Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C3 (àrab)

Codi: 101386 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Hesham Abu-Sharar Abu-Sharar
Correu electrònic:
hesham.abu-sharar@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
àrab (ara)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Coneixements:

 • Comprendre textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)
 • Produir textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)
 • Comprendre informació de textos orals curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)

Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)

Objectius

Contextualització i objectius formatius:

Continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l’estudiant en Idioma C, així com iniciar-lo en els aspectes contrastius fonamentals i en l’especificitat de la pràctica de la traducció professional de la combinació lingüística.

Es dedicaran 6 crèdits a Idioma i 3 crèdits a traducció.

Coneixements:

 • Comprendre textos escrits sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. MCRE-FTI B1.1.)
 • Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.1.)
 • Resoldre problemes bàsics de contrastivitat de la combinació lingüística.

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per poder traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 4. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics bàsics per resoldre problemes de traducció de textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 7. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
 8. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de recerca de la informació per poder traduir: Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per poder traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 9. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
 10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 11. Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics bàsics per poder editar textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 12. Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 13. Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de traducció bàsics de textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 14. Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
 15. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 16. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 17. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions., adequats al context i amb correcció lingüística.
 18. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus i amb finalitats comunicatives específiques.
 19. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a la traducció de textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 20. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 21. Treballar en equip: Treballar en equip.
 22. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 23. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques fonamentals per resoldre problemes bàsics de traducció de textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.

Continguts

 IDIOMA

Connectors lingüístics أَدَوات الرَّبط

- La Hamza الهَمزُةِ

- Els participis اسمُ الفاعِل واسم المفعول

- L’atribut circumstancial الحال

- El complement absolut المَفعول المُطلَق

الاِستثناءُ: إلاّ ، سِوى ، غَيْرُ / فَقَط، إلاّ La excepció -

الحَصر La restricció -

 

Desenvolupament de la comprensió lectora.

Exercitar la comprensió lectora de textos narratius posant l’èmfasi en la contrastivitat.

Desenvolupament de l’expressió escrita.  

Estimular la producció de textos escrits (redaccions i resums) sobres temes treballats a classe.

Desenvolupament  de l’expressió i comprensióoral. 

Ampliar lèxic, la competència oral i adquirir recursos estilístics.

Desenvolupament dels coneixementssocio-culturals.

Ampliar els coneixements sobre  la llengua i el món àrab a partirdels camps temàtics estudiats des de una òptica contrastiva.

 

TRADUCCIÓ:

- Principis metodològics bàsics que regeixen la pràctica de la traducció. Problemes, tècniques i estratègies fonamentals de la traducció de textos en llengua estàndard.

- La resolució de dificultats contrastives: diferencies de convencions de la escriptura, lèxiques, morfosintàctiques i textuals.

- La resolució de problemes de traducció de textos sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.

Metodologia

Els continguts de llengua de l’assignatura s’aniran desenvoluparan a partir de explicacions orals per part del professor i la realització de tasques enfocades a assolir-los. Si bé les primeres estan dirigides a la compressió i adquisició dels continguts gramaticals i lèxics, les tasques són una sèrie d’activitats orientades a la seva sistematització: activitats de comprensió i producció escrita, activitats de revisió de lèxics, activitats de expressió i producció oral que es concretaran en lectures i compressió de textos escrits i orals, realització de redaccions, d’exercicis gramaticals principalment.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Idioma: Classe magistral 13 0,52 1
Idioma: Realització d'activitats de comprensió oral 5 0,2 1
Idioma: Realització d'activitats de producció oral 5 0,2 1
Idioma: Realització d'activitats de comprensió lectora 15 0,6 1
Idioma: Realització d´activitats de producció escrita 5 0,2 1
Idioma: Resolució d'exercicis 7 0,28 1
Traducció: Lectura comprensiva i analítica de textos en la llengua estrangera 7 0,28 1, 20
Traducció: Realització d'exercicis d'adquisició lèxica 5,5 0,22 1
Traducció: Resolució de problemes i exercicis controlats de traducció 7 0,28 1, 20
Traducció: Traducció individual i en grups de textos en llengua estrangera 7 0,28 1, 20
Tipus: Supervisades      
Idioma: Supervisió i revisió d´activitats orals i escrites 7 0,28 1, 20
Idioma: Supervisió i revisió d´exercicis 8 0,32 1
Traducció: Resolució de problemes i exercicis controlats de traducció 3,5 0,14 1, 20
Traducció: Traducció individual de textos en llengua estrangera 4 0,16 1, 20
Tipus: Autònomes      
Idioma: Preparació d´activitats de comprensió lectora (individuals o en grup) 25 1 1, 2, 6, 10
Idioma: Preparació d´exercicis de gramàtica i vocabulari (individuals o en grup) 10 0,4 1, 6, 10, 18
Idioma: Realització d'activitats de producció escrita (individuals o en grup) 40 1,6 1, 2, 7, 17, 18
Traducció: Ampliació de coneixements 7,5 0,3 1, 4, 6, 10, 11, 20
Traducció: Cerca de documentació 5 0,2 3, 15, 22
Traducció: Memorització del lèxic dels textos 5 0,2 1, 6, 10
Traducció: Preparació de traduccions i treballs 20 0,8 1, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23

