Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C1 (rus)

Codi: 101405 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Inna Kozlova Mikurova
Correu electrònic:
inna.kozlova@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
rus (rus)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maia Sharvashidze Stoliarenkov

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat.
 • Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat.
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Utilitzar el sistema fonològic i lèxic i produir expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és iniciar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l’estudiant en Idioma Rus C per preparar-lo a la traducció directa.

Es dedicaran tots els crèdits a idioma.

En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 •      Comprendre textos escrits senzills sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.)
 • Produir textos escrits senzills sobre temes quotidians.       (MCRE-FTI A2.1.)

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 4. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits senzills sobre temes quotidians.
 5. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa textos escrits senzills sobre temes quotidians.
 6. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits senzills sobre temes quotidians amb correcció lingüística.
 7. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

Contiguts comunicatius:

a) Expressar la possibilitat, el permís i la prohibició en present, passat i futur mitjançant adverbis predicatius

b) Exhortar a realitzar una acció

c) Expressar en passat i en futur la professió o activitat d’una persona (afeccions, etc.)

d) Expressar l’estat físic o emocional en present, passat i futur

e) Expressar la comparació

f) Expressar el punt de partida del movimient o el lloc de procedència

g) Expressar una condició irreal

h) Reproduir les paraules o pensaments dels personatges d’un text

Continguts gramaticals:

a) El substantiu: tots els casos i declinacions

b) L’adjectiu: concordància dels adjectius en génere, número i cas amb els substantius, adjectius comparatius

c) El pronom: pronoms personals, el possessiu свой, els demostratius этот, эта..., l’interrogatiu сколько, el determinatiu самый, el reflexiu себя i els indefinits несколько, некоторый

d) Numerals cardinals i ordinals (tots)

e) El verb: el subjuntiu, principals verbs de moviment intransitius (идти, etc) i transitius (нести, etc.) sense i amb prefixos

f) L’adverbi: de quantitat (amb genitiu plural), de posició i de direcció

g) Les preposicions: с, около, у, рядом с…

h) Les conjuncions: если, если бы, что, чтобы, поэтому…

i) L’estil indirecte

Continguts lèxics:

Maneres d’expressar: a) afeccions; b) treball; c) viatges; d) estudis; e) interessos; f) compres

Continguts interculturals:

a) Principals fets històrics

b) Principals institucions russes

c) Sistema d’ensenyament a Rússia

d) Normes de cortesia a Rússia

e) La família a Rússia

f) El clima rus. L’hivern rus

g) El folklore rus

h) Festes russes

i) Compres, regals

j) Activitats de lleure (teatre, lectura, música, etc.)

k) La cuina russa. 

Metodologia

Metodologia mixta que compren: Lliçons magistrals, classes pràctiques, realització i resolució d’exercicis, resolució de problemes, presentació de treballs individuals i en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 8,35 0,33 1, 2
Realització d'activitats de comprensió lectora 25 1 1, 3, 5
Realització d'activitats de comprensió oral 8 0,32 2
Realització d'activitats de producció escrita 15 0,6 2, 4, 6
Realització d'activitats de producció oral 8 0,32 1, 2
Resolució d'exercicis 18 0,72 1, 5
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 4,5 0,18 2, 4, 6
Supervisió i revisió d'exercicis 18 0,72 1, 3, 5
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora (individuals o en grup) 70 2,8 1, 3, 5
Preparació d'activitats de producció escrita 38,9 1,56 1, 3, 5

Avaluació

 

L’avaluació es continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progres realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

S’avaluarà:

- treball a classe: lectura, diàlegs, etc.;

- participació: preguntes, detecció de dificultats lingüístiques, etc.

- lliurament de treballs autònoms;

- treballs de control.

 Revisió

 En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

 Recuperació

 Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

 En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitatde recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.  En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

 Consideració de “no avaluable”

 S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

 Irregularitats en les activitats d’avaluació

 En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

 S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de comprensió lectora 40% 4,5 0,18 3, 5
Activitats d'avaluació de producció escrita 25% 2,8 0,11 4, 6
Proves d'aplicació de coneixements gramaticals 25% 2,8 0,11 1
Treballs 10% 1,15 0,05 1, 2, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Llibres de text:

- Belikova, L., Shutova, T., Yerofeeva, S. Russkiy Yazik: Perviye Shagi. Sant Petersburg, 2000.

- Sánchez-Puig et al. Curso completo de Lengua Rusa. Ediciones Hispano Eslavas, 2005.

- Javrónina S., Shirochínskaya A., El ruso en ejercicios. Madrid, Rubiños, 1992.

- Chernyshov, S., Chernyshova, A. Pojehali. Zlatoust: 2019.  

Diccionaris:

- Diccionario Español-Ruso Ruso-Español. - Marzixevskaia.

- Diccionario Español-Ruso - Narúmov.

- Diccionario Ruso-Español - Nogueira.

Gramàtiques:

- Púlkina I., Zajava E., El Ruso. Gramática práctica. Madrid, Rubiños - Russki yazyk, 1992.

- Drosdov Díez T., Cuesta Andrés T., Ejercicios de gramática rusa. Madrid, Rubiños, 1989.

- Sánchez Puig M., Drosdov Díez T., Guía del verbo ruso. Madrid, Rubiños, 1989.

Zajava-Nekrásova, Casos y preposiciones en el idioma ruso

Enllaços web:

Cercadors:

- http://www.yandex.ru

Diccionaris, enciclopèdies, gramàtiques i consultes lingüístiques:

- http://www.gramota.ru

Diccionaris bilingües:

- http://www.multitran.ru

- http://www.online.multilex.ru

Televisió russa:

- http://www.webtelek.com

- http://www.1tv.ru/home.htm

Premsa russa:

-http://www.russie.net/liens/presse.htm

Ràdio russa:

- http://www.webtelek.com

- http://www.russie.net/liens/radio.htm

Literatura russa:

- http://az.lib.ru/

 

Programari

Word. PowerPoint. QR code reader, PDF Reader.