Logo UAB
2022/2023

Pràctiques externes

Codi: 100916 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500253 Biotecnologia OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Sandra Villegas Hernández
Correu electrònic:
sandra.villegas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Només es podrà sol·licitar una plaça per fer una estada pràctica si s’ha superat el primer curs del grau i 120 crèdits dels tres primers cursos.

A més, caldrà estar matriculat en el moment de començar l’estada i haver abonat l’import de l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil prevista en la normativa de taxes.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es cursarà preferentment a quart curs o bé a l'estiu després d'haver finalitzat les activitats programades de tercer curs del grau.

Els objectius de l'assignatura són:

. Promoure la integració de l'estudiant en el món de l'empresa o en un grup de recerca, ja sigui en una entitat pública o privada.

. Conèixer i aplicar tècniques biotecnològiques que s'usen en algun àmbit industrial o en projectes concrets de recerca.

. Elaborar autònomament un informe sobre l'estada pràctica.

 

Competències

 • Adquirir nous coneixements i tècniques de forma autònoma.
 • Aplicar les principals tècniques associades a l'ús de sistemes biològics: DNA recombinant i clonació, cultius cel·lulars, manipulació de virus, bacteris i cèl·lules animals i vegetals, tècniques immunològiques, tècniques de microscòpia, proteïnes recombinants i mètodes de separació i caracterització de biomolècules.
 • Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts.
 • Descriure les bases del disseny i del funcionament de bioreactors i calcular, interpretar i racionalitzar els paràmetres rellevants en fenòmens de transport i els balanços de matèria i energia en els processos bioindustrials.
 • Fer una presentació oral, escrita i visual d'un treball a una audiència professional i no professional, tant en anglès com en les llengües pròpies.
 • Identificar les estratègies de producció i millora de productes de diferents sectors de producció amb mètodes biotecnològics i demostrar que es té una visió integrada del procés d'R+D+I.
 • Liderar i dirigir equips de treball, i desenvolupar les capacitats d'organització i planificació.
 • Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 • Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
 • Prendre decisions.
 • Raonar de forma crítica.
 • Treballar de forma individual i en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir nous coneixements i tècniques de forma autònoma.
 2. Adquirir una visió integrada del procés biotecnològic en l'entorn industrial professional.
 3. Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts.
 4. Contrastar els coneixements teoricopràctics adquirits.
 5. Fer una presentació oral, escrita i visual d'un treball a una audiència professional i no professional, tant en anglès com en les llengües pròpies.
 6. Liderar i dirigir equips de treball, i desenvolupar les capacitats d'organització i planificació.
 7. Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 8. Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
 9. Posar en pràctica en un entorn professional els coneixements teòrics adquirits.
 10. Posar en pràctica les tècniques de diversos àmbits experimentals de la biotecnologia.
 11. Prendre decisions.
 12. Raonar de forma crítica.
 13. Treballar de forma individual i en equip.

Continguts

El contingut d'aquesta assignatura és variable ja que dependrà de la entitat en concret en que es realitzi l'estada.

Malgrat això, en tots els casos, el contingut guardarà sempre una estreta relació amb la Biotecnologia, en l'activitat que es proposi desenvolupar, ja sigui en una empresa o en un grup de recerca.

Hi han les següents modalitats de places:

Modalitat A: Places internes UAB

Modalitat B: Places externes

Els estudiants de la modalitat A tindran un tutor acadèmic.

Els de la modalitat B seran tutoritzats per la coordinadora de l’assignatura i per un tutor extern.

 

Metodologia

L'assignatura es podrà cursar en els següents períodes: estiu 3r curs, 1r semestre 4t curs, 2n semestre 4t curs i estiu 4t curs. El calendari del procés es farà públic cada curs acadèmic en el web de la Facultat de Biociències.

L’estudiant trobarà tota la informació relativa a aquesta assignatura, a com ha de formalitzar la petició de plaça i tots els tràmits derivats de l'adjudicació de plaça en la plana web de la Facultat titulada “Pràctiques Acadèmiques en Entitats”.

La Facultat organitzarà cada curs una sessió informativa general destinada als estudiants de tercer curs i quart dels graus de la Facultat.

El responsable de l’assignatura programarà cada curs acadèmic una sessió informativa específica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada Pràctica 280 11,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Memoria final elaborada per l'alumne 20 0,8 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13

Avaluació

L’avaluació constarà de les següents parts:

 • Avaluació de la memòria final de l’estudiant (pes 40%). L’ús de l’anglès a la memòria podrà incorporar fins a 0,5 punts addicionals a la qualificació d’aquest apartat.
 • Informe final emès pel Tutor Acadèmic (modalitat A) /Tutor Extern (modalitat B) (pes 60 %).

La memòria final es lliurarà en format electrònic a la responsable de l’assignatura, com a màxim 15 dies després d’haver acabat l’estada. En casos excepcionals que han de ser autoritzats pel responsable de l’assignatura, aquest període pot estendre’s fins a un màxim de 30 dies.

Per poder ser avaluat, cal que el professor responsable de l'assignatura rebi l'informe d'avaluació del tutor i la memòria elaborada per l'estudiant. En cas de no acomplir algun d'aquests requisits, la qualificació de l'assignatura serà de "No avaluable".

En la plana web de la Facultat "Pràctiques Acadèmiques en Entitats" s’hi troben les instruccions per a l'elaboració de la memòria final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final emès pel tutor acadèmic (modalitat A) o el tutor extern (modalitat B) 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Memoria final elaborada per l'alumne 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

La Bibliografia serà variable i es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada pràctica i a la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.

Programari

El programari serà variable i es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada pràctica i a la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.