Logo UAB
2022/2023

Processos de separació i purificació

Codi: 100959 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500253 Biotecnologia OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Gregorio Alvaro Campos
Correu electrònic:
gregorio.alvaro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana tenir els fonaments d'enginyeria de bioprocessos assolits

Objectius

Estudi dels diferents processos de separació emprats en biotecnologia, la seva base teòrica, el dimensionament dels equips i el desenvolupament de les estratègies i les seqüències a aplicar segons el producte a obtenir

Competències

 • Adquirir nous coneixements i tècniques de forma autònoma.
 • Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació, el tractament de dades i el càlcul.
 • Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts.
 • Dissenyar i executar un protocol complet d'obtenció i purificació d'un producte biotecnològic.
 • Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 • Raonar de forma crítica.
 • Treballar de forma individual i en equip.
 • Utilitzar els fonaments de matemàtiques, física i química necessaris per a comprendre, desenvolupar i avaluar un procés biotecnològic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir nous coneixements i tècniques de forma autònoma.
 2. Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació, el tractament de dades i el càlcul.
 3. Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts.
 4. Descriure bé la diversitat de processos de separació a diferents escales.
 5. Dissenyar i executar bé un protocol de purificació d'un producte biotecnològic.
 6. Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 7. Raonar de forma crítica.
 8. Resoldre problemes de diferents aspectes rellevants en processos bioindustrials.
 9. Treballar de forma individual i en equip.

Continguts

Els continguts de l' assignatura s'enumeran a continuació:

 

1. Introducció.

2. Filtració.

3. Centrifugació i sedimentació.

4. Disrupció cel·lular.

5. Extracció líquid-líquid.

6. Adsorció.

7. Cromatografia.

8. Processos de separació de membrana.

9. Precipitació.

10. Cristal·lització.

11. Assecatge.

Metodologia

Classes de teoria:
S'introduiran els conceptes bàsics del programa. Sempre que sigui possible, s'utilitzarà material audiovisual i interactiu per ajudar a comprendre els conceptes. Aquest material estarà disponible a l'aula Moodle abans de les sessions teòriques.
Classes de problemes:
El professor i els alumnes resoldran problemes relacionats amb la matèria exposada en les classes de teoria. El professor proposarà els problemes d'una col·lecció d'exercicis disponibles a l'aula Moodle. La col·lecció de problemes permetrà l'aprenentatge autònom dels estudiants a través de la resolució autònoma d'exercicis fora de les sessions de classe.
Tutories:
Sessions individuals o en grups reduïts per a la resolució de dubtes relacionats amb el tema.
Treball:
El treballarà un determinat tema a través de l'aprenentatge autònom dels estudiants basat en cerques de literatura i la realització d'un treball en grup.

Nota informativa: el professorat destinarà uns 15 minuts d'alguna classe a permetre que els estudiants puguin respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i de l'assignatura

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes 15 0,6 2, 3, 5, 8
Classes de teoria 30 1,2 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Redacció de treballs 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 8
Resolució de problemes i correcció 18 0,72 2, 3, 5, 8
Seminaris 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 33 1,32 2, 3, 4, 5, 6, 8
Resolució de problemes 21 0,84 2, 3, 5, 8
Tutories 4 0,16 8

Avaluació

 

A) Avaluació continuada:

es realitzaran:

- tres exàmens parcials que contaran un 84% de la nota final

- Un treball en grup que contarà un 16% de la nota final

La calendarització de les activitats d’avaluació es donarà el primer dia de l’assignatura i es farà pública a través de la web de la facultat de biociències.

B) Recuperació:

El treball en grup no és recuperable

L’estudiant es pot presentar a la recuperació sempre que s’hagi presentat a un conjunt d’activitats que representin un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. D’aquests, es podran presentar a la recuperació aquells estudiants que tinguin com a mitjana de totes les activitats de l’assignatura una qualificació superior a 3,5 sobre 10.

A l'examen de recuperació només es poden presentar els alumnes que suspenguin l'avaluació continuada.

En l'examen de síntesi (recuperació) entra tot el temari de l'assignatura

C) Procediment de revisió de les qualificacions:

Per a cada activitat d’avaluació, s’indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'estudiant podrà revisar l’activitat amb el professor. En aquest context, es podran fer reclamacions sobre la nota de l’activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l’assignatura. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

D) Qualificacions:

Matricules d’honor. Atorgar una qualificació de matrícula d’honor és decisió del professorat responsablede l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total
d'estudiants matriculats.

Un estudiant es considerarà no avaluable (NA) si no s’ha presentat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

E) Irregularitats per part de l'estudiant, còpia i plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d’avaluació. Per tant, la còpia, el plagi, l’engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d’avaluació implicarà suspendre-la amb un zero. Les activitats d’avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperarla en el mateix curs.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Treball en grup 16% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Tres exàmens parcials 84% de la nota final 9 0,36 4, 5, 7, 8

Bibliografia

-        Francesc Recasens. "Processos de separació en biotecnologia industrial". Iniciativa Digital Politècnica, Barcelona, 2015

-        Belter, P.A., Cussler, E.L., Wei-Shou Hu. “Bioseparations: Downstream Processigng for Biotechnology”. John Wiley and Sons, New York, 1988.

 -       Verrall, M.S., Hudson, M.J. Eds. “Separations for Biotechnology”.  Ellis Horwood Limited, UK, 1987.

 -       Gòdia, F., López, J. Eds. “Ingeniería Bioquímica”, 1998, Editorial Síntesis, Madrid.

 -       Blanch, H.W., Clark, D.S. “Biochemical Engineering”, 1996, Marcel Dekker, New York.

 -       Bailey, J.E., Ollis, D.F. “Biochemical Engineering Fundamentals”, 2ª Ed., 1986, McGraw Hill Book Company, New York.

E-Books (UAB):

Biochemical Engineering - A Textbook for EngineersChemists and Biologists

By: Shigeo Katoh; Fumitake Yoshida. 

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA John Wiley & Sons Incorporated. 

ISBN: 978-3-527-32536-8, 978-1-282-45667-9, 978-3-527-62764-6, 978-3-527-62765-3. 

http://web.b.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=5&sid=52c4511f-c253-40f5-9394-357379fdd89e%40pdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp657681&db=edspub

 

Procesos de separación de biotecnología industrial

By: Recasens, Francesc. 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

ISBN: 978-84-9880-696-0.

http://web.a.ebscohost.com/pfi/results?vid=3&sid=2ec26e13-9d3f-498e-93a6-767b1a34d436%40sessionmgr4007&bquery=Procesos+de+separación+de+biotecnolog%C3%ADa+industrial&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNlYXJjaE1vZGU9QW5kJnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d

 

Bioseparations Science and Engineering; Roger G. Harrison ... Et Al.

By: Roger G. Harrison; Demetri P. Petrides; Scott R. Rudge; Paul W. Todd. 

Oxford University Press. 

ISBN: 978-0-19-539181-7, 978-0-19-021373-2, 978-0-19-021374-9, 978-0-19-756276-5, 978-1-68015-865-6.

http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=1&sid=46411d38-83d3-44b0-9f40-f97fcfbb5184%40sessionmgr102&bquery=Bioseparations+Science+and+Engineering%3b+Roger+G.+Harrison+...+Et+Al.&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNlYXJjaE1vZGU9QW5kJnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d

 

 

 

 

Programari

No hi ha programari