Logo UAB
2022/2023

Paleontologia II

Codi: 101048 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Judit Marigo Cortes
Correu electrònic:
judit.marigo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Alguns materials del curs poden estar en llengua castellana o anglesa.

Equip docent

Judit Marigo Cortes
Marc Furio Bruno
Joan Madurell Malapeira
Angel Hernandez Lujan

Prerequisits

Haver adquirit els coneixements de l'assignatura "Paleontologia I", del primer semestre de segon curs del grau de Geologia. Es recomana repassar els coneixements adquirits en l'assignatura de primer curs "La vida a la Terra". 

Objectius

Contextualització: Paleontologia I i Paleontologia II són les dues parts en què s'ha dividit la matèria Paleontologia; s'imparteixen respectivament a primer i segon semestre de segon curs.

A Paleontologia II es tractarà el registre fòssil dels grups no explicats a Paleontologia I, que inclou una part dels invertebrats i els microfòssils. Es tractarà la seva morfologia i algunes aplicacions geològiques (bioestratigrafia, paleoecologia, paleobiogeografia).

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 • Demostrar que es coneixen les tècniques per identificar els principals grups fòssils i utilitzar-los en la interpretació i la datació dels medis sedimentaris antics, així com relacionar-los amb la història de la Terra.
 • Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
 • Processar, interpretar i presentar dades de camp utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, així com els programes informàtics adequats.
 • Processar, interpretar i presentar dades de laboratori utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, i els programes informàtics adequats.
 • Reconèixer teories, paradigmes, conceptes i principis propis de la geologia per utilitzar-los en diferents àmbits d'aplicació, científics i tècnics.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 • Valorar i dur a terme la selecció i la recollida de mostres geològiques apropiades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aplicar el principi de superposició i l'evolució de les espècies.
 3. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 4. Demostrar que es coneixen les tècniques per identificar els principals grups fòssils i utilitzar-los en la interpretació i la datació dels medis sedimentaris antics, així com relacionar-los amb la història de la Terra.
 5. Distingir i descriure les tècniques d'estudi al laboratori dels diferents tipus de fòssils i saber quantificar-ne la informació associada.
 6. Fer un mostreig paleontològic i referenciar-lo en el context estratigràfic local i regional.
 7. Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
 8. Processar les dades paleontològiques obtingudes en el camp i fer-ne el tractament informàtic.
 9. Relacionar conceptes i teories propis de la paleontologia.
 10. Treballar amb autonomia.
 11. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

- Introducció a la Micropaleontologia.

- Microfòssils (foraminífers).

- “Algues" calcàries.

- Palinomorfs.

- Graptòlits.

- Briozous.

- Braquiòpodes.

- Conodonts.

- Trilobits.

- Plantes.

- Bioestratigrafia.

- Paleobiogeografia.

Qualsevol canvi/ adaptació d’aquests continguts, així com de la metodologia docent emprada en aquests, serà anunciat als alumnes mitjançant una nota/ avís al Campus Virtual.

Metodologia

Classes de teoria: L’alumne/a adquireix els coneixements científic-tècnics propis de la assignatura assistint a les classes teòriques.

Classes pràctiques: Les classes pràctiques són obligatòries, i es realitzaran en sessions de 2h setmanals al laboratori de Paleontologia, principalment, tot i que alguna es farà online. El treball pràctic consistirà en l’observació al laboratori dels diferents grups fòssils estudiats a les classes teòriques, amb la utilització de lupes i microscopis quan la mida dels fòssils així ho requereixi. S'introduirà als alumnes en les tècniques de determinació de seccions (en mostres de mà i làmina prima). Els exercicis realitzats a les sessions pràctiques o com a treball autònom s'hauran d'entregar dins la data fixada per cadascun.

Pràctiques de camp: Les pràctiques de camp són obligatòries. Els alumnes es traslladaran a una o vàries àrees del territori per posar en pràctica els coneixements adquirits a les classes teòriques i a les pràctiques de laboratori.

Activitats autònomes: Les activitats anteriors han de ser complementades amb el treball personal i estudi per part de l’alumne/a.

