Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C2 (portuguès)

Codi: 101397 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Noelia Moreno Herrero
Correu electrònic:
noelia.moreno@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
portuguès (por)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes són en portuguès.

Equip docent

Nazir Ahmed Can
Priscilla Lopes d'El Rei

Prerequisits

En iniciar l'assignatura, l'estudiant haurà de ser capaç de:

. Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B2.1.)

. Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.1.)

. Comprendre textos orals clars sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.1.)

. Produir textos orals sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és ampliar i consolidar el desenvolupament de les competències comunicatives que necessita l'estudiant en Idioma C amb la finalitat de preparar-ho per a la traducció directa de textos no especialitzats de diferents tipus i registres.

 Són crèdits dedicats íntegrament a la llengua.

 En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

. Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d'una àmplia gamma d'àmbits i registres. (MCRE-FTI B2.3.)

. Produir textos escrits d'una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.2.)

. Comprendre textos orals d'una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.2.)

. Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.1.)

 

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals bàsics.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 8. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 9. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 10. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos orals curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 11. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 12. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 13. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 14. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts adequats al context.
 15. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 16. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits sobre temes quotidians.
 17. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 18. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 19. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, adequats al context, amb correcció lingüística i amb finalitats comunicatives específiques.
 20. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians amb correcció lingüística.
 21. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 22. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts adequats al context.
 23. Tenir coneixements culturals per poder traduir: Tenir coneixements culturals bàsics per poder traduir.
 24. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

Continguts comunicatius:

  . Expressar punts de vista, arguments, dubtes, opinions, objectius, desitjos, hipòtesis i condicions.

 . Donar ordres, suggerir i aconsellar.

 . Relacionar elements i parts del discurs.

 . Desembolicar-se en diferents àmbits del món laboral.

 . Desenvolupar estructures lingüístiques bàsiques per a mantenir relacions professionals.

 . Orientar-se en l'espai i demanar instruccions.

 . Descriure objectes, articles, vestuari, calçat i accessoris.

 

Continguts gramaticals:

  . Revisió general

 . Consolidació de les formes verbals del subjuntiu: present, pretèrit perfeito, pretèrit imperfeito, pretèrit mais-que-perfeito i futur.

               Imperatiu: afirmatiu i negatiu.

               Infinitiu pessoal.

 . Els pronoms àtons: regles d'utilització.

 . Preposicions, interjeccions, conjuncions, adverbis.

 . El diminutiu: forma i ús.

 

  Continguts lèxics:

  . Món laboral

  . Internet i Xarxes Socials

  . Noves tecnologies

  . La ciutat: orientació, establiments, compres, vida urbana, etc.

  . Ecologia i medi ambient.

  . Oci: activitats culturals, temps lliure, esports, espectacles, etc.

  . Turisme i viatges.

  . Diferències bàsiques entre les variants del portuguès.

 

   Continguts socioculturals:

  . Il·lustracions de periòdics i acudits.

 . Còmics, cròniques i contes d'autors en llengua portuguesa.

 . Cançons.

 . Expressions idiomàtiques.

 . Cultura de països de llengua portuguesa: geografia, gastronomia, etc.

Metodologia

S'utilitzarà una metodologia comunicativa basada en un conjunt de tècniques i accions per facilitar l'aprenentatge de la llengua.

. Tècniques d'aprenentatge cooperatiu.

. Realització d'exercicis individuals, en parella o en grup.

. Presentació oral i escrita de treballs individuals o en grup.

. Exposició de continguts presentats i explicats pel professorat.

. Realització de tasques que s'articulen per obtenir resultats d'aprenentatge específics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de comprensió lectora 15 0,6 7, 8, 15, 23
Realització d'activitats de comprensió oral 10 0,4 2, 4, 11, 12, 18, 19
Realització d'activitats de producció escrita 10 0,4 4, 12, 19
Realització d'activitats de producció oral 10 0,4 3, 14, 22
Resolució d'exercicis 27 1,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 15 0,6 3, 4, 12, 14, 19, 22
Supervisió i revisió d'exercicis 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora (individuals o en grup) 40 1,6 6, 7, 8, 15
Preparació d'activitats de producció escrita (individuals o en grup) 15 0,6 4, 12, 19
Preparació d'activitats de producció oral (individuals o en grup) 20 0,8 3, 14, 22
Realització d'exercicis (individuals o en grup) 36 1,44 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. Els professors responsables de l’assignatura la concretaran en començar-ne a impartir la docència.

La primera setmana del curs els professors responsables informaran als estudiants sobre les activitats d'avaluació de l'assignatura (característiques, percentatge, data de realització o lliurament, etc.). Aquesta informació també estarà disponible al Campus Virtual. 

