Logo UAB
2022/2023

Novel·la catalana del segle XX

Codi: 100694 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 2 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Núria Santamaria Roig
Correu electrònic:
nuria.santamaria@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Üs exclusiu.

Prerequisits

És recomanable haver cursat amb profit Literatura Catalana del segle XX (I i II).  

Objectius

L’objectiu del curs és presentar un panorama general de la narrativa catalana des del començament del segle XX fins als anys setanta, a través d’una sèrie de lectures significatives que donin raó de l'evolució històrica i estètica del gènere.

L’assignatura combina la formació en història de la literatura amb la formació lectora i, doncs, l’estudiant, a l’acabament del curs, haurà de ser capaç de:

   a) Demostrar coneixements bàsics sobre la història de la novel·la catalana del segle XX.

   b) Demostrar un bon nivell de lectura, anàlisi i comprensió de la ficció i dels textos crítics i teòrics.

   c)  Escriure anàlisis elementals sobre textos literaris servint-se de de fonts secundàries.

   d) Servir-se de fonts secundàries adequadament.    

   d) Expressar opinions ben fonamentades sobre els textos estudiats a classe.

 

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 3. Descriure el context històric de la literatura catalana contemporània i relacionar obres literàries amb el seu context històric i cultural.
 4. Elaborar textos crítics sobre les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana contemporània, i redactar assaigs originals, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període contemporani.
 5. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 7. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 8. Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer en un text contemporani els trets de la tradició occidental.
 9. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 10. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 11. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 12. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 13. Reconèixer textos literaris des de bases filològiques i comparatistes, aplicar-les als textos de la literatura catalana contemporània i redactar anàlisis de la llengua literària de textos catalans contemporanis.
 14. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

1. La crisi del Naturalisme i la crisi de la novel·la.

1.1.Novel·la i conte: la recerca de noves formes.

1.2. Els models narratius del modernisme.

2. La narrativa durant el Noucentisme.

2.1. L’estètica arbitrària i els intents d’adaptació dels gèneres narratius.

2.2. Iniciatives paral·leles: literatura de consum.

3. La narrativa entre 1925 i 1939.

3.1. El debat sobre la novel·la i el mercat literari.

3.2. Nous models narratius.

4. La postguerra.

4.1. Les veus de l’exili.

4.2. Estratègies narratives des de l’interior: recomposicions i innovacions.

5. Els anys 60: mitificacions i engatjaments.

6. El darrer tram del segle: narratives generacionals i de gènere. Integrats i desintegradors.

 

 • Les lectures obligatòries es detallaran el primer dia de curs.

* El pla d’estudis dels graus filològics combinats està en procés d’actualització de manera que aquesta assignatura s’imparteix amb docència alternativa amb l’assignatura “La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda". En podeu consultar la guia docent a la fitxa web del Grau de Filologia Catalana: estudis de literatura i lingüística"

Metodologia

 

1. Classes magistrals

2. Comentari de lectures a classe

3. Debats i exposicions

4. Treball autònom

5. Exercicis

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició oral sobre exemples addicionals i fragments crítics, seguint un guió supervisat per la professora 11 0,44 6, 14
Exposició per part de la professora dels punts del programa: contextualització de les lectures escollides. 35 1,4 3, 5
Tipus: Supervisades      
Debat sobre les lectures del curs 15 0,6 3, 5, 6
Elaboració de comentaris de textos literaris amb assistència tutorial 30 1,2 4, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi 20 0,8 1, 3, 5, 6
Recerca i sistematització de recursos bibliogràfics i documentals. 10 0,4 1, 6

Avaluació

 

Per poder aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5, un cop ponderats els percentatges de totes les activitats d'avaluació. L'estudiant rebrà  la qualificació de NA (no avaluable) sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació.

Es tindrà en compte l'ús correcte de la llengua en les qualificacions. No s'admetran treballs presentats fora de termini.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe esrealitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà 

perquè  l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat) que pugui conduir a una variació  significativa de la qualificació d'un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta ser 0.

Procediments de revisió: els estudiants tenen dret a revisar els seus exercicis amb la professora en una tutoria personal, en horari data concertades, en el termini de dues setmanes un cop hagin estat qualificats.

Només es podrà recuperar la prova escrita.

L'alumnat tindrà  dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les qual equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder-se presentar a la recuperació  de l'assignatura, s’haurà hagut d'obtenir una mitjana entre 3,5 i 4,9. La recuperació  consistir  en un examen. La qualificació final, en cas d'aprovar, serà 5.

.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de lectures 10% 0,5 0,02 6, 11, 13, 14
Exercicis (individuals o en grup) 30% 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Participació activa 10% 7 0,28 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14
Prova escrita 50% 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Bibliografia

Bibliografia provisional

R.M. ALBÉRES, Histoire du roman moderne, Paris, Éditions Albin Michel, 1961. Versió castellana: Historia de la novela moderna, México, UTEHA, 1966.

Andrés AMORÓS, Introducción a la novela contemporánea, Madrid, Cátedra, 1981.

Mijail BAJTIN, Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989.

M. BAQUERO GOYANES, Estructuras de la novela actual, Barcelona, Planeta, 1970.

Enric BOU (dir.), Panorama crític de la literatura catalana, vols. V i VI: segle XX, Barcelona, Vicens Vives, 2010.

Jordi CASTELLANOS, Literatura i societat. La construcció d'una cultura nacional, Barcelona, L'Avenç. 2013.

Jordi CASTELLANOS, "Estudis, edicions, escrits", Els Marges, Número extraordinari, 2013.

Jordi CASTELLANOS & Jordi MARRUGAT (dirs.) Història de la Literatura Catalana, vol. 6, Barcelona, Enciclopèdia Catalana / Ajuntament de Barcelona /Barcino, 2020.

Jordi CASTELLANOS & Jordi MARRUGAT (dirs.) Història de la Literatura Catalana, vol. 67 Barcelona, Enciclopèdia Catalana / Ajuntament de Barcelona /Barcino, 2021.

 Leon EDEL, The Modern Psycological Novel, Gloucester, Peter Smith, 1972, 1n ed.: The Psycological Novel. 1900-1950 (1955).

Pere GABRIEL (dir.), Història de la Cultura Catalana, vols. IX i X, Barcelona, Edicions 62, 1998-1999.

Joaquim MOLAS (dir.), Història de la literatura catalana. Part Moderna, vols. VIII, IX, X, XI Barcelona, Editorial Ariel, 1986-1988.

Joaquim MOLAS, Obra crítica, 2 vols., Barcelona, Edicions 62, 1995-1999.

Jordi SARSANEDAS, Cita de narradors, Barcelona, Selecta, 1958.

Enric SULLÀ (ed.), Poètica de la narració,Barcelona, Editorial Empúries, 1985.

Enric SULLÀ (ed.), Antología de textos del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1996.

Jean-Yves TADIÉ, Le roman au XXe. Siècle, Paris, Pierre Belfond, 1990.

Joan TRIADÚ, La novela catalana de postguerra, Barcelona, Edicions 62, 1982.

Antonio VILANOVA, Auge y supervivencia de una cultura prohibida. Literatura catalana de postguerra, Barcelona, Destino, 2005.

Alan YATES, Una generació sense novel·la?, Barcelona, Edicions 62,1975.

Programari