Logo UAB
2022/2023

Anàlisi de les polítiques públiques

Codi: 101113 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 1
2503778 Relacions Internacionals OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Irina Khayrizamanova Khayrizamanova
Correu electrònic:
irina.khayrizamanova@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

L'alumnat ha de tenir un domini acceptable de la llengüa anglesa, que ells permeti seguir les clases i comprendre els  textos academics escrits en aquest idioma. Es recomanable llegir habitualment diaris de premsa generalista sobre política nacional i internacional.

En el cas de l'alumnat del grau de ciència política, es dóna per suposat que l'estudiant coneix adequadament, com a mínim, els conceptes i teories treballats a les assignatures "Ciència Política" i "Administració i Polítiques Públiques". 

Objectius

 

L'objectiu principal de l'assignatura és que els i les estudiants coneguin els referents teòrics i empírics de l'anàlisi de les polítiques públiques i que els sàpiguen utilitzar i aplicar en la interpretació de les dinàmiques i processos de formulació, implementació i canvi de polítiques públiques.

Entre els objectius específics es treballará a fons els principals conceptes i models que actualment dominen el panorama en l'anàlisi de les polítiques públiques. D'altra banda, s'introduirà també la referència constant a l'experiència comparada en polítiques públiques, amb l'estudi de casos en contextos polítics i culturals diferents.

 

 

 

 

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 • Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
 • Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
  Relacions Internacionals
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar el comportament dels actors internacionals, tant estatals com no estatals.
 • Analitzar l'elaboració i la implementació de polítiques públiques rellevants en l'àmbit internacional, en particular la política exterior i les polítiques de seguretat i de defensa.
 • Analitzar l'estructura i el funcionament de les institucions i organitzacions internacionals (polítiques, econòmiques, de seguretat i militars, mediambientals, de desenvolupament i ajuda d'emergència), tant a l'àmbit universal com al regional, amb particular èmfasi en la Unió Europea, a partir de casos reals i/o simulats.
 • Aplicar tècniques d'anàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
 • Aprehendre i analitzar els impactes del procés de globalització als sistemes polítics domèstics, i al comportament dels actors polítics i els ciutadans.
 • Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 • Elaborar i preparar la presentació d'informes i/o propostes d'intervenció.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Identificar i analitzar quins són els principals reptes als quals s'enfronta la democràcia en un món global.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
 2. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 4. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 5. Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
 6. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 7. Analitzar el paper dels diferents actors en la formulació de polítiques públiques.
 8. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 9. Analitzar l'impacte del procés de globalització en les polítiques públiques dels principals actors estatals, de la Unió Europea, així com la seva interrelació amb la democràcia i l'estat de dret al món.
 10. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 11. Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 12. Analitzar, d'acord amb les pautes teòriques i analítiques apreses, el grans reptes de la democràcia en el món global i les diferents solucions que es plantegen per gestionar-los.
 13. Analitzar, per a casos reals i simulats, la implementació de les polítiques comunitàries i intergovernamentals a la UE i la seva aplicació posterior.
 14. Aplicar les eines d'anàlisi de polítiques públiques a diferents casos, reals i simulats, en diferents àmbits de l'esfera política interna i internacional.
 15. Aplicar les tècniques d'anàlisi de polítiques públiques al procés d'elaboració i implementació de polítiques exteriors, de seguretat i de defensa.
 16. Aplicar tècniques d'anàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
 17. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 18. Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 19. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 20. Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 21. Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 22. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 23. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 24. Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
 25. Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 26. Elaborar i preparar la presentació d'informes i/o propostes d'intervenció.
 27. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 28. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 29. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 30. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 31. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 32. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 33. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 34. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 35. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 36. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 37. Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
 38. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 39. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 40. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 41. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 42. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 43. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 44. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 45. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 46. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 47. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 48. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 49. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 50. Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 51. Treballar autònomament.
 52. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 53. Utilitzar apropiadament les aportacions de Lindblom, Wildavsky, Marsh i Rhodes, Lowi.
 54. Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 55. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
 56. Utilitzar les tècniques d'anàlisi del funcionament de les institucions universals, en particular de la Unió Europea, en el seu funcionament quotidià i en les seves tasques de promoció de l'ajuda al desenvolupament i la promoció de la democràcia i l'estat de dret.
 57. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 58. Valorar críticament alguna de les polítiques públiques dutes a terme per una autoritat en l'estat de les autonomies.
 59. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 60. Valorar l'impacte dels diferents actors i de les regles de funcionament en la formulació de polítiques a la UE.
 61. Valorar, en clau comparada, l'estat de la democràcia i l'estat de dret als diferents països i règims polítics.

