Logo UAB
2022/2023

Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-castellà)

Codi: 101347 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carmen Bestue Salinas
Correu electrònic:
carmen.bestue@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Amaya Gomez Goicoechea
Patricia Rodriguez Ines

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.

 

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos especialitzats senzills de diversos camps d’especialitat.

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua.
 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per a la recopilació, elaboració i anàlisi d'informació per poder traduir: Aplicar els recursos tecnològics per a la recopilació, elaboració i anàlisi d?informació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 4. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 5. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per a poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 7. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 8. Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Documentar-se per tal d'ampliar la informació.
 9. Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Relacionar coneixements entre disciplines.
 10. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de recerca de la informació per poder traduir: Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 11. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 12. Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder editar textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 13. Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 14. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 15. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per a poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 16. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 17. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 18. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 19. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills, adequats al context i amb correcció lingüística.
 20. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 21. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 22. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

Continguts

 • Metodologia de la traducció especialitzada.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres administratius com ara certificats acadèmics, documents de registre civil, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics com ara lleis, sentències, contractes, documents notarials, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres econòmics com ara memòries anuals de comptes, informes financers, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres tècnics com ara articles tècnics de premsa, articles de revista tècnica de divulgació, manuals didàctics, entrades d’enciclopèdia tècnica, descripcions tècniques per a destinataris no experts, manuals d’usuari, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres científics com ara articles científics, manuals didàctics, entrades d’enciclopèdia científica, article de revista científica de divulgació, etc.
 • Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació adquirides a les assignatures corresponents de Grau per a la traducció de textos especialitzats.
 • Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzats i textos paral·lels especialitzats.

Metodologia

·         Resolució d'exercicis

·         Resolució de problemes de traducció

·         Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

·         Ús d'eines del campus virtual

·         Ús de recursos tecnològics i multimèdia

·         Exposició de temes teòrics del camp d'especialitat

·         Presentació de treballs individuals o en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de metodologia de la traducció especialitzada i exposició de temes teòrics del camp d'especialitat 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Realització d'activitats de traducció 16,5 0,66 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Resolució d'exercicis i presentació de treballs individuals o en grup 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Cerca de documentació 12,75 0,51 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Preparació de la carpeta de l'estudiant 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Preparació de traduccions i treballs 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Preparació d'exercicis 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Ampliació de coneixements 12,5 0,5 8, 9

Avaluació

L'avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe, tot i que el calendari podria modificar-se en funció del ritme de treball del grup. Qualsevol canvi es notificarà al Campus Virtual / Moodle.

Observacions

La informació sobre l’avaluació, les activitats d'avaluació i la seva ponderació són merament orientatives. El professorat responsable de l’assignatura proporcionarà tota la informació quan comenci a impartir la docència.

Revisió

Quan el professorat lliuri la qualificació final prèvia a l'acta, comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el/la docent i el/la estudiant.

No presentat  suspens

Podran accedir a la recuperació d'activitats no realitzades o suspeses les persones que hagin realitzat, com a mínim, el 66,6% de les activitats d'avaluació i que hagin obtingut una mitjana ponderada de, com a mínim, 3,5 a cada una de les especialitats (científica, jurídico-administrativa i técnica). En cap cas es podrà recuperar una activitat d'avaluació que representi el 100% de la nota final. En cas de recuperació, la nota màxima que es podrà obtenir és 5.
El professorat informarà per escrit als alumnes sobre el procediment a seguir en la publicació de les notes finals abans del seu registre en l'expedient acadèmic. El professorat pot establir una tasca per activitat d'avaluació fallida o perduda o una sola tasca per a cobrir un nombre de tals activitats.

Consideració de “no avaluable”

S'assignarà un “no avaluable” a l'acta quan les activitats d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin al 25% o menys de la qualificació total de l'assignatura.