El professorat haurà de destinar aproximadament uns 15 minuts d’alguna classe a permetre que el seu alumnat pugui respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pràctiques de camp 7,5 0,3 1, 4, 6
Pràctiques de laboratori 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Exercicis 15 0,6 1, 5, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball personal 75 3 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Tots els alumnes matriculats (per primer cop o no) hauran de fer les mateixes activitats (teories, pràctiques i sortides de camp) i se’ls aplicarà els mateixos criteris d'avaluació:

Els exàmens parcials tindran un pes total del 70 % de la nota en total. Aquests es faran durant el curs a les dates assenyalades, i inclouran matèria donada en les sessions de teoria, pràctiques i camp. Cal una nota mínima de 4 en cadascuna de les proves parcials per fer mitjana amb la resta de notes. Els alumnes hauran de presentar-se a la recuperació d'aquelles proves amb una nota inferior a 4.

L’assistència a les pràctiques de laboratori (15% de la nota final) i a la sortida de camp (15% de la nota final) és obligatòria. S'avaluaran amb un zero (0) les pràctiques d’aquells alumnes que no hagin assistit al 80% de les sessions pràctiques. La no assistència a la sortida de camp el dia establert resultarà en un zero (0) per dita activitat. No hi haurà recuperació de les activitats de pràctiques ni de la sortida de camp.

El resultat de la nota final haurà de ser 5 o superior per superar l’assignatura.

Calendari de les activitats d'avaluació

Les dates de les proves d'avaluació i del lliurament d'exercicis pràctics es publicaran al Campus Virtual (CV), i poden estar subjectes a canvis de programació a causa de situacions imprevistes. Qualsevol modificació d'aquestes s'avisarà a través d'aquesta plataforma.

No es realitzaran activitats d’avaluació a cap alumne/a fora dels dies programats a l'efecte, llevat que hi concorrin causes justificades que l’alumne hagi comunicat abans de la data prevista al professor, i sempre que hi hagi el consentiment del professor. En la resta dels casos, les activitats d'avaluació que l'estudiant no realitzi no són recuperables.

Irregularitats per part de l'estudiant, còpia i plagi

Sense detriment d'altres mesures disciplinàries que es puguin establir a l'efecte, i d'acord amb les normatives acadèmiques vigents, les activitats d'avaluació en què l'estudiant hagi comès algun tipus d'irregularitat que pugui afectar la seva nota seran qualificades amb un 0.

Les irregularitats contemplades en aquest procediment inclouen, entre altres,

 • La còpia total o parcial en un examen, exercici pràctic, informe, o qualsevol altre tipus d'activitat d'avaluació
 • Permetre la còpia per part d'altres estudiants
 • Presentar treballs en grup que no han estat realitzats totalment pels membres del grup
 • Tenir accessible qualsevol tipus de dispositiu de comunicació (mòbils, Smartwatches, etc.) durant el desenvolupament d'una prova d'avaluació.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens parcials 70% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pràctiques de laboratori 15% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11
Sortida de camp 15% 0 0 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11

Bibliografia

Armstrong, H.A., Brasier, M.D. 2005. Microfossils (second edition). Blackwell Publishing, Oxford. 296 p. ISBN 0 632 05279 1 Paris. 408 p. (56 Bab)

Black, R.M. 1988. The Elements of Palaeontology. Cambridge University Press. Cambridge. 404 p. ISBN 0 521 34836 6 (56 Bla)

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J. 1987. Fossil invertebrates. Blackwell Scientific Publications. Oxford. 713 p. ISBN 0 86542 302 4 (562 Fos)

Caus, E., Serra-Kiel, J. 1992. Macroforaminífers. Servei geològic de la Generalitat de Catalunya.