Continguts

Cal tenir present que en cadascun d'aquests blocs es treballarà l'anàlisi de casos pràctics de polítiques públiques. Els exemples dels casos pràctics inclouen, entre altres, les polítiques de gènere i polítiques reproductives.

BLOC 1.  Introducció a l’anàlisi de les polítiques públiques

Tema 1. Polítiques públiques: definició, dimensions i tipologies

Tema 2. La construcció dels problemes en les polítiques públiques. Valor públic

Tema 3. Aproximacions teòriques a l'anàlisi de polítiques públiques

Tema 4.  El context per a l'elaboració de polítiques: institucions,  actors i recursos

 

BLOC 2. Política i polítiques. Etapes de les polítiques públiques

Tema 5.  Identificació de problemes i configuració de l’agenda

Tema 6. Presa de decisions i elaboració de les polítiques públiques

Tema 7. La racionalitat i aprenentatge en presa de decisions.

Tema 8. La implementació de les polítiques publiques

Tema 9. El paper de les xarxes de polítiques públiques

Tema 10.  L’avaluació de polítiques publiques.

Tema11. Canvi i convergència en les polítiques públiques

 

BLOC 3. Conclusions

Tema12. Polítiques públiques més enllà de l'estat-nació

Tema 13. Què hem après? Reptes del sector públic.

 

Metodologia

L'assignatura "Anàlisi de les polítiques públiques" té 6 crèdits ECTS, és a dir, un total de 150 hores de dedicació de l'estudiant (25 hores per crèdit). Aquestes s'estructuraren en els següents tipus d'activitats formatives, recolzades en la metodologia docent que s'indica:


Activitats dirigides:

Classes magistrals: exposicions per part del professor/a amb recolzament de TIC, exemples pràctics i debat en grups grans.

Seminaris de discussió de textos i de casos en grups més reduïts i en sessions més orientades a qüestions pràctiques: introducció de la sessió, presentació del text, valoració i discussió. Resolució de casos pràctics. Elaboració de simulacions. Controls de lectura. Sessions preparatòries per a la realització i seguiment d’un treball en equips de 4 estudiants.

Presentació i discussió pública de treballs: Presentacions de grup i exercicis de valoracions.

Activitats supervisades:

Tutoria: Tutories de recolzament a la realització dels treballs i de seguiment del curs.


Activitats autònomes:

Lectura de textos: Exercici individual de lectura comprensiva de textos tèorics i de casos pràctics. Exercicis online y a classe

Estudi, realització d'esquemes i resums, exercicis  online

Elaboració de treballs: treball d'anàlisi d'un cas de política pública en equips de 4 estudiants a partir d'una guia per a la seva realització i preparació. El format del treball s'especificarà i acordarà durant el curs.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i de debat 30 1,2 1, 5, 17, 20, 21, 36, 37
Presentació pública de treballs 8 0,32 1, 17, 20, 21, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 49, 51, 52, 55
Seminaris de discussió de textos i de casos 25 1 1, 5, 17, 20, 21, 28, 29, 34, 36, 49, 51, 52, 55
Tipus: Supervisades      
Tutoria 7 0,28 25, 31
Tipus: Autònomes      
Elaboració i redacció de treballs grupals 12 0,48 1, 20, 21, 24, 25, 29, 36, 37, 50, 51, 52, 55
Estudi, realització d'esquemes i resums, exercicis online 20 0,8 5, 17, 21, 34, 49, 51
Lectura de textos 20 0,8 5, 31, 34, 55

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es desenvoluparà a través de tres  tipus d’activitats:

1) Examen final. Valor: 40% de la nota global de l’assignatura.

