Logo UAB
2022/2023

Recursos instrumentals per a la recerca en antropologia

Codi: 101261 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500256 Antropologia Social i Cultural OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Miranda Jessica Lubbers
Correu electrònic:
mirandajessica.lubbers@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Beatriz Patraca Dibildox

Equip docent extern a la UAB

A determinar

Prerequisits

Els coneixements necessaris són els següents:

 • Coneixements generals d’antropologia.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
 • Es recomana haver cursat Tècniques de Recerca en Antropologia Social i Cultural.

Objectius

Els objectius de l'assignatura són els següents:

 • Conèixer els models generals de captació, gestió, tractament i anàlisi d’informacions qualitatives i quantitatives necessaris per dur a terme la recerca antropològica.
 • Disposar d’experiència en l´ús dels principals programes relacionats amb la recerca en antropologia: recerca de literatura, gestió de referències bibliogràfiques, transcripció, anàlisis de dades qualitatives, estadística bàsica descriptiva, anàlisi de consens cultural, anàlisi de xarxes socials, etc., així com les eines ofimàtiques més comunes.
 • Dissenyar processos de captació, neteja, formalització, anàlisi i gestió de grans quantitats de dades de fonts diverses per a la recerca antropològica.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius planificats, en aquest cas en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques de manera crítica.
 • Produir materials relacionats amb la diversitat cultural susceptibles de tenir un impacte crític en les concepcions de sentit comú.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar els procediments, les tècniques i els recursos instrumentals per desenvolupar treball de camp etnogràfic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar críticament les dades procedents de les recerques i els informes antropològics.
 3. Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
 4. Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d’'aquesta per evitar les projeccions etnocèntriques.
 5. Aplicar els codis ètics vigents al treball de camp etnogràfic.
 6. Aplicar una perspectiva holística al problema d'estudi i analitzar les institucions humanes dins de configuracions culturals més àmplies.
 7. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 8. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 9. Establir relacions etnològiques de confiança amb els subjectes, que estimulin la producció i la fiabilitat de les dades.
 10. Exposar en forma narrativa els resultats del treball, d'acord amb els cànons crítics de la disciplina i tenint en compte els diferents públics a qui van dirigits.
 11. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 12. Fer un ús ètic de la informació, sobretot quan té caràcter personal.
 13. Identificar i aplegar críticament la bibliografia bàsica que ha conformat el camp d'estudi.
 14. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 15. Obtenir i registrar dades etnogràfiques aplicant les diferents tècniques de recollida i anàlisi, utilitzant en especial procediments qualitatius i la pràctica de l'observació participant.
 16. Operacionalitzar els conceptes teòrics i posar a prova les explicacions dels fenòmens socioculturals.
 17. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 18. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 19. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 20. Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics.
 21. Resoldre problemes de manera autònoma.
 22. Seleccionar les tècniques adequades per a cada disseny de recerca.
 23. Treballar en equip respectant les diverses opinions.
 24. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 25. Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

Tema 1. Introducció a la gestió de la informació

Tema 2. Eines per a la recerca ètica i la interseccionalitat

Tema 3. Eines per a la recerca de literatura i la gestió de referències bibliogràfiques

Tema 4. Eines per al treball de camp i l'anàlisi de dades: Transcripció de entrevistes qualitatives; codificació i anàlisis de dades qualitatives; enquestes; anàlisi descriptiu de dades quantitatives    

Tema 5. Eines especials en l’antropologia: Anàlisi del consens cultural; mapes i mètodes mòviles; l’etnografia virtual; l’anàlisi de xarxes personals i diagramas de parentesco

Tema 6. Eines per a la presentació de resultats: Preparació de textos (plantilles, construcció d’índexs i taules) i l'ús d'imatges

Tema 7. Altres eines i conclusió

Metodologia

En aquesta assignatura distingim entre classes teòriques i pràctiques de laboratori.

