Logo UAB
2022/2023

Comunicació i opinió pública

Codi: 101074 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gabriel Colomé García
Correu electrònic:
gabriel.colome@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha cap requisit per cursar aquesta assignatura

Objectius

Opinió Pública i Opinió Publicada són dos conceptes que veurem durant el curs com evolucionen per convertir-se en un debat sobre la comunicació.

Aprenentatge en l'anàlisi com a part de la reflexió sobre la matèria impartida.

El espacio del debate público se ha trasladado de la arena política clásica, es decir el parlamento, donde se enfrenta gobierno y oposición, como a base del edificio de la democracia representativa, hacia una democracia de opinión donde la relación gobierno-oposición se realiza a través de los medios de comunicación.

¿Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que formular es si realmente los políticos, los expertos en comunicación, periodistas y encuestadores, en parte como opinión publicada, son los que construyen la Opinión pública, los que fijan la agenda política y, por lo tanto, son los responsables del debate político en el espacio público?

La opinión pública, y más concretamente los electores, perciben la política como una pugna, no tanto de unos programas de los partidos, como la visualización de la imagen pública de los líderes que representan al partido y sus ideas, a través de los medios de comunicación, básicamente la televisión.

La agenda política se planifica en función de su impacto mediático y del impacto que tendrá en la opinión pública. Ello sería un caso clásico de manual de planificación de la comunicación. El tema de debate es cuando los medios y la opinión publicada se arrogan el rol reservado al parlamento y se convierten en pieza fundamental del sistema político sin tener la legitimidad democrática otorgada al poder ejecutivo y legislativo por los ciudadanos.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • Analitzar el comportament dels actors polítics, tant individuals com col'lectius (partits, grups de pressió, moviments socials, etc.)
 • Analitzar els processos electorals, incloent-hi campanyes, estratègies electorals dels partits, escenaris polítics i anàlisi i interpretació dels resultats electorals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que comprèn el comportament ciutadà i els valors democràtics, en particular en casos concrets de l'esfera interna i internacional
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Emprar les diferents aportacions teòriques sobre actors i xarxes d'actors, així com les característiques de l'acció col'lectiva
 • Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació i expressió de les preferències polítiques
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar els principals actors del sistema polític, examinar les seves interaccions i avaluar el seu comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
  Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
 • Identificar els principals actors, estructura i funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional des d'una perspectiva teòrica o aplicada.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el comportament dels actors polítics, tant individuals com col·lectius (partits, grups de pressió, moviments socials, etc.)
 2. Analitzar el processos electorals, incloent campanyes, estratègies electorals dels partits, escenaris polítics i l'anàlisi i interpretació dels resultats electorals
 3. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 4. Demostrar capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint en els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 5. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 6. Emprar les diferents aportacions teòriques sobre actors i xarxes d'actors, així com les característiques de l'acció col·lectiva
 7. Explicar les actituds i els comportaments polítics, individuals i col·lectius, així com el procés de formació i expressió de les preferències polítiques
 8. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 9. Fer servir les diferents aportacions teòriques sobre actors i xarxes d'actors, així com les característiques de l'acció col·lectiva.
 10. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 11. Identificar els principals actors del sistema polític, examinar les seves interaccions i avaluar el seu comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada
 12. Identificar els principals actors del sistema polític, examinar-ne les interaccions i avaluar-ne el comportament en el seu entorn i en el sistema polític, des d'una perspectiva teòrica i aplicada.
 13. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 14. Identificar i diferenciar el funcionament dels sistemes electorals.
 15. Identificar les estructures socials, econòmiques i polítiques del món contemporani.
 16. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 17. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 18. Sintetitzar críticament les diverses explicacions historiogràfiques sobre l'aparició i evolució dels règims polítics en l'època contemporània.
 19. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 20. Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 21. Treballar autònomament.
 22. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 23. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Continguts

 

