Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C6 (portuguès)

Codi: 101361 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jofre Pons Casanovas
Correu electrònic:
jofre.pons@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes s'imparteixen en català i en castellà, atès que a l'aula es fan traduccions del portuguès al català i al castellà.

Equip docent

Noelia Moreno Herrero

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els principis metodològics bàsics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals bàsics, i els problemes bàsics de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats i no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats i no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.

Els alumnes hauran d’haver assolit un nivell de portuguès equivalent a l’assignatura Idioma i Traducció C5 - Portuguès i, preferiblement, haver superat prèviament les assignatures Idioma i Traducció C3 - Portuguès i Idioma i Traducció C4 - Portuguès.

Objectius

La funció de l’assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos especialitzats i no especialitzats de diversos camps d’especialitat.

Es dedicaran tots els crèdits a traducció.

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix els coneixements sobre els aspectes instrumentals i de documentació, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats i no especialitzats de diversos camps d’especialitat.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats i no especialitzats de diversos camps d’especialitat.
 • Transmetre informació i idees, plantejar problemes i oferir solucions pel que fa la traducció de gèneres especialitzats i no especialitzats de diversos camps d’especialitat.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per a la recopilació, elaboració i anàlisi d'informació per poder traduir: Aplicar els recursos tecnològics per a la recopilació, elaboració i anàlisi d?informació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció.
 5. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 7. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits especialitzats senzills de tipologia diversa (narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius).
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 9. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció.
 10. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 11. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per a poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 12. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir.
 13. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 14. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció.
 15. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits especialitzats senzills de tipologia diversa, adequats al context i amb correcció lingüística.
 16. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents.
 17. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 18. Tenir coneixements temàtics per poder traduir : Tenir coneixements temàtics per poder traduir.
 19. Treballar en equip: Treballar en equip.
 20. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 21. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

Continguts

 • La resolució de problemes de traducció de gèneres administratius com ara certificats acadèmics, documents oficials i de registre civil, etc.
 • La resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics o legals com ara lleis, sentències, contractes, documents notarials, etc.
 • La resolució de problemes de traducció de gèneres descriptius com ara fulletons turístics, guies de viatge, guies turístiques, textos sobre salut/benestar, etc.
 • La resolució de problemes de traducció de gèneres tècnics com ara articles tècnics de premsa, articles de revistes tècniques de divulgació, manuals didàctics, entrades d'enciclopèdia tècnica, descripcions tècniques per a destinataris no experts, manuals d'instruccions, etc.
 • La resolució de problemes de traducció de gèneres científics com ara articles científics de premsa, manuals didàctics, entrades d'enciclopèdia tècnica, articles de revistes científiques de divulgació, etc.
 • La resolució de problemes de traducció de gèneres editorials creatius i literaris.
 • Ús d'eines (tecnològiques i de documentació) per a la traducció de textos especialitzats i no especialitzats.

Els professors de l'assignatura triaran, cada curs, els textos que considerin més adients.

Metodologia

Els continguts de l'assignatura s'aniran desenvolupant a partir d'explicacions per part dels professors i la realització de tasques enfocades a aconseguir-los.

Per a tal comesa s'utilitzaran tècniques orientades a la resolució d'exercicis i, principalment, a la resolució de problemes de traducció.

Les tasques consisteixen en una sèrie d'activitats (tant individuals com en parelles i/o grups) orientades a la sistematització dels continguts: activitats de comprensió, producció escrita, correcció de textos, resolució de problemes de traducció, activitats de revisió de lèxic, ús i consulta de les fonts, debats lingüístics i/o traductològics, etc. que es concretaran en lectures i compressió de textos escrits i, principalment, en traduccions de textos i la correcció dels mateixos.

Observacions:

La pràctica de traducció dels textos es farà de portuguès al català i/o castellà, segons les indicacions dels professors.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprofundir tasques relacionades amb la traducció 6 0,24 1, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20
Avaluació 18 0,72 1, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20
Consolidar tècniques resolució exercicis 10 0,4 9, 17
Consolidar tècniques resolució problemes 10 0,4 9, 17
Tipus: Supervisades      
Revisió d'exercicis i altres tasques relacionades amb la traducció encarregades pel professor 16 0,64 1, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 18 0,72 3, 13
Preparació de traduccions i treballs 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21
Preparació d'exercicis 10 0,4 9, 17

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. Els professors responsables de l’assignatura la concretaran en començar-ne a impartir la docència.

La data de les proves avaluables serà indicada pels professors la primera setmana de classe i constarà a la fitxa de l'assignatura, disponible al Campus Virtual.

Els alumnes realitzaran 5 activitats avaluables individuals:

 1. Un exercici de traducció individual (1r) que tindrà un pes del 25% de la nota final.
 2. Un exercici de traducció individual (2n) que tindrà un pes del 25% de la nota final.
 3. Una prova de competències de traducció que tindrà un pes del 15% de la nota final.
 4. Lliurament i correcció d'activitats supervisades que tindran un pes del 25% de la nota final.*
 5. Fitxes de valoració de l'aprenentatge que tindran un pes del 10% de la nota final.*

*Aquestes activitats no són recuperables.

La nota final de l'assignatura serà la suma dels percentatges de les cinc notes (25% + 25% + 15% + 25% + 10% = 100%).

