Logo UAB
2022/2023

Metodologia de l'anàlisi política

Codi: 101104 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OB 2 A
2503778 Relacions Internacionals OB 2 A

Professor/a de contacte

Nom:
Lucía Esther Medina Lindo
Correu electrònic:
lucia.medina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

En castellà grup 01; en català grup 51; en anglès grup 52

Equip docent

Agustí Bosch Gardella
Jordi Calvet Crespo

Prerequisits

No és necessari cap prerequisit.

Objectius

El curs pretén ser una introducció a totes les etapes de la recerca en ciència política i relacions internacionals. El propòsit fonamental és facilitar les eines perquè l’alumnat sigui capaç tant de produir coneixement a través de recerques originals, com d’avaluar críticament recerques d’interès polític d’altres autors. Així, el curs toca tots els aspectes necessaris per comprendre la lògica de la recerca politològica: les diferents maneres de produir coneixement, la formulació de preguntes i de respostes temptatives, el tractament dels conceptes, la recollida de dades i la seva anàlisi.  

Els objectius principals dels curs són:

 1. Ser capaç de dissenyar i de desenvolupar una recerca que produeixi coneixement.
 2. Ser capaç de transformar els conceptes en variables de manera vàlida i fiable.
 3. Ser capaç d’aplicar les eines estadístiques adequades per variables categòriques i per variables numèriques, saber-les utilitzar i saber-les interpretar.
 4. Ser capaç de transmetre de forma entenedora i precisa els resultats de la recerca duta a terme.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • Aplicar les diferents tècniques d'anàlisi del comportament i actors polítics a casos reals de l'esfera política interna i internacional.
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que es comprèn la lògica de l'anàlisi científica aplicada a les ciències polítiques.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Utilitzar els fonaments metodològics en les ciències polítiques.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
  Relacions Internacionals
 • Dissenyar, planificar i dur a terme treballs i estudis d'anàlisi i/o intervenció en els diferents àmbits de les relacions internacionals.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Reconèixer els fonaments metodològics de les ciències socials, amb especial èmfasi en els de les relacions internacionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la metodologia de l'anàlisi política a estudis de cas concrets, reals o simulats, de les relacions internacionals, dissenyant una recerca completa.
 2. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 3. Demostrar que es comprèn la lògica de l'anàlisi científica aplicada a les ciències polítiques.
 4. Dissenyar i planificar una recerca en l'àmbit de la ciència política.
 5. Emprar una base de dades polítiques utilitzant en cada cas les tècniques bàsiques apropiades de l'estadística descriptiva.
 6. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 7. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 8. Manejar els fonaments metodològics en les ciències polítiques.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 11. Treballar autònomament.
 12. Utilitzar els fonaments metodològics en les ciències polítiques.
 13. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
 14. Valorar críticament l'ús de l'instrumental analític per a la validació de les hipòtesis plantejades.
 15. Valorar críticament l'ús dels mètodes inductiu, deductiu i comparatiu.

Continguts

1. La pregunta de recerca

La pregunta d’investigació: què? qui? com? per què?

Les respostes temptatives: la revisió de la literatura i l’elaboració del marc teòric

Les hipòtesis

2. Ús i mesura dels conceptes

L’organització de les dades: unitats, variables i observacions, i estructura de la matriu de dades

Dels conceptes a les variables: el procés d’operacionalització

Variables independents i variables dependents

Nivells de mesura i tipus de variables

Error de mesura: validesa i fiabilitat

3. Anàlisi descriptiva univariant

La descripció estadística

Mesures de centralitat

Mesures de dispersió

Representacions gràfiques

4. El control de les explicacions alternatives i el disseny de la recerca

Què ha de contenir una explicació?

La causalitat: la relació entre variables

Mètodes de control: experiments i observacions (mètodes estadístic, comparat i estudis de cas)

Dissenys longitudinals i transversals

5. La generació i recollida de dades

Fonts de dades per a l’anàlisi política

L’entrevista estandarditzada: el qüestionari

L’entrevista qualitativa: entrevistes estructurades, semiestructurades i no estructurades

Altres formes de generar dades: observació participant, ús de documents

6. Mostreig i inferència

Població i mostra

Representativitat i capacitat de generalització

Tipus de mostreig

La distribució normal i la distribució mostral

Error de mostreig i nivell de confiança

Mida de la mostra

La  inferència estadística

Nivell de significació

7. Relacions entre variables (1) Taules de contingència

Relacions entre variables i verificació d’hipòtesis

Taules de contingència: cel·les, columnes, files i marginals

Tipus de taules: percentatges total, fila i columna

Com interpretar les taules?