Classes teòriques. A les classes teòriques es disposarà d'una introducció per part del docent, amb exemples i discussions amb els/les participants. En aquestes classes es recomanaran lectures en funció dels interessos dels/de les participants. En aquestes classes s'utilitzaran transparències i connexions a Internet allà on sigui convenient. Al Campus Virtual es penjaran diversos resums dels materials d’acord amb la dinàmica de les classes, així com enllaços a lectures complementaris, recursos i programari. Durant algunes de les classes teòriques, es poden desenvolupar pràctiques d'aula en funció de la dinàmica de les classes. A aquestes pràctiques d’aula es proposarà una petita activitat per parelles o en petits grups relacionada amb el temari. Aquesta activitat es recollirà al final de la classe i formarà part de l’avaluació continuada.

Pràctiques de laboratori. Durant aquestes sessions, els i les alumnes realitzen un exercici amb el programari relacionat amb el tema de la classe (sols, en parelles o petits grups, tal com indica el/la professor(a)), guiat per el/la professor/a i un full d'instruccions que els/les permet realitzar l'exercici pel seu compte i en el seu tempo (les instruccions es trobaran al Campus Virtual). El/la professor(a) explicarà les instruccions davant del grup i respondrà a preguntes individuals i grupals. Els/les participants exposaran en forma narrativa els resultats d´aquestes activitats en informes (en català, castellà o anglès, segons la preferència de cada estudiant) que han de pujar al Campus Virtual dins d'una setmana a partir de la pràctica.

Les dates de les classes teòriques i pràctiques de laboratori consten al calendari del curs, establert des del primer dia. Els/Les docents tractaran de respectar, en la mesura del possible, les dates establertes, però els/les alumnes han de tenir en compte que es tracta d'un calendari que pot sofrir petites modificacions (per vagues, malaltia...). Qualsevol canvi serà notificat via Campus Virtual. És responsabilitat de l'alumne/a mantenir-se informat/da dels possibles canvis.

Es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació de l’actuació del professorat i d’avaluació de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques magistrals 17 0,68 3, 4, 5, 6, 11, 14, 20
Pràctiques de laboratori 33 1,32 2, 8, 10, 15, 16, 22
Tipus: Supervisades      
Lliurament de treballs 38 1,52 8, 15, 22
Tipus: Autònomes      
Lectura bibliogràfica i recerca en internet 50 2 6, 9, 10, 15, 16, 21, 22

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura s'entén com un procés continuat que s'estén durant el període lectiu i es desenvolupa a través de les següents tipus de activitats:

1. Participació (20%)

 • Participació activa en les classes teòriques, les discussions i les pràctiques d'aula (es qualifica amb 0-1 per a cada classe; la mitjana de totes les classes es reconverteix a la escala 0-2 per obtenir el 20% de la nota final). Aquesta activitat avaluativa parcial no es recuperable en una data o un moment posteriors als establerts.

2. Qualitat de les pràctiques de laboratori (12 pràctiques, cada pràctica val 6,67%)

 • Al llarg del curs es realitzaran 12-14 pràctiques de laboratori. Durant aquestes sessions, els i les alumnes realitzen un exercici amb el programari relacionat amb el tema de la classe (sols, en parelles o petits grups, tal com indica el/la professor(a)). Els/les participants exposaran en forma narrativa els resultats d´aquestes activitats en informes. 
 • Es demana al alumnat que lliurin l'informe de 12 pràctiques en català, castellà o anglès (sols, per parelles o grups, segons la manera de treball durant la pràctica). L'informe s'hauria de carregar al Campus Virtual (https://cv.uab.cat) dins d’una setmana de la realització de cada pràctica de laboratori, mitjançant l’opció “Lliurament de treballs” del Campus virtual. Cal incloure sempre els NIUs, cognoms i noms dels/de les alumnes en el document i cal tenir el format PDF (o a vegades el format del programa utilitzat). No s’acceptaran lliuramentsde treballs després del dia i l’hora establerts. És recomanable no lliurar els treballs mitja hora abans del tancament del termini. Els/les professors/es no es fan responsables dels problemes informàtics que es puguin produir, però si el mateix Campus Virtual no funciona durant la data màxima de lliurament, s'estendrà la data amb un dia.
 • La qualificació de cada informe serà de 0 a 3. Es penjaran les notes aproximadament en el termini d’una setmana després de la data límit de lliurament al Campus Virtual.
 • Per al conjunt de pràctiques, es pren la mitjana de les 12 qualificacions dels informes i es reconverteix a la escala 0-8 per obtenir el 80% de la nota final.
 • En el període de recuperació de notes, es poden recuperar les pràctiques que no s'han lliurat o no s'han aprovat, si el/la alumne/a ha lliurat (no significa aprovat) al menys 2/3 part dels treballs.

