Logo UAB
2022/2023

Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Alemany)

Codi: 101358 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Simona Skrabec Skrabec
Correu electrònic:
simona.skrabec@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
alemany (ger)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Nivell de domini de la llengua exigit: Alemany C 1.2 MECR

 • Comprendre textos escrits complexos de tipologia diversa d'una àmplia gamma d'àmbits apreciant-ne les diferencies estilístiques i geogràfiques. [CE:5: MECR FTI C1.2 / C1.3.]
 • Produir textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d'una àmplia gamma d'àmbits i registres més freqüents. [CE6: MECR FTI B2.4./C1.1.]
 • Comprendre textos orals de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d'una àmplia gamma d'àmbits i registres més freqüents. [CE7: MECR FTI B2.4./C1.3.]
 • Produir textos orals de tipologia diversa sobre temes generals de diferents àmbits. [CE8: MECR FTI B2.3./B2.4.]
 

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és dotar l'estudiant dels coneixements fonamentals de la cultura de l'idioma B necessaris per a traduir i interpretar.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix coneixements sobre els diferents aspectes culturals de l'idioma B.
 • Aplicar aquests coneixements per interpretar referents culturals relatius a l'idioma B.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre aspectes culturals de l'idioma B.
 • Transmetre informació sobre aspectes culturals de l'idioma B.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Treballar en un context multicultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir.
 3. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 4. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació.
 5. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció.
 6. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 7. Tenir coneixements culturals per poder interpretar: Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 8. Tenir coneixements culturals per poder traduir: Tenir coneixements culturals bàsics per poder traduir.
 9. Treballar en un context multicultural: Intervenir eficaçment entre la cultura pròpia i la cultura estrangera.
 10. Treballar en un context multicultural: Reconèixer diverses estratègies per establir contacte amb persones d'una altra cultura.
 11. Treballar en un context multicultural: Reconèixer la diversitat cultural i social com un fenomen humà.

Continguts

L’assignatura es proposa augmentar la sensibilitat envers les qüestions interculturals.

L’aprenentatge es basa en el desenvolupament d’eines analítiques i les estratègies per poder:

 • Evitar els malentesos interculturals, estereotips negatius o prejudicis.
 • Relacionar els temes polítics i socials d’actualitat amb el context històric corresponent.
 • Conèixer els sistema polític dels països de parla alemanya i poder-lo relacionar i comparar amb el dels altres estats.
 • Conèixer i analitzar les condicions polítiques, socials i econòmiques d’aquest espai.
 • Adquirir la competència lingüística en alemany (escrit i oral) de discutir sobre les qüestions complexes de la vida política, social i cultural als països de parla alemanya.
 • Relacionar aquests coneixements amb la situació actual a Europa i també amb les tendències d’abast global.
 • Conèixer les teories interculturals de l’àmbit de la germanística i alguns autors literaris o pensadors destacats des d’aquesta perspectiva.
 • Desenvolupar la capacitat d’analitzar la realitat des de la perspectiva d’estudis culturals.
 • Ser capaços de detectar i valorar la influència d’altres llengües en l’alemany actual.
 • Aprofundir en l’anàlisi del contacte entre l’alemany i l’espanyol/el català.

Els àmbits de l’assignatura són:

 • Coneixement general dels països de parla alemanya (DACH): aspectes geogràfics, demogràfics, sociopolítics i d’organització estatal.
 • La història recent:

Alemanya: “Stunde Null” i la creació dels dos estats alemanys — Guerra Freda i l’era Adenauer — La insurrecció del 1953 a la DDR — La construcció del Mur de Berlín — El moviment de 1968 — La nova política de l’Est (Ostpolitik) i l’era Brandt — Els dissidents i la contracultura a la DDR — Viure amb el Mur — La reunificació — Actualitat i qüestions del present
Austria: La Monarquia austrohongaresa — La Viena del tombant del segle — La Primera i la Segona República — 1938 i l’annexió (Anschluss) a l’Alemanya nazi — Postguerra en context internacional (neutralitat) — Actualitat i qüestions del present
Suïssa: L’especificitat del sistema polític suís (Bund, Kanton, Gemeinde) i la importància del concepte de “Eidgenossenschaft” — Suïssa en la Segona Guerra Mundial com a país neutral — Suïssa i la Unió Europea — Actualitat i qüestions del present — La situació de multilingüisme — Els dialectes de l’alemany a Suïssa i la seva presència a l’espai públic

 • La memòria nacional, cultural i social
 • L’anàlisi de l’actualitat i de les convencions socials 

 

Metodologia

L’assignatura es basa en lectura i comentari de textos complexos i la visualització dels documents audiovisuals sobre temes específics.

L’objectiu metodològic de l’assignatura és que els estudiants siguin capaços de:

 • Buscar la informació sobre els temes tractats i analitzar-la a classe, aportant arguments i contra arguments.
 • Contrastar les perspectives i buscar enfocaments diferents.
 • Extreure dels materials la informació fàctica sobre geografia, història i política dels països DACH.
 • Reconèixer les manifestacions culturals en situacions concretes i saber-los interpretar.
 • Abordar les qüestions socials i d’actualitat amb sensibilitat i capacitat de matisacions.
 • Tractar i presentar els temes de manera comparativa.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis de producció oral: el resum i anàlisi oral d'un text actual amb reformulació o explicitació dels continguts socioculturals 12 0,48
Lliçons magistrals puntuals i realització d'activitats de comprensió lectora i tasques de detecció de culturemes manifestes o tàcits 20,5 0,82
Lliçons magistrals puntuals i realització d'activitats de producció escrita i explicitació dels continguts socioculturals 10 0,4
Realització d'activitats de comprensió oral i tasques de detecció de culturemes manifestes o tàcits 10 0,4
Tipus: Supervisades      
Exercicis de producció escrita: reformulació o explicitació dels continguts socioculturals d'un text escrit/oral 10 0,4
Exercicis de producció oral: reformulació o explicitació dels continguts socioculturals d'un text oral/escrit 5 0,2
Tipus: Autònomes      
Confecció de gèneres específics de la carrera universitària (p.ej. abstract, resum, guió de treball, anàlisi textual, ressenya) sobre temes d'índole (inter-) cultural i traductològic 45 1,8
Lectures: premsa - llibre d'alt contingut socio-polític i/o històric 30 1,2

Avaluació

L'avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant quatre activitats d’avaluació, totes obligatòries. El calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’ells i el pes que tenen en l’avaluació final es proporcionarà a l’inici de les classes. 

Revisió 
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.  

Recuperació 
Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.  
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable” 
S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 
En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PROVA 1 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11
PROVA 2 20% 2,5 0,1 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11
PROVA 3 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PROVA 4 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia s'indicarà al Campus Virtual de l'assignatura.
										
											

 

 

Programari

No s'utilitzarà cap programari específic.