Logo UAB
2022/2023

Traducció audiovisual i localització A-A (castellà-català /català-castellà)

Codi: 101327 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Judith Cortés Villaroya
Correu electrònic:
judith.cortes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

L'alumnat podrà fer l'examen de traducció cap al català o cap al castellà. També podrà triar la llengua de lliurament dels treballs.

Equip docent

Itziar Andujar Garcia

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

-          Demostrar que posseeix coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.

-          Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

-          Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

-          Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

 

Es recomana haver cursat l'assignatura de Tecnologies de la Traducció de tercer per poder seguir bé les sessions de Localització.

Per a l'alumnat que faci servir Mac, es recomana tenir un emulador de Windows per poder fer servir determinat software que no és multiplataforma.

Objectius

La funció de l’assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de audiovisual i localització.

En acabar l’assignatura, l’alumnat serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix coneixements i comprèn els principis metodològics que regeixen la traducció audiovisual i la localització i els seus aspectes professionals i instrumentals.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos audiovisuals i de localització de continguts digitals.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció audiovisual i la localització.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció audiovisual i la localització.
 • Aplicar les seves competències per poder emprendre, amb un alt grau d’autonomia, estudis posteriors per a l’especialització professional en traducció audiovisual i localització.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 2. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció audiovisual i de localització.
 3. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció audiovisual i de localització.
 4. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos audiovisuals i de localització de continguts digitals.
 5. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció audiovisual i de localització.
 6. Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció audiovisual i de localització.
 7. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció audiovisual i de localització.
 8. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor audiovisual i de localització.
 9. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 10. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos audiovisuals i de localització de continguts digitals.
 11. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos audiovisuals i de localització de continguts digitals.
 12. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció audiovisual i localització.
 13. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció audiovisual i de localització.
 14. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció audiovisual i de localització i dur a termes les tasques co
 15. Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos audiovisuals i de localització de continguts digitals.
 16. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 17. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció audiovisual i de localització.

Continguts

 • El sector de la traducció audiovisual: condicions, tipus de feines, sector associatiu, etc.
 • Descripció dels encàrrecs habituals en les principals modalitats de traducció audiovisual.
 • Modalitats (subtitulació, doblatge, veus superposades, localitazació de vídeojocs i accessibiltat) i gèneres de traducció audiovisual (ficció i no ficció).
 • Resolució de problemes de comprensió del text audiovisual.
 • Resolució de problemes de traducció audiovisual de produccions de ficció, com ara sèries, dibuixos animats, pel·lícules, etc.
 • Resolució de problemes de traducció audiovisual de produccions de no ficció, com ara documentals, vídeos corporatius, reportatges, etc.
 • Ús dels recursos específics per a la traducció audiovisual (eines tecnològiques, bases de dades, textos paral·lels, etc.).
 • El sector de la localització i aspectes laborals.
 • Descripció dels encàrrecs habituals en la localització (traducció, gestió de projectes, enginyeria tècnica, postedició, revisió de qualitat) i recursos específics necessaris.
 • Modalitats de la localització: continguts en línia, software, etc.
 • Resolució de problemes de localització en gèneres de contingut multimedia, com ara pàgines web.
 • Resolució de problemes de localització en gèneres de software, com ara interfícies, documentació tècnica, etc.

Metodologia

S’utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S’utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB i/ o qualsevol entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge.

 Metodologies possibles:

 • Realització de tasques de traducció
 • Realització de projectes de traducció
 • Resolució d’exercicis
 • Presentacions de treballs individuals/en grup
 • Debats (presencials o en fòrums)
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu

 

Les activitats didàctiques s’organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerit de l’alumnat:

- Activitats dirigides: respon a una programació horària predeterminada i requereix la direcció presencial de les docents.

- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual de les docents.

- Activitats autònomes: l’alumnat s’organitza el temps i l’esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de traducció 33 1,32
Resolució d'exercicis 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció 5 0,2
Preparació de la carpeta de l'estudiant; preparació de traduccions i treballs 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 20 0,8
Preparació d'exercicis 12 0,48
Preparació de traduccions i treballs 34 1,36

Avaluació

S’utilitza l’avaluació continuada.

Activitats possibles d’avaluació:

 • Execució de tasques reals o simulades de traducció, o de tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.
 • Realització de projectes de traducció.
 • Informes / fòrums sobre traduccions o sobre tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.
 • Diaris/fitxes/informes reflexius sobre el procés d’aprenentatge o sobre el procés d’elaboració de les traduccions.
 • Carpeta de l’alumnat (Portafolis).

 

Avaluació 

L'avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant 4 activitats d’avaluació. El calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’ells i el pes que tenen en l’avaluació final es proporcionarà a l’inici de les classes. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, les docents comunicaran per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre les docents l’alumnat.  

Recuperació 

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.  

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, les docents comunicaran per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l'alumnat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de localització 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Exercici de subtitulació 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Treball de localització 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Treball de traducció audiovisual 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Bibliografia sobre localització

Esselink, Bert (2000) A practical guide to localization, Amsterdam: John Benjamins

Revista Tradumàtica. http://revistes.uab.cat/tradumatica

Microsoft Language Portal http://www.microsoft.com/Language. Glossaris i guies d’estil en castellà i català.

Softcatalà http://www.softcatala.org/. Informàtica i programari en català.

 Bibliografia sobre traducció audiovisual

Agost, Rosa (1999) Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Barcelona: Ariel.

Chaume, Frederic (2003). Doblatge i subtitulació per a la TV. Vic: Eumo. En castellà: Chaume, Federic. (2004) Cine y traducción. Madrid: Cátedra

Franco, Eliana; Matamala, A.; Orero, P. (2010) Voice-over Translation: An Overview. Berna: Peter Lang.

Gilabert, Anna; Ledesma, Iolanda; Trifol, Albert (2001) “La sincronización y la adaptación de guiones cinematográficos”, aDuro, Miguel (coord.) La traducción para el doblaje y la subtitulación. Madrid: Cátedra, 325-330.

Díaz Cintas, Jorge (2003) Teoría y práctica de la subtitulación (inglés-español). Barcelona: Ariel.

Díaz Cintas, Jorge; REMAEL, Aline (2007) Audiovisual translation: subtitling. Manchester: St. Jerome.

Matamala, Anna (2019). Accessibilitat y traducció audiovisual. Vic: Eumo.

 

Programari

 • Subtitle Edit
 • Catalyst