Logo UAB
2022/2023

Administració i polítiques públiques

Codi: 101114 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OB 2 A

Professor/a de contacte

Nom:
Ixchel Perez Duran
Correu electrònic:
ixchel.perez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

El material docent pot ser en català, castellà i/o anglès.

Equip docent

Francesc Xavier Ballart i Hernàndez
Nuria Suero Comellas

Prerequisits

Es dóna per suposat que l’estudiant coneix adequadament, com a mínim, els conceptes i teories treballats a l’assignatura “Ciència Política” de 1r de Grau. També es dóna per suposat que l’estudiant llegeix habitualment diaris de premsa generalista.

Objectius

Aquesta assignatura és obligatòria en el segon curs del Grau de Ciència Política i Gestió Pública. Com a assignatura anual, pretén, d’una banda, treballar a fons els principals conceptes i models que actualment dominen el panorama en l’anàlisi de l’administració pública i de les polítiques públiques des d'una perspectiva sectorial. D’altra banda, introdueix també la referència constant a l’experiència comparada en l’administració, la gestió pública i les polítiques públiques.

Competències

 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 • Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 • Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
 2. Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
 3. Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 4. Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 5. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 6. Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 7. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 8. Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 9. Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
 10. Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 11. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 12. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 13. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 14. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 15. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 16. Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
 17. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 18. Treballar autònomament.
 19. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 20. Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 21. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
 22. Valorar críticament alguna de les polítiques públiques dutes a terme per una autoritat en l'estat de les autonomies.

Continguts

PRIMER SEMESTRE

 BLOC 1 Introducció 

Tema 1. Orígens històrics de l'administració actual

Tema 2. Reforma de les administracions dels estats i de l'administració de la UE

Tema 3. Governança avui: una perspectiva comparada

 

BLOC 2 Administració i governança 

Tema 4. Rendició de comptes governamental

Tema 5. Transparència, govern obert i polítiques anti-corrupció 

Tema 6. Grups d’interès, conflictes d’interès i ètica pública 

Tema 7. Burocràcia representativa

 

BLOC 3 El que fan les administracions: regulació i prestació de serveis 

Tema 8. El paper regulador de les administracions 

Tema 9. El paper proveïdor de les administracions: l’Estat del Benestar 

Tema 10. Polítiques de salut 

Tema 11. Polítiques de educació 

Tema 12. Polítiques de ocupació

Tema 13. Polítiques  de suport a les famílies i als infants

Tema 14. Polítiques de cura a la gent gran

Tema 15. Política de gènere 

Tema 16. Intel·ligència Artificial a les polítiques socials 

 

FI DEL PRIMER SEMESTRE – INICI DEL SEGON SEMESTRE 

 

BLOC 1 L’administrativa com a organització i canvis en la seva manera d’actuar  

Tema 1. Les parts de la organització en el sentit clàssic 

Tema 2. La primera línia de l’Administració: els tràmits inútils i la càrrega administrativa pels ciutadans. 

Tema 3. L’Estat relacional i la gestió a través d’altres 

Tema 4. La co-producció i els “nudges”

 

BLOC 2 Les estructures administratives europees, espanyoles i catalanes  

Tema 5. L’Administració General de l’Estat 

Tema 6. L’Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 7. L’Administració de les Diputacions i els Consells Comarcals

Tema 8. L’Administració de la ciutat de Barcelona i dels municipis 

 

BLOC 3 Els recursos humans i pressupostaris de les administracions 

Tema 9. Els diferents models de selecció i gestió dels empleats públics a Europa  

Tema 10. Algú lidera o dirigeix l’actuació dels empleats públics?   

Tema 11. La gestió de recursos humans en l’àmbit públic 

Tema 12. La motivació pel treball i la motivació per prestar serveis als altres

Tema 13. Els recursos econòmics de les administracions: pressupostos i control de la seva execució per òrgans interns i externs.

Metodologia

L’assignatura “Administració i Polítiques Públiques” de 2n de Grau, té 12 cr ECTS, és a dir, un total de 300 hores de dedicació de l’estudiant (25 hores per crèdit). Aquestes s’estructurarien en els següents tipus d’activitats formatives, recolzades en la metodologia docent que s’indica:

 Activitats dirigides:

Classes magistrals: exposicions per part del professor/a amb recolzament de TIC i debat en gran grup.

Presentació pública de treballs: Presentacions individuals i de grup i ronda de valoracions.

Seminaris de discussió de textos i de casos: Introducció de la sessió, presentació del text, valoració i discussió. Resolució de casos pràctics. Elaboració de simulacions. Controls de lectura.

Activitats supervisades:

Tutories  de recolzament a la realització dels treballs i de seguiment del curs

Activitats autònomes:

Lectura de textos: Exercici individual de lectura comprensiva de textos

Estudi Realització d’esquemes i resums

Redacció de treballs: Recensions, assajos bibliogràfics (individuals o en grup) a partir d’una guia per a la seva realització i preparació de casos pràctics.

Avaluació: Exercici individual de proves escrites.