Re-avaluació

 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el/la professor/a informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. A finals de l'assignatura es reservarà una sessió de recuperació de pràctiques no lliurades per raons justificades (per mitjà de justificació oficial) i de pràctiques lliurades però no aprovades. El no lliurament és justificable per raons: laborals, familiars i de malaltia. Per participar a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat (no significa aprovat) en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total (Estudiants que tenen problemes de salut a llarg termini o altres problemes no previstos que els impedeixin amb regularitat lliurar les pràctiques han de parlar amb el/la professor/a, presentant una justificació, per trobar una solució).
 • La re-avaluació consistirà en refer la pràctica o pràctiques suspeses (l'exercici i/o el material poden canviar).

La nota final es comunicarà pel Sigma i es programarà una sessió de revisió de notes. 

Criteris generals: En línia amb la normativa d'avaluació en els estudis de la UAB, les qualificacions finals seran en l'escala 0-10 amb un únic decimal. Per considerar superada l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5,0 com nota mitjana resultant de les notes obtingudes en cada una de les activitats avaluades. L’estudiant rebrà la qualificació de No Avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat (copiar, plagi, etc.) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o part del treball d'un(a) altre/a company(a). "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de les pràctiques 01-03 (6.67% cadascuna) 20% 2,5 0,1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Lliurament de les pràctiques 04-06 (6,67% cadascuna) 20% 2,5 0,1 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Lliurament de les pràctiques 07-09 (6,67% cadascuna) 20% 2,5 0,1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23
Lliurament de les pràctiques 09-12 (6,67% cadascuna) 20% 2,5 0,1 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23
Participació 20% 2 0,08 3, 21, 22

Bibliografia

Literatura recomanada:

Llibre: Paulus, Trena M, Lester, Jessica N., & Dempster, Paul G. (2014). Digital Tools for Qualitative Research. London: Sage. Exemplars en la Biblioteca de Ciències Socials, Planta 0: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1905927

Pàgina web: La pàgina web de l’assignatura “Recursos Instrumentals per a la Recerca en Antropologia”: https://pagines.uab.cat/recursosantropologia/ca

Literatura complementària (per tema):

1. Introducció:

Pelckmans, Lotte (2009). Phoning Anthropologists: The Mobile Phone’s Reshaping of Anthropological Research. En: Mirjam de Bruijn, Francis Nyamnjoh, & Inge Brinkman (Eds), Mobile Phones: The New Talking Drums of Everyday Africa. LANGAA: RCPIG. Preprint de l'autora: https://www.researchgate.net/publication/287010384_Phoning_anthropologists_The_mobile_phone%27s_re-shaping_of_anthropological_research

Lupton, Deborah (2020). Doing Fieldwork in a Pandemic. Crowdsourced document: https://nwssdtpacuk.files.wordpress.com/2020/04/doing-fieldwork-in-a-pandemic2-google-docs.pdf

Els mapes mentals:

Burgess-Allen, Jilla, & Owen-Smith, Vicci (2010). Using Mind Mapping Techniques for Rapid Qualitative Data Analysis in Public Participation Processes. Health Expectations: An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy, 13(4), 406–415. https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2010.00594.x

2. L'ètica i la interseccionalitat:

2a. L'ètica:

American Association of Anthropology (adopted in 1971, amended in 1986). Principles of Professional Responsibility. http://www.americananthro.org/ParticipateAndAdvocate/Content.aspx?ItemNumber=1656

Codi d'ètica de l'Associació d'Antropòlegs Socials del Regne Unit i la Mancomunitat de Nacions (ASA): https://www.theasa.org/downloads/ASA%20ethics%20guidelines%202011.pdf

Recurs educatiu sobre l'ètica, d'accés obert (Macquarie University): https://ethicstraining.mq.edu.au/

Pàgina web de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB (amb models de consentiment informat, etc.): https://www.uab.cat/etica-recerca/

2b. La interseccionalitat:

Chilisa, Bagele (2020). Indigenous Research Methodologies. 2a edició. Sage. Biblioteca de Ciències Socials de la UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2099691

Jayasinghe, Namalie, Parvez Butt, Anam, & Zaaroura, Mayssam (2019). Integración del Género en la Planificación de las Investigaciones. Oxfam. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620621/gd-integrating-gender-research-planning-210219-es.pdf?sequence=4

Marçal, Heura, Kelso, Fiona, & Nogués, Mercè (2011). Guia per a l’Ús No Sexista del Llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona (2ª edició). Servei de Llengües i Observatori per a la Igualtat, Universitat Autònoma de Barcelona. https://www.uab.cat/doc/llenguatge

Zuberi, Tukufu, & Bonilla-Silva, Eduardo (2008). White Logic, White Methods: Racism and Methodology. Plymouth, UK: Rowman and Littlefield.  Biblioteca de Ciències Socials de la UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1867112

3. La recerca de bibliografia i la gestió de referències bibliogràfiques:

3a. La recerca de bibliografia:

La pàgina web “Recursos Instrumentales para la Antropología”, apartat “Buscar Literatura” https://pagines.uab.cat/recursosantropologia/ca/buscar_informacion

3b. La gestió de referències bibliogràfiques:

La pàgina web “Recursos Instrumentales para la Antropología”, apartat “Gestionar referencias”: https://pagines.uab.cat/recursosantropologia/ca/gestionar_referencias

Ivey, Camille, & Crum, Janet (2018). Choosing the Right Citation Management Tool: EndNote, Mendeley, RefWorks, or Zotero. Journal of the Medical Library Association, 106(3), 399-403. https://doi.org/10.5195/jmla.2018.468

4. Eines per al treball de camp i l’anàlisi de dades:

4a. Les entrevistes i la transcripció:

McLellan, Eleanor, MacQueen, Kathleen M., & Neidig, Judith L. (2003). Beyond the Qualitative Interview: Data Preparation and Transcription. Field Methods, 15(1), 63–86. https://doi.org/10.1177/1525822X02239573

4b. L'anàlisi de dades qualitatives:

Saldaña, Johny (2013). The Coding Manual for Qualitative Researchers (2a edició). London. Sage Publications. Capítol 1: An Introduction to Codes and Coding: https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/24614_01_Saldana_Ch_01.pdf. Llibre a la Biblioteca de Ciències Socials UAB (1a edició): https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1765292

Ryan, Gery W. & Bernard, H. Russell (2003). Techniques to Identify Themes. Field Methods, 15, 85-109. https://doi.org/10.1177/1525822X02239569

4c. Les enquestes web:

Long, Nicholas J. (2020). Lockdown Anthropology and Online Surveys: Unprecedented Methods for Unprecedented Times. Studies in Indian Politics, 8(2), 294-297. Preprint de l'autor: http://eprints.lse.ac.uk/106672/1/23_JUL_LONG_Lockdown_Anthropology_and_Online_Surveys_FINAL.pdf

