Logo UAB
2022/2023

Gestió pública

Codi: 101111 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ismael Iván Blanco Fillola
Correu electrònic:
ismael.blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mercè Cortina Oriol

Prerequisits

Administració i Polítiques Públiques

Objectius

1. Presentar els principals paradigmes de gestió pública i valorar la seva influència en el sector públic

2. Valorar l'abast, el significat i les conseqüències de les tendències "privatitzadores" de la gestió pública 

3. Valorar l'abast, el sentit i les implicacions de les reformes "democratitzadores" de la gestió pública

4. Analitzar els impactes de la crisi/canvi d'època en la reforma del sector públic  

 

Competències

 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 • Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 • Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
 • Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
 2. Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
 3. Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 4. Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 5. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 6. Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 7. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 8. Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 9. Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
 10. Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
 11. Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 12. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 13. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 14. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 15. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 16. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 17. Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
 18. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 19. Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 20. Treballar autònomament.
 21. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 22. Utilitzar apropiadament les aportacions de Lindblom, Wildavsky, Marsh i Rhodes, Lowi.
 23. Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 24. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
 25. Valorar críticament alguna de les polítiques públiques dutes a terme per una autoritat en l'estat de les autonomies.

Continguts

Tema 1. Introducció a la Gestió Pública

-          Administració vs. Gestió

-          Gestió pública vs. Gestió Privada

 

Tema 2. El model burocràtic d’Administració Pública

-          Característiques de l’organització burocràtica

-          Virtuts i problemes del model burocràtic: un model a superar?

 

Tema 3. El camí cap a la Nova Gestió Pública

-          Els precedents privats: el model de l’excel·lència en la gestió empresarial

-          Els derivats públics: la reinvenció del govern

-          El model de la NGP i la seva expansió al món

-          Crítiques a la NGP

 

Tema 4. Les alternatives democratitzadores a la NGP  

-         Redefinint el problema: dèficit democràtic i 'wicked issues' 

-         L'Administració Pública Deliberativa com a tercera via? Oportunitats i límits 

-         De la APD a la Gestió del Comú. 

  

Tema 5. Privatització i competència en la gestió pública

-          Privatitzacions

-          Vals, bons i xecs-consum

-          Agencialització, contractes-programa i gestió per resultats

-          Externalitzacions, recurs al Tercer Sector i Contractació Pública Responsable 

-          Copagaments

 

Tema 6. Gestió de la Qualitat en el sector públic

-         Concepte, mesura i gestió de la Qualitat en el sector públic: qualitat micro, meso i macro 

-         Models de Gestió de la Qualitat Total

 

Tema 7. Gestió col·laborativa i aprofundiment democràtic

 

-         Gestió de xarxes en el sector públic 

-         Mecanismes de Participació ciutadana

-         Gestió comunitària 

 

Tema 8. Treballs de curs: La reforma administrativa en temps de crisi

-          Retallades i reformes en l’Estat del Benestar

-          Reformes administratives i de la Funció Pública

-          Govern obert i xarxes participatives 

Metodologia

 

Activitats dirigides:

 

-          Classes magistrals: exposicions per part del professor/a amb recolzament de TIC i debat en gran grup.


-          Seminaris de lectures: exercici individual i posada en comú

 

-          Presentació de treballs: presentacions en grup i ronda de preguntes i valoracions

 

Activitats supervisades:

-          Tutories individuals i grupals per a la realització dels treballs i de seguiment del curs

 

Activitats autònomes:

-          Lectura de textos: exercici individual de lectura de textos

-          Estudi: realització d’esquemes i resums

-          Preparació de treballs en grup a partir d’una guia per a la seva elaboració

 

Avaluació:

 

-         Examen final

-         Controls de lectura i participació en els seminaris 

-         Treball de curs

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 48 1,92 4, 5, 6, 8, 14, 15, 18, 24
Tipus: Supervisades      
Tutoria 14,5 0,58 3, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 25
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos, estudi, treball en grup 50 2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25

Avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura es realitzarà a partir dels següents lliuraments per part de l’estudiant:

 

 • Examen final: 50% de la nota. És condició necessària però no suficient aprovar l’examen per aprovar l’assignatura.
 • Controls de lectura i participació en seminaris: 25% de la nota (breus assajos sobre textos de lectura obligatòria i participació activa en els seminaris).
 • Treball de curs: 25% de la nota (treball en grup i presentació oral sobre un dels temes que proposi el professor).