Avaluació

És imprescindible aprovar les dues parts de l'assignatura (llengua i traducció) per a considerar l'assignatura aprovada. Si no s'aproven les dues parts, es posarà la nota de la part suspesa com a nota final de l'assignatura.

Les activitats d’avaluació es faran dins i fora de l’aula. La revisió de les proves es faran a l’horari d’atenció del professor al seu despatx.

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a  títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.

Es considerà com “no presentat” l’estudiant que no s’hagi presentat al 66,6% (dos tercios) de les activitats avaluables.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

En casde recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Idioma: Activitats d'avaluació de comprensió lectora 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 21
Idioma: Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals 30% 4 0,16 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18
Idioma: Activitats d'avaluació de coneixements lèxica 5% 1 0,04 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, 18
Idioma: Activitats d'avaluació de producció escrita 30% 4 0,16 1, 7, 17, 18
Traducció: Examen final de traducció 7.5% 1 0,04 1, 4, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23
Traducció: Exercicis controlats de traducció 7.5% 1 0,04 1, 13, 16, 20
Traducció: Proves d'adquisició de lèxic 7.5% 1 0,04 1, 20
Traducció: Traducció de textos de l'àrab 7.5% 1 0,04 1, 4, 8, 11, 12, 15, 20, 22, 23

Bibliografia

Bibliografia i enllaços web

Libros de texto:

 

- Abu-Sharar, H., Árabe apar extranjeros. Gramática  práctica de la lengua árabe, II edición. Servei de Publicacions, F.T.I, UAB, 2015.

-  Abu-Sharar, H., Árabe para extranjeros. Textos de lectura, II edición. Servei de Publicacions, F.T.I, UAB, 2007.

- Abu-Sharar, H., Refranes y dichos populares comparados. Servei de Publicacions, F.T.I, UAB, 1998.

-   Abboud, Peter F. McCoros, Ernest N., Elementary Modern Standard Arabic. Part 1, II.  CambridgeUniversity Press. Cambridge - New York, 1988.

-   Abboud, Peter. Abdel, Ernest N., Modern Standard Arabic. Intermediate level. Part I, II, III. Department of Near Eastern Studies, 1971.

 - Alqafsi, Zahiyya., al-arabiia al-muaasira, العربية  المعاصرة Tunez, 1991.   

 - "Al-Qiraa Al-Muyassara" 1+2 القِراءة  المُيَسَّرَة  La lectura Facil.

 - Hernández Martínez, J.  (2009): Geramática práctica de árabe: Ediciones de Albujayra.

 - PARADELA, N. (1999): Manual de sintaxis árabe, Madrid: Ediciones de la UAM.

 - Sini, Mahmud Ismael., Al-kitab Al-asasi fi ta`lim  al-luga  al-arabiia ligair al-natikina  biha - الكتاب الأساسي / اللُّغة العَرَبِيَّة لِغَير   النّاطقينَ بِها  - El libro principal / El árabe para los que no son nativos.  