Mesures del grau d’associació entre variables

Contrast d’hipòtesis: la prova de khi quadrat (χ2)

8. Relacions entre variables (2) Diferència de mitjanes i correlació

Diferència de mitjanes

Contrast d’hipòtesis: la prova t

Gràfiques de dispersió

Correlació i R de Pearson

9. Relacions entre variables (3) Regressió lineal simple

Regressió lineal simple

La recta de regressió

El coeficient de regressió

La constant

El coeficient de determinació o la R2

10. Introducció a l'anàlisi multivariant

Metodologia

El pla docent inclou dos tipus de sessions: teòriques i pràctiques.

Totes les sessions aniran destinades a l’assimilació dels continguts de l’assignatura que s’haurà de demostrar en les diferents proves d’avaluació continuada i en els examens.

Les sessions pràctiques de l'alumnat aniran destinades a la realització d'exercicis que utilitzin les tècniques de recollida i anàlisi de dades contemplades durant el curs. En aquest sentit, s’utilitzaran els programaris Excel i Jamovi per tal que l’alumnat es familiaritzi en el seu ús i l’utilitzi en els exercicis i les proves avaluables que s’hauran de realitzar al llarg de tot el curs acadèmic. 

També poden realitzar-se algunes sessions de "aprenentatge col·laboratiu" no avaluables durant el curs. És possible que els estudiants hagin de realitzar algunes activitats per a poder participar en aquestes sessions.

El contingut i l'ordenació del temari poden variar lleugerament en els diferents grups de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques con ordenador 30 1,2 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14
Classes teòriques 60 2,4 2, 3, 4, 12, 14, 15
Presentació d'exercicis 15 0,6 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització d'exercicis 30 1,2 3, 4, 12, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi 60 2,4 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15
Lectura 30 1,2 2, 3, 7, 10, 11, 13, 15
Realització d'exercicis 60 2,4 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

La qualificació del curs consistirà en la mitjana ponderada dels tres blocs següents:

1. Examen de gener (35% de la nota final), en la data que fixi la facultat.

2. Examen de juny (35% de la nota final), en la data que fixi la facultat. Per aprovar l'assignatura cal treure una puntuació de 4 o més a l'examen de la convocatòria de juny.

3. Proves d'avaluació continuada (30% de la nota final). 

    Es tracta de proves individuals (algunes d'elles a les aules d'informàtica) destinades a comprovar l’assoliment dels coneixements (30% de la nota final).

    Durant el curs es faran 6 proves individuals com a màxim.

 Consideracions importants:

 1. Aquesta és una assignatura que pel seu contingut i avaluació s’ha de realitzar i seguir de forma presencial. Per això, per tenir dret a ser avaluat cal tant haver realitzat com a mínim més de la meitat de les proves de l'avaluació continuada, com haver-se presentat als exàmens.
 2. Realitzar les proves d'avaluació continuada implica haver assistit a la sessió corresponent i entregar-la personalment. No es faran proves d'avaluació continuada fora de la data fixada.
 3. Qualsevol detecció d’una prova o examen copiats comportarà directament la pèrdua del dret a l’avaluació aixícom un suspès en el global de l’assignatura, sense cap dret a la prova de recuperació.
 4. D’acordamb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.

RECUPERACIÓ

 • Aquelles persones que hagin seguit el curs (veure punt 1) i hagin tret un minim de 3 com a nota mitjana ponderada dels examens i de les proves d'avaluació continuada tindrà dret a fer l'examen de recuperació
 • El resultat de l'examen de recuperació serà “Apte”/”No apte” . En el cas de ser “apte”, aquesta prova computarà com un 5 en la nota final. En el cas de ser “no apte” comportarà la no superació de l’assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens final 70% de la qualificació final 3 0,12 3, 7, 10, 11, 13
Proves d'avaluació continuada 30% de la qualificació global 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

El manual de referència de l’assignatura és

Corbetta, Piergiorgio. 2003. Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill

Lectures complementàries

Crespo, Ismael; Anduiza, Eva, i Méndez, Mónica. 2009. Metodología de la ciencia política. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Manheim, Jarol B. i Richard C. Reich. 1986. Análisis político empírico. Métodos de investigación en ciencia política. Madrid: Alianza.

Morales Vallejo, Pedro. 2008. Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.

Ritchey, Ferris Joseph. 2002. Estadística para las ciencias sociales: el potencial de la imaginación estadística. México: McGraw-Hill.

Cea, M. Ángeles. 2004. Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora. Síntesis: Madrid.

Programari

Excel i Jamovi