2) Treball grupal. Treball en grup de 4 persones sobre l'anàlisi d'un cas de política pública. El format del treball s'especificarà i acordarà durant el curs. Valor: 35% de la nota global de l’assignatura

3) Seminaris i exercicis presencials y  online amb avaluació (controls de lectura i  resolució de casos pràctics). Valor total: 25% de la nota global de l’assignatura.

 

Consideracions importants:

- No es pot aprovar l’assignatura sense haver aprovat l’examen (5/10) o l’avaluació compensatòria.

--En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o  professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

- Avaluació compensatòria: es pot recuperar l’examen, només en els casos en què l’alumne/a s’hagi presentat i hagi suspès l’examen en la convocatòria inicial. L'avaluació compensatòria només permet optar a aprovar l’examen (màxima qualificació 5).

-Per participar al procés de recuperació l’estudiant ha d ‘obtinir  una qualificació mínima final, de  3,5.

- L'alumnat que per motius obligats no poden seguir el curs amb normalitat han de contactar amb el professor abans de l’1 d’octubre (sense cap excepció).

 

- En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura  serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% de la nota 3 0,12 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 56, 60
Seminaris i exercicis presencials y online amb avaluació 25% de la nota 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 20, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 39, 40, 44, 47, 49, 51, 58, 60
Treball grupal 35% de la nota 15 0,6 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

-Ahrens, Petra. (2019). The birth, life, and death of policy instruments: 35 years of EU gender equality policy programmes. West European Politics, 42(1), 45–66.

-Barbieri, Nicolas. (2015). "A narrative-interactionist approach to policy change analysis. Lessons from a case study of the cultural policy domain in Catalonia", Critical Policy Studies, 9 (4), 434-453.

-Bobbitt-Zeher, Donna. (2011). Gender discrimination at work: Connecting Gender Stereotypes, Institutional Policies, and Gender Composition of Workplace. Gender & Society, 25(6), 764–786.

-Cairney, Paul. (2012). Understanding public policy: Theories and issues. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

-Dery, David. (1984). Problem definition in policy analysis, Lawrence KS.

-Fischer, Frank, and Gerald J. Miller (2017) . Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics, and Methods  (eds). Boca Raton : Routledge.

-Klijn, Erik (1997) “Policy networks: An overview”, a Kickert, Walter  and Klijn, Erik. (eds.) Managing complex networks. London: Sage, pp. 14-34.

-Knoepfel, Peter . Public Policy Analysis. Bristol: Policy Press, 2007.

Knill Christoph and Tosun Jale. (2020). Public Policy: A new introduction. Bloomsbury Publishing

-Moran, Michael, Rein, Martin, and Goodin, Robert.E. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press

-Richardson, Jeremy.  (2012) Constructing a Policy-Making State?: Policy Dynamics in the EU. Oxford: Oxford University Press.  

-Stone, Deborah. (1988), Policy Paradox, New York, pp. 232-256.

-True, James, Jones, Bryan  i Baumgartner,F rank (2007). “Punctuated-equilibrium theory: Explaining stability and change in American policymaking.” a Sabatier, Paul  (ed.) Theories of the policy process. Oxford: Westview, pp. 155-187.

-Zahariadis, Nicolas. (1999), “Ambiguity, time and multiple streams”, a Sabatier, Paul . (ed.) Theories of the policy process, Oxford: Westview Press, pp. 73-96.

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA PER TEMES

La professora proposara lectures i articles específics per cada tema en el pla de treball compartit en el moodle a l'inici del curs.   Alguns d’aquests articles seran l’objecte de discussió en els seminaris.

 

PRINCIPALS REVISTES DEL SECTOR

 

Journal of Comparative Policy Analysis

Journal of European Public Policy

Journal of European Social Policy

Journal of Policy Analysis and Management

Journal of Public Administration Research and Theory

Journal of Public Policy

Journal of Policy Reform

Policy Studies Journal

Programari

En aquesta assignatura no s’utilitzen programes informàtics específics