Exemple (d'estudiants anteriors de l'assignatura): Blades Cano, África, Duran Berrojo, Ada, Concustell López, Ainhoa, Pérez Caride, Rebeca, & Portilla Blanco, Flor de Maria (2020). La Solidaritat i el Voluntarisme durant la Crisi de la COVID-19. Perifèria, Revista de Recerca i Formació en Antropologia, 25(2), 115-129, https://doi.org/10.5565/rev/periferia.790

4d. L'anàlisi descriptiu de dades quantitatives:

La pàgina web “Recursos Instrumentales para la Antropología”, apartat “Analizar datos cuantitativos”: https://pagines.uab.cat/recursosantropologia/ca/analisis_cuantitativo

Bernard, Russell H. (2002). Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Walnut Creek, CA: Altamira Press. Capitols 19 i 20. Biblioteca Humanitats UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1710448

Small, Mario Luis (2011). How to Conduct a Mixed Methods Study: Recent Trends in a Rapidly Growing Literature. Annual Review of Sociology, 37, 57–86. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102657

Excel també s'utilitza per estructurar dades qualitatives. Per exemple, veure: Ose, Solveig O. (2016). Using Excel and Word to Structure Qualitative Data. Journal of Applied Social Science, 10(2), 147-162. https://doi.org/10.1177/1936724416664948

5. Eines especials en l'antropologia:

5a. L'anàlisi de consens cultural:

Weller, Susan C. (2007). Cultural Consensus Theory: Applications and Frequently Asked Questions. Field Methods19(4), 339-368. https://doi.org/10.1177/1525822X07303502

Exemple: Carothers, Courtney, Brown, Caroline, Moerlein, Katie J., López, J. Andrés, Andersen, David B. & Retherford, Brittany (2014). Measuring Perceptions of Climate Change in Northern Alaska: Pairing Ethnography with Cultural Consensus Analysis. Ecology and Society, 19(4), 27. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06913-190427

5b. Els mapes i els mètodes mòbils:

Martini, Natalia (2020). Using GPS and GIS to Enrich the Walk-along Method. Field Methods, 32(2), 180-192. https://doi.org/10.1177/1525822X20905257

Exemple: Carroll, Sidse, Pernille Jespersen, Astrid, & Troelsen, Jens (2020). Going along with Older People: Exploring Age‑friendly Neighbourhood Design through their Lens. Journal of Housing and the Built Environment, 35, 555–572. https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-019-09700-z

5c. L'etnografia virtual i la recerca en la web:

Ardèvol, Elisenda, & Lanzeni, Débora (2014). Visualidades y Materialidades de lo Digital: Caminos desde la Antropología. Anthropologica, 33, 11-38. PDF: http://www.scielo.org.pe/pdf/anthro/v32n33/a02v32n33.pdf

Exemple: Ardèvol, Elisenda, Martorell Fernández, Sandra, & San Cornelio, Gemma (2021). El Mito en las Narrativas Visuales del Activismo Medioambiental en Instagram. Comunicar: Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación, 68(29), 59-70. https://doi.org/10.3916/C68-2021-05

Exemple, pàgina web: La web "Algorithmic Ethnography" de Peter Forberg, https://spark.adobe.com/page/cRH1UENjuWLAS/

5d. Les xarxes personals i genealogies:

Xarxes personals:

McCarty, Christopher, Lubbers, Miranda J., Vacca, Raffaele, & Molina, José Luis (2019). Conducting Personal Network Research: A Practical Guide. Guilford Press. Biblioteca de Ciències Socials: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2093827

Chua, Vincent, J. Madej, Julia, & Wellman, Barry (2011). Personal Communities: The World According To Me. In John Scott & Peter J. Carrington (Eds), The SAGE Handbook of Social Network Analysis, pp. 101-115. London: Sage Publications. Preprint: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=5E9E3E8F0A959C55197FD46093063A0B?doi=10.1.1.218.8187&rep=rep1&type=pdf. Llibre: Biblioteca de Ciències Socials UAB, https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1853005