1. Escola de Chicago

2. Paul Lazarsfeld: La hipòtesi del reforç

3. Walter Lippmann: Opinió pública i els esterotips

4. Elisabeth Noelle-Neuman. La espiral del silenci

5. Message Box:  tècnia de redacció d'una discurs.

6. Sondejos: lectura i interpretació política

7. Opinió Publicada. Opinió Pública

8. Comportament electoral

9. Imatge i Política: Publicitat

10. Efecte Agenda i els debats de televisió

11. Democràcia d'Opinió

12. Neuromarketing

13. Campanyes electorals

14. estratègia elecoral

15. Planificació estratègica d'escenaris

16. Candidats i partits: polítc-educador-polític-seductor

17. El poder dels Mitjans de comunicació.

18. Big Data

19. Anàlisi de cas: Eleccions generals 2019.

 

Lectures amb assaig i Seminari posterior:

G Sartori. Homo Videns

C. Casajuana. Las leyes del castillo

 

seminaris: Anàlisi i discussió documentals

a/ El triunfo dela voluntad. 1934

b/ 15 junio 1977

c/ 72 horas. Del 11 al 14 marzo

d/ The War Room. Campanya B Clinton 1992

 

Metodologia

La metodologia de l'assignatura obliga a l'estudiant a reflexionar sobre els seus coneixements adquirits des de primer curs. La base del curs serà una reflexió sobre els temes de la política i la comunicació i la construcció de l'Opinió pública. 

 Opinió Pública i Opinió Publicada són dos conceptes que veurem durant el curs com evolucionen per convertir-se en un debat sobre la comunicació.

Aprenentatge en l'anàlisi com a part de la reflexió sobre la matèria impartida.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estudii i lectura de material 75 3 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Supervisades      
classes magistrals i seminaris participatius 50 2 1, 2, 6, 7, 11, 13, 16, 19, 22
Tipus: Autònomes      
Treball final de curs 25 1 1, 2, 6, 7, 11, 22

Avaluació

 

 L'avaluació de l'assignatura constarà de tres notes. el 50% de la nota s'obtindrà  a través d'un treball final que haurà de realitzar-se al llarg del curs. Aquest treball consistirà en el desenvolupament d'una pregunta d'investigació sobre un tema relacionat amb l'assignatura. La tria del tema és lliure, però el disseny del treball s'ha de consultar amb el professor.

A més d'aquest treball, l'alumne haurà d'assistir i participar als diferents seminaris sobre parts del temari que es realitzin durant el semetre. Per a aquests seminaris, l'alumne haurà de presentar un text escrit en base a unes lectures. Tant el comentari escrit com la participació activa a la sessió de discussió serviran per complementar l'avaluació de l'assignatura. I finalment, haurà d'escriure un assaig cadascuna de les lectures obligatòries.

La nota final és el conjunt de les tres activitats.

La nota final pot ser comentada en horari de tutoria fixat per a tal finalitat.

No es pot aprovar l'assignatura sense entregar el treball final de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Seminaris de treball a classe 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Treball de Curs 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
examen de recuperació pels alumnes que hagin suspès el treball final de curs amb una nota inferior a 3.5 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
treball en grup i exposició a classe 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

 

Colomé,Gabriel(2020), Silencio, se vota, Granada (Comares)

Gergen, David-Lewis, Ann-Izurieta, Roberto, (2005), Cambiando la escucha, Buenos Aires (la Crujía)

Lippmann, Walter (2003), La Opinión Pública, Madrid (Langre)

Maarek, Philippe, (2009 ), Marketing político y Comunicación, Barcelona (Paidós)

Martin Salgado, Lourdes (2002), Marketing Político, Barcelona (paidós)

Morris, Dick (2003), Juego de poderes, Buenos Aires (El Ateneo)

Noelle-Neuman, Elisabeth, (1995), La espiral del silencio, Tecnos (Barcelona)

Programari

Programa java per visualitzar videos via google.

Youtube