 

Consideracions importants:

 

 • Les dates dels seminaris de lectura s'especificaran en el marc de la programació de l'assignatura (vegeu Aula Moodle).
 • L'assistència als seminaris és obligatòria. Només es podrà lliurar l'exercici corresponent i per tant puntuar a cada seminari si s'assisteix a la sessió corresponent. Només s'acceptaran exercicis sense assistència per causes de força major i degudament justificades. 
 • Els alumnes estan obligats a notificar la composició del grup i el tema del treball en la data que fixi el professor (a principis d'octubre). En cas contrari, no se'ls permetrà lliurar-lo. 
 • El fet de presentar-se a l’examen eximeix l’estudiant de la qualificació de “No Presentat”.
 • Els estudiants que no haguessin superat l’examen tindran l’oportunitat d’acollir-se a les activitats decompensació, és a dir, podran tornar a fer l’examen suspès havent acabat el període lectiu del segon quadrimestre. La nota màxima d'aquest examen de recuperació és un 5 (aprovat). La resta d'activitats (treball i controls de lectura) no són recuperables. 
 • Qualsevol alumne que, per motius laborals o de salut degudament justificats, o pel fet de trobar-se d'Erasmus, no pugui assistir amb normalitat al curs, haurà de notificar-ho al professor abans de la fi de setembre, per tal de pactar les activitats compensatòries corresponents. En cas que aquesta notificació es produeixi més tard, sense una raó motivada, els alumnes no podran superar l'assignatura. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens 50% 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
Seminaris de lectures 25 % de la nota 15 0,6 1, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
Treball en grup 25 % 15 0,6 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21

Bibliografia

Durant el curs, s'especificaran lectures obligatòries i complementàries. Aquestes són referències generals que facilitaran a l'alumne el seguiment de l'assignatura i la realització dels treballs de curs:

 

-          Brugué, Q., Subirats, J. Lecturas de Gestión Pública. Madrid: INAP, 1996.

-          Denhardt, Janet and Robert Denhardt. The New Public Service: Serving, not Steering. M.E. Sharpe, Armonk 2003.

-          Ferlie E., Lynn, L, Pollit Ch. The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press, 2005.

-          Hill, C.J., Lynn, L. Public Management. Thinking and Acting in Three Dimensions. London: Sage, 2015. 

-          Hughes, O. Public Management and Administration. An Introduction. Londres: Sage, 2003.

-          Kikert, W. Hans-Klijn, E., Koppenjan, W. Managing complex networks: strategies for the public sector. Londres: Sage, 1997.

-          Longo, F. i Ysa T. (eds.) Els Escenaris de la Gestió Pública del Segle XXI. Barcelona: EAPC. 2007.

-          López, G. (dir.) Los nuevos instrumentos de la Gestión Pública. La Caixa, Barcelona, 2003.

-          Moore, M. Gestión estratégica y creación de valor en el sector público, Barcelona, Paidós, 1998

-          Pollitt, Ch. The essential public manager. Berkshire, Open University Press, 2003

-          Pollitt, Ch. and Bouckaert. Public Management Reform. A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 2004. 

-          Ramió, C. Inteligencia Artifical y Administración Pública: Robots i humanos compartiendo servicio público. Barcelona: Catarata, 2019.

-          Sullivan, H., Skelcher, Ch. Working across boundaries: collaboration in public services. Londres: Sage, 2002.

Programari

Sense programari específic