 Irregularitats a les activitats d’avalució

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0.
S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats.
Es considera “plagi” el fet de presentar part o tot un text d'un autor o una autora com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en format digital. Es considera “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un altre/a company/a. En el cas de còpia entre dos alumnes/as, si no es pot saber qui ha copiat a qui, s'aplicarà la sanció a les dues persones.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Treballs de Traducció científica 33,3% 2,1 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Treballs de Traducció jurídico-administrativa 33,3% 2,05 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Treballs de traducció técnica 33,3% 2,1 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA SOBRE TRADUCCIÓ JURÍDICA

Alcaraz, E. (2000) El inglés jurídico. Barcelona: Ariel Derecho

Alcaraz, E,; Campos, M.A.; Miguélez, C. (2001) El inglés jurídico norteamericano. Barcelona: Ariel.

Alcaraz, E.; Hughes, B. (2002) El español jurídico. Barcelona: Ariel.

Alcaraz, E.; Hughes, B. (2002) Legal translation explained. Manchester: St. Jerome.

Álvarez, M.A. (1995) Traducción jurídica Inglés- Español. Madrid: UNED.

Borja, A. (2000) El texto jurídico inglés y su traducción al español. Ariel, Barcelona.

Borja, A. (2007) Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español. Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I / Edelsa.

Mayoral, R. (2004) Translating Official Documents. St. Jerome, Manchester.

Morris, M. (ed.) (1995) Translation and the law, Amsterdam Philadelphia: John Benjamins. Col.

American Translators Association scholarly monograph series; 8.

Sarcevic, S., (1997) New approach to legal translation. The Hague [etc.]: Kluwer Law International

Tiersma, P. (1999) Legal language. Chicago: The University of Chicago Press.

 

DICCIONARIS

Alcaraz, E.; Hughes, B. (2001, 5a ed.) Diccionario de términos jurídicos inglés-español. Barcelona: Ariel

Garner, B.A. (2008) Black’s Law Dictionary Digital Bundle. West Group, Saint Paul.

Ribó, L. (1987) Diccionario de derecho. Bosch, Barcelona.

 

Diccionaris en línia:

Criminal Justice Dictionary <http://www.apbnews.com/resourcecenter/cjlinks/links8.html>

Diccionario enciclopédico de derecho <http://www.lectlaw.com/d-a.htm>

Diccionario jurídico monolingüe español <http://www.lexjuridica.com/diccionario.php>

Find Law <http://dictionary.lp.findlaw.com/>

International Law Dictionary <http://august1.com/pubs/dict>

Law.com <http://dictionary.law.com/ >

The Web’s Legal Dictionary <http://www.wwlia.org/diction.htm>

 

BIBLIOGRAFIA BASICA SOBRE TRADUCCIÓ CIENTÍFICO-TÈCNICA

Gamero, S. (2001) La traducción de textos técnicos, Barcelona: Ariel Lenguas Modernas.

Montalt i Resurrecció, V. (2005) Manual de traducció cientificotécnica, Vic: Eumo Editorial.

Orozco, M. (2012) Metodología de la traducción directa del inglés al español. Granada: Comares.

Vilarroya, O. (ed.) (1993) Manual de estilo, Publicaciones biomédicas, Barcelona: Ediciones Doyma.

 

DICCIONARIS

(2001) Diccionario Mosby inglés-español, español-inglés de Medicina, España: Elsevier.

Navarro, F. (2000) Diccionario Crítico de Dudas Inglés-Español de Medicina. McGraw-Hill.

 

Diccionaris i cercadors de terminologia en línia:

Cercaterm <http://www.termcat.cat>

Iate <http://iate.europa.eu> 

Onelook <http://www.onelook.com>

 

ALTRES

FreeBooks4Doctors <http://freebooks4doctors.com/>

Online conversion <http://www.onlineconversion.com/>

Real Academia Española: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español actual. < http://www.rae.es >

Tremédica (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines) < http://medtrad.org/

 

Programari

No es fa servir cap.