Comparació amb l'etnografia: Ready, Elspeth, Habecker, Patrick, Abadie, Roberto, D’Avila-Torres, Carmen A., Rivera-Villegas, Angélica, Khan, Bilal, & Dombrowski, Kirk (2020). Comparing Social Network Structures Generated through Sociometric and Ethnographic Methods. Field Methods, 32(4), 416-432. https://doi.org/10.1177/1525822X20945499

Exemple: Lubbers, Miranda J., Molina, José Luis, & McCarty, Christopher (2021). How do Migrants’ Processesof Social Embedding unfold over Time? Global Networks, 21(3), 529-550. http://dx.doi.org/10.1111/glob.12297

Genealogies:

La pàgina "Tools: Program for Kinship Data Analysis" de la web "Kinsources" (ANR Kinsources - Olivier Kyburz): https://www.kinsources.net/editorial/tools.xhtml

6. Presentació de resultats

La pàgina web “Recursos Instrumentales para la Antropología”, apartats “Preparar un texto acadèmico” i “Usar fotos en la diseminación”: https://pagines.uab.cat/recursosantropologia/ca

7. Altres eines i conclusió:

Pàgina web “Digital Anthropology Resources” de Kate Meyers Emery: https://meyersemery.com/digital-resources/da/

Canal de youtube "Breaking Methods seminars" (hosted by the Vitalities Lab, UNSW Sydney and the Australian Research Council Centre for Automated Decision-Making Society: https://www.youtube.com/channel/UCu1q-2O2HIHLTUEZswtXXbA/videos (pots activar els subtítols i en configuració, traduir automàticament a català)

Programari

L'alumnat de la UAB pot descargar Microsoft Office 365 gratuïtament als seus portàtils/ordinadors si ho desitgen: https://si-respostes.uab.cat/inici/correu/msop-microsoft-office/msop-com-em-puc-instal-lar-l-office

A més, poden instal·lar el botó ARE al navegador d'internet per tenir accés als recursos electròniques esmentats a la secció de bibliografia (p.ex., articles en revistes acadèmiques que no són d'accés obert) des de fora de la UAB - https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-desde-fuera-de-la-uab-1345747332035.html. S'explica en aquest vídeo (en castellà) de 3 minuts: https://vimeo.com/516408829/9f4a1ed83d).

També utilitzarem el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley en l'assignatura. Recomanem que els i les estudiants ho instal·len en els seus ordinadors o portàtils. A través de la UAB, poden accedir a la llicència institucional gratuïtament: https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html

Els altres programes i recursos digitals que s'utilitzaran en l'assignatura s'estableixen en la primera classe, ja que es trien en base de criteris de desenvolupament, qualitat, comprensibilitat i accés obert/llicències disponibles dels programes disponibles per a cada tasca en aquell moment. Possiblement, s'utilitzaran Coggle per a mapes mentals; recursos ètics diversos; Web of Science / Scopus (https://www.recursoscientificos.fecyt.es/, accessible des de casa amb el botó ARE), Google Acadèmic, Connected Papers i optativament Research Rabbit per a la recerca de literatura; Express Scribe per a la transcripció; Atlas.ti per a la codificació i anàlisi de dades qualitatius; Google Formularis per a enquestes web; MS Excel (o Google Sheets) per a l'anàlisi descriptiva de dades quantitatives; Ucinet per a l'anàlisi de consens; Instamaps per a mapes; Socioviz i Parsehub (a elecció) per a la investigació a internet; Gephi o Vennmaker per a xarxes socials; Word i optativament Scrivener per a la preparació de textos, i diversos recursos per a imatges de lliure ús. Tot el programari està instal·lat a l'aula d'informàtica o es poden instal·lar o accedir-hi durant la classe.