Logo UAB
2022/2023

Història Social de la Llengua Catalana

Codi: 100680 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Albert Branchadell Gallo
Correu electrònic:
albert.branchadell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits. Es parteix de la base que les persones que es matriculin d'aquesta assignatura estan capacitades per a llegir bibliografia especialitzada en català, castellà i anglès.

Objectius

Segons la definició del manual de sociolingüística catalana de referència (Boix i Vila, 1998: 33), "entenem per sociolingüística catalana la recerca a l'entorn de les relacions entre llengua i societat [...] que es realitza des d'algun dels territoris de llengua catalana". Aquesta recerca es pot fer des d'una perspectiva sociològica (l'estudi de la societat en relació amb la llengua) o lingüística (l'estudi de la llengua en relació amb la societat); en el primer cas se sol parlar de "sociologia de la llengua" i en el segon podríem parlar de "lingüística social". D'acord amb  la tradició dominant dins la sociolingüística catalana, en aquesta assignatura adoptem la perspectiva social, amb el triple objectiu següent: a) amb un rerefons històric i sobre la base de conceptes bàsics de sociolingüística general, familiaritzar les persones matriculades amb la situació actual de la llengua catalana en els diferents territoris de l'àmbit lingüístic, en el marc de la diversitat lingüística i social existents, segons es desprèn dels estudis empírics disponibles; b) iniciar-les en la metodologia que segueixen aquests estudis empírics; i c) introduir-les en l'estudi de la política lingüística que s'aplica en aquells territoris, que és el tema central de l'assignatura optativa Política i Planificació Lingüístiques.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la història i en la societat multicultural actual.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la història i en la societat multicultural actual.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 3. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 4. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
 5. Conèixer l'evolució històrica de l'ús de la llengua catalana.
 6. Conèixer les diferències lingüístiques entre les diverses varietats dialectals de la llengua.
 7. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 8. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
 9. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 10. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 11. Ser capaç de situar els textos orals i escrits catalans en el temps i en l'espai.

Continguts

1. Sociolingüística general i sociolingüística catalana: nocions bàsiques de sociolingüística general i aplicació a l'estudi de la relació entre llengua i societat als territoris de llengua catalana.

2. Història sociolingüística del català i història de la sociolingüística catalana: repàs d'història social de la llengua catalana i principals aportacions de la sociolingüística catalana des de la seva constitució com a disciplina.

3. Sociolingüística catalana: anàlisi de la situació actual de la llengua catalana (coneixement, usos i representacions), en el marc de la diversitat lingüística i social existent.

4. Política i planificació lingüístiques: introducció a les polítiques públiques que incideixen en la situació actual de la llengua catalana, amb un èmfasi en els marcs legals rellevants i les ideologies lingüístiques que els fonamenten.

5. Prospectiva: a partir de l'anàlisi de la realitat empírica i de les intervencions públiques que s'apliquen en cada cas, breu consideració dels escenaris de futur de la llengua catalana en el marc de la diversitat lingüística i social existent.

El pla d'estudis dels graus filològics combinats es troba en procés d'actualització, de manera que aquesta assignatura s'imparteix amb docència alternativa amb l'assignatura 105848 Sociolingüística i diversitat, de la qual podeu consultar la Guia Docent a la fitxa web del Grau en Filologia Catalana: estudis de literatura i lingüística.

Metodologia

Aquesta assignatura consta de 6 ECTS, que corresponen a 150 h de dedicació de l'estudiant. D'aquest total, 45 h (30%) corresponen a activitats dirigides a l'aula, 30 h (20%) a activitats supervisades, i 75 h (50%) a activitats autònomes.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota:es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i debat de treballs orals 45 1,8 1, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Supervisió de treballs 30 1,2 1, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació, preparació i eleboració de treballs i tasques de lectura 75 3 1, 7, 9

Avaluació

AVALUACIÓ

D'acord amb la normativa d'avaluació de la UAB, "el procés d’avaluació continuada ha d'incloure un mínim de tres activitats avaluatives, de dues tipologies diferents, distribuïdes al llarg del curs, cap de les quals pot representar més del 50% de la qualificació final". En el cas d'aquesta assignatura, el procés d'avaluació continuada consta de quatre activitats avaluatives.

Per aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5 (sobre 10).

NO AVALUABLE

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació.

REVISIÓ DE QUALIFICACIONS

En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de qualificacions.

RECUPERACIÓ

D'acord amb la normativa d'avaluació de la UAB, "per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul". En el cas d'aquesta assignatura, per a participar en la recuperació l'alumnat ha d'haver estat avaluat obligatòriament dels treballs escrits (30%) i l'informe de recerca (50%).

En consonància amb la normativa d'avaluació de la UAB, per participar en la recuperació el professor responsable de l’assignatura o mòdul exigeix haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 en la mitjana de l'assignatura.

La nota màxima assolible a la recuperació és un 5.

IRREGULARITATS

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.

Aquells actes d'avaluació en què hi hagi hagut irregularitats no són recuperables.

COVID-19

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de recerca 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Participació a classe 10% 0 0 1, 2, 7, 8, 10
Treballs escrits 30% 0 0 1, 5, 7, 8, 9, 10
Treballs orals 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10

Bibliografia

DOCUMENTS

 

Boix, Emili; Vila, F. Xavier (1998). Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel. Versió pdf disponible al Campus Virtual.

 

Diversos autors (2011). "La sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur". Treballs de Sociolingüística Catalana 21. Barcelona: Societat Catalana de Sociolingüística.

https://www.raco.cat/index.php/TSC/issue/view/14808

 

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/poblacio/Enquesta-EULP/Enquesta-dusos-lingueistics-de-la-poblacio-2018

 

Fasold, Ralph (1987). The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.

 

Solé, Joan (2000). "Els mètodes bàsics de recerca sociolingüística". Noves SL Tardor 2000.

http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm00tardor/metodologia/sole1_1.htm

 

Stockwell, Peter (2007). Sociolinguistics. A Resource Book for Students. Oxon i Nova York: Routledge. Versió pdf disponible al Campus Virtual.

 

Vallverdú, Francesc (1973). "Breu història sociolingüística de la llengua catalana". Dins: El fet lingüístic com a fet social. Barcelona: Edicions 62, 19856, 127-150.

 

INSTITUCIONS

 

Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (UB)

https://cuscub.wordpress.com/

 

Centro de Investigaciones Sociológicas

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html

 

Direcció General de Política Lingüística (Govern de les Illes Balears)

http://www.caib.cat/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2390443

 

Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (Generalitat Valenciana)

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/inicio

 

Institut d'Estadística de Catalunya

http://www.idescat.cat

 

Instituto Nacional de Estadística

https://ine.es/

 

Llengua Catalana (Generalitat de Catalunya)

https://llengua.gencat.cat/ca/inici

 

Servei de Política Lingüística i Àrea de Llengua Catalana (Govern d'Andorra)

https://www.cultura.ad/llengua

 

Societat Catalana de Sociolingüística (Institut d'Estudis Catalans)

https://blogs.iec.cat/socs/

 

Xarxa Cruscat: Coneixements, representacions i usos del català

https://blogs.iec.cat/cruscat/

Programari

En aquesta assignatura no es fa servir programari específic. En algunes sessions es fan servir aplicacions gratuïtes que no necessiten registre, com Mentimeter o Socrative.