La pràctica de traducció dels textos es farà de portuguès al català o al castellà, segons les indicacions dels professors. Els alumnes hauran de realitzar una prova avaluable de traducció en cadascun dels idiomes (català i castellà).

Cal respectar el dia i l'hora de les proves avaluables i en cap cas no s’acceptarà la seva realització en una data o horari posterior. En cas d'absència a les proves avaluables, caldrà avisar els dos professors de l'assignatura abans de la data de la realització de la prova i per correu electrònic; o mitjançant la presentació d'un justificant mèdic oficial si es tracta d'un problema de salut. En ambdós casos, la justificació d'absències a les proves avaluables s'haurà de fer mitjançant la presentació de documents oficials. En cas de no poder assistir a una prova per motius laborals, s'ha d'avisar amb un mínim d'una setmana d'antelació.

Els casos o les circumstàncies excepcionals seran avaluats personalment pels professors de l'assignatura.

El seguiment de l'assignatura i el contacte amb el professors és de responsabilitat de l'alumne. Qualsevol comunicació referent a aquesta assignatura s'haurà de remetre sempre als dos professors responsables.

El compliment del calendari dependrà del ritme de feina i de les necessitats del grup. Els professors es reserven el dret d'introduir-hi les modificacions que considerin oportunes.

----

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, els professors comunicaran per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre els docents i els estudiants.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. Els estudiants podran recuperar exclusivament les activitats d'avaluació suspeses o per a les quals no hagin presentat evidències d'avaluació. Els professors  poden establir una activitat d'avaluació per a cada activitat objecte de recuperació o poden agrupar diverses activitats d'avaluació, sempre que s'avaluïn tots els resultats d'aprenentatge objecte de la recuperació i es mantingui el mateix criteri d'avaluació i ponderació de la qualificació final.

Els professors de l'assignatura determinaran la recuperació de les proves avaluables suspeses (quan la nota final prèvia a l'acta sigui entre un 3,5 i un 4,9).

En cap cas es podrà recuperar la nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

La nota màxima de l'assignatura, després d'haver realitzat la recuperació, no podrà ser superior a 5.

Una vegada superada l'assignatura, aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.

Consideració final de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas que es produeixin irregularitats (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0 (zero).

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.).

Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un altre company, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

  

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primer exercici de traducció individual (data a determinar a l'inici del semestre) 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21
Activitats de valoració de l'aprenentatge (al llarg del semestre) 10% 4 0,16 10, 14, 19, 20, 21
Lliurament i correcció d'activitats supervisades (al llarg del semestre) 25% 10 0,4 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21
Prova individual de competències de traducció (data a determinar a l'inici del semestre) 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21
Segon exercici de traducció individual (data a determinar a l'inici del semestre) 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21

Bibliografia

Els docents de l'assignatura penjaran, al Campus Virtual, els textos i materials per poder seguir l'assignatura i que seran treballats al llarg del semestre.

 

BIBLIOGRAFIA

Diccionaris de portuguès:

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva.

Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Verbo.

Novo Aurélio Século XXI, Buarque de Holanda, A. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

 

Diccionaris bilingües:

Diccionari Català-Portuguès/Portuguès-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Diccionari de paranys de traducció portugués-català (falsos amigos), Férriz, C., Gorgori, R. i Pitta, P. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Dicionário Português-Espanhol/Espanhol-Português. Porto: Porto Editora.

 

Gramàtiques de portuguès:

Bechara, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Cunha, C. i Cintra, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Lexikon Editorial.

Gomes Ferreira, A. i Nunes de Figueiredo, J. Compêndio de Gramática Portuguesa (3.º ciclo/Ensino Secundário). Porto: Porto Editora.

 

BIBLIOGRAFIA WEB

Diccionaris en línia de portuguès del Brasil:

http://www.aulete.com.br/

http://www.dicio.com.br/

http://www.dicionarioweb.com.br

https://michaelis.uol.com.br/

 

Diccionaris en línia de portuguès de Portugal:

http://www.infopedia.pt/

http://www.priberam.pt/dlpo/

 

Diccionaris bilingües en línia:

http://www.dicespanhol.ufsc.br/

http://www.infopedia.pt/

http://michaelis.uol.com.br/

http://www.wordreference.com/ptes/luso-brasileiro

 

Recursos en línia en portuguès:

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/

http://www.conjuga-me.net/

http://www.conjugacao.com.br/

http://www.conjugador.com.br/

http://www.linguateca.pt/

http://linguistica.insite.com.br/cgi-bin/conjugue

http://www.sinonimos.com.br

 

Recursos en línia en castellà:

https://dle.rae.es/

https://www.fundeu.es/

https://www.rae.es/dpd/

https://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/

 

Recursos en línia en català:

https://dlc.iec.cat/

https://www.enciclopedia.cat/

http://www.gencat.cat/optimot/

https://www.termcat.cat/ca

http://www.multilingue.cat/

https://www.diccionaris.cat/

http://diccionari.cat/

https://esadir.cat/

https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2930

https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics

https://www.upf.edu/web/llibre-estil

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/

https://www.verbs.cat/ca/

Programari

No es fa servir cap programari específic, més enllà dels coneixements bàsics d'ofimàtica (correu electrònic, Word, PDF, internet) i l'ús del Campus Virtual.