Es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'assignatura/mòdul. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques (classes magistrals per part del professor/a) 56 2,24 1, 2, 3, 8, 9, 20
Presentació pública de treballs 8 0,32 7, 12, 16, 17
Seminaris de discussió de textos i de casos 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20, 22
Tipus: Supervisades      
Tutoria 30 1,2 5, 7, 13, 14, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi 50 2 1, 2, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 22
Lectura de textos 50 2 1, 2, 8, 9, 12, 18, 20
Redacció de treballs 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitzarà conforme als següents criteris:  

Els dos semestres s’avaluen de manera independent i es recuperen de manera independent. Els/les estudiants han d’aprovar cada un dels dos semestres. La nota final del curs serà la mitjana de les notes obtingudes en cada semestre. Si un/a estudiant té una nota de 4 o superior en un dels dos semestres es valorarà que pugui passar el curs si la mitjana dels dos semestres és superior a 5. 

Avaluació primer semestre

 • Examen final: 40%
 • Seminaris: 30%
 • Examen parcial: 15%
 • Policy brief: 15% 

Avaluació segon semestre

 • Examen: 40% de la nota 
 • Seminaris/controls de lectura: 30% de la nota
 • Treball en grup: 30% de la nota   

Consideracions importants:

 • El  professorat pot variar la nota final en un 10% en base a controls d’assistència (sempre es controlarà l’assistència si el ponent és un convidat).
 • Cal tenir nota en els tres apartats (examen, seminaris i treball) per poder fer la mitjana i tenir una nota final per cada semestre. 
 • Per tenir nota d’un seminari o pràctica, cal haver assistit a la sessió. L'assistència és obligatòria. 
 • Les dates per cada activitat seran anunciades pels professors/es a classe i en el Campus Virtual.
 • Els exàmens de recuperació són independents per cada semestre, si bé es faran al final de curs en la data que anunciï la facultat. 
 • L'evidència de plagi en els exercicis o proves subjectes a avaluació implicarà suspendre l’assignatura.
 • D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació dels alumnes repetidors podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial/Policy brief/Treball en group 30% 15 0,6 10, 11, 15, 21
Exàmens (dos parcials i el de recuperació si s'escau) 40% 5 0,2 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 20
Treballs en seminaris 30% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 

MANUALS EN CASTELLÀ (per ordre cronològic)

Ballart, X. i C. Ramió, 2000. Ciencia de la Administración, Valencia, Tirant lo Blanch.

Longo, F. 2004. Mérito y flexibilidad. La gestión de las personas en las organizaciones del sector público. Barcelona: Paidós.

Del Pino, E. M. Villoria. 2009. Dirección y Gestión de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas. Madrid, Tecnos. 

Colino, C. 2013. Gobiernos y Administraciones Públicas en Perspectiva Comparada. Valencia, Tirant lo Blanch. 

Parrado, S. y Olmeda, J.A. 2013. Gobiernos y administraciones públicas en perspectiva comparada. Tirant lo Blanch

Ballart, X., G. Rico, G. Ripoll, 2016. La motivación en los servicios públicos: análisis empírico de sus antecedentes y de sus efectos. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.

Del Pino, E. and Rubio, Mª J. (eds.) 2016. Los Estados de Bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid. Editorial Tecnos.

Olmeda, J.A. , Parrado, S. y Colino, C. 2017. Las Administraciones Públicas en España, Valencia, Tirant lo Blanch. ISBN 10: 8491434607 / ISBN 13: 9788491434603.

Gomà, R y Ubasart, G. (Coords.) 2021. Vidas en transición. (Re) construir la ciudadanía social. Madrid. Editorial Tecnos.

 

MANUALS EN ANGLÈS (per ordre cronològic)

 Bossaert, D., C. Demmke, K. Nomden y R. Polet, 2001, Civil Services in the Europe of Fifteen. Trends and New Developments. Maastricht, European Institute of Public Administration.

Hughes,  Owen E. 2003. Public Management and Administration. An Introduction (Third Edition) Palgrave Macmillan: New York.

Pollitt, C. and Bouckaert, G. 2004 Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press

Moran, M., Rein, M., and Goodin, R.E. 2006. The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press

Ongaro, E. 2009. Public Management Reform: Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain. London: Edward Elgar.  

Painter, M. and Peters, B. G. 2010. (Eds). Administrative Traditions: Inheritances and Transplants in Comparative Perspective, Basingstoke: Palgrave.

Kuhlmann, S. and Wollmann, H. 2014. Introduction to Comparative Public Administrations. Administrative Systems and Reform in Europe. Cheltenham and Northampton, MA:  Edward Elgar

Perry, J., and Christensen, R.K. 2015. Handbook of Public Administration, London: Routledge.

Pierre, J.,  y Peters G.B. 2020. Governance, Politics and the State. Bloomsbury Publishing, 2020.

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA PER TEMES

 Les professores i professor assignaran articles específics per cada tema/seminari.

 

PRINCIPALS REVISTES DEL SECTOR 

Governance, an International Journal of Policy, Administration and Institutions

International Journal of Public Administration

International Journal of Public Sector Management

International Public Management Journal

Journal of Comparative Policy Analysis

Journal of European Public Policy

Journal of European Social Policy

Journal of South European Society and Politics

Journal of Policy Analysis and Management

Journal of Public Administration Research and Theory

Journal of Public Policy

Local Government Studies 

Public Administration -An international quarterly

Public Management Review

Programari

.