Logo UAB
2022/2023

Llengua catalana

Codi: 100702 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol FB 1 A
2501902 Estudis d'Anglès i Català FB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Eulàlia Bonet Alsina
Correu electrònic:
eulalia.bonet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Xavier Villalba Nicolas
Sebastià Salvà i Puig
Francesc Josep Torres Tamarit

Prerequisits

Cap.

Objectius

Conèixer les bases de la morfologia i la sintaxi del català (unitats, relacions i processos) i la manifestació en català d'alguns universals lingüístics.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la història i en la societat multicultural actual.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la història i en la societat multicultural actual.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar els coneixements sobre les propietats internes i externes de la llengua a les diferents condicions d'ús.
 2. Analitzar estructures lingüístiques.
 3. Aplicar adequadament els principis preceptius de la llengua estàndard i dels registres cultes actuals i tenir en compte la problemàtica i les condicions d'ús.
 4. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 5. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 6. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
 7. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 8. Determinar els tipus de registre a partir de bases fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques.
 9. Distingir els factors gramaticals i pragmàtics que determinen la interpretació global de l'oració.
 10. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 11. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 12. Identificar l'origen dels errors en l'ús de la llengua per parlants no nadius.
 13. Identificar les causes de la variació derivades del registre.
 14. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 15. Interpretar la problemàtica i les condicions de l'ús de la llengua catalana en una societat multicultural.
 16. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 17. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 18. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 19. Solucionar els errors en l'ús de la llengua per parlants no nadius.

Continguts

MORFOLOGIA

 1. El lexicó i els seus components
 2. Morfologia flexiva
 3. Derivació
 4. Composició

SINTAXI

 1. Unitats sintàctiques
 2. Categories
 3. Funcions sintàctiques
 4. Funcions semàntiques
 5. Predicats
 6. Tipologia verbal i arguments
 7. Adjunts
 8. Tipus d'oracions
 9. Sintagma Nominal
 10. Sintagma Adjectiu
 11. Propietats discursives, ordre de mots i modalitat

Metodologia

El curs es basa en les presentacions del professor i en l'anàlisi i l'estudi de casos.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicacions 50 2 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
Tipus: Supervisades      
Exercicis d'anàlisi 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Lliuraments 145 5,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

L'avaluació és contínua. Els estudiants han de proporcionar evidència del seu progrés mitjançant la realització de tasques i proves.

Per aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n'adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams i es tindrà cura que tot l'alumnat hi pot accedir.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Revisió
En enviar les qualificacions finals abans d'incorporar-les als expedients de l'estudiant, el professor publicarà al Campus Virtual una data i hora per revisar les activitats d'avaluació. Els estudiants han d'organitzar la revisió d'acord amb el professor.

Per participar a la recuperació, l'alumnat suspès ha de complir dues condicions. En primer lloc, ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul; en segon lloc, ha d'haver obtingut una nota mitjana ponderada del conjunt d'ítems avaluables d'almenys un 3,5. No es poden reavaluar ni la prova parcial, ni l'activitat complementària ni els lliuraments en grup. La nota màxima de la recuperació és un 5.

El professor informarà els estudiants del procediment de recuperació a través del Campus Virtual quan publiqui les qualificacions finals provisionals. El professor podrà establir una activitat d'avaluació per a cada activitat supesa o no presentada o una única activitat per a cobrir totes aquestes activitats.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” si no ha lliurat almenys un 30% de les activitats d’avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens 50% 3 0,12 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Lliurament d'exercicis 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Presentacions i activitats complementàries 10% 10 0,4 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19

Bibliografia

FABRA, Pompeu (1956). Gramàtica Catalana. Barcelona, Teide.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (2016). Gramàtica de la llengua catalana.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (2018). Gramàtica Essencial de la Llengua Catalana. En línia: https://geiec.iec.cat

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (2019). Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana.

PÉREZ SALDANYA, Manuel, Manuel Sifre Gómez, Júlia Todolí (2004). Morfologia catalana. Barcelona: Editorial UOC.

SOLÀ, J. [et al.] (ed.) (2002/2008). Gramàtica del català contemporani, Vol. I: Fonologia i Morfologia. Barcelona, Empúries. (Al llarg del curs s'especificarà la part corresponent a cada tema.)

SOLÀ, J. [et al.] (ed.) (2002/2008). Gramàtica del català contemporani, Vol. II: Sintaxi I. Barcelona, Empúries. (Al llarg del curs s'especificarà la part corresponent a cada tema.)

Programari

   Cap.