- Textos seleccionados por el profesor.

 

            Diccionarios:

- Corriente, Federico: Homenaje al Prof.: Diccionario Árabe - Español. Instituto Hispano Árabe de  Cultura. Madrid, 1987.

- Corriente, Federico: Homenaje al Prof.: Nuevo Diccionario Español - Árabe. Instituto Hispano - Árabe de Cultura. Madrid, 1988.

- Corriente, Federico: Diccionario árabe-español. Ed. Herder, nueva ed., Barcelona, 2005.

- Cortés, Julio: Diccionario de árabe culto moderno, árabe-español. Ed. Gredos, 1ª ed., 1996, Madrid.

 

TRADUCCIÓ

Es recomana als alumnes adquirir al menys UN d’aquests diccionaris bilingües:

a) Cortés, Julio: Diccionario de árabe culto moderno, Árabe-Español, Madrid, Gredos, 1996,

b) Corriente, Federico: Diccionario Árabe-Español, nueva edición), Barcelona, Herder, 2005.

c) Cinca, Dolors &  Castells, Margarita: Diccionari àrab-català, Barcelona, enciclopèdia   Catalana 2007.

Bibliografia i enllaços web

Libros de texto:

 

- Abu-Sharar, H., Árabe apar extranjeros. Gramática  práctica de la lengua árabe, II edición. Servei de Publicacions, F.T.I, UAB, 2015.

-   Abu-Sharar, H., Árabe para extranjeros. Textos de lectura, II edición. Servei de Publicacions, F.T.I, UAB, 2007.

- Abu-Sharar, H., Refranes y dichos populares comparados. Servei de Publicacions, F.T.I, UAB, 1998.

-   Abboud, Peter F. McCoros, Ernest N., Elementary Modern Standard Arabic. Part 1, II.  CambridgeUniversity Press. Cambridge - New York, 1988.

-   Abboud, Peter. Abdel, Ernest N., Modern Standard Arabic. Intermediate level. Part I, II, III. Department of Near Eastern Studies, 1971.

 - Alqafsi, Zahiyya., al-arabiia al-muaasira, العربية  المعاصرة Tunez, 1991.   

 - "Al-Qiraa Al-Muyassara" 1+2 القِراءة  المُيَسَّرَة  La lectura Facil.

 - Hernández Martínez, J.  (2009): Geramática práctica de árabe: Ediciones de Albujayra.

 - PARADELA, N. (1999): Manual de sintaxis árabe, Madrid: Ediciones de la UAM.

 - Sini,   Mahmud Ismael., Al-kitab Al-asasi fi ta`lim  al-luga  al-arabiia ligair al-natikina  biha - الكتاب الأساسي / اللُّغة العَرَبِيَّة لِغَير   النّاطقينَ بِها  - El libro principal / El árabe para los que no son nativos.  

- Textos seleccionados por el profesor.

 

            Diccionarios:

- Corriente, Federico: Homenaje al Prof.: Diccionario Árabe - Español. Instituto Hispano Árabe de  Cultura. Madrid, 1987.

- Corriente, Federico: Homenaje al Prof.: Nuevo Diccionario Español - Árabe. Instituto Hispano - Árabe de Cultura. Madrid, 1988.

- Corriente, Federico: Diccionario árabe-español. Ed. Herder, nueva ed., Barcelona, 2005.

- Cortés, Julio: Diccionario de árabe culto moderno, árabe-español. Ed. Gredos, 1ª ed., 1996, Madrid.

 

TRADUCCIÓ

Es recomana als alumnes adquirir al menys UN d’aquests diccionaris bilingües:

a) Cortés, Julio: Diccionario de árabe culto moderno, Árabe-Español, Madrid, Gredos, 1996,

b) Corriente, Federico: Diccionario Árabe-Español, nueva edición), Barcelona, Herder, 2005.

c) Cinca, Dolors &  Castells, Margarita: Diccionari àrab-català, Barcelona, enciclopèdia   Catalana 2007.

Programari

Microsoft Teams, Campus Virtual de la UAB.