activitats d'avaluació 10 0,4 2, 3, 6
Preparació de treballs en grup 10 0,4 1, 2, 7
Preparació d'activitats de comprensió lectora (individuals o en grups) 26,75 1,07 7
Preparació d'activitats de producció escrita (individuals o en grups) 22,5 0,9 2
Preparació d'encàrrecs individuals 20 0,8 7
Resolució d'exercicis de gramàtica i de vocabulari 22,5 0,9 7

Avaluació

 Es faran proves parcials que inclouen diferents activitats d’avaluació (de comprensió lectora, de producció escrita i oral, de coneixements gramaticals i de una lectura autònoma). Cada prova parcial té un barem per a valorar els resultats de l’aprenentatge segons les competències específiques. Aquestes proves tindran una durada de 1 hora o de 2 hores.

-Fer les proves parcials és obligatori. Si per qualsevol raó (malaltia de la  professor/a, vaga, festiu, actes oficials de la facultat,...) les proves no es poden realitzar en la data prevista, es faran el dia reprogramat. Si un/a alumne/a, per motius de salut, no pot assistir a una prova parcial, haurà de portar un justificant mèdic. Només en aquests casos es podrà realitzar la prova en una altra data.

- Es valorarà positivament la participació activa a l'assignatura.

-Durant el semestre es comentarà amb l'alumnat la progressió del seu aprenentatge.

-Durant les tutories que es realitzaran al llarg  del semestre es comentarà amb cada alumne/a la seva  progressió i les seves qualificacions.

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a  títol informatiu. La professora responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

REVISIÓ

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La informació es donarà a SIGMA i/o al Campus Virtual.

La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la docent i l’estudiant.

RECUPERACIÓ

Podran accedir a la recuperació els i les estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació següents: Treballs i exposicions orals a classe (20%).

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. La docent  proposarà  una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada. En cap cas es podrà fer una activitat de reavaluació pel valor del 100% de la nota final.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

IRREGULARITATS EN LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
 
En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.
 
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de comprensió i producció escrita (1) 16% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 9
Activitats d'avaluació de comprensió i producció escrita (2) 16% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 9
Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals (1) 16% 2 0,08 1, 2, 5, 9
Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals (2) 16% 2 0,08 1, 2, 11
Activitats d'avaluació de comprensió i producció oral 16% 2 0,08 1, 2, 6, 10
Treballs i exposicions orals 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

1.Literatura:

Lectura obligatòria d’un llibre de nivell intermedi, a determinar a l'inici de l'assignatura:

- Kordon, Klaus: "Die Flaschenpost", Beltz Verlag.

- Pressler, Mirjam: "Bitterschokolade" Beltz Verlag.

- Nause, Tanja:  Berlin, Meyerbeer 26, Hueber Verlag.

- König, Karin: Ich fühl mich so fifty-fifty, DTV Junior Verlag.

- Daniel Glattauer: "Gut gegen Nordwind", Goldmann Verlag.

 La llista definitiva es presentarà al començament del semestre.

 2. Manuals

Braucek, Brigitte & Castell, A. (2002) Verbos alemanes. Diccionario de

conjugación y de complementación. Ed. Idiomas : Madrid.

Castell, Andreu (1997) Gramática de la lengua alemana. Ed. Idiomas : Madrid.

Castell, A. & Braucek, B. (2000) Ejercicios. Gramática de la lengua alemana. Ed. Idiomas: Madrid.

Dreyer, H & Schmitt, R. (1993) Lehr- und Übungsbuch der deutschen

Grammatik. Hueber Verlag : München.

Fandrych,Ch  & Tallowitz,U.(2009) Klipp und Klar.Klett Verlag: Stuttgart.

Hoberg, R & U. (2004) Der kleine Duden. Gramática del alemán. Ed. Idiomas – Max Hueber Verlag : Madrid.

Luscher, R. (1998) DaF. Übungsgrammatik für Anfänger. Verlag für Deutsch : München.

Seca, Jorge (2002) Usos gramaticales básicos de la lengua alemana.

http://www.fti.uab.es/seca

3. Diccionaris de llengua

3.1 Bilingües

Beinhauer, W. (1978). Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Spanisch. München: Max Hueber.

Pons Großwörterbuch für Experten und Universität. Spanisch-Deutsch. Deutsch-Spanisch. (2001). Stuttgart, Düsseldorf,

Leipzig: Klett.

Slaby, R.; Grossmann, R. (1994). Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache. 4ª ed. revisada. Barcelona: Herder.

3.2 Monolingües

Agricola, E. (ed.) (1988). Wörter und Wendungen: Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Leipzig: Enzyklopädie.

Beinhauer, W. (1978). Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Spanisch-Deutsch. München: Max Hueber.

Bulitta, E.; Bulitta, H. (1983). Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. Frankfurt: Athäneum.

Carstensen, B. (1986). Beim Wort genommen. Bemerkenswertes in der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Gunter Narr.

Dückert, J.; Kempcke, G. (1989). Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten. Leipzig: Bibliographisches Institut.

Duden. (1972). Der große Duden in 10 Bänden. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut.

Duden. (1976-1981). Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich:

Bibliographisches Institut.

Duden. (1989). Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut.

Hermann, U. (1978). Knaurs Fremdwörter-Lexikon. München: Droemer Knaur.

Küpper, H. (1990). Pons-Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart: Klett.

Röhrich, L. (1979). Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg i. B.: Herder.

Wahrig, G. (1990). Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann.

Wehrle, H.; Eggers, H. (1996). Deutscher Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck. Stuttgart: Ernst Klett.

4. Direccions interessants a Internet

Diaris i pàgines de noticies recomanades:

. Sueddeutsche Zeitung

http://www.sueddeutsche.de

. Neue Zürcher Zeitung

http://www.nzz.ch

. German News

http://www.germannews.com

. Deutsche Welle

http://www.dw-world.de/

Programari

 

S’utilitzarà un dossier amb textos, exercicis i explicacions teòriques, acompanyat d'un seguiment a través del Campus Virtual de l'assignatura.