Clarkson, E.N.K. 1979. Invertebrate Palaeontology and Evolution.George Allen & Unwin, London. 323 p. ISBN 0 04 560008 2 (562Cla)

Clarkson, E.N.K. 1998. Invertebrate Palaeontology and Evolution.4th ed. Blackwell Science, Oxford. 452 p. ISBN 0 632 05238 4 (562 Cla)

Cowen, R. 2000. History of Life. Blackwell Science. Oxford. 432 p. ISBN 0 632 04444 6 (56 Cow) 

Doménech, R., Martinell, J., (Martín-Closas, C.) 1996. Introducción a los fósiles. Masson. Barcelona. 288 p. ISBN 84 458 0404 9 (56Dom)

Doyle, P. 1996. Understanding Fossils. An Introduction to Invertebrate Palaeontology. John Wiley & Sons. Chichester. 409 p. ISBN 0 471 96351 8 (562 Doy)

Foote, M., Miller, A.I. 2007. Principles of Paleontology (third edition).W.H. Freeman and Co. New York. 354 p. ISBN 13 978 0 7167 06137 (56Foo)

Fortey, R. 2006. ¡Trilobites! Laetoli, Pamplona. 308 p. ISBN 84 9348623 X ()

Gallemí, J. (Coordinador). 1988. El registre fòssil. Història Natural dels Països Catalans. T 15. Ed. Enciclopèdia Catalana. 438 p. ISBN84 7739 022 3 ()

Hammer, O., Harper, D.A.T. 2006. Paleontological data analysis. Blackwell Publishing. 351 p. ISBN 1405115440 (56 Ham)

Lethiers, F. 1998. Évolution de la biosphère et évenéments géologiques. Gordon and Breach Science Publications GIB. 321 p. ISBN 90 5699 124 8 (551 Let)

Levi-Setti, R. 1975. Trilobites. University of Chicago Press. Chicago.213 p. ISBN 0 226 474488 (562 Lev)

López, N., Truyols, J. 1994. Paleontología. Editorial Síntesis. Madrid. 334 p. ISBN 84 7738 249 2 (56 Lop)

Majewske, O.P. 1974. Recognition of invertebrate fossil fragments inrocks and thin sections. E.J. Brill, Leiden. (562 Maj)

Martínez Chacón, M.L., Rivas, P. 2009. Paleontología de invertebrados. Sociedad Española de Paleontología. Oviedo. 524 p. ISBN 978 84 613 4625 7 (562 Pal)

McGowran, B. 2005. Biostratigraphy. Microfossils and Geological time. Cambridge University Press, Cambridge. 459 p. ISBN 0 521 83750 2 (551 Mcg)

McNamara, K., Long, J. 1998. The Evolution Revolution. Wiley. Chichester. 298 p. ISBN 0 471 97406 4 (56 McN)

Meléndez, B. 1998. Tratado de Paleontología, I. CSIC. Madrid. ISBN 84 00 07790 3 (56 Mel)

Molina, E. (editor) 2004. Micropaleontología (2a edición). Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza. 704 p. ISBN 84 7733 744 6 (560 Mic)

Moore, R.C.(Editor, diversos anys, diversos volums) Treatise on Invertebrate Paleontology. Cada grup d’invertebrats es tractat en volums diferents. (es troben normalment al laboratori de pràctiques)

Murray, J.W. 1985. Atlas of invertebrate macrofossils. Ed. Longman. Essex. 241 p. ISBN 0 582 30099 1 (562 Atl)

Palmer, D., Rickards, B. 1991. Graptolites. Boydell Press. Woodbridge. 166 p + 138 pl. ISBN 0 85115 262 7 (562 Gra)

Smith, A.B. 1984. Echinoid Palaeobiology. George Allen & Unwin. London. 190 p. ISBN 0 04 563001 1 (560 Smi)

Smith, A.B. 1994. Systematics and the fossil record. Documenting revolutionary patterns. Blackwell Science. Oxford. 223 p. ISBN 0 63203642 7 (56 Smi)

Smith, A.B., Batten, D.J. 2002. Fossils of the Chalk. Palaeontological Association, London. 374. ISBN 0 901702 78 1 (56 (4) Fos)

Whittington, H.B. 1992. Trilobites. Boydell Press. Woodbridge. 145 p +120 pl. ISBN 0 85115 311 9 (562 Whi)

 

Altres monografies específiques per a cada grup s'especificaran a cada classe de teoria o pràctica.

 

WEBS D'INTERÈS

TRILOBITS. www.trilobite.info

AMMONITS. www.ammonites.fr

ICS. International Commission on Stratigraphy. www.stratigraphy.org

PALEOMAP PROJECT. Christoffer R. Scotese. www.scotese.com

RON BLAKE MAPS. Global Paleogeography. https://deeptimemaps.com/

Programari

-