Cal respectar el dia i l'hora de les proves avaluables i en cap cas no s'acceptarà la seva realització en una data o horari posterior. En cas d'absència a les proves avaluables, caldrà avisar els docents de l'assignatura abans de la data de la realització de la prova i per correu electrònic; o mitjançant la presentació d'un justificant mèdic oficial si es tracta d'un problema de salut. En ambdós casos, la justificació d’absències a les proves avaluables s'haurà de fer mitjançant la presentació de documents oficials. En cas de no poder assistir a una prova per motius laborals, s'ha d'avisar amb un mínim d'una setmana d'antelació.

Els casos o les circumstàncies excepcionals seran avaluats personalment pels docents de l’assignatura.

El seguiment de l’assignatura i el contacte amb els docents és de responsabilitat de l’alumne. Qualsevol comunicació referent a aquesta assignatura s’haurà de remetre sempre als docents responsables.

El compliment del calendari dependrà del ritme de feina i de les necessitats del grup. Els docents es reserven el dret d’introduir-hi les modificacions que considerin oportunes.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

Els professors de l'assignatura determinaran la recuperació de les proves avaluables suspeses. En cap cas es podrà recuperar la nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

La nota màxima de l’assignatura, després d’haver realitzat la recuperació, no podrà ser superior a 5.

L’estudiant podrà recuperar exclusivament les activitats d’avaluació suspeses o per a les quals no hagi presentat evidències d’avaluació. El docent pot establir una activitat d’avaluació per a cada activitat objecte de recuperació o pot agrupar diverses activitats d’avaluació, sempre que s’avaluïn tots els resultats d’aprenentatge objecte de la recuperació i es mantingui el mateix criteri d’avaluació i ponderació de la qualificació final.

Una vegada superada l’assignatura, aquesta no podrà ser objecte d’una nova avaluació.

 

Consideració final de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas que es produeixin irregularitats (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0 (zero). En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0 (zero).

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.).

Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part deltreball d'un altre company, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'expressió escrita 25% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24
Activitats d'expressió oral 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24
Activitats de comprensió escrita, gramàtica i vocabulari 35% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Activitats de comprensió oral 20% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 23

Bibliografia

Els professors de l'assignatura penjaran, al Campus Virtual, els textos i materials per poder seguir l'assignatura i que seran treballats al llarg del semestre.

 

 BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

 . Diccionaris bilingües:

. Dicionário de Português-Espanhol, Porto Editora, Porto.

. Dicionário de Espanhol-Português, Porto Editora, Porto.

. Diccionari Català-Portuguès, Enciclopedia Catalana S.A., Barcelona.

. Diccionari Portuguès-Català, Enciclopedia Catalana S.A., Barcelona.

. Dicionário bilíngue moderno espanhol-português-espanhol + cd-rom, Porto Editora, Porto.

. Gran Diccionario Español-Portugués - Português-Espanhol, Editora Espasa Calpe S.A., Madrid.

. Diccionario bilingüe de uso español-português/português-español, Arco Libros.

. Diccionari de paranys de traducció portugués-català (falsos amigos), Férriz, Carmen. Gorgori, Rosó y Pitta, Paulo, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

 

 Diccionaris de Portuguès:

. Dicionário Aurélio B. de H., Novo Aurélio Século XXI, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro.

. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Editora Objetiva, Rio de Janeiro.

. Dificultades de la lengua portuguesa para hispanohablantes de nivel avanzado, Ana Isabel Breiones, Publicações Dom Quixote, Lisboa.

. Dicionário da Língua Portuguesa contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo.

 

 Diccionaris on line de portuguès de Brasil:

.   http://www.aulete.com.br/

.   http://www.dicio.com.br

.   http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php

 

Diccionaris on line de portuguès europeu:

.   http://www.priberam.pt/dlpo/

.   http://www.infopedia.pt/

 

 Diccionaris on line bilingües:

.   http://www.wordreference.com/ptes/luso-brasileiro

.   http://michaelis.uol.com.br/

.   http://www.dicespanhol.ufsc.br/

 

 

Diccionaris on line de portuguès:

.   http://www.conjuga-me.net/

.   http://www.conjugador.com.br/

.   http://www.sinonimos.com.br

.   www.ciberduvidas.sapo.pt

.   http://conjugador.com.br 

.   http://linguistica.insite.com.br/cgi-bin/conjugue

.   www.linguateca.pt/didactico.html

.   http://www.conjugacao.com.br/

 

 Literatura:

.   www.releituras.com

.   www.dominiopublico.gov.br

.   http://www.bnportugal.pt/

 

 Gramàtiques de la llengua portuguesa:

. Gomes Ferreira, A. Y J. Nunes de Figueiredo (2015). Compêndio de Gramática Portuguesa (3 ciclo/Ensino Secundário). Oporto. Porto Editora.

. Cunha, Celso (2015). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lexikon Editoria.

. Bechara, Evanildo (2015). Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira.

. Castilho, Ataliba Teixeira de (2010). Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo. Editora Contexto.

 

 

 

Programari

No es farà servir cap programari informàtic.