Logo UAB
2022/2023

Lexicologia i Semàntica Catalanes

Codi: 100698 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Sebastià Salvà i Puig
Correu electrònic:
sebastia.salva@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cap.

Objectius

En aquesta assignatura s'analitzen els diversos aspectes del significat dels enunciats que intervenen en la construcció del discurs, tant en l'àmbit oral com escrit. Els alumnes han d'entendre el procés d'interpretació de les oracions en el context d'ús i identificar els diversos factors que intervenen en aquest procés. També han d'entendre la construcció de textos com un procés estructurat i adreçat a la transmissió efectiva de la informació.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 3. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
 4. Conèixer els principis de la semàntica lèxica que afecten l'estructura interna de les paraules i la seva combinatòria sintàctica.
 5. Conèixer els processos de flexió, derivació, composició i lexicalització.
 6. Conèixer les estructures sintàctiques de l'oració simple, complexa, modalitzada i discursivament marcada.
 7. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 8. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.

Continguts

El pla d'estudis del graus filològics combinats es troba en procés d'actualització, de manera que aquesta assignatura s'imparteix amb docència alternativa amb l'assignatura Estructura, significat i discurs, de la qual podeu consultar la Guia Docent a la fitxa web del Grau en Filologia Catalana: estudis de literatura i lingüística".

1. L'enunciat com a unitat d'anàlisi: semàntica lèxica i semàntica oracional, la composicionalitat del significat, el paper del context en la interpretació.

2. L'estructura informativa: les funcions informatives, la seva realització sintàctica i el seu impacte en el discurs.

3. Les relacions anafòriques en el discurs: tipus de relacions anafòriques, el seu paper en la cohesió discursiva.

4. L'estructura retòrica de l'discurs: l'organització textual jeràrquica, tipus de relacions entre enunciats, el seu reflex sintàctic.

Metodologia

Les activitats d'aprenentatge es distribueixen de la manera següent:
 1. Activitats dirigides (40%).
 2. Activitats supervisades (30%).
 3. Activitats autònomes (30%).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 39 1,56 2, 4, 5
Discussió de textos i anàlisi de problemes a classe 15 0,6 3
Tipus: Supervisades      
Pràctiques online 10 0,4 1, 2, 3, 7, 8
Redacció de treballs 35 1,4 1, 2, 3, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 30 1,2 1, 2, 5, 8
Lectura de textos 15 0,6 1, 2, 4, 8

Avaluació

 

L'avaluació és contínua. Els estudiants han de proporcionar evidència del seu progrés mitjançant la realització de tasques i proves.

Per a aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on els alumnes podran trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas que les proves no es puguin fer presencialment, s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB; els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams i es tindrà cura que tot l'alumnat hi pot accedir.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Revisió
En enviar les qualificacions finals, abans d'incorporar-les als expedients de l'estudiant, el professor publicarà al Campus Virtual una data i hora per revisar les activitats d'avaluació. Els estudiants han d'organitzar la revisió d'acord amb el professor.

Activitats avaluables suspeses/no presentades

Per a participar a la recuperació, l'alumne suspès ha de complir dues condicions. En primer lloc, ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul; en segon lloc, ha d'haver obtingut una nota mitjana ponderada del conjunt d'ítems avaluables d'almenys un 3,5. No es poden reavaluar ni la prova parcial, ni l'activitat complementària ni els lliuraments en grup. La nota màxima de la recuperació és un 5.

El professor informarà els estudiants del procediment de recuperació a través del Campus Virtual quan publiqui les qualificacions finals provisionals. El professor podrà establir una activitat d'avaluació per a cada activitat supesa o no presentada o una única activitat per a cobrir totes aquestes activitats.

L’estudiant rebrà la qualificació de “no avaluable” si no ha lliurat almenys un 30% de les activitats d’avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat complementària 10% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Lliurament d'exercicis individuals i en grup 35% 2 0,08 1, 2, 3, 7, 8
Prova escrita final 40% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prova escrita parcial 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Ahern, A. K., Amenós Pons, J., & Escandell Vidal, M. V. (2020). Pragmática. Akal. https://elibro.net/es/ereader/uab/174607?page=1
Bassols, M. M. (2001). Les claus de la pragmàtica. Eumo.
Mann, W. C., & Thompson, S. A. (1988). Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization. Text - Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 8(3), 243–281. https://doi.org/10.1515/text.1.1988.8.3.243
Rigau, G. (1981). Gramàtica del discurs. Tesi doctoral UAB. https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1981/138514/gradis_a1981.pdf
Vallduví, E. (2008). L’oració com a unitat informativa. In J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró, & M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani (Vol. 2, pp. 1221–1279). Empúries

Programari

Cap.