Logo UAB
2022/2023

Habilitats professionals

Codi: 101088 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Adrian Caballero Escusol
Correu electrònic:
adrian.caballero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha

Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumne assoleixi dues de les principals habilitats professionals necessàries per completar el seu perfil com a professional un cop acabada la carrera.  En concret, l’assignatura es marca dues metes:

- Incrementar les habilitats comunicatives, tant escrites com orals així com de retòrica i presentació dels alumnes.

- Assolir coneixements pràctics sobre les diferents sortides laborals dels professionals de la Ciència Política, amb especial atenció a l’emprenedoria.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar que es comprenen i s'apliquen les principals tècniques de retòrica i construcció de discursos de caràcter polític.
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
 • Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 • Elaborar i preparar la presentació d'informes i de propostes d'intervenció.
 • Elaborar i pronunciar discursos polítics eficaços, treballant des d'un enfocament de màrqueting i utilitzant tècniques de retòrica, argumentació i oratòria.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
  Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Reconèixer i contextualitzar textos referents a la història contemporània recent.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Aplicar les habilitats necessàries per valorar i divulgar el coneixement històric.
 5. Avaluar i resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la guerra.
 6. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 7. Demostrar que es comprenen i s'apliquen les principals tècniques de retòrica i construcció de discursos de caràcter polític.
 8. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
 11. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 12. Discernir la relació entre teoria i pràctica historiogràfica.
 13. Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
 14. Dominar les principals tècniques de la recerca històrica.
 15. Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 16. Elaborar i preparar la presentació d'informes i de propostes d'intervenció.
 17. Elaborar i pronunciar discursos polítics eficaços, treballant des d'un enfocament de màrqueting i utilitzant tècniques de retòrica, argumentació i oratòria.
 18. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 19. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 20. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 21. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 22. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 23. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 24. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 25. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l?'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 26. Resoldre problemes de manera autònoma.
 27. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 28. Treballar autònomament.
 29. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 30. Treballar en equip respectant tots els punts de vista. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 31. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 32. Utilitzar els instruments de recopilació d'informació tals com catàlegs bibliogràfics, inventaris d'arxiu i referències electròniques.
 33. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.
 34. Utilitzar per a l'anàlisi històrica els mètodes i tècniques de l'economia.
 35. Utilitzar per a l'anàlisi històrica els mètodes i tècniques de la demografia.
 36. Utilitzar per a l'anàlisi històrica els mètodes i tècniques de la sociologia.

Continguts

BLOC 1. COMUNICACIÓ

1.1   Fonaments de la comunicació

1.2   Redacció i comunicació escrita

1.3   El discurs a la comunicació verbal

1.4   Altres formats de comunicació verbal

1.5   Comunicació no verbal

1.6   Retòrica i debat

 

BLOC 2. EMPRENEDORIA

2.1. Diferents sortides professionals

2.2. Emprenedoria aplicada a les Ciències Polítiques

2.3. Monetització de projectes

2.4. Model lean startup

Metodologia

El curs tindrà sessions teòrico-pràctiques impartides pel professor basades en els conceptes que aportaran la base teòrica de l’assignatura. Així mateix, el curs també tindrà espai per sessions purament pràctiques, on els alumnes seran els protagonistes a través d’exercicis pràctics, anàlisi de textos o vídeos, role play i treball en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 28 1,12 15, 17, 18
Sessions pràctiques a l'aula 32 1,28 6, 7, 18, 20, 29, 30
Tipus: Supervisades      
Avaluació de les activitats pràctiques 4 0,16 8, 19, 27, 28
Presentacions 16 0,64 18, 25, 28, 29
Tipus: Autònomes      
Lectures relacionades amb l'assignatura i les activitats 28 1,12 16, 27, 32
Preparació treballs finals 34 1,36 3, 9, 26, 27, 28
Preparar debats i presentacions 8 0,32 18, 25, 28

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de la realització de diferents pràctiques a classe, així com dos projectes ‘finals’, un per cada bloc de l’assignatura. En concret, l’avaluació de l’assignatura segueix la següent estructura:

Exercicis a classe (20%). Durant les sessions a classe corresponents a cada bloc es realitzaran, en total, quatre exercicis pràctics avaluables (dos durant el primer bloc i dos durant el segon).

Treball final Bloc 1 (40%). Per demostrar l’assoliment de les habilitats comunicatives del primer bloc, cada alumne realitzarà, de manera individual, un treball que definirà el professor de l’assignatura i on es desenvoluparan els continguts i aprenentatges d’aquest primer bloc

Treball final Bloc 2 (40%). Per demostrar l’assoliment dels conceptes i habilitats relacionades amb l’emprenedoria, els alumnes, de manera individual o en grups de fins a tres persones, hauran de realitzar una proposta emprenedora seguint una sèrie de requisits que seran anunciats pel professor de l’assignatura. En aquest cas, s’avaluarà l’aplicació dels conceptes i aprenentatges del segon bloc i la viabilitat de la proposta.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis a classe 20% 0 0 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 34, 35, 36
Treball final Bloc 1 40% 0 0 2, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36
Treball final Bloc 2 40% 0 0 3, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31

Bibliografia

Bibliografia recomana

Davis, F. (2010). La comunicación no verbal. Alianza Editorial

García, R. (2001). Hablar bien en público. Madrid: Bolsillo-EDAF

Moretones, J. (2004). El príncipe de la oratoria. Manual de discurso político.

Tascón, M. (2012). Escribir en Internet. Guía para los Nuevos medios y las redes sociales. Galaxia Gutemberg

Fernández, S. i Samsó, R. (2017). Misión emprender. Barcelona: Ed. Conecta

Piqué Abadal, J. M. (2014). El mapa. Un viaje empresarial. Barcelona: Ed. Pirámide

Ries, E. (2012). El método de lean startup. Barcelona: Deusto

Programari

Sense necessitat específica